Hà Nội có 104 điểm liệt Ngữ văn, Nam Định dẫn đầu về điểm Toán

Hà Nội có 2 điểm 10 môn Toán, 104 điểm liệt Ngữ văn. Trong khi đó, Nam Định, Hà Nam đứng đầu cả nước về điểm trung bình 9 môn thi.

<div> <p dir="ltr">Tại kỳ thi THPT quốc gia 2019, Ngữ văn l&agrave; m&ocirc;n c&oacute; nhiều điểm liệt nhất với 1.265 em đạt điểm từ 1 trở xuống. M&ocirc;n n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&oacute; điểm 10.</p> <p dir="ltr">Trong khi đ&oacute;, To&aacute;n c&oacute; 12 điểm 10, gấp 6 lần năm ngo&aacute;i. Số lượng th&iacute; sinh d&iacute;nh điểm liệt giảm từ 1.558 xuống c&ograve;n 345 em.</p> <h3>12 điểm tuyệt đối m&ocirc;n To&aacute;n</h3> <p dir="ltr">Điểm 10 m&ocirc;n To&aacute;n tập trung ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh gồm Hưng Y&ecirc;n, H&agrave; Nội, T&acirc;y Ninh, Nam Định, Đồng Nai, Ninh Thuận, Ph&uacute; Thọ, Bắc Ninh, Nghệ An. Trong đ&oacute;, Hưng Y&ecirc;n chiếm số lượng lớn nhất (4 em). Tỉnh n&agrave;y c&oacute; 7 th&iacute; sinh bị điểm liệt.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi co 104 diem liet Ngu van, Nam Dinh dan dau ve diem Toan hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/12_diem_10_mon_toan_tap_trung_o_8_tinh_1(1).jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr">Hai địa phương c&oacute; nhiều điểm m&ocirc;n To&aacute;n từ 1 trở xuống nhất l&agrave; Lạng Sơn v&agrave; Sơn La, mỗi tỉnh 32 b&agrave;i thi. Tiếp đ&oacute; l&agrave; Thanh H&oacute;a (26), Nghệ An (20), H&agrave; Nội (19), H&agrave; Giang (17). C&aacute;c tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, Quảng Ninh, Đắk Lắk c&ugrave;ng c&oacute; 15 th&iacute; sinh bị điểm liệt m&ocirc;n To&aacute;n.&nbsp;</p> <p dir="ltr">9 tỉnh n&agrave;y chiếm hơn 55% b&agrave;i thi bị điểm liệt m&ocirc;n To&aacute;n. Năm nay, cả nước c&oacute; 878.142 th&iacute; sinh dự thi m&ocirc;n To&aacute;n. Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n đạt 5,64.</p> <p dir="ltr">Nếu x&eacute;t theo điểm trung b&igrave;nh, tỉnh đứng đầu l&agrave; Nam Định với 6,52 điểm, cao hơn gần 1 điểm so với mức trung b&igrave;nh chung cả nước. Đứng vị tr&iacute; thứ hai l&agrave; TP.HCM (6,35 điểm).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c tỉnh H&agrave; Nam, B&igrave;nh Dương, Th&aacute;i B&igrave;nh, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u v&agrave; Hải Ph&ograve;ng cũng c&oacute; mức điểm trung b&igrave;nh cao hơn mặt bằng chung. Hưng Y&ecirc;n, d&ugrave; dẫn đầu về số lượng điểm tuyệt đối, chỉ xếp thứ 26 theo điểm trung b&igrave;nh.&nbsp;</p> <h3>H&agrave; Nội đứng đầu về điểm liệt Ngữ văn</h3> <p dir="ltr">Trong số 1.265 b&agrave;i thi bị điểm liệt m&ocirc;n Ngữ văn, H&agrave; Nội c&oacute; đến 104 b&agrave;i, chiếm hơn 8%.</p> <p dir="ltr">C&aacute;c tỉnh Sơn La, Quảng Ng&atilde;i, Đắk Lắk cũng c&oacute; số lượng lớn th&iacute; sinh đạt điểm từ 1 trở xuống ở m&ocirc;n thi n&agrave;y.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi co 104 diem liet Ngu van, Nam Dinh dan dau ve diem Toan hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/nhung_dia_phuong_co_nhieu_diem_liet_ngu_van_nhat.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr">Năm nay, tổng số b&agrave;i thi Ngữ văn của cả nước l&agrave;&nbsp;867.937. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc;n duy nhất kh&ocirc;ng c&oacute; điểm 10. Điểm Ngữ văn cao nhất l&agrave; 9,5 với 17 th&iacute; sinh đạt được mức n&agrave;y.</p> <p dir="ltr">Trung b&igrave;nh m&ocirc;n Ngữ văn của cả nước l&agrave; 5,49 v&agrave; 31 tỉnh, th&agrave;nh c&oacute; mức trung b&igrave;nh cao hơn mặt bằng chung. Trong đ&oacute;, H&agrave; Nam đứng đầu với 6,31 điểm. Cần Thơ đạt 6,27 điểm. Nam Định đứng thứ 3 với 6,04 điểm.</p> <h3>Điểm trung b&igrave;nh của Nam Định cao nhất nước</h3> <p>Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, điểm trung b&igrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n được cải thiện so với năm ngo&aacute;i. Những địa phương như Nam Định, H&agrave; Nam tiếp tục dẫn đầu về điểm trung b&igrave;nh chung c&aacute;c m&ocirc;n thi, lần lượt đạt 5,91 v&agrave; 5,89 điểm.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Ha Noi co 104 diem liet Ngu van, Nam Dinh dan dau ve diem Toan hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/16/5_dia_phuong_co_diem_trung_binh_cao_nhat_1.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong đ&oacute;, Nam Định đứng đầu ở c&aacute;c m&ocirc;n To&aacute;n (6,52), H&oacute;a học (5,94), xếp thứ hai m&ocirc;n Vật l&yacute; (6,20), thứ ba m&ocirc;n Ngữ văn (6,04), thứ tư m&ocirc;n Địa l&yacute; (6,4), thứ năm m&ocirc;n Gi&aacute;o dục C&ocirc;ng d&acirc;n (8) v&agrave; thứ s&aacute;u m&ocirc;n Tiếng Anh (4,88).</p> <p>H&agrave; Nam cũng xếp hạng cao ở nhiều m&ocirc;n. Cụ thể, tỉnh n&agrave;y đứng thứ nhất m&ocirc;n Ngữ văn (6,31),&nbsp;Địa l&yacute; (6,49), thứ ba m&ocirc;n To&aacute;n (6,18), Vật l&yacute; (6,17) v&agrave; Gi&aacute;o dục C&ocirc;ng d&acirc;n (8,04).</p> <p>Trong khi đ&oacute;, 3 tỉnh Sơn La, H&agrave; Giang, H&ograve;a B&igrave;nh đứng cuối c&ugrave;ng về điểm trung b&igrave;nh, lần lượt đạt 4,12-4,33-4,65.</p> <p>Cụ thể, H&agrave; Giang xếp cuối ở c&aacute;c m&ocirc;n Vật l&yacute;, H&oacute;a học, Sinh học. Sơn La c&oacute; điểm trung b&igrave;nh thấp nhất nước ở c&aacute;c m&ocirc;n To&aacute;n, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa l&yacute;, Gi&aacute;o dục C&ocirc;ng d&acirc;n. Trong xếp hạng điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n To&aacute;n, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa l&yacute;, 3 vị tr&iacute; cuối c&ugrave;ng đều thuộc về 3 tỉnh n&agrave;y.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/CybHucT5Ef4/40de40d64890a1cef881/ed66062d0868e136b879/720/20190627_104141_1.mp4?authen=exp=1563370403~acl=/CybHucT5Ef4/*~hmac=eb4031f911b19cf9ff0f957c8d38cc79" false="" source-url="/video-em-thay-do-dai-hoc-bay-gio-de-qua-post960014.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="931df4b4cef227ac7ee3" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_ermnx/2019_06_27/20190627_10414100_12_24_11Still003.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Bzk3Z2PSyq4/d3c0dcc8d48e3dd0649f/f0e214a91aecf3b2aafd/480/20190627_104141_1.mp4?authen=exp=1563370403~acl=/Bzk3Z2PSyq4/*~hmac=8c453fc031ca6835d1733cff8aea9dcf"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/pJU2IgWbHc0/whls/vod/0/GqP7gkhix-_FpynL68q/20190627_104141_1.m3u8?authen=exp=1563327203~acl=/pJU2IgWbHc0/*~hmac=36925cc4270f91a7e91695242f24c1d4" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Bzk3Z2PSyq4/d3c0dcc8d48e3dd0649f/f0e214a91aecf3b2aafd/480/20190627_104141_1.mp4?authen=exp=1563370403~acl=/Bzk3Z2PSyq4/*~hmac=8c453fc031ca6835d1733cff8aea9dcf" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/CybHucT5Ef4/40de40d64890a1cef881/ed66062d0868e136b879/720/20190627_104141_1.mp4?authen=exp=1563370403~acl=/CybHucT5Ef4/*~hmac=eb4031f911b19cf9ff0f957c8d38cc79" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>&#39;Em thấy đỗ đại học b&acirc;y giờ dễ qu&aacute;&#39;</span></strong> Kết th&uacute;c kỳ thi THPT quốc gia 2019, nhiều th&iacute; sinh cho rằng đỗ đại học b&acirc;y giờ qu&aacute; dễ so với trước đ&acirc;y, thậm ch&iacute; x&eacute;t học bạ l&agrave; c&oacute; thể trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top