Hà Nội bất ngờ thay đổi nguyện vọng đăng kí lớp 10: Phụ huynh lo lắng

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội, học sinh không được đổi khu vực tuyển sinh nhưng có thêm nguyện vọng 3 vào trường THPT công lập thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

<div> <p>Chị B&ugrave;i Thanh (quận Bắc Từ Li&ecirc;m) cho biết, chị v&agrave; nhiều phụ huynh trong lớp con chị x&ocirc;n xao từ h&ocirc;m qua đến nay v&igrave; th&ocirc;ng tin thay đổi trong việc đăng k&iacute; nguyện vọng v&agrave;o lớp 10.</p> <p>Hiện gia đ&igrave;nh chị đang sống ở quận Bắc Từ Li&ecirc;m. s&aacute;t với hai trường THPT Y&ecirc;n H&ograve;a v&agrave; Cầu Giấy.</p> <p>&quot;Con m&igrave;nh học kh&aacute; nhưng kh&ocirc;ng đủ khả năng thi chuy&ecirc;n. Do vậy gia đ&igrave;nh quyết định sẽ đăng k&iacute; nguyện vọng 1 v&agrave;o Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy).</p> <p>Sớm x&aacute;c định mục ti&ecirc;u như vậy n&ecirc;n bố mẹ kh&ocirc;ng &quot;g&ograve;&quot; con thi chuy&ecirc;n m&agrave; tập trung đầu tư học th&ecirc;m trung t&acirc;m để v&agrave;o một trong hai trường tr&ecirc;n. Thế nhưng th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng bố mới đ&acirc;y của Sở GD&amp;ĐT H&agrave; Nội khiến m&igrave;nh rất lo lắng&quot;, chị Thanh cho biết.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội bất ngờ thay đổi nguyện vọng đăng kí lớp 10: Phụ huynh lo lắng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/21/icdn-dantri-com-vn_thi-1-1610505953495.jpg" title="Hà Nội bất ngờ thay đổi nguyện vọng đăng kí lớp 10: Phụ huynh lo lắng - 1" /> <figcaption> <p>Theo kế hoạch tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 năm nay của H&agrave; Nội, học sinh kh&ocirc;ng được đổi khu vực tuyển sinh.</p> </figcaption> </figure> <p>Như những năm trước, để dự thi trường THPT Cầu Giấy, con chị chỉ cần l&agrave;m đơn theo mẫu xin đổi, c&oacute; x&aacute;c nhận của hiệu trưởng trường THCS nơi đang học lớp 9 v&agrave; ghi khu vực tuyển sinh xin đổi v&agrave;o mục &quot;Khu vực đăng k&yacute; dự tuyển&quot; trong phiếu đăng k&yacute; dự tuyển v&agrave;o lớp 10 THPT, nộp tại trường THCS.</p> <p>Thế nhưng theo quy định mới n&agrave;y, dự t&iacute;nh của mẹ con chị Thanh đổ bể. Theo kế hoạch tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 năm học 2020-2021 của UBND TP H&agrave; Nội, năm nay học sinh sẽ được đăng k&yacute; 3 nguyện vọng, nhiều hơn năm ngo&aacute;i một nguyện vọng.</p> <p>Học sinh phải đặt nguyện vọng 1 v&agrave; 2 v&agrave;o trường thuộc khu vực tuyển sinh m&agrave; c&aacute;c em c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute;. Nguyện vọng 3 c&oacute; thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.</p> <p>&quot;Với quy định n&agrave;y, gia đ&igrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; hộ khẩu ở quận Bắc Từ Li&ecirc;m th&igrave; chỉ c&oacute; thể đăng k&iacute; v&agrave;o THPT Cầu Giấy hoặc Y&ecirc;n H&ograve;a l&agrave;m NV3.</p> <p>Trong khi theo t&igrave;m hiểu những năm trước, hầu hết c&aacute;c trường ở quận Bắc Từ Li&ecirc;m đều lấy điểm đầu v&agrave;o thấp hơn Trường THPT Cầu Giấy. Chỉ c&oacute; một trường điểm cao hơn nhưng trường đ&oacute; c&aacute;ch nh&agrave; chị gần 10km.</p> <p>Nếu con tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng 1, l&agrave;m sao được x&eacute;t đến nguyện vọng 3 nữa.</p> <p>Như vậy, việc c&oacute; th&ecirc;m một nguyện vọng 3 v&agrave;o trường bất kỳ ở khu vực tuyển sinh bất kỳ, gần như v&ocirc; nghĩa với học sinh c&oacute; lực học từ trung b&igrave;nh trở l&ecirc;n, chưa n&oacute;i đến qu&aacute; thiệt th&ograve;i cho học sinh kh&aacute;&quot;, chị Thanh cho hay.</p> <p>Cũng theo b&agrave; mẹ n&agrave;y, với quy định đ&oacute;, chị chỉ c&oacute; thể cho con v&agrave;o trường ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập hoặc trường chất lượng cao nhưng như vậy th&igrave; g&aacute;nh nặng kinh tế qu&aacute; lớn, gia đ&igrave;nh c&ocirc;ng chức như chị kh&ocirc;ng thể lo nổi.</p> <p>Cũng lo lắng việc chọn nguyện vọng cho con, chị L&ecirc; Hạnh (quận Ho&agrave;ng Mai) cho hay, gia đ&igrave;nh chị dự định cho con đăng k&iacute; v&agrave;o Trường THPT Thăng Long (quận Hai B&agrave; Trưng) v&igrave; gia đ&igrave;nh chị gần khu vực n&agrave;y.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, con v&agrave; nhiều bạn rất hoang mang lo lắng bởi quy định phải đăng k&yacute; 2 nguyện vọng ở khu vực tuyển sinh theo hộ khẩu thường tr&uacute; c&oacute; thể khiến con mất cơ hội v&agrave;o trường top đầu.</p> <p>Khi con chị đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển NV1 v&agrave;o trường ở Ho&agrave;ng Mai, sẽ kh&ocirc;ng thể tr&uacute;ng tuyển NV3 v&igrave; điểm tuyển sinh của c&aacute;c trường ở quận Ho&agrave;ng Mai năm ngo&aacute;i đều thấp hơn Trường THPT Thăng Long.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội bất ngờ thay đổi nguyện vọng đăng kí lớp 10: Phụ huynh lo lắng - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/21/icdn-dantri-com-vn_a-1613878422756.jpeg" title="Hà Nội bất ngờ thay đổi nguyện vọng đăng kí lớp 10: Phụ huynh lo lắng - 2" /> <figcaption> <p>Quy định phải đăng k&yacute; 2 nguyện vọng ở khu vực tuyển sinh theo hộ khẩu thường tr&uacute; c&oacute; thể khiến nhiều học sinh kh&aacute; mất cơ hội v&agrave;o trường top đầu.</p> </figcaption> </figure> <p>Anh H&ugrave;ng (huyện Thanh Tr&igrave;) cũng chia sẻ, với kế hoạch mới được UBND th&agrave;nh phố ph&ecirc; duyệt ng&agrave;y 19/2, con anh kh&ocirc;ng c&ograve;n cơ hội v&agrave;o trường mong muốn.</p> <p>Theo anh H&ugrave;ng, khu chung cư của anh ở mạn H&agrave; Đ&ocirc;ng. Gia đ&igrave;nh đ&atilde; t&igrave;m hiểu rất kĩ v&agrave; mong muốn con v&agrave;o học Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n của quận n&agrave;y.</p> <p>Nếu vẫn giữ nguy&ecirc;n Ho&agrave;ng Mai v&agrave; Thanh Tr&igrave; c&ugrave;ng một khu vực tuyển sinh, con anh chỉ c&oacute; thể học một trong c&aacute;c trường THPT ở hai quận, huyện n&agrave;y anh chị vẫn kh&ocirc;ng th&iacute;ch bằng THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, H&agrave; Đ&ocirc;ng.</p> <p>Anh hy vọng, kế hoạch thi v&agrave;o lớp 10 năm nay được xem x&eacute;t lại, giữ nguy&ecirc;n c&aacute;ch thức đăng k&yacute; nguyện vọng như năm ngo&aacute;i để học sinh y&ecirc;n t&acirc;m học tập.</p> <p>Đặc biệt, theo ph&acirc;n t&iacute;ch của anh H&ugrave;ng, quy định tr&ecirc;n đ&acirc;y dễ nảy sinh ti&ecirc;u cực chạy chuyển hộ khẩu, nhất l&agrave; c&aacute;c quận huyện kh&ocirc;ng c&oacute; trường n&agrave;o đứng ở top đầu th&agrave;nh phố.</p> <p>C&ograve;n theo chị Thanh, lứa học sinh năm nay qu&aacute; thiệt th&ograve;i v&igrave; c&aacute;c con cũng phải nghỉ chống dịch nhưng vẫn thi 4 m&ocirc;n. Ng&agrave;y thi dự kiến cũng v&agrave;o đầu th&aacute;ng 5 như những năm kh&ocirc;ng nghỉ dịch.</p> <p>Việc c&ocirc;ng bố b&agrave;i thi thứ 4 theo dự kiến v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 3 nhưng theo chị Thanh, với k&igrave; nghỉ dịch k&eacute;o d&agrave;i thế n&agrave;y, chưa biết cụ thể sẽ c&ocirc;ng bố v&agrave;o ng&agrave;y n&agrave;o khiến phụ huynh v&agrave; học sinh đều rất lo lắng.</p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 19/2, UBND TP H&agrave; Nội c&ocirc;ng bố kế hoạch tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT năm học 2021- 2022.</p> <p>Theo &ocirc;ng Phạm Văn Đại, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Phụ tr&aacute;ch Sở GD&amp;ĐT H&agrave; Nội, căn cứ việc học tập trực tuyến v&agrave; kế hoạch &ocirc;n tập của c&aacute;c trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n, Sở GD&amp;ĐT đề xuất vẫn thi 4 m&ocirc;n.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh <span>Covid-19</span> c&oacute; thể ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của học sinh, &ocirc;ng Đại cho hay, năm ngo&aacute;i, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh qu&aacute; căng thẳng.</p> <p>Học sinh nghỉ học d&agrave;i ng&agrave;y v&agrave; c&aacute;c trường mới bắt tay việc học tập trực tuyến.</p> <p>Sau một năm, việc học online ở c&aacute;c trường triển khai ổn định hơn, do vậy đơn vị n&agrave;y vẫn đề xuất l&ecirc;n UBND TP H&agrave; Nội về việc cho học sinh thi v&agrave;o lớp 10 THPT với 4 m&ocirc;n.</p> <p>Khoảng th&aacute;ng 3, Sở sẽ ban h&agrave;nh hướng dẫn cụ thể gi&uacute;p nh&agrave; trường v&agrave; phụ huynh, học sinh t&igrave;m hiểu kỹ trước khi đăng k&yacute; dự tuyển.</p> <p>Về nguy&ecirc;n tắc x&eacute;t tuyển, nếu đ&atilde; tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng 1, học sinh kh&ocirc;ng được x&eacute;t tuyển nguyện vọng 2 v&agrave; 3.</p> <p>Học sinh kh&ocirc;ng tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng 1 th&igrave; được x&eacute;t tuyển nguyện vọng 2, nhưng phải c&oacute; điểm x&eacute;t tuyển cao hơn điểm tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng 1 của trường &iacute;t nhất 1 điểm.</p> <p>Học sinh kh&ocirc;ng tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng 1, 2 th&igrave; được x&eacute;t tuyển nguyện vọng 3, nhưng phải c&oacute; điểm x&eacute;t tuyển cao hơn điểm chuẩn tr&uacute;ng tuyển nguyện vọng 1 của trường &iacute;t nhất 2 điểm.</p> <p>Với những quy định như tr&ecirc;n, Sở GD&amp;ĐT H&agrave; Nội lưu &yacute; học sinh cần c&acirc;n nhắc kỹ trước khi đặt b&uacute;t đăng k&yacute; nguyện vọng v&agrave; sắp xếp thự tự ưu ti&ecirc;n ph&ugrave; hợp với năng lực.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top