Tuyển sinh năm 2021: Thi đánh giá năng lực “hot” trở lại, các trường có tuyển sinh theo nhóm?

Hàng loạt các trường ĐH đã công bố kế hoạch, phương án tuyển sinh năm 2021. Ngoài xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường thực hiện tuyển sinh bằng nhiều hình thức khác nhau như: Thi đánh giá năng lực (ĐGNL), xét tuyển học bạ, xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phỏng vấn… Trong đó, nhiều ĐH lớn tổ chức thi ĐGNL, liệu với các hình thức thi này các trường có thể tuyển sinh theo nhóm?

<div> <div> <p style="text-align: justify;"><span><strong>C&aacute;c ĐH lớn chuẩn bị kỹ cho kỳ thi ĐGNL </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đại học Quốc gia H&agrave; Nội (ĐHQGHN) vừa cho biết, năm 2021, ĐHQGHN ch&iacute;nh thức khởi động lại kỳ thi ĐGNL. GS.TSKH Nguyễn Đ&igrave;nh Đức-Trưởng ban Đ&agrave;o tạo, Ph&oacute; Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN cho biết: Với truyền thống, đội ngũ, kinh nghiệm sẵn c&oacute;, ĐHQGHN chủ động khởi động lại kỳ thi ĐGNL học sinh THPT với nhiều mục đ&iacute;ch, trong đ&oacute; c&oacute; mục ti&ecirc;u trước mắt sử dụng kết quả kỳ th&igrave; n&agrave;y như bổ sung th&ecirc;m một phương &aacute;n tuyển sinh đại học, song song với sử dụng kết quả kỳ thi THPT v&agrave; c&aacute;c phương thức tuyển sinh kh&aacute;c như đ&atilde; được triển khai trong những năm vừa qua.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Đức cho biết: Kỳ thi ĐGNL năm 2021 c&oacute; ch&uacute;t kh&aacute;c so với những lần tổ chức trước. Trước hết về mục đ&iacute;ch: Kỳ thi ĐGNL năm 2015, 2016 của ĐHQGHN l&agrave; để tuyển sinh đại học. Kỳ thi ĐGNL lần n&agrave;y được đổi mới, ph&ugrave; hợp với những điều chỉnh mới trong chương trinh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng, đồng thời c&oacute; thể sử dụng nhằm đa mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau. Tr&ecirc;n cơ sở kế thừa ma trận đề thi, m&ocirc; h&igrave;nh triển khai thi năm 2016, b&agrave;i thi ĐGNL học sinh THPT tới đ&acirc;y sẽ được điều chỉnh, dự kiến gồm 3 phần: Tư duy định t&iacute;nh (50 c&acirc;u hỏi, 60 ph&uacute;t), Tư duy định lượng (50 c&acirc;u hỏi, 75 ph&uacute;t), Khoa học (50 c&acirc;u hỏi, 60 ph&uacute;t).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&agrave;i thi ĐGNL học sinh THPT vẫn thực hiện tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh, v&agrave; được g&aacute;n m&atilde; Q00. Về phương thức chấm điểm như cũ, mỗi c&acirc;u đ&uacute;ng được 1 điểm, c&acirc;u sai kh&ocirc;ng được điểm. Năm 2021, dự kiến sẽ tổ chức thi cho 1.000 - 2.000 th&iacute; sinh/đợt với khoảng 4-5 đợt/năm t&ugrave;y thuộc v&agrave;o số lượng th&iacute; sinh đăng k&yacute;.</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tuyển sinh năm 2021: Thi đánh giá năng lực “hot” trở lại, các trường có tuyển sinh theo nhóm?" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/phapluatxahoi-vn_3835_vnu_-_ngay_thi_dau_tien_dgnl_d2-2016_35.jpg" title="Tuyển sinh năm 2021: Thi đánh giá năng lực “hot” trở lại, các trường có tuyển sinh theo nhóm?" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Năm nay kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN sẽ tổ chức trở lại (Ảnh: vnu.edu.vn)</span></em></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>Ngo&agrave;i ra, c&aacute;ch thức tổ chức thi c&oacute; nhiều cải tiến mới: Th&iacute; sinh tự chọn ng&agrave;y thi, giờ thi, ca thi. Th&iacute; sinh được thay đổi ca thi trước 14 ng&agrave;y dự thi. Th&iacute; sinh tra cứu th&ocirc;ng tin dự thi, kết quả thi tr&ecirc;n t&agrave;i khoản của th&iacute; sinh tại Cổng th&ocirc;ng tin thi Khảo th&iacute;. Năm 2021 dự kiến chỉ thi ở Trung t&acirc;m Khảo th&iacute; v&agrave; địa điểm thứ hai l&agrave; Trường ĐH C&ocirc;ng nghệ, ĐHQGHN. Thời gian l&agrave;m b&agrave;i thi ĐGNL học sinh THPT dự kiến l&agrave; 195 ph&uacute;t. Mỗi th&iacute; sinh sử dụng 1 m&atilde; đề thi độc lập. Th&iacute; sinh ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i thi ĐGNL trong một buổi thi của mỗi đợt thi; qu&aacute; tr&igrave;nh đăng k&yacute; dự thi, ph&acirc;n ph&ograve;ng thi v&agrave; tổ chức c&aacute;c đợt thi vận h&agrave;nh chuy&ecirc;n nghiệp. Ng&acirc;n h&agrave;ng đề thi dự kiến đạt hơn 15.000 c&acirc;u hỏi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Kh&aacute;c với năm 2015, 2016 chỉ x&eacute;t tuyển bằng kết quả b&agrave;i thi ĐGNL. Lần n&agrave;y, kết quả của kỳ thi ĐGNL sẽ được sử dụng chỉ như một phương &aacute;n x&eacute;t tuyển bổ sung, song song với phương thức x&eacute;t tuyển theo điểm của kỳ thi THPT v&agrave; c&aacute;c phương thức kh&aacute;c đ&atilde; được ĐHQGHN triển khai trong năm 2020. Th&iacute; sinh được quyền lựa chọn để c&oacute; thể đăng k&yacute; tuyển sinh v&agrave;o đại học ở ĐHQGHN bằng kết quả b&agrave;i thi ĐGNL trong số chỉ ti&ecirc;u được ph&acirc;n bổ tuyển theo phương thức n&agrave;y. Số lượng chỉ ti&ecirc;u x&eacute;t tuyển theo điểm của b&agrave;i thi ĐGNL do c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo đại học của ĐHQGHN xem x&eacute;t quyết định, v&agrave; sẽ được c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai trong Đề &aacute;n tuyển sinh đại học 2021 của ĐHQGHN.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>C&ograve;n TS Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh- Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Khảo th&iacute; v&agrave; Đ&aacute;nh gi&aacute; Chất lượng đ&agrave;o tạo ĐHQG TP.HCM cũng mới th&ocirc;ng tin về kỳ thi ĐGNL: Cấu tr&uacute;c b&agrave;i thi ĐGNL của ĐHQGHCM gồm 3 phần: Sử dụng ng&ocirc;n ngữ; To&aacute;n học, tư duy logic, ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu v&agrave; Giải quyết vấn đề nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c năng lực cơ bản để học đại học của th&iacute; sinh. B&agrave;i thi gồm 120 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm với thời gian l&agrave;m b&agrave;i 150 ph&uacute;t, ch&uacute; trọng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng suy luận v&agrave; giải quyết vấn đề, kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng học thuộc l&ograve;ng của th&iacute; sinh. Việc tham dự kỳ thi ĐGNL sẽ gi&uacute;p th&iacute; sinh c&oacute; th&ecirc;m cơ hội tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o ng&agrave;nh v&agrave; trường ph&ugrave; hợp với lựa chọn của bản th&acirc;n. Trong năm nay, chỉ ti&ecirc;u tuyển sinh bằng ĐGNL của c&aacute;c trường th&agrave;nh vi&ecirc;n ĐHQG TP.HCM đều tăng l&ecirc;n. V&iacute; dụ, Trường ĐH KHXH&amp;NV - ĐHQGHCM với mức chỉ ti&ecirc;u tối đa 50%...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2020, Trường ĐH B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội triển khai đa dạng c&aacute;c phương thức x&eacute;t tuyển kh&aacute;c nhau. B&ecirc;n cạnh việc x&eacute;t tuyển dựa tr&ecirc;n hồ sơ năng lực của c&aacute;c th&iacute; sinh, đ&acirc;y cũng l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n nh&agrave; trường tổ chức theo phương &aacute;n x&eacute;t tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT v&agrave; điểm b&agrave;i kiểm tra tư duy.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nhận thấy những ưu điểm của việc tuyển sinh từ kỳ thi ri&ecirc;ng, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Ph&oacute; Hiệu trưởng nh&agrave; trường cho biết, Trường ĐH B&aacute;ch khoa H&agrave; Nội sẽ kiện to&agrave;n v&agrave; tiếp tục tổ chức kỳ thi ri&ecirc;ng để l&agrave;m căn cứ x&eacute;t tuyển cho m&ugrave;a tuyển sinh năm 2021.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trường dự kiến trong b&agrave;i kiểm tra tư duy, đặc biệt l&agrave; phần đọc hiểu sẽ mở rộng một số chủ đề kh&aacute;c, tuy nhi&ecirc;n chủ yếu vẫn xoay quanh c&aacute;c vấn đề kỹ thuật - c&ocirc;ng nghệ. Đồng thời, b&agrave;i thi cũng c&oacute; những phần li&ecirc;n quan đến kiến thức văn ho&aacute; x&atilde; hội để kiểm tra năng lực đọc hiểu v&agrave; nhận thức chung của th&iacute; sinh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; trường cũng bổ sung th&ecirc;m tổ hợp m&ocirc;n Khoa học tự nhi&ecirc;n (L&yacute;, H&oacute;a hoặc H&oacute;a, Sinh) để tận dụng c&aacute;c kiến thức m&agrave; th&iacute; sinh học trong 3 năm phổ th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span><strong>C&oacute; thể tuyển sinh theo nh&oacute;m </strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Việc c&aacute;c ĐH lớn tổ chức kỳ thi ri&ecirc;ng đặt ra c&acirc;u hỏi, như vậy c&oacute; xảy ra hiện tượng c&aacute;c trường nở rộ thi ri&ecirc;ng hay kh&ocirc;ng. Về vấn đề n&agrave;y, Thứ trưởng Bộ GD&amp;ĐT Ho&agrave;ng Minh Sơn n&oacute;i: Đối với c&aacute;c trường c&oacute; y&ecirc;u cầu b&agrave;i thi ri&ecirc;ng để đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực chuy&ecirc;n biệt của th&iacute; sinh, Bộ GD&amp;ĐT khuyến kh&iacute;ch h&igrave;nh thức li&ecirc;n kết tổ chức thi theo nh&oacute;m trường hoặc tổ chức c&aacute;c trung t&acirc;m khảo th&iacute; độc lập&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Bộ GD&amp;ĐT khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c trường tham gia x&eacute;t tuyển v&agrave; lọc ảo chung với c&aacute;c phương thức tuyển sinh kh&aacute;c nhau, tạo điều kiện cho th&iacute; sinh đăng k&yacute; nguyện vọng theo nhiều phương thức tuyển sinh, đồng thời giảm tỉ lệ ảo cho c&aacute;c trường khi sử dụng nhiều phương thức x&eacute;t tuyển kh&aacute;c nhau.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thực tế l&agrave; rất kh&oacute; xảy ra hiện tượng trường n&agrave;o cũng tổ chức thi ri&ecirc;ng được, v&igrave; để thi ri&ecirc;ng, c&aacute;c trường phải c&oacute; những y&ecirc;u cầu ri&ecirc;ng về khảo th&iacute;, ng&acirc;n h&agrave;ng đề, năng lực tổ chức kỳ thi ri&ecirc;ng. Thi ĐGNL cũng c&oacute; thể tổ chức tuyển sinh theo nh&oacute;m được.</span></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE __MASTERCMS_TABLE_DATA"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Tuyển sinh năm 2021: Thi đánh giá năng lực “hot” trở lại, các trường có tuyển sinh theo nhóm?" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/18/phapluatxahoi-vn_3700_3.jpg" title="Tuyển sinh năm 2021: Thi đánh giá năng lực “hot” trở lại, các trường có tuyển sinh theo nhóm?" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: center;"><em><span>Năm 2021 nhiều ĐH lớn tổ chức thi ĐGNL, với h&igrave;nh thức n&agrave;y, c&aacute;c trường vẫn c&oacute; thể tổ chức thi, tuyển sinh theo nh&oacute;m (Ảnh: vnuhcm.edu.vn).</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span>Mấy năm qua, b&agrave;i thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM được nhiều trường lấy l&agrave;m căn cứ tuyển sinh. Năm 2020, c&oacute; 59 trường ĐH, CĐ tr&ecirc;n cả nước đăng k&yacute; sử dụng kết quả Kỳ thi Đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực năm 2020. Trong đ&oacute;, ngo&agrave;i 10 trường trực thuộc ĐHQG TP.HCM th&igrave; c&oacute; tới 49 trường nằm ngo&agrave;i hệ thống.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Năm 2020, trường ĐH Ngoại thương dự định phối hợp c&ugrave;ng ĐHQGHN tổ chức kỳ thi ĐGNL để x&eacute;t tuyển. Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute;, kỳ thi n&agrave;y kh&ocirc;ng được tổ chức. Năm nay, ĐHQGHN đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&ocirc;ng bố sẽ tổ chức kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực v&agrave; lấy kết quả của kỳ thi n&agrave;y để x&eacute;t tuyển như một phương thức tuyển sinh nữa của ĐH. Về ph&iacute;a ĐH Ngoại thương, b&agrave; Phạm Thu Hương - Ph&oacute; hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thươn cho hay trường ĐH Ngoại thương đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng phối hợp với ĐHQGHN trong c&aacute;c kỳ thi ĐGNL d&agrave;nh cho học sinh phổ th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Như vậy, với kỳ thi ri&ecirc;ng, c&aacute;c trường ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tổ chức tuyển sinh theo nh&oacute;m, giảm chi ph&iacute;, giảm ảo, giảm c&aacute;c ng&agrave;y thi v&agrave; kỳ thi ri&ecirc;ng cho học sinh.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo phapluatxahoi.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top