Giá vàng hôm nay 29/11: Một tuần lao dốc không phanh

Giá vàng trong nước và quốc tế kết thúc tuần với đà giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Trong đó, giá vàng trong nước chốt tuần quanh mức 54 triệu đồng/lượng.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;"><strong>Gi&aacute; v&agrave;ng trong nước</strong></p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng trong nước chốt phi&ecirc;n cuối tuần đ&atilde; giảm s&acirc;u, mất th&ecirc;m từ 350 đến 400 ngh&igrave;n đồng/lượng. Gi&aacute; v&agrave;ng miếng SJC trong nước được Tập Đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Doji ni&ecirc;m yết ở mức: 54,35 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 54,55 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra), giảm 100 ngh&igrave;n ở chiều b&aacute;n ra.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết&nbsp;<span>gi&aacute; v&agrave;ng SJC</span> ở mức 54,4 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 54,92 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra) tại H&agrave; Nội. Gi&aacute; v&agrave;ng SJC tại TP.HCM, chiều b&aacute;n ra l&agrave; 54,9 triệu đồng/lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu v&agrave;ng Rồng Thăng Long của Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u giảm 360 ngh&igrave;n đồng/lượng so với cuối ng&agrave;y h&ocirc;m thứ 6, hiện đứng ở mức 52,73 &ndash; 53,43 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o - b&aacute;n ra).</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Giá vàng hôm nay 29/11: Một tuần lao dốc không phanh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gia-vang-hom-nay-29-11-gia-vang-lao-doc.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng tuần qua</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Mở cửa đầu tuần, gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước được Tập Đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Doji ni&ecirc;m yết ở mức: 55,7 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,05 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra). C&ocirc;ng ty v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng SJC ở mức 55,75 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 56,22 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra) tại H&agrave; Nội. Gi&aacute; v&agrave;ng SJC tại TP.HCM, chiều b&aacute;n ra l&agrave; 56,20 triệu đồng/lượng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c phi&ecirc;n sau đ&oacute;, gi&aacute; v&agrave;ng li&ecirc;n tục giảm. Ng&agrave;y 25/11, gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước được Tập Đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Doji ni&ecirc;m yết cho khu vực H&agrave; Nội ở mức: 54,80 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 55,25 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra), giảm 200 ngh&igrave;n đồng ở chiều mua v&agrave;o v&agrave; giảm 150 ngh&igrave;n đồng chiều b&aacute;n ra so với cuối phi&ecirc;n liền trước.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng SJC &aacute;p dụng cho khu vực H&agrave; Nội ở mức 54,80 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 55,27 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra), giảm 200 ngh&igrave;n đồng ở chiều mua v&agrave;o v&agrave; giảm 130 ngh&igrave;n đồng chiều b&aacute;n ra so với cuối phi&ecirc;n giao dịch 23/11.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng tăng nhẹ trở lại c&aacute;c phi&ecirc;n sau đ&oacute; nhưng vẫn chưa thể về mức cao nhất từ đầu tuần. Ng&agrave;y 27/11, gi&aacute; v&agrave;ng miếng trong nước được Tập Đo&agrave;n V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Doji ni&ecirc;m yết cho khu vực H&agrave; Nội ở mức: 54,45 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 54,95 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra), tăng 50 ngh&igrave;n đồng ở cả 2 chiều mua v&agrave;o v&agrave; chiều b&aacute;n ra so với cuối phi&ecirc;n liền trước.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty v&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave;ng SJC &aacute;p dụng cho khu vực H&agrave; Nội ở mức 54,50 triệu đồng/lượng (mua v&agrave;o) v&agrave; 55,02 triệu đồng/lượng (b&aacute;n ra), kh&ocirc;ng đổi ở cả 2 chiều mua v&agrave;o v&agrave; chiều b&aacute;n ra so với cuối phi&ecirc;n giao dịch 26/11.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng thế giới, gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay chốt phi&ecirc;n cuối tuần tại Mỹ giảm 20,4 USD xuống 1.787,7 USD/ounce. Gi&aacute; v&agrave;ng tương lai giao th&aacute;ng 12 tr&ecirc;n s&agrave;n Comex New York giảm 22,4 USD xuống 1.783,1 USD/ounce.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới phi&ecirc;n giảm mạnh, khi kỳ vọng ng&agrave;y một cao về sự t&iacute;ch cực của nhiều loại vắc-xin Covid-19 sẽ gi&uacute;p đẩy nhanh sự phục hồi nền&nbsp;<span>kinh tế</span> to&agrave;n cầu.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Giá vàng hôm nay 29/11: Một tuần lao dốc không phanh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_gia-vang-hom-nay-19-11-tiep-tuc-on-dinh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Thị trường v&agrave;ng ảm đạm</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động chuyển giao v&agrave;o Nh&agrave; Trắng của &ocirc;ng Joe Biden ch&iacute;nh thức bắt đầu v&agrave; sự lạc quan về vắc-xin ngừa COVID-19 đ&atilde; l&agrave;m lu mờ sức hấp dẫn của v&agrave;ng như l&agrave; &ldquo;k&ecirc;nh đầu tư an to&agrave;n&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute; v&agrave;ng tr&ecirc;n thị trường quốc tế vẫn chịu &aacute;p lực giảm cho d&ugrave; đ&atilde; hồi phục nhẹ nhờ một đồng USD suy yếu v&agrave; nỗi lo dịch bệnh trong v&agrave;i th&aacute;ng tới.</p> <p style="text-align: justify;">Mặt h&agrave;ng kim loại qu&yacute; tăng nhẹ trở lại sau 2 phi&ecirc;n sụt giảm trước đ&oacute;. Giới đầu tư bắt đ&aacute;y v&agrave;ng v&agrave; mặt h&agrave;ng n&agrave;y cũng được hỗ trợ bởi một đồng USD tiếp tục suy yếu kh&aacute; nhanh.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng bạc xanh suy yếu sau khi bi&ecirc;n bản cuộc họp ch&iacute;nh s&aacute;ch vừa được c&ocirc;ng bố cho thấy Cục Dự trữ Li&ecirc;n bang Mỹ (Fed) lo ngại nền kinh tế Mỹ c&oacute; thể lại chịu t&aacute;c động nếu quốc hội nước kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua c&aacute;c biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch bổ sung nhằm hỗ trợ đ&agrave; phục hồi từ đại dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Fed hối th&uacute;c quốc hội Mỹ sớm th&ocirc;ng qua c&aacute;c biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch bổ sung nhằm hỗ trợ nền kinh tế số 1 thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Dự b&aacute;o gi&aacute; v&agrave;ng</strong></p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch Craig Erlam của c&ocirc;ng ty tư v&acirc;́n t&agrave;i ch&iacute;nh OANDA cho biết, ngay sau khi gi&aacute; v&agrave;ng rơi xuống dưới mức 1.800 USD/ounce quan trọng, l&agrave;n s&oacute;ng b&aacute;n th&aacute;o tr&ecirc;n thị trường đ&atilde; được k&iacute;ch hoạt.</p> <p style="text-align: justify;">R&acirc;́t c&oacute; th&ecirc;̉ gi&aacute; v&agrave;ng sẽ c&ograve;n rơi xu&ocirc;́ng ngưỡng 1.750 USD/ounce khi c&oacute; những y&ecirc;́u t&ocirc;́ kh&aacute; b&acirc;́t lợi như c&aacute;c th&ocirc;ng tin lạc quan v&ecirc;̀ vắc-xin ngừa COVID-19.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch Bernard Dahdah của ng&acirc;n h&agrave;ng đ&acirc;̀u tư Natixis cho biết, c&aacute;c thị trường đang tin tưởng rằng Ch&iacute;nh quy&ecirc;̀n của &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; c&aacute;ch tiếp cận b&igrave;nh tĩnh hơn trong quan h&ecirc;̣ thương mại với c&aacute;c nước kh&aacute;c như Trung Quốc.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy vậy, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kh&aacute;c cho biết, quỹ đạo d&agrave;i hạn của v&agrave;ng vẫn kh&aacute; t&iacute;ch cực, khi gi&aacute; v&agrave;ng vẫn c&oacute; thể tăng khoảng 19% nhờ sức h&uacute;t của n&oacute; trong việc ngăn chặn lạm ph&aacute;t v&agrave; suy giảm tiền tệ được th&uacute;c đẩy bởi c&aacute;c biện ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch kinh tế chưa từng c&oacute; tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối đầu mùa giá gần 1 triệu đồng/kg

Nấm mối chỉ xuất hiện một lần trong năm vào đầu mùa mưa,  giá bán loại nấm này khá cao so với mặt bằng chung. Năm nay do ảnh hưởng từ thời tiết khiến nguồn cung khan hiếm, nấm mối bị thương lái đẩy giá lên gần 1 triệu đồng/kg.
back to top