Dự báo thời tiết hôm nay 16/6/2019: Nắng nóng kéo dài, cảnh báo hỏa hoạn

Dự báo thời tiết hôm nay 16/6/2019, vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông. Riêng khu vực Trung bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn và tác động của tia UV đối với sức khỏe.

<div> <p style="text-align: justify;">Dự b&aacute;o thời tiết h&ocirc;m nay 16/6/2019, theo Trung t&acirc;m Kh&iacute; tượng Thủy văn T.Ư, ng&agrave;y 15/6, nắng n&oacute;ng xảy ra ở khu vực Nam Sơn La, H&ograve;a B&igrave;nh, đồng bằng Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37<sup>o</sup>C; nắng n&oacute;ng v&agrave; nắng n&oacute;ng gay gắt tiếp tục duy tr&igrave; ở c&aacute;c tỉnh Trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 38<sup>o</sup>C.</p> <p style="text-align: justify;">Dự b&aacute;o, ng&agrave;y h&ocirc;m nay (16/6), do ảnh hưởng của v&ugrave;ng &aacute;p thấp n&oacute;ng ph&iacute;a T&acirc;y với đới gi&oacute; T&acirc;y Nam g&acirc;y hiệu ứng phơn n&ecirc;n khu vực Nam Sơn La, H&ograve;a B&igrave;nh, đồng bằng v&agrave; trung du Bắc bộ c&oacute; nắng n&oacute;ng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37<sup>o</sup>C; khu vực Trung bộ c&oacute; nắng n&oacute;ng v&agrave; nắng n&oacute;ng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 38<sup>o</sup>C; Thời gian c&oacute; nhiệt độ tr&ecirc;n 35<sup>o</sup>C từ 10 - 17 giờ. Nắng n&oacute;ng ở Trung bộ c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i trong 5 - 7 ng&agrave;y tới.</p> <p style="text-align: justify;">Khu vực H&agrave; Nội trời nắng n&oacute;ng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37<sup>o</sup>C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cảnh b&aacute;o t&aacute;c động của nắng n&oacute;ng</strong></p> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của thời tiết nắng n&oacute;ng gay gắt k&eacute;o d&agrave;i trong những ng&agrave;y tới kết hợp với độ ẩm trong kh&ocirc;ng kh&iacute; giảm thấp n&ecirc;n c&oacute; nhiều nguy cơ xảy ra ch&aacute;y nổ v&agrave; hỏa hoạn ở khu vực d&acirc;n cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao v&agrave; nguy cơ cao ch&aacute;y rừng ở c&aacute;c tỉnh Trung Bộ.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, thời tiết nắng n&oacute;ng c&oacute; t&aacute;c động v&agrave; g&acirc;y t&igrave;nh trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp x&uacute;c l&acirc;u với nền nhiệt độ cao.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trong 3 ng&agrave;y tới chỉ số tia tử ngoại (UV) ở TP H&agrave; Nội, Đ&agrave; Nẵng v&agrave; TPHCM c&oacute; gi&aacute; trị từ 6 - 9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ g&acirc;y hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp x&uacute;c trực tiếp với &aacute;nh nắng.</p> <p style="text-align: justify;">Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai do nắng n&oacute;ng ở cấp 1.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Mưa lớn ở v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, r&atilde;nh &aacute;p thấp c&oacute; trục qua khu vực v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc Bộ, dự b&aacute;o ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (16/6), do ảnh hưởng của r&atilde;nh &aacute;p thấp kết hợp với v&ugrave;ng hội tụ gi&oacute; tr&ecirc;n mực 1.500m n&ecirc;n ở khu vực v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc bộ c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng, cục bộ c&oacute; mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20 - 50mm/24 giờ, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 100mm/24 giờ). Trong mưa gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh b&aacute;o mưa lớn ở v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc bộ c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 17 - 18/6; thời gian mưa lớn tập trung v&agrave;o đ&ecirc;m v&agrave; s&aacute;ng sớm. Nguy cơ cao xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất v&ugrave;ng n&uacute;i ph&iacute;a Bắc (đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tỉnh H&agrave; Giang, Tuy&ecirc;n Quang, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Cao Bằng, Bắc Cạn, Y&ecirc;n B&aacute;i, L&agrave;o Cai), ngập lụt v&ugrave;ng trũng ở khu vực tr&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai ở cấp 1.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cảnh b&aacute;o mưa gi&ocirc;ng, gi&oacute; mạnh v&agrave; s&oacute;ng lớn tr&ecirc;n v&ugrave;ng biển ph&iacute;a Nam</strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo Trung t&acirc;m Kh&iacute; tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay gi&oacute; m&ugrave;a T&acirc;y Nam ở ph&iacute;a Nam đang hoạt động với cường độ trung b&igrave;nh đến mạnh. Dự b&aacute;o do ảnh hưởng của gi&oacute; m&ugrave;a T&acirc;y Nam c&oacute; cường độ trung b&igrave;nh đến mạnh n&ecirc;n trong ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (16/6), tr&ecirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng biển từ B&igrave;nh Thuận đến C&agrave; Mau, C&agrave; Mau đến Ki&ecirc;n Giang, vịnh Th&aacute;i Lan v&agrave; khu vực Nam Biển Đ&ocirc;ng (bao gồm cả v&ugrave;ng biển quần đảo Trường Sa) c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc xo&aacute;y v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">V&ugrave;ng biển từ B&igrave;nh Thuận đến C&agrave; Mau c&oacute; gi&oacute; T&acirc;y Nam mạnh cấp 5, c&oacute; l&uacute;c cấp 6, giật cấp 8. S&oacute;ng biển cao 2.0 - 3.0m. Biển động.</p> <p style="text-align: justify;">Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai ở cấp 1.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&iacute;a T&acirc;y Bắc bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Thời tiết c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, ri&ecirc;ng Nam Sơn La v&agrave; H&ograve;a B&igrave;nh c&oacute; nắng n&oacute;ng; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o rải r&aacute;c v&agrave; c&oacute; nơi c&oacute; gi&ocirc;ng. Gi&oacute; nhẹ. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28<sup>o</sup>C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34<sup>o</sup>C, ri&ecirc;ng Sơn La - H&ograve;a B&igrave;nh 35 - 37<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37<sup>o</sup>C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, ri&ecirc;ng đồng bằng v&agrave; trung du c&oacute; nắng n&oacute;ng; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi, ri&ecirc;ng v&ugrave;ng n&uacute;i ph&iacute;a Bắc c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; rải r&aacute;c c&oacute; gi&ocirc;ng, cục bộ c&oacute; nơi mưa vừa, mưa to. Gi&oacute; Đ&ocirc;ng Nam cấp 2 - 3. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29<sup>o</sup>C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35<sup>o</sup>C, ri&ecirc;ng khu vực đồng bằng v&agrave; trung du 35 - 37<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37<sup>o</sup>C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Từ Thanh H&oacute;a đến Thừa Thi&ecirc;n - Huế&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Thời tiết c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng n&oacute;ng v&agrave; nắng n&oacute;ng gay gắt, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; T&acirc;y Nam cấp 2 - 3. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31<sup>o</sup>C; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 38<sup>o</sup>C.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Từ Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng n&oacute;ng, ph&iacute;a Bắc c&oacute; nơi nắng n&oacute;ng gay gắt, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; T&acirc;y Nam cấp 2 - 3. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29<sup>o</sup>C; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38<sup>o</sup>C, ph&iacute;a Bắc c&oacute; nơi tr&ecirc;n 38<sup>o</sup>C.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng, chiều tối c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c, đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; T&acirc;y Nam cấp 2 - 3. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24<sup>o</sup>C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33<sup>o</sup>C.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nam bộ</strong></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; m&acirc;y, c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi; ri&ecirc;ng chiều c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng rải r&aacute;c. Gi&oacute; T&acirc;y Nam cấp 2 - 3. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28<sup>o</sup>C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34<sup>o</sup>C.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>H&agrave; Nội&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Thời tiết khu vực H&agrave; Nội c&oacute; m&acirc;y, ng&agrave;y nắng n&oacute;ng, chiều tối v&agrave; đ&ecirc;m c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; gi&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; Đ&ocirc;ng Nam cấp 2 - 3. Trong cơn gi&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30<sup>o</sup>C;&nbsp; Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37<sup>o</sup>C, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 37<sup>o</sup>C.</p> </div>

Theo thanhnien.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top