Đề xuất “nới” điều kiện chuyên môn nhà giáo dạy trung cấp, cao đẳng nghề

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Bộ đề xuất “nới” quy định về tiêu chuẩn chuyên môn đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><em><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/21/baochinhphu-vn_nghe.jpg" /></em></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: center;"><em>Ảnh minh họa</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, theo Th&ocirc;ng tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, một trong những ti&ecirc;u chuẩ<span>n về tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n</span> đối với nh&agrave; gi&aacute;o dạy l&yacute; thuyết tr&igrave;nh độ trung cấp, cao đẳng l&agrave;: C&oacute; bằng tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hoặc đại học sư phạm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh trở l&ecirc;n, ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy.</p> <p style="text-align: justify;">Tại dự thảo Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội đề xuất sửa đổi ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;y như sau: C&oacute; bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng cử nh&acirc;n trở l&ecirc;n, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với nh&agrave; gi&aacute;o dạy t&iacute;ch hợp cả l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ trung cấp, theo quy định hiện h&agrave;nh tại Th&ocirc;ng tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, một trong những ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; c&oacute; bằng tốt nghiệp đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh hoặc đại học sư phạm chuy&ecirc;n ng&agrave;nh&nbsp;trở l&ecirc;n, ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy v&agrave; c&oacute; một trong c&aacute;c chứng chỉ kỹ năng nghề ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy để dạy thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nh&acirc;n ưu t&uacute;, nghệ sĩ ưu t&uacute;, thầy thuốc ưu t&uacute; trở l&ecirc;n hoặc chứng chỉ kỹ năng thực h&agrave;nh nghề tr&igrave;nh độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội đề xuất tại dự thảo: Đối với nh&agrave; gi&aacute;o dạy t&iacute;ch hợp, c&oacute; bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng cử nh&acirc;n trở l&ecirc;n v&agrave; c&oacute; một trong c&aacute;c chứng chỉ kỹ năng nghề ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy để dạy thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ trung cấp sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nh&acirc;n ưu t&uacute;, nghệ sĩ ưu t&uacute;, thầy thuốc ưu t&uacute; trở l&ecirc;n hoặc chứng chỉ kỹ năng thực h&agrave;nh nghề tr&igrave;nh độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với nh&agrave; gi&aacute;o dạy thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ cao đẳng, theo Th&ocirc;ng tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, một trong những ti&ecirc;u chuẩn l&agrave;: C&oacute; một trong c&aacute;c chứng chỉ kỹ năng nghề ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy để dạy thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở l&ecirc;n hoặc chứng nhận nghệ nh&acirc;n nh&acirc;n d&acirc;n, nghệ sĩ nh&acirc;n d&acirc;n, thầy thuốc nh&acirc;n d&acirc;n hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực h&agrave;nh nghề tr&igrave;nh độ cao đẳng nghề hoặc tương đương.</p> <p style="text-align: justify;">Theo dự thảo, ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;y được sửa đổi như sau: Đối với nh&agrave; gi&aacute;o dạy thực h&agrave;nh, c&oacute; một trong c&aacute;c chứng chỉ kỹ năng nghề ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy để dạy thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở l&ecirc;n hoặc chứng nhận nghệ nh&acirc;n ưu t&uacute;, nghệ sĩ ưu t&uacute;, thầy thuốc ưu t&uacute; trở l&ecirc;n hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực h&agrave;nh nghề tr&igrave;nh độ cao đẳng nghề hoặc tương đương.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với nh&agrave; gi&aacute;o dạy t&iacute;ch hợp, dự thảo đề xuất c&oacute; bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng cử nh&acirc;n trở l&ecirc;n, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy v&agrave; c&oacute; một trong c&aacute;c chứng chỉ kỹ năng nghề ph&ugrave; hợp với ng&agrave;nh, nghề giảng dạy để dạy thực h&agrave;nh tr&igrave;nh độ cao đẳng sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bậc 3 hoặc chứng nhận bậc thợ 5/7, 4/6 trở l&ecirc;n hoặc chứng nhận nghệ nh&acirc;n ưu t&uacute;, nghệ sĩ ưu t&uacute;, thầy thuốc ưu t&uacute; trở l&ecirc;n hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ kỹ năng thực h&agrave;nh nghề tr&igrave;nh độ cao đẳng nghề hoặc tương đương.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top