COVID-19: Thế giới hơn 10 triệu ca mắc, Việt Nam kiểm soát chặt người nhập cảnh

Đến ngày 28/6, thế giới đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc và 501.262 người tử vong vì COVID-19. Tổ chức y tế thế giới (WHO) dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, bùng phát nhanh và nguy hiểm hơn. Để bảo vệ thành quả chống dịch của Việt Nam, các chuyên gia cảnh báo, việc kiểm soát người nhập cảnh phải được đặt lên hàng đầu.

<div> <div>Theo đ&oacute;, b&aacute;o c&aacute;o mới nhất của Bộ Y tế cho biết, t&iacute;nh đến 9 giờ ng&agrave;y 28/6, <span>t<span>hế giới c&oacute; 10.080.162&nbsp;người mắc v&agrave; 501.262&nbsp;người tử vong v&igrave; COVID-19.</span></span></div> <p>215&nbsp;quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ (trong đ&oacute; c&oacute; 2 t&agrave;u du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.</p> <p>- Việt Nam đứng thứ&nbsp;156/215&nbsp;quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; ca mắc tr&ecirc;n thế giới;&nbsp;6/11&nbsp;quốc gia c&oacute; ca mắc trong khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Tại khu vực ASEAN, tất cả c&aacute;c quốc gia trong khu vực đều c&oacute; người mắc bệnh.&nbsp;<span>Việt Nam ghi nhận 355&nbsp;ca mắc COVID-19, kh&ocirc;ng c&oacute; ca tử vong.</span></p> <p>Trong đ&oacute; 330&nbsp;<span>ca b&igrave;nh phục v&agrave;&nbsp;</span><span>25&nbsp;ca bệnh&nbsp;đang được điều trị.</span></p> <div> <p>Số người c&aacute;ch ly l&agrave; 9.048 người.</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện:&nbsp;107</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c:&nbsp;8.051</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;:&nbsp;890</p> <p><em>7.</em>&nbsp;Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản l&yacute; ngay:&nbsp;215</p> <p>Số trường hợp mắc được ph&aacute;t hiện tại cộng đồng:&nbsp;140,&nbsp;trong đ&oacute;:</p> <p>-&nbsp;34&nbsp;trường hợp x&acirc;m nhập từ nước ngo&agrave;i được ph&aacute;t hiện tại cộng đồ</p> <p>-&nbsp;28&nbsp;trường hợp l&acirc;y nhiễm từ trường hợp x&acirc;m nhập được ph&aacute;t hiện tại cộng đồng;</p> <p>-&nbsp;78&nbsp;trường hợp l&acirc;y nhiễm tại cộng đồng.</p> <p>Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định dịch đang bước v&agrave;o giai đoạn mới, b&ugrave;ng ph&aacute;t nhanh v&agrave; nguy hiểm hơn c&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i th&aacute;ng.&nbsp;Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh ở nhiều nước tr&ecirc;n thế giới v&agrave; trong khu vực, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cảnh b&aacute;o, việc kiểm so&aacute;t người nhập cảnh phải được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, tất cả c&aacute;c ca nhập cảnh phải được c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp, thực hiện x&eacute;t nghiệm theo đ&uacute;ng quy định, đảm bảo kh&ocirc;ng để nguồn bệnh x&acirc;m nhập, l&acirc;y nhiễm v&agrave;o Việt Nam.</p> <p>Nhằm bảo vệ những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội trong nước, ch&uacute;ng ta phải tiếp tục siết chặt quản l&yacute; c&aacute;c tuyến bi&ecirc;n giới, quản l&yacute; người nhập cảnh, kh&ocirc;ng để dịch bệnh l&acirc;y lan trong cộng đồng.</p> <p>Việt Nam đang thực hiện mục ti&ecirc;u k&eacute;p vừa ph&ograve;ng chống dịch vừa ph&aacute;t triển kinh tế,&nbsp; việc bảo vệ sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; rất cần thiết, n&ecirc;n mở cửa cho chuy&ecirc;n gia, lao động bậc cao, doanh nghiệp, nh&agrave; đầu tư v&agrave;o Việt Nam v&agrave; đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngo&agrave;i cần gi&aacute;m s&aacute;t, xử l&yacute;, giải quyết chặt chẽ, kh&ocirc;ng để dịch bệnh l&acirc;y lan ra cộng đồng, ph&aacute; đi th&agrave;nh quả quan trọng m&agrave; Việt Nam đ&atilde; đạt được trong thời gian qua.</p> <p>Tiếp tục&nbsp;theo d&otilde;i, b&aacute;m s&aacute;t mọi diễn biến, ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện 5 nguy&ecirc;n tắc: Ngăn chặn, ph&aacute;t hiện, c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp, khoanh v&ugrave;ng v&agrave; dập dịch trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ&nbsp;đạo giai đoạn tới.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19, đến nay&nbsp;tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta l&agrave; 330 tr&ecirc;n tổng số<span> 355 bệnh nh&acirc;n COVID-19 </span>(chiếm 93,5%), trong đ&oacute; 49/50 bệnh nh&acirc;n mang quốc tịch nước ngo&agrave;i đ&atilde; được Việt Nam điều trị khỏi.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top