Hà Nội phấn đấu thực hiện 100% dự án được trao chứng nhận đầu tư

Đó là quyết tâm của Thành phố Hà Nội được Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Hội nghị "Hà Nội 2020-Hợp tác đầu tư và phát triển" tổ chức sáng 27/6.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_bithu2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ ph&aacute;t biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Gia Huy</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại Hội nghị, TP. H&agrave; Nội đ&atilde; trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự &aacute;n, với tổng số vốn tr&ecirc;n 405.000 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng th&ecirc;m 270.458 tỷ đồng.</p> <p>Trong đ&oacute; c&oacute; 100 dự &aacute;n trong nước, với số vốn 227.499 tỷ đồng (vốn tăng th&ecirc;m 192.215 tỷ đồng); 22 dự &aacute;n đầu tư vốn FDI, số vốn 5,7 tỷ USD, vốn tăng th&ecirc;m 3,4 tỷ USD; v&agrave; 107 dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng. Tổng số dự &aacute;n, số vốn tăng, tương ứng gấp 5 lần v&agrave; 11 lần so với Hội nghị x&uacute;c tiến đầu tư 2016.</p> <p>C&aacute;c dự &aacute;n đầu tư n&agrave;y, tập trung v&agrave;o c&aacute;c lĩnh vực: 25 cụm c&ocirc;ng nghiệp với 490,8 ha; 800.000 m2 nh&agrave; ở x&atilde; hội; 3 khu đ&ocirc; thị; du lịch - dịch vụ; trụ sở văn ph&ograve;ng; văn h&oacute;a - x&atilde; hội; t&agrave;i ch&iacute;nh - ng&acirc;n h&agrave;ng; hạ tầng đ&ocirc; thị; hạ tầng giao th&ocirc;ng&hellip;</p> <p>Tổng số 229 dự &aacute;n được chia l&agrave;m 3 nh&oacute;m: Nh&oacute;m c&aacute;c dự &aacute;n trao Quyết định chủ trương tại Hội nghị gồm c&oacute; 103 dự &aacute;n với tổng số vốn 250.154 tỷ đồng; Nh&oacute;m c&aacute;c dự &aacute;n trao quyết định ghi nhận đề xuất tại Hội nghị c&oacute; 19 dự &aacute;n với tổng số vốn 109.849 tỷ đồng tỷ đồng (những dự &aacute;n n&agrave;y sẽ được Th&agrave;nh phố ho&agrave;n thiện hồ sơ trong qu&yacute; III/2020); nh&oacute;m 107 dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố đang được 5 Ban quản l&yacute; dự &aacute;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; triển khai quyết liệt với số vốn 45.567 tỷ đồng. Phấn đấu hết qu&yacute; III khởi c&ocirc;ng to&agrave;n bộ số c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư c&ocirc;ng của của Th&agrave;nh phố. Đến 31/12/2020, ho&agrave;n th&agrave;nh 78/107 dự &aacute;n.</p> <p>Cũng tại Hội nghị n&agrave;y, Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c nh&agrave; đầu tư k&yacute; kết 38 bi&ecirc;n bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28,6 tỷ USD, trong đ&oacute; c&oacute; 26 đề xuất của nh&agrave; đầu tư trong nước (dự kiến khoảng 20,5 tỷ USD); 12 đề xuất của nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i (dự kiến khoảng 8,32 tỷ USD).</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_ttg-trao1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thủ tướng trao chứng nhận cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư v&agrave;o H&agrave; Nội. Ảnh: VGP/Gia Huy</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Phấn đấu thực hiện 100% dự &aacute;n được trao chứng nhận đầu tư</strong></p> <p>Tại hội nghị, tiếp thu &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Vương Đ&igrave;nh Huệ khẳng định Th&agrave;nh c&ocirc;ng của hội nghị kh&ocirc;ng chỉ bởi c&aacute;c dự &aacute;n được trao chứng nhận đầu tư, c&aacute;c bi&ecirc;n bản ghi nhớ hợp t&aacute;c được k&yacute; kết, m&agrave; lớn nhất l&agrave; thể hiện tinh thần đo&agrave;n kết, hợp t&aacute;c, đầu tư ph&aacute;t triển. Hội nghị c&oacute; &yacute; nghĩa biểu tượng lan toả mạnh mẽ trong bối cảnh to&agrave;n cầu đang phải đối ph&oacute; với t&aacute;c động ti&ecirc;u cực của dịch COVID-19.</p> <p>Theo B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu H&agrave; Nội phải đưa v&agrave;o thực hiện được &iacute;t nhất 60% c&aacute;c dự &aacute;n được trao chứng nhận đầu tư tại hội nghị, nhưng Th&agrave;nh phố phấn đấu sẽ thực hiện 100% c&aacute;c dự &aacute;n được trao chứng nhận đầu tư, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm của th&agrave;nh phố, của c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde;; c&aacute;c dự &aacute;n li&ecirc;n kết H&agrave; Nội với c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; c&aacute;c dự &aacute;n giải quyết bức x&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n Thủ đ&ocirc; như chỉnh trang đ&ocirc; thị, ph&aacute;t triển hạ tầng, giảm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, xử l&yacute; r&aacute;c thải, nước thải, bảo vệ m&ocirc;i trường; c&aacute;c dự &aacute;n khu c&ocirc;ng nghiệp, cụm c&ocirc;ng nghiệp, cụm c&ocirc;ng nghiệp l&agrave;ng nghề...</p> <p>Việc trao quyết định chủ trương đầu tư kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cơ hội hợp t&aacute;c giữa th&agrave;nh phố H&agrave; Nội với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để tăng cường hợp t&aacute;c ph&aacute;t triển giữa H&agrave; Nội với c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước, c&aacute;c cơ quan, tổ chức quốc tế.</p> <p>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội cũng cho biết Th&agrave;nh phố sẽ tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng sản xuất để thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. H&agrave; Nội sẽ chuẩn bị thật tốt để c&oacute; thể thu h&uacute;t được những nh&agrave; đầu tư lớn; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, thu h&uacute;t ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều c&aacute;c nh&agrave; đầu tư vừa v&agrave; nh&agrave; nhỏ...</p> <p>Sau hội nghị n&agrave;y, th&agrave;nh phố sẽ tiếp tục chủ động x&uacute;c tiến đầu tư trong v&agrave; ngo&agrave;i nước mạnh mẽ hơn nữa để lựa chọn được c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ph&ugrave; hợp, c&oacute; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, c&aacute;c dự &aacute;n sẵn s&agrave;ng chuyển giao c&ocirc;ng nghệ cho Việt Nam, c&aacute;c dự &aacute;n sẵn s&agrave;ng kết hợp với doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra c&aacute;c chuỗi cung ứng to&agrave;n cầu...</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_t1-trao.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">L&atilde;nh đạo TP. H&agrave; Nội trao chứng nhận cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Ảnh: VGP/Gia Huy</td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;H&agrave; Nội phấn đấu đến năm 2025, trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố c&oacute; năng lực cạnh tranh cao trong nước v&agrave; khu vực; đến năm 2030, trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố c&oacute; năng lực cạnh tranh quốc tế, c&oacute; thu nhập b&igrave;nh qu&acirc;n đầu người đạt từ 13.000 -14.000 USD; đến năm 2045, trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố của nước Việt Nam ph&aacute;t triển, th&agrave;nh phố to&agrave;n cầu c&oacute; thu nhập cao&quot;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội cho biết chiến lược rất tham vọng v&agrave; nhiều th&aacute;ch thức, nhưng Th&agrave;nh phố sẽ quyết t&acirc;m thực hiện bằng những nỗ lực ngay từ b&acirc;y giờ.</p> <p>Trước mắt, H&agrave; Nội sẽ tập trung thể chế h&oacute;a c&aacute;c cơ chế đặc th&ugrave;, về d&agrave;i hạn, th&agrave;nh phố sẽ tổng kết v&agrave; kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đ&ocirc;; kiến nghị Ch&iacute;nh phủ điều chỉnh Quy hoạch chung x&acirc;y dựng Thủ đ&ocirc; ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển; tập trung phủ k&iacute;n quy hoạch ph&acirc;n khu tr&ecirc;n địa b&agrave;n, trong đ&oacute; c&oacute; quy hoạch ph&acirc;n khu s&ocirc;ng Hồng.</p> <p><strong>Gia Huy-Minh Anh</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

9 ưu điểm vượt trội của VinFast VF 9

Sở hữu thiết kế sang trọng được chắp bút bởi studio Pininfarina danh tiếng, cùng loạt tiện nghi đẳng cấp hàng đầu phân khúc E-SUV, VinFast VF 9 như được “đo ni đóng giày” cho các doanh nhân và gia đình Việt.
Ma trận dâu tây giá bèo

Ma trận dâu tây giá bèo

Dâu tây được bán tràn lan từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng, với giá rẻ bất ngờ, nhưng nguồn gốc không rõ ràng khiến người tiêu dùng hoang mang.
Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Siêu dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại Hà Nội

Tọa lạc ngay vị trí “đất vàng” Hà Nội, hàng loạt dự án cao tầng nghìn tỷ đồng được xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm, làm méo mó bộ mặt Thủ đô, thậm chí gây thất thoát và lãng phí nghiêm trọng.
back to top