Cảnh báo rét đậm, rét hại kéo dài 3 ngày nữa, có nơi 9 độ C

Theo dự báo, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

<p style="text-align: justify;">Theo Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng thuỷ văn trung ương, s&aacute;ng nay (11/12) kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh đ&atilde; ảnh hưởng đến hầu hết c&aacute;c nơi ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ.</p> <p style="text-align: justify;">Dự b&aacute;o, ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (11/12), kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh sẽ ảnh hưởng đến c&aacute;c nơi kh&aacute;c ở Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ, sau đ&oacute; ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc trong đất liền cấp 3, v&ugrave;ng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ trời r&eacute;t đậm, v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; nơi r&eacute;t hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i 9-11 độ. Đợt r&eacute;t đậm n&agrave;y c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i 2-3 ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Ở vịnh Bắc Bộ, gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc mạnh dần l&ecirc;n cấp 6-7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đ&ocirc;ng từ ng&agrave;y h&ocirc;m nay (bao gồm cả quần đảo Ho&agrave;ng Sa) gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc lại mạnh l&ecirc;n cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tăng cường n&ecirc;n ở Bắc Bộ v&agrave; Thanh H&oacute;a c&oacute; mưa, mưa r&agrave;o v&agrave; c&oacute; nơi c&oacute; d&ocirc;ng; c&aacute;c tỉnh từ Nghệ An đến Ph&uacute; Y&ecirc;n c&oacute; mưa vừa, mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to v&agrave; d&ocirc;ng; trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Thời tiết H&agrave; Nội: C&oacute; mưa, mưa r&agrave;o. Trời r&eacute;t đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/11/canh-bao-ret-dam-ret-hai-keo-dai-3-ngay-nua-co-noi-9-do-c1544504443(1).jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>R&eacute;t đậm, r&eacute;t hại ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người d&acirc;n. Ảnh minh hoạ.</em></p> <h2 style="text-align: justify;">Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ</h2> <p style="text-align: justify;">Hiện nay (11/12): Do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gi&oacute; Đ&ocirc;ng n&ecirc;n đ&ecirc;m h&ocirc;m qua (10/12), c&aacute;c tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ng&atilde;i đ&atilde; c&oacute; mưa vừa, mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to. Lượng mưa t&iacute;nh từ 19h ng&agrave;y 10/12 đến 07h ng&agrave;y 11/12 tại Huế 72mm, Tr&agrave; My (Quảng Nam) 41mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 107mm, Ba Tơ (Quảng Ng&atilde;i) 65mm.</p> <p style="text-align: justify;">Dự b&aacute;o: Ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay (11/12), do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tăng cường n&ecirc;n c&aacute;c tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ng&atilde;i c&oacute; mưa vừa, mưa to, c&oacute; nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, ri&ecirc;ng c&aacute;c tỉnh từ Quảng B&igrave;nh đến Quảng Ng&atilde;i phổ biến 70-120mm, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 150mm.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh b&aacute;o: Do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh li&ecirc;n tục được tăng cường mạnh, từ ng&agrave;y 14/12 kết hợp với nhiều động của đới gi&oacute; Đ&ocirc;ng tr&ecirc;n cao n&ecirc;n mưa lớn diện rộng ở c&aacute;c tỉnh Trung Trung Bộ c&ograve;n c&oacute; khả năng k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; mở rộng đến tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a.</p> <p style="text-align: justify;">Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai: cấp 1</p> <div style="text-align: justify;"><strong>Lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng ở Thừa Thi&ecirc;n Huế, Quảng Ng&atilde;i v&agrave; B&igrave;nh Định</strong><br /> <br /> Diễn biến lũ: Mực nước tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng ở Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định đang xuống; hạ lưu c&aacute;c s&ocirc;ng ở Thừa Thi&ecirc;n Huế c&oacute; dao động.<br /> <br /> Mực nước l&uacute;c 07 giờ ng&agrave;y 11/12, tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng như sau:<br /> <br /> Tr&ecirc;n s&ocirc;ng Bồ (Huế) tại Ph&uacute; Ốc 2,25m, tr&ecirc;n BĐ1 0,75m;<br /> <br /> Tr&ecirc;n s&ocirc;ng Hương (Huế) tại Kim Long 0,85m, dưới BĐ1 0,15m;<br /> <br /> Tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vệ (Quảng Ng&atilde;i) tại trạm S&ocirc;ng Vệ 4,31m, dưới BĐ3 0,19m;<br /> <br /> Tr&ecirc;n s&ocirc;ng K&ocirc;n (B&igrave;nh Định) tại Thạch H&ograve;a 6,98m xấp xỉ BĐ2.<br /> <br /> Dự b&aacute;o, mực nước tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng ở Quảng Ng&atilde;i, B&igrave;nh Định tiếp tục xuống; hạ lưu c&aacute;c s&ocirc;ng ở Thừa Thi&ecirc;n Huế tiếp tục c&oacute; dao động.<br /> <br /> Chiều v&agrave; tối nay (11/12), mực nước tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng như sau:&nbsp;Tr&ecirc;n s&ocirc;ng Vệ tại S&ocirc;ng Vệ xuống mức 3,5m, ở mức BĐ2. Tr&ecirc;n s&ocirc;ng K&ocirc;n tại Thạch H&ograve;a xuống mức 6,8m, dưới BĐ2 0,2m. C&aacute;c s&ocirc;ng ở Thừa Thi&ecirc;n Huế dao động ở mức BĐ1 v&agrave; tr&ecirc;n BĐ1.<br /> <br /> Cảnh b&aacute;o: Trong những ng&agrave;y tới, lũ tr&ecirc;n c&aacute;c s&ocirc;ng từ Quảng B&igrave;nh đến Ph&uacute; Y&ecirc;n c&oacute; khả năng l&ecirc;n lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất ở v&ugrave;ng n&uacute;i, ngập lụt v&ugrave;ng trũng thấp v&agrave; đ&ocirc; thị tại c&aacute;c tỉnh từ Quảng B&igrave;nh đến Ph&uacute; Y&ecirc;n (Th&ocirc;ng tin cảnh b&aacute;o lũ qu&eacute;t, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong c&aacute;c bản tin nhanh cảnh b&aacute;o lũ qu&eacute;t, sạt lở đất).&nbsp;Cấp độ rủi ro thi&ecirc;n tai: Cấp 1-2.<br /> &nbsp;</div> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top