Các trường tư ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1 và lớp 6

Nhiều trường tư thục ở Hà Nội như Archimedes, Nguyễn Siêu, Marie Curie đã công bố phương thức và thời gian tuyển sinh.

<div> <p>Năm nay, trường <strong>Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Si&ecirc;u</strong> tuyển 240 học sinh lớp 1 Song ngữ Quốc tế Cambridge (c&oacute; tuyển học sinh học chương tr&igrave;nh tiếng Anh n&acirc;ng cao). Phụ huynh đăng k&yacute; trực tuyến từ ng&agrave;y 5/3.</p> <p>Ở lớp 6 chương tr&igrave;nh Song ngữ Quốc tế Cambridge, trường tuyển 210 chỉ ti&ecirc;u. Thời gian đăng k&yacute; trực tuyến từ 10/3.</p> <p>Trường x&eacute;t tuyển căn cứ v&agrave;o nguyện vọng của gia đ&igrave;nh v&agrave; mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường, qu&aacute; tr&igrave;nh học tập trong một cấp học, sức khỏe của học sinh, năng lực tr&iacute; tuệ cảm x&uacute;c (EQ) th&ocirc;ng qua b&agrave;i trắc nghiệm t&acirc;m l&yacute; d&agrave;nh cho học sinh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, học sinh l&agrave;m b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực đầu v&agrave;o, gồm Tiếng Anh, năng lực tổng hợp General Ability Test (bằng tiếng Anh), To&aacute;n v&agrave; Hiểu biết về Khoa học (bằng tiếng Việt), Tiếng Việt v&agrave; Hiểu biết về X&atilde; hội (bằng tiếng Việt).</p> <p>Học sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o lớp 9 IGCSE cần trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh x&eacute;t tuyển v&agrave; kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực đầu v&agrave;o (kiểm tra To&aacute;n, Ngữ Văn, kiểm tra Tiếng Anh nếu học sinh chưa c&oacute; chứng chỉ PET). Thời gian đăng k&yacute; trực tuyến từ 26/3.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trường Nguyễn Si&ecirc;u tuyển lớp 11 A-level, chương tr&igrave;nh dự bị đại học, lớp 10 chương tr&igrave;nh Song ngữ Quốc tế Cambridge &amp; Anh ngữ học thuật tăng cường, tuyển bổ sung v&agrave;o c&aacute;c lớp c&ograve;n lại.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cac truong tu o Ha Noi tuyen sinh lop 1 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/04/znews-photo-zadn-vn_mcertuoisuu_4.jpg" title="Các trường tư ở Hà Nội tuyển sinh lớp 1 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trường Marie Curie dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh hồ sơ tuyển sinh lớp 6 v&agrave;o đầu th&aacute;ng 4. Ảnh: <em>Mariecuriehanoischool</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tại trường <strong>Marie Curie</strong>, hồ sơ v&agrave; đăng k&yacute; dự tuyển v&agrave;o lớp 1 cho hai cơ sở được ph&aacute;t h&agrave;nh ng&agrave;y 10/3. Mỗi cơ sở sẽ tuyển 180 học sinh v&agrave;o 6 lớp 1, gồm 4 lớp Truyền thống v&agrave; 2 lớp Chương tr&igrave;nh quốc tế Oxford (song ngữ).</p> <p>Học sinh đăng k&yacute; tham dự &ldquo;Một ng&agrave;y trải nghiệm ở Marie Curie&rdquo; (miễn ph&iacute;). Căn cứ hoạt động của c&aacute;c con trong ng&agrave;y trải nghiệm, nh&agrave; trường sẽ chọn học sinh. Học sinh kh&ocirc;ng dự ng&agrave;y trải nghiệm sẽ kh&ocirc;ng được x&eacute;t tuyển v&agrave;o lớp 1.</p> <p>Về tuyển sinh lớp 6 v&agrave; lớp 10 tại cơ sở 1, trường dự kiến ph&aacute;t h&agrave;nh hồ sơ tuyển sinh v&agrave;o đầu th&aacute;ng 4.</p> <p>Trường <strong>Phổ th&ocirc;ng Song ngữ Li&ecirc;n cấp Wellspring</strong> tuyển sinh lớp 1 th&ocirc;ng qua đ&aacute;nh gi&aacute; tư duy về Số học, ng&ocirc;n ngữ Tiếng Việt, ng&ocirc;n ngữ Tiếng Anh (để xếp lớp ph&ugrave; hợp) v&agrave; c&aacute;c kỹ năng diễn đạt, hợp t&aacute;c, quan s&aacute;t, ghi nhớ, vận động, tưởng tượng của học sinh.</p> <p>Học sinh đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o lớp 2-12 dự thi m&ocirc;n To&aacute;n, Tiếng Việt/Ngữ văn v&agrave; Tiếng Anh (viết v&agrave; phỏng vấn). Học sinh đoạt c&aacute;c kết quả cao trong c&aacute;c kỳ thi học sinh giỏi c&aacute;c cấp, c&oacute; c&aacute;c chứng chỉ quốc tế được xem x&eacute;t miễn một hoặc nhiều m&ocirc;n kiểm tra.</p> <p><strong>Hệ thống Archimedes School</strong> tuyển sinh lớp 6 với 600 chỉ ti&ecirc;u (Archimedes Trung Y&ecirc;n 320 em, Archimedes Đ&ocirc;ng Anh 280 em).</p> <p>Trường tuyển học sinh Việt Nam sinh năm 2010, c&oacute; đủ sức khỏe, hạnh kiểm tốt, xếp loại học lực từ kh&aacute; trở l&ecirc;n v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ năm học trước.</p> <p>Th&iacute; sinh thi 2 v&ograve;ng. V&ograve;ng 1 b&agrave;i cơ bản, học sinh thi To&aacute;n, Tiếng Việt, Tiếng Anh (trắc nghiệm kh&aacute;ch quan v&agrave; tự luận). V&ograve;ng 2 l&agrave; b&agrave;i thi n&acirc;ng cao. Th&iacute; sinh thi &iacute;t nhất 1 trong 3 m&ocirc;n To&aacute;n, Tiếng Anh, Khoa học.</p> <p>Trường <strong>Li&ecirc;n cấp Tiểu học &amp; THCS Ng&ocirc;i sao H&agrave; Nội</strong> 240 học sinh cho 8 lớp 1 năm học 2021-2022. Học sinh được đ&aacute;nh gi&aacute; qua b&agrave;i kiểm tra WISC - V (Wechsler Intelligence scale for Children) v&agrave; Ban gi&aacute;m hiệu phỏng vấn trực tiếp.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trường tuyển 204 chỉ ti&ecirc;u cho 6 lớp 6. Với phương thức x&eacute;t tuyển qua đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, trường x&eacute;t tuyển dựa v&agrave;o kết quả k&igrave; thi Học bổng Ng&ocirc;i Sao H&agrave; Nội lần thứ 9 năm học 2021-2022 (ng&agrave;y 20/3). Học sinh c&oacute; giải HCV, cup Quốc tế, giải nhất cấp th&agrave;nh phố, cấp quốc gia c&aacute;c m&ocirc;n To&aacute;n, Khoa học, Tiếng Anh v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Nghệ thuật, Thể thao (do c&aacute;c đơn vị c&oacute; uy t&iacute;n tổ chức) c&oacute; thể được xem x&eacute;t tuyển thẳng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top