Hà Nội: Cách thức tuyển sinh vào lớp 6 trường "hot"

Các trường THCS có học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường chất lượng cao, ngoài công lập) tuyển sinh lớp 6 theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

<div> <p>Theo phương &aacute;n tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 do UBND TP H&agrave; Nội vừa ph&ecirc; duyệt, c&aacute;c trường trung học cơ sở tuyển sinh lớp 6 kh&ocirc;ng theo tuyến v&agrave; c&oacute; số học sinh đăng k&yacute; vượt qu&aacute; chỉ ti&ecirc;u (trường chất lượng cao, trường c&ocirc;ng lập tự chủ, trường ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập), c&oacute; thể tuyển sinh bằng h&igrave;nh thức x&eacute;t tuyển hoặc l&agrave;m b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực.</p> <p>C&aacute;c trường x&acirc;y dựng phương thức tuyển sinh tr&igrave;nh UBND quận, huyện ph&ecirc; duyệt.</p> <p>Đối với c&aacute;c trường THCS tuyển sinh v&agrave;o lớp 6 theo Đề &aacute;n &quot;Th&iacute; điểm đ&agrave;o tạo song bằng THCS Việt Nam v&agrave; chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại H&agrave; Nội&quot; ban h&agrave;nh k&egrave;m theo Quyết định số 2830/QĐ-UBND ng&agrave;y 8/6/2018 của UBND th&agrave;nh phố thực hiện theo phương thức kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực.</p> <p>Tổ chức kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực dự kiến v&agrave;o ng&agrave;y 20/6/2021.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Cách thức tuyển sinh vào lớp 6 trường hot - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/icdn-dantri-com-vn_thcsngoaingu-1560246800701-1614224262643.png" title="Hà Nội: Cách thức tuyển sinh vào lớp 6 trường hot - 1" /> <figcaption> <p>H&agrave;ng ngh&igrave;n phụ huynh chờ học sinh thi v&agrave;o lớp 6, THCS Ngoại ngữ, H&agrave; Nội năm 2019. (Ảnh: Website nh&agrave; trường).&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <p>Việc tuyển sinh dự kiến từ ng&agrave;y 28/6 đến hết ng&agrave;y 30/6/2021. Sau 30/6, những trường c&ograve;n thiếu so với chỉ ti&ecirc;u giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ ti&ecirc;u từ 2/7 đến hết 4/7/2021.</p> <p>Cụ thể, tuyển sinh lớp 6 năm nay vẫn giữ vững như mọi năm l&agrave; x&eacute;t tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố.</p> <p>Cũng giống như năm trước, c&aacute;c trường n&oacute;ng về tuyển sinh lớp 6 như: THPT Chuy&ecirc;n H&agrave; Nội Amsterdam, THCS Thanh Xu&acirc;n, THCS cầu Giấy, THCS Nam Từ Li&ecirc;m, THCS - THPT Lương Thế Vinh... sẽ tuyển sinh bằng phương thức x&eacute;t tuyển hoặc kết hợp x&eacute;t tuyển với kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực.</p> <p>Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c nh&agrave; trường sẽ kết hợp cả hai phương thức x&eacute;t tuyển v&agrave; kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, trong đ&oacute; v&ograve;ng 1 x&eacute;t tuyển hồ sơ, học bạ. V&ograve;ng 2 học sinh thực hiện c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực.</p> <p>Năm ngo&aacute;i, c&aacute;c trường &quot;n&oacute;ng&quot; tuyển sinh kể tr&ecirc;n đều chọn phương thức x&eacute;t tuyển hồ sơ, học bạ từ v&ograve;ng 1.</p> <p>Trong đ&oacute;, quy định điểm tổng kết c&aacute;c m&ocirc;n như To&aacute;n, Tiếng Việt, Ngoại ngữ từ lớp 1 đến lớp 5 đạt số điểm từ 8 trở l&ecirc;n l&agrave;m điều kiện.</p> <p>Khi lọt qua v&ograve;ng 1, c&aacute;c trường tổ chức thực hiện c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực về kiến thức To&aacute;n, Tiếng Việt, Ngoại ngữ ở v&ograve;ng 2.</p> <p>Chẳng hạn Trường THCS Lương Thế Vinh, năm ngo&aacute;i tuyển sinh 600 chỉ ti&ecirc;u lớp 6 với 2 v&ograve;ng tuyển l&agrave; x&eacute;t học bạ v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực c&aacute;c m&ocirc;n To&aacute;n, Tiếng Việt, Tiếng Anh.</p> <p>Do đặc điểm năm ngo&aacute;i, học sinh nghỉ học qu&aacute; d&agrave;i để ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, học bạ của th&iacute; sinh dự tuyển được t&iacute;nh từ lớp 1 đến học kỳ I năm lớp 5 v&agrave; mức điểm trung b&igrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n trong học bạ từ 7 trở l&ecirc;n.</p> <p>Ngo&agrave;i x&eacute;t tuyển học bạ, trường tiến h&agrave;nh cả b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, c&aacute;c m&ocirc;n To&aacute;n, Tiếng Anh, Tiếng Việt.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Hà Nội: Cách thức tuyển sinh vào lớp 6 trường hot - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/25/icdn-dantri-com-vn_ngaydautienhsdihoctrolai-3915885620847731597462377171-1611884837945.jpg" title="Hà Nội: Cách thức tuyển sinh vào lớp 6 trường hot - 2" /> <figcaption> <p>Năm ngo&aacute;i do học sinh nghỉ học qu&aacute; d&agrave;i để ph&ograve;ng chống dịch Covid-19, n&ecirc;n một số trường x&eacute;t học bạ ở mức điểm trung b&igrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n trong học bạ từ 7 trở l&ecirc;n.</p> </figcaption> </figure> <p>Trường THCS Đo&agrave;n Thị Điểm năm ngo&aacute;i tuyển sinh từ 900 đến 930 chỉ ti&ecirc;u học sinh lớp 6, ở 8 loại h&igrave;nh đ&agrave;o tạo: Tăng cường tiếng Anh; tăng cường Văn - Anh; tăng cường To&aacute;n; tăng cường To&aacute;n - Anh; chất lượng cao; tăng cường To&aacute;n, Khoa học bằng tiếng Anh theo chương tr&igrave;nh Singapore; tăng cường To&aacute;n, Khoa học bằng tiếng Anh theo chương tr&igrave;nh Hoa Kỳ v&agrave; tăng cường tiếng Ph&aacute;p.</p> <p>Trường x&eacute;t tuyển kết hợp với kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực. Trong đ&oacute;, đối với h&igrave;nh thức đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, th&iacute; sinh sẽ phải l&agrave;m 3 b&agrave;i kiểm tra m&ocirc;n To&aacute;n, tiếng Việt v&agrave; tiếng Anh.</p> <p>Cũng trong năm ngo&aacute;i, Trường THCS Nguyễn Si&ecirc;u tuyển sinh lớp 6 với 210 chỉ ti&ecirc;u.</p> <p>Trường ưu ti&ecirc;n x&eacute;t tuyển học sinh lớp 5 Tiểu học Nguyễn Si&ecirc;u v&agrave; học sinh đoạt giải Ba trở l&ecirc;n c&aacute;c m&ocirc;n học thuật trong c&aacute;c cuộc thi do Bộ GD&amp;ĐT tổ chức (từ cấp th&agrave;nh phố).</p> <p>Phương thức tuyển sinh của nh&agrave; trường gồm kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực học tập chương tr&igrave;nh của nh&agrave; trường (chương tr&igrave;nh Việt Nam v&agrave; quốc tế Cambridge); x&eacute;t sự đồng thuận về mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục giữa gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường; x&eacute;t hồ sơ học tập v&agrave; hồ sơ sức khỏe của học sinh.</p> <p>Việc tuyển sinh lớp 6 v&agrave;o một số trường &quot;hot&quot; ở H&agrave; Nội chưa bao giờ hết n&oacute;ng. Một số trường c&oacute; tỉ lệ chọi khốc liệt như THCS H&agrave; Nội- Amsterdam, THCS Ngoại ngữ, THCS Lương Thế Vinh...</p> <p>Đặc biệt, năm 2019, Hiệu trưởng trường THCS Chuy&ecirc;n Ngoại ngữ cho biết, tr&ecirc;n 3.000 th&iacute; sinh đ&atilde; đến dự thi trường n&agrave;y nhưng chỉ ti&ecirc;u chỉ c&oacute; 100. Dễ d&agrave;ng thấy tỉ lệ chọi của trường n&agrave;y l&ecirc;n đến 1 chọi 30.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top