“Bật mí” nội dung đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2021

Năm 2021, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực trước và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT ở 7 địa phương.

<div> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ th&ocirc;ng tin tổng qu&aacute;t đề thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực, TS. Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Khảo th&iacute; v&agrave; Đ&aacute;nh gi&aacute; Chất lượng đ&agrave;o tạo,&nbsp;ĐH Quốc gia TP.HCM th&ocirc;ng tin b&agrave;i thi trong đề thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực gồm 120 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm kh&aacute;ch quan đa lựa chọn với thời gian l&agrave;m b&agrave;i 150 ph&uacute;t.</p> <p style="text-align: justify;"><span class="bold">Về nội dung</span>, đề thi cung cấp số liệu, dữ kiện v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng thức cơ bản nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng suy luận v&agrave; giải quyết vấn đề, kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng học thuộc l&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Đề thi được x&acirc;y dựng c&ugrave;ng c&aacute;ch tiếp cận như đề thi SAT của Hoa kỳ v&agrave; đề thi TSA của Anh.</p> <p style="text-align: justify;">Cấu tr&uacute;c b&agrave;i thi gồm 3 phần: Sử dụng ng&ocirc;n ngữ; To&aacute;n học, tư duy logic, ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu v&agrave; giải quyết vấn đề nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c năng lực cơ bản để học đại học của th&iacute; sinh.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="nội dung đề thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2021" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/26/info-imgs-vgcloud-vn_bat-mi-noi-dung-de-thi-danh-gia-nang-luc-cua-dh-quoc-gia-tp-hcm-2021.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh tham dự kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Cụ thể, phần 1 sử dụng ng&ocirc;n ngữ với 40 c&acirc;u gồm tiếng Việt v&agrave; tiếng Anh. Ở phần tiếng Việt, c&aacute;c c&acirc;u hỏi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực đọc hiểu văn bản v&agrave; sử dụng tiếng Việt, khả năng cảm thụ v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch t&aacute;c phẩm văn học.</p> <p style="text-align: justify;">Đề thi t&iacute;ch hợp nhiều kiến thức về ngữ văn n&ecirc;n đ&ograve;i hỏi th&iacute; sinh nắm vững c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh tiếng Việt để &aacute;p dụng giải quyết vấn đề li&ecirc;n quan.</p> <p style="text-align: justify;">Chẳng hạn, phần hiểu biết văn học sẽ kiểm tra kiến thức văn học cơ bản như: phong c&aacute;ch s&aacute;ng t&aacute;c của t&aacute;c giả ti&ecirc;u biểu, nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức&nbsp;nghệ thuật của t&aacute;c phẩm&hellip;&rdquo;, TS. Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Theo TS. Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh b&agrave;i thi c&ograve;n đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực sử dụng tiếng Anh th&ocirc;ng qua nội dung: lựa chọn cấu tr&uacute;c c&acirc;u, nhận diện lỗi sai, đọc hiểu c&acirc;u, đọc hiểu đoạn văn.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Th&iacute; sinh cần lưu &yacute; kiến thức tiếng Anh tổng qu&aacute;t trong phạm vi cấp độ từ A2 - B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Ri&ecirc;ng phần đọc hiểu đoạn văn, th&iacute; sinh cần lưu &yacute; c&aacute;c kỹ năng đọc lướt để&nbsp;trả lời c&acirc;u hỏi&nbsp;lấy &yacute; ch&iacute;nh, đọc kỹ để trả lời c&acirc;u hỏi về tham chiếu, chi tiết, từ vựng v&agrave; suy luận&rdquo;, TS. Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n phần 2 của b&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực với 30 c&acirc;u sẽ kiểm tra khả năng &aacute;p dụng kiến thức to&aacute;n học, khả năng tư duy logic, diễn giải v&agrave; so s&aacute;nh ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu của th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Th&iacute; sinh lưu &yacute; c&aacute;c phần kiến thức được học tại bậc THPT thuộc c&aacute;c nội dung như ứng dụng của đạo h&agrave;m để khảo s&aacute;t h&agrave;m số, số phức, h&igrave;nh học thuần t&uacute;y, h&igrave;nh học tọa độ, t&iacute;ch ph&acirc;n v&agrave; ứng dụng của t&iacute;ch ph&acirc;n, tổ hợp v&agrave; x&aacute;c suất, h&agrave;m số mũ v&agrave; h&agrave;m số logarit, giải to&aacute;n bằng c&aacute;ch lập hệ phương tr&igrave;nh, giải hệ phương tr&igrave;nh nghiệm nguy&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">C&acirc;u hỏi ph&acirc;n t&iacute;ch số liệu, dạng sơ đồ v&agrave; bảng biểu xuất hiện trong đề thi gồm: biểu đồ tr&ograve;n, biểu đồ Venn, biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ dạng bảng số liệu&rdquo;, TS. Nguyễn Quốc Ch&iacute;nh chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, ở phần tư duy logic, khả năng suy luận của th&iacute; sinh được thể hiện qua c&aacute;c h&igrave;nh thức logic đơn lẻ v&agrave; nh&oacute;m logic t&igrave;nh huống. Dựa v&agrave;o c&aacute;c th&ocirc;ng tin được cung cấp trong mỗi t&igrave;nh huống, c&ugrave;ng với kỹ năng suy luận v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch, th&iacute; sinh t&igrave;m phương &aacute;n khả thi cho c&aacute;c giả định được đưa ra.</p> <p style="text-align: justify;">Phần chiếm số lượng c&acirc;u hỏi nhiều nhất của b&agrave;i thi l&agrave; giải quyết vấn đề với 50 c&acirc;u hỏi. Từ những biểu biết c&aacute;c kiến thức gi&aacute;o khoa cơ bản, th&iacute; sinh &aacute;p dụng để giải quyết c&aacute;c vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực khoa học tự nhi&ecirc;n (vật l&yacute;, h&oacute;a học, sinh học) v&agrave; lĩnh vực khoa học x&atilde; hội (địa l&yacute;, lịch sử).</p> <p style="text-align: justify;">Th&iacute; sinh h&atilde;y lưu &yacute; rằng b&agrave;i thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lức của ĐH Quốc gia TP.HCM ch&uacute; trọng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng suy luận v&agrave; giải quyết vấn đề, kh&ocirc;ng đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng học thuộc l&ograve;ng của th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, th&iacute; sinh sẽ đăng k&yacute; dự thi b&agrave;i thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực <span class="bold">đợt 1 từ ng&agrave;y 15/1-5/3, dự thi v&agrave;o ng&agrave;y 28/3</span> tại TPHCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Đ&agrave; Nẵng v&agrave; 2 điểm thi mới so với mọi năm l&agrave; Bạc Li&ecirc;u v&agrave; Bu&ocirc;n Ma Thuột. Kết quả thi đợt 1 được dự kiến c&ocirc;ng bố đ&uacute;ng 1 tuần sau khi thi, tức ng&agrave;y 5.4.</p> <p style="text-align: justify;">Ở đợt 2, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ mở cổng <span class="bold">đăng k&yacute; dự thi từ ng&agrave;y 4/5-4/6 v&agrave; tổ chức thi v&agrave;o ng&agrave;y 4/7 </span>tại 4 địa phương TPHCM, An Giang, Nha Trang v&agrave; Đ&agrave; Nẵng. Kết quả của đợt 2 sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o ng&agrave;y 12/7. Thời gian đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển nguyện vọng sẽ k&eacute;o d&agrave;i trong 1 th&aacute;ng, từ ng&agrave;y 4/5-4/6.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo infonet.vietnamnet.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top