Bắc Giang sẵn sàng phương án thi tốt nghiệp THPT cho học sinh phải cách ly

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh có 9.147 học sinh lớp 12 thuộc diện phải cách ly y tế. Thực tế này tạo ra khó khăn rất lớn cho ngành giáo dục trong việc tổ chức kỳ thi.

<div> <p>Theo thống k&ecirc;, to&agrave;n tỉnh Bắc Giang hiện c&oacute; 01 gi&aacute;o vi&ecirc;n cấp THPT mắc COVID-19. Số c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n thuộc diện phải c&aacute;ch ly y tế l&agrave; 1.516 (F1 l&agrave; 111; F2 l&agrave; 542; diện trong v&ugrave;ng c&aacute;ch ly, gi&atilde;n c&aacute;ch l&agrave; 863).</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/26/media-suckhoedoisong-vn_11.jpg" /><em>Sở GD&amp;ĐT&nbsp;Bắc Giang&nbsp;đề nghị Bộ GD&amp;ĐT sớm c&oacute; phương &aacute;n tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo c&aacute;c đợt kh&aacute;c nhau. Cần c&oacute; đợt thi ri&ecirc;ng cho đối tượng học sinh đang phải c&aacute;ch ly, hoặc ở trong khu vực phong tỏa.</em></p> <p>Đối với học sinh lớp 12, c&oacute; 9.147 em thuộc diện phải c&aacute;ch ly y tế (F0 l&agrave; 01 học sinh; F1 l&agrave; 141 học sinh; F2 l&agrave; 2.586; diện trong v&ugrave;ng c&aacute;c ly, gi&atilde;n c&aacute;ch l&agrave; 6.419). Thực tế n&agrave;y tạo ra kh&oacute; khăn rất lớn cho ng&agrave;nh gi&aacute;o dục trong việc tổ chức kỳ thi, một số lượng lớn c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trong c&aacute;c kh&acirc;u của kỳ thi đang phải c&aacute;ch ly n&ecirc;n nh&acirc;n sự chuẩn bị cho kỳ thi sẽ bị thiếu hụt. H&agrave;ng ng&agrave;n học sinh l&agrave; F0, F1, F2, F3 đang bị ảnh hưởng đến chất lượng &ocirc;n tập v&agrave; đến thời điểm thi c&oacute; thể học sinh vẫn c&ograve;n trong khu c&aacute;ch ly, phong tỏa.</p> <p>&Ocirc;ng Trần Tuấn Nam, Gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, kỳ thi năm nay l&agrave; một kỳ thi đặc biệt, diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn khi t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.</p> <p>Sở GD&amp;ĐT đ&atilde; l&ecirc;n phương &aacute;n chi tiết cho việc tổ chức kỳ thi, trước hết l&agrave; tổ chức cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 1 theo lịch tổ chức của Bộ GD&amp;ĐT, số học sinh c&ograve;n lại sẽ tổ chức thi đợt 2 v&agrave; xem x&eacute;t cả phương &aacute;n&nbsp;tổ chức thi cho học sinh đang phải c&aacute;ch ly hoặc trong v&ugrave;ng bị c&aacute;ch ly.</p> <p>Th&ocirc;ng tin chi tiết về phương &aacute;n tổ chức kỳ thi, Gi&aacute;m đốc Sở GD&amp;ĐT Bắc Giang cho biết, năm 2021, to&agrave;n tỉnh tổ chức 01 Hội đồng thi cho c&aacute;c th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi tại tỉnh Bắc Giang do Sở GD&amp;ĐT chủ tr&igrave;. Hội đồng thi dự kiến tổ chức coi thi tại 37 Điểm thi ở tất cả c&aacute;c huyện, th&agrave;nh phố (tăng 02 điểm thi so với năm 2020) với 908 ph&ograve;ng thi. Số c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n coi thi dự kiến khoảng 3.700 (trong đ&oacute; số c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n THCS khoảng 1.000).</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trước diễn biến phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Giang đ&atilde; x&acirc;y dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh như: Chỉ đạo c&aacute;c điểm thi bố tr&iacute; th&ecirc;m c&aacute;c ph&ograve;ng thi dự ph&ograve;ng, phương tiện ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, mỗi điểm thi bố tr&iacute; 1 ph&ograve;ng d&ugrave;ng để c&aacute;ch ly, bố tr&iacute; đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thi nhiều hơn gấp 1,8 lần so với nhu cầu&hellip;</p> <p>Sở GD&amp;ĐT tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ GD&amp;ĐT sớm c&oacute; phương &aacute;n tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo c&aacute;c đợt kh&aacute;c nhau. Trong đ&oacute; ở c&aacute;c địa phương l&agrave; điểm n&oacute;ng, cần c&oacute; đợt thi ri&ecirc;ng cho đối tượng học sinh đang phải c&aacute;ch ly, hoặc ở trong khu vực phong tỏa.</p> <div class="style-box">Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 06/7 đến ng&agrave;y 09/7/2021. Th&iacute; sinh sẽ đến ph&ograve;ng thi l&agrave;m c&aacute;c thủ tục dự thi v&agrave;o chiều ng&agrave;y 06/7; hai ng&agrave;y thi ch&iacute;nh thức l&agrave; ng&agrave;y 07 v&agrave; 08/7/2021.</div> <p>Theo &ocirc;ng Mai Sơn, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, việc cần thiết trong thời điểm n&agrave;y l&agrave; xem x&eacute;t c&aacute;c phương &aacute;n tổ chức thi trong bối cảnh c&oacute; dịch bệnh. Ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục cần qu&aacute;n triệt c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh thực hiện tốt việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội, hạn chế tối đa việc tiếp x&uacute;c, tổ chức tốt việc dạy học trực tuyến để n&acirc;ng cao chất lượng kỳ thi; thường xuy&ecirc;n r&agrave; so&aacute;t đối tượng gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh để nắm bắt, kịp thời điều chỉnh phương &aacute;n tổ chức kỳ thi.</p> <p>Để kỳ thi diễn ra an to&agrave;n, nghi&ecirc;m t&uacute;c, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo tỉnh chủ động x&acirc;y dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được ph&acirc;n c&ocirc;ng. C&aacute;c ng&agrave;nh chức năng của tỉnh x&acirc;y dựng phương &aacute;n đảm bảo an ninh trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm tại c&aacute;c điểm thi đảm bảo tuyệt đối an to&agrave;n cho th&iacute; sinh, c&aacute;n bộ coi thi v&agrave; người nh&agrave; th&iacute; sinh.</p> <p>Đặc biệt, ng&agrave;nh Y tế phải đặt nhiệm vụ ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 l&ecirc;n h&agrave;ng đầu, phải x&acirc;y dựng phương &aacute;n ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 ri&ecirc;ng cho kỳ thi diễn ra trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp để chủ động đối ph&oacute;.</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top