Ba nhân viên y tế ở Bắc Giang lây nhiễm COVID – 19 khi lấy mẫu

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 tỉnh Bắc Giang, 3 nhân viên y tế ở tỉnh này bị lây nhiễm COVID – 19 trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

<div> <p>Tỉnh Bắc Giang hiện c&oacute; 3 ổ dịch. Trong đ&oacute;, ổ dịch tại Khu c&ocirc;ng nghiệp Quang Ch&acirc;u c&oacute; số ca mắc COVID &ndash; 19 lớn nhất. Đến chiều tối ng&agrave;y 25/5, khu c&ocirc;ng nghiệp n&agrave;y c&oacute; 995 F0 (tăng 347 trường hợp; trong đ&oacute; ri&ecirc;ng c&ocirc;ng ty Hosiden nằm trong khu c&ocirc;ng nghiệp n&agrave;y chiếm nhiều nhất, với 228 trường hợp)</p> <p>Ngo&agrave;i ra, tỉnh Bắc Giang đ&atilde; xuất hiện một số trường hợp F0, l&acirc;y từ c&ocirc;ng nh&acirc;n sang những người tiếp x&uacute;c gầ. C&aacute;c ca bệnh mới ph&aacute;t hiện chủ yếu đều ở c&aacute;c x&atilde;, phường đ&atilde; được phong tỏa.</p> <p>Đặc biệt, tỉnh n&agrave;y ghi nhận th&ecirc;m 3 trường hợp nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế l&agrave;m nhiệm vụ bị l&acirc;y nhiễm. Trong đ&oacute;, 2 người ở tuyến huyện, 1 người ở tuyến x&atilde;.</p> <p>Tỉnh Bắc Giang đ&aacute;nh gi&aacute;, số lượng F0 tăng cao do tổng lực tăng tốc x&eacute;t nghiệm 3 ng&agrave;y qua m&agrave; Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai lần 2 cho nh&oacute;m c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; nguy cơ cao v&agrave; c&aacute;c F1 trong khu c&aacute;ch ly. Đ&aacute;ng lưu &yacute;, tỷ lệ F1 &acirc;m t&iacute;nh th&agrave;nh dương t&iacute;nh rất cao, số ca chủ yếu vẫn tập trung tại huyện Việt Y&ecirc;n.</p> <p>Tỉnh Bắc Giang dự b&aacute;o, trong những ng&agrave;y tới số lượng ca F0 vẫn tăng nhưng kh&ocirc;ng đột biến do c&aacute;c đối tượng nguy cơ cao đ&atilde; được lấy x&eacute;t nghiệm v&agrave; đ&atilde; c&oacute; kết quả.</p> <table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img alt="Ba nhân viên y tế ở Bắc Giang lây nhiễm COVID – 19 khi lấy mẫu ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/26/photo-cms-tpo-zadn-vn_tp-xet-nghiem-1-9386.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cho người d&acirc;n tỉnh Bắc Giang</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Để đẩy mạnh ph&ograve;ng chống dịch, tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường hoạt động của tổ COVID cộng đồng với mục ti&ecirc;u đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave; để gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ c&aacute;c trường hợp nghi nhiễm cộng đồng.</p> <p>Tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện việc test nhanh cho c&aacute;c trường hợp F1 trong khu c&aacute;ch ly v&agrave; c&aacute;c trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng d&acirc;n cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh (c&oacute; biểu hiện sốt, ho kh&oacute; thở...) để x&aacute;c định ca dương t&iacute;nh.</p> <p>Hiện nay, tỉnh Bắc Giang x&eacute;t nghiệm diện rộng xong tại huyện Việt Y&ecirc;n v&agrave; Y&ecirc;n Dũng. Ri&ecirc;ng đối với c&aacute;c khu vực trọng điểm đang tập trung x&eacute;t nghiệm lần thứ 3.</p> <p>Đến nay, to&agrave;n tỉnh Bắc Giang đ&atilde; c&aacute;ch ly y tế 157 th&ocirc;n, tổ d&acirc;n phố (tăng 5 th&ocirc;n, tổ d&acirc;n phố); c&aacute;ch ly y tế 4 x&atilde;, phường, thị trấn; gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội 31 x&atilde;, phường, thị trấn, 18 th&ocirc;n, tổ d&acirc;n phố; c&aacute;ch ly x&atilde; hội 4 huyện; gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội th&agrave;nh phố Bắc Giang, huyện Y&ecirc;n Thế.</p> <p>Tỉnh Bắc Giang đ&atilde; bố tr&iacute; 12 khu c&aacute;ch ly, điều trị cho bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh, c&ocirc;ng suất hơn 3.000 giường. Trong đ&oacute;, tỉnh ho&agrave;n th&agrave;nh triển khai điểm hồi sức t&iacute;ch cực, chăm s&oacute;c bệnh nh&acirc;n nặng với một số trang thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Phổi. Ngo&agrave;i ra, Bắc Giang mới ho&agrave;n th&agrave;nh bệnh viện d&atilde; chiến số 2 nằm ở nh&agrave; thi đấu tỉnh với 620 giường.</p> <div class="article__story cms-relate">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top