Ba điều chỉnh trong thẩm định SGK lớp 2, lớp 6

Bộ GD&ĐT vừa thông báo tổ chức thẩm định vòng 2 sách giáo khoa (SGK) lớp 2 bắt đầu từ 15/11.

<div> <p><b>Thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định</b></p> <p>Để thẩm định SGK lớp 1, năm 2019, Bộ trưởng Bộ GD&amp;ĐT đ&atilde; k&yacute; quyết định th&agrave;nh lập 9 Hội đồng quốc gia thẩm định SGK c&aacute;c m&ocirc;n học v&agrave; hoạt động gi&aacute;o dục lớp 1 bi&ecirc;n soạn theo chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới. Trong đ&oacute;, Hội đồng thẩm định SGK m&ocirc;n tiếng Việt gồm 15 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, trong 5 bộ SGK lớp 1 được Hội đồng thẩm định th&ocirc;ng qua, bộ SGK C&aacute;nh Diều (của Nh&agrave; xuất bản Sư phạm H&agrave; Nội v&agrave; Nh&agrave; xuất bản ĐH Sư phạm TPHCM bi&ecirc;n soạn, ph&aacute;t h&agrave;nh) c&oacute; kh&aacute; nhiều lỗi v&agrave; bị dư luận phản ứng. Bộ GD&amp;ĐT phải l&agrave;m việc lại với Hội đồng thẩm định quốc gia v&agrave; quyết định thay thế một số dữ liệu cho ph&ugrave; hợp.</p> <p>R&uacute;t kinh nghiệm từ bộ SGK lớp 1, tại kỳ họp Quốc hội,&nbsp; Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay Bộ trưởng Bộ GD&amp;ĐT đ&atilde; c&oacute; chỉ đạo kh&aacute; cương quyết như thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định đối với m&ocirc;n Tiếng Việt. Theo &ocirc;ng Đam, hiện nay, Ch&iacute;nh phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ GD&amp;ĐT phải hết sức lưu &yacute; bởi để tr&aacute;nh được những sai s&oacute;t tương tự th&igrave; phải r&uacute;t kinh nghiệm một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; chỉ đạo bộ tận dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin đưa bản thảo SGK l&ecirc;n sớm trước khi ph&ecirc; duyệt, thậm ch&iacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định, để nghe g&oacute;p &yacute;, qua đ&oacute; tiếp thu, chắt lọc &yacute; kiến đ&uacute;ng để tiếp thu, &yacute; kiến chưa đ&uacute;ng th&igrave; phản hồi lại để to&agrave;n x&atilde; hội đồng thuận. Tất cả v&igrave; tương lai đất nước v&agrave; của con ch&aacute;u&rdquo;, &ocirc;ng Đam n&oacute;i.</p> <p><b>Mở th&ecirc;m c&aacute;c k&ecirc;nh&nbsp;</b><b style="font-size: 14px;">đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến</b></p> <p>Đối với SGK lớp 2 v&agrave; lớp 6 đang trong qu&aacute; tr&igrave;nh thẩm định để chuẩn bị đưa v&agrave;o sử dụng trong năm học 2021-2022, Bộ GD&amp;ĐT cho biết lần n&agrave;y sẽ tăng cường kh&acirc;u thẩm định trong Hội đồng, tăng cường mức độ tương t&aacute;c với c&aacute;c nh&oacute;m t&aacute;c giả, đồng thời mở th&ecirc;m c&aacute;c k&ecirc;nh lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; rộng r&atilde;i hơn.</p> <p>Vụ trưởng Vụ Gi&aacute;o dục trung học, Bộ GD&amp;ĐT, &ocirc;ng&nbsp; Nguyễn Xu&acirc;n Th&agrave;nh cho biết, c&ocirc;ng t&aacute;c thẩm định SGK lớp 2 v&agrave; lớp 6 đ&atilde; được thực hiện xong v&ograve;ng 1. C&aacute;c t&aacute;c giả cũng đ&atilde; chỉnh sửa v&agrave; bộ bắt đầu thu s&aacute;ch để chuẩn bị thẩm định v&ograve;ng 2. Lần n&agrave;y, Bộ GD&amp;ĐT y&ecirc;u cầu c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng thẩm định tập trung v&agrave;o việc trao đổi v&agrave; tăng cường thảo luận, thậm ch&iacute; c&oacute; thể tranh luận giữa c&aacute;c t&aacute;c giả với Hội đồng thẩm định. Đồng thời, kh&acirc;u thẩm định trong Hội đồng cũng như tương t&aacute;c với c&aacute;c nh&oacute;m t&aacute;c giả sẽ được tăng cường để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu v&agrave; mở th&ecirc;m c&aacute;c k&ecirc;nh kh&aacute;c nhau để c&oacute; thể lấy &yacute; kiến rộng r&atilde;i hơn, trong đ&oacute; c&oacute; việc lấy &yacute; kiến từ c&aacute;c thầy c&ocirc; trực tiếp giảng dạy tại cơ sở.</p> <p>Đặc biệt, SGK lớp 2 v&agrave; lớp 6 tới đ&acirc;y sẽ được ban h&agrave;nh sớm hơn so với năm trước, &ocirc;ng Th&agrave;nh cho biết. Như vậy, c&aacute;c nh&agrave; xuất bản c&oacute; thời gian năm th&aacute;ng để thực hiện c&aacute;c kh&acirc;u in ấn, ph&aacute;t h&agrave;nh. Trong khoảng thời gian n&agrave;y, c&aacute;c đơn vị sẽ tập trung bồi dưỡng gi&aacute;o vi&ecirc;n về việc sử dụng s&aacute;ch mới, song h&agrave;nh c&ugrave;ng bồi dưỡng m&ocirc;-đun, phương ph&aacute;p dạy học cũng như phương ph&aacute;p kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; để bảo đảm chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho năng lực đội ngũ nh&agrave; gi&aacute;o khi bắt đầu triển khai cho năm học mới v&agrave;o th&aacute;ng 9/2021.</p> <p>Theo Thứ trưởng Bộ GD&amp;ĐT Nguyễn Hữu Độ, r&uacute;t kinh nghiệm việc chỉ đạo bi&ecirc;n soạn, tổ chức thẩm định SGK lớp 1 mới thời gian vừa qua, Bộ GD&amp;ĐT sẽ thực hiện 3 điều chỉnh quan trọng ở trong c&ocirc;ng t&aacute;c thẩm định SGK.</p> <p>&ldquo;Trước đ&acirc;y, c&aacute;c nh&agrave; xuất bản, t&aacute;c giả chủ động phối hợp tổ chức việc thực nghiệm, tới đ&acirc;y, sẽ c&oacute; sự tham gia chỉ đạo, phối hợp của Bộ GD&amp;ĐT để c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y đạt hiệu quả hơn&rdquo;, &ocirc;ng Độ n&oacute;i. Một điều chỉnh nữa l&agrave; tăng cường việc thẩm định nội bộ tại c&aacute;c nh&agrave; xuất bản để n&acirc;ng cao chất lượng bản mẫu SGK trước khi nh&agrave; xuất bản gửi tới Bộ GD&amp;ĐT để thẩm định. Theo đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; xuất bản phải tổ chức thẩm định sơ bộ tại đơn vị để đ&aacute;nh gi&aacute;, r&agrave; so&aacute;t chất lượng SGK. Qua v&ograve;ng lọc đầu ti&ecirc;n n&agrave;y, nh&agrave; xuất bản mới gửi bản mẫu SGK ho&agrave;n thiện l&ecirc;n Bộ GD&amp;ĐT. Hội đồng quốc gia thẩm định SGK sau đ&oacute; sẽ đ&aacute;nh gi&aacute;, nhận x&eacute;t, g&oacute;p &yacute; để t&aacute;c giả tiếp tục ho&agrave;n thiện bản mẫu SGK tốt hơn.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng, sẽ mở rộng th&ecirc;m đối tượng g&oacute;p &yacute; cho bản mẫu SGK.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;c &yacute; kiến phản &aacute;nh, Bộ GD&amp;ĐT sẽ nghi&ecirc;n cứu để kịp thời đề ra c&aacute;c giải ph&aacute;p bổ sung trong qu&aacute; tr&igrave;nh chỉ đạo tổ chức thực hiện.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Thứ trưởng Bộ GD&amp;ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định lại, Chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới kh&ocirc;ng tăng về lượng kiến thức, chỉ quy định chuẩn đầu ra; SGK kh&ocirc;ng bi&ecirc;n soạn theo b&agrave;i, theo tiết c&oacute; sẵn như trước đ&acirc;y m&agrave; bi&ecirc;n soạn theo chủ đề, mạch kiến thức; giao cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&agrave; trường nghi&ecirc;n cứu chương tr&igrave;nh, SGK, đặc điểm của học sinh tại trường của m&igrave;nh để x&acirc;y dựng kế hoạch dạy học cụ thể, ph&ugrave; hợp với đối tượng. V&igrave; vậy, c&ugrave;ng một chủ đề trong SGK, nhưng t&ugrave;y v&agrave;o đối tượng học sinh m&agrave; trường n&agrave;y c&oacute; thể dạy 2 tiết, nhưng trường kh&aacute;c c&oacute; thể dạy 3 - 4 tiết cho ph&ugrave; hợp; miễn kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; tổng thời gian cho m&ocirc;n học đ&oacute; trong một năm. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trường điều chỉnh cho ph&ugrave; hợp (đ&acirc;y l&agrave; điểm mới, giao quyền v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm cho gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&agrave; trường nhiều hơn), nhưng nhiều nơi chưa mạnh dạn thực hiện m&agrave; vẫn dạy theo c&aacute;ch cũ.<b style="font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top