Ông Biden: Chúng ta đang trên đà thắng hơn 300 phiếu đại cử tri

Khoảng cách ông Biden dẫn ở Georgia, Pennsylvania cùng Nevada ngày càng lớn, ông có thể sớm được công bố là người chiến thắng chính thức ở hai bang này và cuộc đua tổng thống.

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li>C&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả: Georgia, North Carolina, Pennsylvania v&agrave; Nevada</li> <li>&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump ở cả 4 bang chiến trường n&agrave;y</li> <li>Tại Arizona, với 90% phiếu đ&atilde; được kiểm, AP v&agrave; Fox News đ&atilde; đưa ra tuy&ecirc;n bố người chiến thắng nhưng &ocirc;ng Trump đang thu hẹp khoảng c&aacute;ch</li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6EtnhDAtG3g/0514b198a0d6498810c7/ea66a5bb3effd7a18eee/720/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/6EtnhDAtG3g/*~hmac=2d7e4d36609d3bfa6f9b818020c7a999" false="" source-url="/video-zing-tu-my-nhung-bang-chien-truong-se-som-quyet-dinh-bau-cu-post1150483.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="650e12b5a4fa4da414eb" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbfluuh/2020_11_07/ELECTION_TRUMP.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/vc9nxZ0IqaY/fbb29b3f8a71632f3a60/c90652dac99e20c0798f/480/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/vc9nxZ0IqaY/*~hmac=1104351523a1deaf7dc501a45d5b6fc6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/raM3QeGqg_4/whls/vod/0/dfkQwx0wC30G41CgLEK/650e12b5a4fa4da414eb.m3u8?authen=exp=1604847655~acl=/raM3QeGqg_4/*~hmac=077de171f1d9919c7f2d213e6415aa19" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/vc9nxZ0IqaY/fbb29b3f8a71632f3a60/c90652dac99e20c0798f/480/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/vc9nxZ0IqaY/*~hmac=1104351523a1deaf7dc501a45d5b6fc6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/6EtnhDAtG3g/0514b198a0d6498810c7/ea66a5bb3effd7a18eee/720/650e12b5a4fa4da414eb.mp4?authen=exp=1604890855~acl=/6EtnhDAtG3g/*~hmac=2d7e4d36609d3bfa6f9b818020c7a999" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Những bang chiến trường sẽ sớm quyết định bầu cử</span></strong> Mọi con mắt đang đổ dồn v&agrave;o Georgia, Pennsylvania v&agrave; Nevada, nơi số phiếu vẫn đang được kiểm dần v&agrave; Biden c&oacute; vẻ sẽ thắng s&iacute;t sao.</figcaption> </figure> <div class="live" id="livestream-4964"> <ul class="events"> <li class="comment" id="210474"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biden: Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave; đối thủ, nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ th&ugrave;</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể l&agrave; đối thủ, nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải l&agrave; kẻ th&ugrave;. Ch&uacute;ng ta đều l&agrave; người Mỹ&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i, k&ecirc;u gọi người d&acirc;n đo&agrave;n kết, vượt qua những giận dữ&nbsp;sau m&ugrave;a bầu cử chia rẽ. Ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ tiếp tục k&ecirc;u gọi cử tri b&igrave;nh tĩnh sau khi cuộc bầu cử kết th&uacute;c.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng nhấn mạnh ưu ti&ecirc;n đối ph&oacute; với đại dịch Covid-19 sau khi tiếp quản Nh&agrave; Trắng. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ cho biết đội ngũ của &ocirc;ng đ&atilde; bắt đầu c&ocirc;ng việc để t&igrave;m ra giải ph&aacute;p đối với đại dịch, cũng như c&aacute;c vấn đề kh&aacute;c.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể cứu những sinh mạng đ&atilde; mất đi, nhưng c&oacute; thể cứu rất nhiều người trong những th&aacute;ng tới&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kmd_284.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210473"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: Ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m rất tốt tr&ecirc;n cả nước</h3> &quot;Một trong những điều t&ocirc;i đặc biệt tự h&agrave;o l&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m tốt tr&ecirc;n khắp cả nước&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i, nhắc tới việc &ocirc;ng&nbsp;đang dẫn trước ở Arizona v&agrave; Georgia, những th&agrave;nh tr&igrave; của đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng thừa nhận qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu diễn ra rất chậm v&agrave; k&ecirc;u gọi cử tri Mỹ tiếp tục ki&ecirc;n nhẫn, bởi số phiếu bầu kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những con số m&agrave; c&ograve;n đại diện cho tiếng n&oacute;i của c&aacute;c cử tri.</div> </div> </li> <li class="comment" id="210472"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biden: Ch&uacute;ng ta đang tr&ecirc;n đ&agrave; thắng hơn 300 phiếu đại cử tri</h3> <p>Ph&aacute;t biểu ng&agrave;y 7/11, ứng vi&ecirc;n Joe Biden tuy&ecirc;n bố sẽ chiến thắng cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. &quot;Ch&uacute;ng ta đang tr&ecirc;n đ&agrave; thắng hơn 300 phiếu đại cử tri&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i từ Wilmington, Delaware.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kmd_283.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210471"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch ở Arizona</h3> <p>Arizona (AZ) vừa cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất. Theo đ&oacute;, Tổng thống Trump đ&atilde; r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch với ứng vi&ecirc;n Joe Biden xuống 29.861 phiếu, giảm đ&aacute;ng kể so với con số 38.455 phiếu trước đ&oacute;, theo <em>New York Times</em>.</p> <p>Từ h&ocirc;m 4/11, <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em> đ&atilde; dự đo&aacute;n ứng vi&ecirc;n Biden gi&agrave;nh chiến thắng ở Arizona. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn lớn kh&aacute;c của Mỹ chưa kết luận người chiến thắng chung cuộc ở bang n&agrave;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_09.14.24.png" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210470"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: &Ocirc;ng Trump thừa nhận c&oacute; thể kh&ocirc;ng thắng được bầu cử</h3> <p><em>CNN&nbsp;</em>ng&agrave;y 7/11 dẫn nguồn tin từ Nh&agrave; Trắng cho biết Tổng thống Trump &quot;bắt đầu thừa nhận với c&aacute;c trợ l&yacute;&quot; khả năng &ocirc;ng kh&ocirc;ng thể lật ngược t&igrave;nh thế để chiến thắng cuộc bầu cử</p> <p>Nguồn tin cho biết d&ograve;ng chia sẻ mới đ&acirc;y tr&ecirc;n Twitter cho thấy &ocirc;ng Trump đ&atilde; hạ giọng rất nhiều so với tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m 3/11, cũng như c&aacute;c b&agrave;i đăng kh&aacute;c tr&ecirc;n Twitter trước đ&oacute;.</p> <p>Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; &ocirc;ng Trump chuẩn bị thừa nhận thất bại hay từ bỏ c&aacute;c vụ kiện nhằm th&aacute;ch thức kết quả cuộc bầu cử, nguồn tin nhấn mạnh. Tuy nhi&ecirc;n, Tổng thống Trump đ&atilde; bắt đầu &quot;thực tế&quot; khi kết quả bất lợi li&ecirc;n tục đổ về.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trump_lose.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210469"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;c k&ecirc;nh ở Mỹ chờ thời điểm để tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cử</h3> <p><span>C&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; Mỹ đang chuẩn bị</span>&nbsp;để tuy&ecirc;n bố người thắng cử tổng thống. C&aacute;c bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n &ldquo;hạng A&rdquo; được xếp lịch để l&ecirc;n s&oacute;ng ngay khi kết quả trở n&ecirc;n chắc chắn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_06foxnews_01_jumbo_fox.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Fox News đưa tin về từng thay đổi trong c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&ograve;n lại.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy&ecirc;n bố người thắng cử của b&aacute;o đ&agrave;i Mỹ dựa v&agrave;o số phiếu được kiểm ở c&aacute;c bang, v&agrave; liệu kết quả c&ograve;n c&oacute; x&aacute;c suất đảo ngược hay kh&ocirc;ng dựa v&agrave;o đặc điểm của số phiếu c&ograve;n lại. D&ugrave; c&oacute; độ tin cậy cao, đ&oacute; vẫn l&agrave; kết quả kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thức.</p> <p>Kết quả ch&iacute;nh thức được c&aacute;c bang nộp l&ecirc;n Quốc hội v&agrave;o th&aacute;ng 12, thường chỉ mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210468"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&ograve;n hơn 250.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Arizona</h3> <p>Katie Hobbs, quan chức cấp cao của Arizona, cho biết bang n&agrave;y c&ograve;n khoảng 250.000-270.000 phiếu chưa được kiểm đếm, theo&nbsp;<em>CNN</em>.</p> <p>Khoảng 137.000 phiếu thuộc về hạt Maricopa, nơi hai ứng vi&ecirc;n đang cạnh tranh nhau s&aacute;t n&uacute;t. Trong tối 6/11 (giờ địa phương), Arizona sẽ c&ocirc;ng bố kết quả việc kiểm đếm một lượng phiếu lớn tại bang n&agrave;y.</p> <p>&quot;Họ đang xử l&yacute; khoảng 60.000-70.000 phiếu c&ugrave;ng l&uacute;c. T&ocirc;i được biết họ sẽ kiểm phiếu trong suốt cuối tuần, v&igrave; vậy sẽ c&oacute; phần lớn kết quả trong cuối tuần n&agrave;y, trừ c&aacute;c phiếu bầu tạm thời&quot;, b&agrave; Hobbs n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210467"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch dẫn ở Pennsylvania v&agrave; Nevada</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch giữa hai ứng vi&ecirc;n tổng thống Mỹ tiếp tục được nới rộng sau khi kết quả kiểm phiếu mới được cập nhật.</p> <p>Ở Pennsylvania (PA), số phiếu &ocirc;ng Biden dẫn trước tăng từ 14.518 phiếu l&ecirc;n 17.053 phiếu. Trong khi đ&oacute;, khoảng c&aacute;ch ở Nevada (NV) đ&atilde; tăng từ 20.137 phiếu l&ecirc;n 22.657 phiếu.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_06.52.42.png" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210466"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: &Ocirc;ng Biden kh&ocirc;ng n&ecirc;n tuy&ecirc;n bố chiến thắng</h3> <p>Viết tr&ecirc;n Twitter ng&agrave;y 7/11, Tổng thống Trump n&oacute;i &ocirc;ng Joe Biden kh&ocirc;ng n&ecirc;n tuy&ecirc;n bố chiến thắng cuộc đua tổng thống một c&aacute;ch sai tr&aacute;i.&quot;T&ocirc;i cũng c&oacute; thể tuy&ecirc;n bố chiến thắng như vậy. C&aacute;c thủ tục ph&aacute;p l&yacute; giờ mới bắt đầu&quot;, Tổng thống Trump viết.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_06.06.00.png" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210465"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden nới rộng gấp đ&ocirc;i c&aacute;ch biệt ở Georgia</h3> <p>Ở Georgia, nơi &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn trước c&aacute;ch đ&acirc;y nửa ng&agrave;y, số phiếu &ocirc;ng hơn đối thủ hiện l&agrave; 4.263, sau khi kết quả kiểm 7.000 phiếu ở hạt Gwinnett, gần Atlanta, được c&ocirc;ng bố.</p> <p>Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210464"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Trump gửi thư y&ecirc;u cầu nh&agrave; t&agrave;i trợ đồng h&agrave;nh</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>, l&aacute; thư gần đ&acirc;y chiến dịch của &ocirc;ng Trump gửi cho c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ cho thấy chiến dịch đ&atilde; chuyển từ ngọt nhẹ thuyết phục sang hung hăng. &quot;Cho đến nay, c&aacute;c bạn đ&atilde; bỏ qua tất cả email đề nghị c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i BẢO VỆ CUỘC BẦU CỬ. Bạn đ&atilde; phớt lờ Team Trump, Eric, Lara, Don v&agrave; ph&oacute; tổng thống v&agrave; bạn phớt lờ cả tổng thống Mỹ&quot;, l&aacute; thư viết. &quot;H&Agrave;NG TRĂM NGH&Igrave;N người y&ecirc;u nước đ&atilde; ra mặt lần đầu trong 48 giờ qua, <em>sao kh&ocirc;ng thấy bạn đ&acirc;u?</em>&quot;.</p> <p>Ảnh: <em>Guardian/Twitter David Cay Johnston</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_emk7ccdx0aizqye.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210463"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu</h3> <p>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu v&agrave;o tối 6/11 (giờ địa phương).</p> <p>C&aacute;c cố vấn th&acirc;n cận của &ocirc;ng được nh&igrave;n thấy tại lobby của Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, l&agrave;m việc t&iacute;ch cực xuy&ecirc;n ng&agrave;y để chuẩn bị địa điểm cho b&agrave;i ph&aacute;t biểu tối nay. Xe chở thiết bị được nh&igrave;n thấy đang đậu trước s&acirc;n khấu, nơi &ocirc;ng Biden v&agrave; ứng vi&ecirc;n ph&oacute; tổng thống Kamala Harris dự kiến xuất hiện.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Biden c&ugrave;ng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch đang theo d&oacute;i s&aacute;t sao kết quả. &Ocirc;ng Biden ở nh&agrave; c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c cố vấn cấp cao, nguồn tin th&acirc;n cận n&oacute;i với <em>CNN</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210462"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch dẫn ở Georgia</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch dẫn của &ocirc;ng Biden ở bang Georgia (GA) đ&atilde; được nới rộng từ hơn 1.000 phiếu l&ecirc;n 4.263 phiếu. Khoảng c&aacute;ch dẫn ở Nevada (NV) hiện cũng đ&atilde; tăng l&ecirc;n tr&ecirc;n 20.000 phiếu.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_screen_shot_2020_11_07_at_05.00.28.png" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210461"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump sẽ tiếp tục cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute;</h3> <p>Tuy&ecirc;n bố của Tổng thống Trump h&ocirc;m 6/11 cho thấy &ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng từ bỏ d&ugrave; kết quả hiện tại cho thấy c&ograve;n đường t&aacute;i đắc cử của &ocirc;ng&nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng hẹp.</p> <p>&quot;T&ocirc;i sẽ theo đuổi qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y trong mọi kh&iacute;a cạnh luật ph&aacute;p để đảm bảo người d&acirc;n Mỹ c&oacute; thể tin tưởng v&agrave;o ch&iacute;nh quyền. T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ ngừng đấu tranh cho đất nước ch&uacute;ng ta&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i th&ocirc;ng qua một th&ocirc;ng b&aacute;o của&nbsp;Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Tổng thống đang bị dẫn trước ở hầu hết c&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả, trừ North Carolina. Trong diễn biến g&acirc;y bất lợi cho &ocirc;ng, tổng thống bị đối thủ Joe Biden dẫn ngược&nbsp;lại&nbsp;tại Pennsylvania, bang c&oacute; 20 phiếu đại cử tri.&nbsp;</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_06t181545z_1482751500_rc2uxj91ptec_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210460"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Pelosi, &ocirc;ng Obama tự tin &ocirc;ng Biden sẽ thắng</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng ta đ&atilde; kh&ocirc;ng thắng mọi trận chiến cho Hạ viện, nhưng ch&uacute;ng ta đ&atilde; thắng cả cuộc chiến&quot;, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định trong cuộc họp b&aacute;o s&aacute;ng 6/11.</p> <p>B&agrave; tự tin &ocirc;ng Joe Biden sẽ sớm được tuy&ecirc;n bố l&agrave; tổng thống t&acirc;n cử.</p> <p>Theo b&agrave;, &ocirc;ng Biden sẽ mang đến cơ hội rất lớn d&ugrave; đảng D&acirc;n chủ mất một v&agrave;i ghế tại Hạ viện v&agrave;o năm nay.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, trợ l&yacute; của &ocirc;ng Barack Obama tiết lộ vị cựu tổng thống ho&agrave;n to&agrave;n tin tưởng v&agrave;o hệ thống bầu cử Mỹ v&agrave; tự tin &ocirc;ng Biden sẽ chiến thắng.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_pelosi.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 10" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210459"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng ưu thế so với &ocirc;ng Trump ở Nevada</h3> <p><em>New York Times </em>v&agrave; <em>NBC </em>cho biết hạt Clark trong lần cập nhật mới nhất đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng Biden gia tăng khoảng c&aacute;ch.&nbsp;</p> <p>Cựu ph&oacute; tổng thống Mỹ đang c&oacute; nhiều hơn đối thủ 20.548 phiếu.</p> <p><em>AP </em>cho biết c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n l&ecirc;n đến 1,7 điểm. Tỷ số giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n l&agrave; 49,8% v&agrave; 48,1% với lợi thế nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Biden.</p> <p>John Rashtor, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n tờ <em>Nevada Independent</em>, nhận định cuộc đua tại Nevada c&oacute; lẽ đ&atilde; ng&atilde; ngũ.&nbsp;</p> <p>Theo <em>Reuters</em>, Nevada đ&atilde; kiểm được khoảng 92% phiếu bầu. Số phiếu chưa kiểm gần như nằm to&agrave;n bộ tại hạt Clark.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210458"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở 4 bang chiến trường</h3> <p>Ngoại trừ North Carolina, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở 4 bang quan trọng. Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n ở bang Nevada được nới rộng đ&aacute;ng kể, khi &ocirc;ng Biden đang nhiều hơn &ocirc;ng Trump hơn 22.000 phiếu bầu.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2164809522525_eca3322034aba1d0e333459efdfb3038.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 11" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210457"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chủ tịch Hạ viện Mỹ tự tin &ocirc;ng Biden đắc cử</h3> <p>Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, một l&atilde;nh đạo của đảng D&acirc;n chủ, tự tin khẳng định&nbsp;ứng vi&ecirc;n Joe Biden &quot;sẽ sớm đổi danh xưng&nbsp;từ ph&oacute; tổng thống sang Tổng thống đắc cử Joe Biden&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210456"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn của &ocirc;ng Trump n&oacute;i sẽ c&oacute; chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh</h3> <p>Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump, &ocirc;ng Larry Kudlow, bất ngờ chia sẻ: &quot;T&ocirc;i nghĩ sẽ c&oacute; chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng đưa ra ph&aacute;t ng&ocirc;n như vậy khi đang trả lời <em>CNBC</em>.&nbsp;</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n của đ&agrave;i n&agrave;y chất vấn liệu chuyển giao quyền lực h&ograve;a b&igrave;nh c&oacute; phải l&agrave; điều cần thiết để giữ cho thị trường ổn định.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải chuy&ecirc;n m&ocirc;n của t&ocirc;i. T&ocirc;i sẽ nhường n&oacute; cho chiến dịch tranh cử. Nhưng đ&uacute;ng l&agrave; t&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta sẽ tiếp tục l&agrave;m việc b&igrave;nh y&ecirc;n như mọi khi.&nbsp;Ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ luật ph&aacute;p&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210455"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&oacute; thể kiểm phiếu lại ở bang Georgia</h3> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o được đưa ra bởi Thư k&yacute; trưởng Georgia - &ocirc;ng Brad Raffensperger.&nbsp;Cựu Ph&oacute; tổng thống Joe Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump tại bang n&agrave;y nhưng c&aacute;ch biệt rất s&iacute;t sao, chỉ với v&agrave;i trăm phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210454"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden l&ecirc;n tiếng về kịch bản &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng nhận thua</h3> <p>Trả lời <em>Fox</em>, người ph&aacute;t ng&ocirc;n chiến dịch của ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ,&nbsp;Andrew Bates,&nbsp;nhấn mạnh: &quot;Như ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; n&oacute;i v&agrave;o ng&agrave;y 19/7, nh&acirc;n d&acirc;n Mỹ sẽ quyết định cuộc bầu cử n&agrave;y. Ch&iacute;nh phủ Mỹ ho&agrave;n to&agrave;n đủ khả năng &aacute;p giải người x&acirc;m phạm khu&ocirc;n vi&ecirc;n khỏi Nh&agrave; Trắng&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210453"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tức tối v&igrave; bị dẫn trước, &ocirc;ng Trump chỉ tr&iacute;ch lịch sử bầu cử ở Philadelphia</h3> <p>Phản ứng trước việc bị &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn trước ở bang chiến trường Pennsylvania, Tổng thống Trump vừa đăng Twitter c&aacute;o buộc qu&aacute; tr&igrave;nh bầu cử gian lận tại th&agrave;nh phố Philadelphia thuộc bang n&agrave;y.</p> <p>&quot;Philadelphia c&oacute; lịch sử tồi tệ&nbsp;về t&iacute;nh li&ecirc;m ch&iacute;nh trong bầu cử&quot;, Tổng thống Trump viết.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu tối 5/11, &ocirc;ng Trump cũng từng c&aacute;o buộc việc kiểm phiếu gian lận ở bang Pennsylvania.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2164677495996_aa996b82c95e88c3ae9a8b61eb207076.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 12" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210452"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden tiếp tục gia tăng c&aacute;ch biệt ở Pennsylvania</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch giữa 2 ứng vi&ecirc;n&nbsp;tăng l&ecirc;n hơn 6.800 phiếu, với &ocirc;ng Biden c&oacute; 49,4% số phiếu, &ocirc;ng Trump c&oacute; 49,3%.</p> <p>Với lượng phiếu qua thư c&ograve;n lại vẫn đang được kiểm, c&aacute;ch biệt n&agrave;y c&oacute; thể tăng th&ecirc;m với hướng c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden.&nbsp;<em>CNN </em>cho biết khoảng 130.000 phiếu chưa được kiểm ở bang Pennsylvania.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210451"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>D&ugrave; c&oacute; kiểm phiếu lại, &ocirc;ng Biden vẫn chắc thắng Wisconsin</h3> <p>Theo Edison Research, d&ugrave; chiến dịch của Tổng thống Donald Trump y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ được đ&aacute;nh gi&aacute; vẫn nắm chắc phần thắng tại bang quan trọng n&agrave;y.</p> <p><em>Reuters </em>dẫn lại ph&acirc;n t&iacute;ch của Edison Research khẳng định: &quot;C&aacute;ch biệt lớn như của &ocirc;ng Biden tại Wisconsin sẽ kh&ocirc;ng bao giờ bị đảo ngược d&ugrave; kiểm phiếu lại&quot;.</p> <p>Trước đ&oacute;, <em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden đ&atilde; thắng ở Wisconsin.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210450"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden lội ngược d&ograve;ng 700.000 phiếu trong 48 tiếng</h3> <p>S&aacute;ng 4/11, c&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch cho thấy Tổng thống Trump c&ograve;n dẫn trước ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ gần 700.000 phiếu, theo số liệu từ <em>Philadelphia Inquirer</em>. Trong v&ograve;ng 48 tiếng qua, đ&agrave; dẫn trước của &ocirc;ng Trump đ&atilde; bốc hơi to&agrave;n bộ, phần lớn v&igrave; kiểm đếm phiếu bầu qua đường bưu điện.Cử tri đảng D&acirc;n chủ chuộng h&igrave;nh thức gửi phiếu qua đường bưu điện hơn cử tri đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Đến lần cập nhật mới nhất v&agrave;o s&aacute;ng 6/11, &ocirc;ng Biden đ&atilde; bức ph&aacute; ngoạn mục v&agrave; bỏ xa đối thủ hơn 5.500 phiếu. Đặc biệt, số phiếu gi&uacute;p &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n lại l&agrave; phiếu bầu trực tiếp v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử, chứ kh&ocirc;ng phải l&ocirc; phiếu qua đường bưu điện. Đ&acirc;y l&agrave; t&iacute;n hiệu cho thấy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể c&ograve;n gia tăng c&aacute;ch biệt trong ng&agrave;y kiểm phiếu h&ocirc;m nay.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210449"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chưa cần phiếu đến muộn, &ocirc;ng Biden dẫn ở Pennsylvania</h3> <p><em>New York Times </em>cho biết những phiếu đang được kiểm hay những phiếu vừa mới được b&aacute;o về ở bang Pennsylvania kh&ocirc;ng bao gồm c&aacute;c phiếu bưu điện đến nơi sau ng&agrave;y 3/11. C&aacute;c phiếu gửi về sau ng&agrave;y 3/11 đang được xếp ri&ecirc;ng.</p> <p>N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, số phiếu hiện tại ở bang Pennsylvania, v&agrave; thế dẫn tr&ecirc;n 5.587 phiếu của &ocirc;ng Biden, l&agrave; chỉ t&iacute;nh c&aacute;c phiếu t&iacute;nh đến ng&agrave;y bầu cử 3/11.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin quan trọng, v&igrave; &ocirc;ng Trump đang dựa v&agrave;o một tranh c&atilde;i tại bang Pennsylvania để y&ecirc;u cầu loại bỏ một lượng phiếu.</p> <p>Cụ thể, trước bầu cử, văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang Pennsylvania ra lệnh cho ph&eacute;p nhận phiếu gửi về ba ng&agrave;y sau bầu cử, chỉ cần đ&oacute;ng dấu bưu điện đ&uacute;ng ng&agrave;y 3/11. Nhưng chiến dịch &ocirc;ng Trump kiện quyết định đ&oacute;, lập luận rằng chỉ c&oacute; hội đồng lập ph&aacute;p bang mới c&oacute; thẩm quyền quyết định điều lệ phiếu bầu, thay v&igrave; ch&iacute;nh quyền bang. C&aacute;c ph&aacute;n quyết của t&ograve;a &aacute;n bang tạm thời vẫn cho ph&eacute;p nhận c&aacute;c phiếu về muộn, nhưng vẫn c&oacute; khả năng T&ograve;a &aacute;n Tối cao can thiệp.</p> <p>Nhưng hiện nay, chưa t&iacute;nh đến c&aacute;c phiếu về muộn, m&agrave; &ocirc;ng Biden đ&atilde; dẫn tr&ecirc;n. Như vậy, c&aacute;c phiếu đến muộn c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&ograve;n cần thiết để &ocirc;ng Biden thắng được bang Pennsylvania, v&agrave; vụ kiện của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể sẽ v&ocirc; &iacute;ch.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210448"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn trưởng chiến dịch &ocirc;ng Trump: &quot;Cuộc bầu cử chưa kết th&uacute;c&quot;</h3> <p>Matt Morgan, cố vấn trưởng chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, vừa ra tuy&ecirc;n bố:<span>&nbsp;&quot;Cuộc bầu cử n&agrave;y chưa kết th&uacute;c. Những dự đo&aacute;n sai lầm cho rằng Joe Biden sẽ chiến thắng dựa tr&ecirc;n kết quả 4 bang c&ograve;n l&acirc;u mới kiểm phiếu xong&quot;.</span></p> <p>&quot;&Ocirc;ng Biden đang dựa v&agrave;o những bang n&agrave;y để đưa ra tuy&ecirc;n bố giả về việc gi&agrave;nh được Nh&agrave; Trắng. Nhưng một khi cuộc bầu cử n&agrave;y kết th&uacute;c, Tổng thống Trump sẽ t&aacute;i đắc cử&quot;, &ocirc;ng Morgan n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210447"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảnh khắc b&aacute;o động tại đại bản doanh của &ocirc;ng Trump</h3> <p><span>Hai nh&acirc;n vật h&agrave;ng đầu trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump được nh&igrave;n thấy đ&atilde; tức tốc đến đại bản doanh ủy ban tranh cử ở Arlington, bang Virginia, v&agrave;o s&aacute;ng 6/11.<em>CNN </em>cho biết những nh&acirc;n vật n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; Rudy Giuliani, luật sư ri&ecirc;ng của Tổng thống Trump, v&agrave; con trai nh&agrave; l&atilde;nh đạo - Eric Trump. </span></p> <p><span>C&ugrave;ng buổi s&aacute;ng 6/11, &ocirc;ng Biden đ&atilde; ngoạn mục vượt tổng thống Mỹ tại Pennsylvania với c&aacute;ch biệt hơn 5.500 phiếu bầu.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210446"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện ở bang chiến trường Pennsylvania đến s&aacute;ng 6/11 (giờ địa phương)</h3> <p>Ảnh: <em>New York Times.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2164559524696_0952fc68afe5c1d8c6db1ff0ec6020e7.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 13" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210445"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: &Ocirc;ng Biden dẫn trước &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania l&agrave; &quot;thời điểm quyết định&quot;</h3> <p>B&igrave;nh luận việc &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn trước ở bang chiến địa Pennsylvania, <em>CNN </em>nhận định đ&acirc;y l&agrave; khoảnh khắc &quot;ấn tượng v&agrave; c&oacute; khả năng quyết định&quot; cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng đang bước v&agrave;o giai đoạn kịch t&iacute;nh.</p> <p>&quot;Bang Georgia đang chuyển sang m&agrave;u xanh. V&agrave;i gi&acirc;y trước, bang Pennsylvania trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm ch&uacute; &yacute;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh gi&aacute; thấp khoảnh khắc n&agrave;y&quot;,&nbsp;bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n John King của <em>CNN </em>n&oacute;i.</p> <p>&quot;Cuộc đua chưa kết th&uacute;c, vẫn đang kiểm phiếu, nhưng Joe Biden hiện đang dẫn đầu ở Pennsylvania, dẫn đầu ở Georgia, dẫn đầu ở Nevada v&agrave; cả ở Arizona&quot;, King nhận định.</p> <p>Trong số c&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả, Pennsylvania l&agrave; bang nhiều phiếu nhất (20) v&agrave; l&agrave; bang duy nhất kh&ocirc;ng thể mất của &ocirc;ng Trump. C&aacute;c bang c&ograve;n lại, nhiều phiếu l&agrave; Georgia, đều c&oacute; thể mất, nếu &ocirc;ng Trump chỉ mất 1 trong số đ&oacute;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210444"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nếu Biden thắng ở Pennsylvania, &ocirc;ng sẽ đắc cử</h3> <p>Nếu ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ thắng ở Pennsylvania, &ocirc;ng sẽ c&oacute; th&ecirc;m 20 phiếu đại cử tri. Như vậy, ngay cả khi kết quả ở Arizona vẫn chưa r&otilde; r&agrave;ng, &ocirc;ng Biden sẽ kiếm được 273 phiếu - vượt mốc tối thiểu 270 phiếu để đắc cử tổng thống.</p> <p>Mặt kh&aacute;c, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri nếu kh&ocirc;ng c&oacute; 20 phiếu của bang Pennsylvania.&nbsp;V&igrave; vậy. đ&acirc;y l&agrave; bang v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210443"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt 0,1 điểm ở Pennsylvania</h3> <p>Theo kết quả đếm phiếu đến 6/11, c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n hiện chỉ c&oacute; 0,1 điểm. Sau một đ&ecirc;m, &ocirc;ng Trump c&oacute; th&ecirc;m 3.760 phiếu, trong khi &ocirc;ng Biden c&oacute; th&ecirc;m 27.396 phiếu, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Ri&ecirc;ng tại Philadelphia, th&agrave;nh phố được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; số cử tri đảng D&acirc;n chủ rất đ&ocirc;ng, số phiếu của &ocirc;ng Biden &aacute;p đảo Tổng thống Donald Trump gần 5 lần (553.953 phiếu so với 125.513 phiếu).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210442"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden dẫn hơn 5.500 phiếu ở Pennsylvania</h3> <p>Theo <em>NBC News</em>, &ocirc;ng Joe Biden bất ngờ vươn l&ecirc;n dẫn trước tại Pennsylvania sau đợt cập nhật kiểm phiếu s&aacute;ng 6/11.</p> <p>Giờ đ&acirc;y, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ lật ngược thế cờ đầy ngoạn mục, bỏ xa &ocirc;ng Trump đến 5.587 phiếu.Hiện đ&atilde; c&oacute; 95% phiếu tr&ecirc;n to&agrave;n bang Pennsylvania được kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210441"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Pennsylvania sẽ cập nhật kết quả kiểm th&ecirc;m 20.000 phiếu</h3> <p>Nguồn tin của <em>CNN </em>cho biết giới chức bang Pennsylvania sẽ th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả mới sau khi kiểm th&ecirc;m hơn 20.000 phiếu bầu qua đường bưu điện.</p> <p>D&ugrave; &ocirc;ng Trump đang dẫn trước tại bang n&agrave;y, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng với đối thủ Biden chỉ c&ograve;n 18.000 phiếu. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ được cho l&agrave; c&oacute; lợi thế trong nh&oacute;m phiếu bầu qua thư.</p> <p>Ảnh: <em>CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2164480306514_48b60f2c6cbcf6aee915892a1410e7b5.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 14" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210440"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump lập đường d&acirc;y n&oacute;ng về gian lận bầu cử</h3> <p>C&aacute;c luật sư của &ocirc;ng Trump l&agrave;m việc tới đ&ecirc;m muộn, cố t&igrave;m ra cơ sở cho c&aacute;o buộc gian lận m&agrave; &ocirc;ng Trump đ&atilde; đưa ra nhưng kh&ocirc;ng hề cung cấp bằng chứng.</p> <p>Một nguồn tin n&oacute;i với <em>CNN</em> rằng chiến dịch &ocirc;ng Trump đ&atilde; lập đường d&acirc;y n&oacute;ng để nhận c&aacute;c cuộc gọi về gian lận bầu cử. Một ph&ograve;ng trong trụ sở chiến dịch ở Arlington được bố tr&iacute; để vận h&agrave;nh&nbsp;đường d&acirc;y n&agrave;y.</p> <p>D&ugrave; &ocirc;ng Trump nhất quyết muốn đấu tranh ph&aacute;p l&yacute;, chiến dịch của &ocirc;ng vẫn chưa thể đưa ra&nbsp;c&aacute;o buộc c&oacute; cơ sở về gian lận.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210439"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang c&oacute; ưu thế ở 3 bang chiến trường</h3> <p>Kết quả kiểm phiếu ở 5 bang chiến trường cập nhật đến 20h ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam) cho thấy &ocirc;ng Biden đang vươn l&ecirc;n ở 3 bang chủ chốt.</p> <p>Bang Georgia c&oacute; 99% số phiếu đ&atilde; kiểm xong, cho thấy sự b&aacute;m đuổi s&aacute;t sao giữa 2 ứng vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Biden đang hơn &ocirc;ng Trump 1.000 phiếu tại bang n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2164398490522_d4032b6fdb4ddd405c23b7469e42b340.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 15" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210438"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch giữa 2 ứng vi&ecirc;n chỉ hơn 150.000 phiếu tr&ecirc;n cả nước</h3> <p>Cựu Ph&oacute; tổng thống Joe Biden v&agrave; Tổng thống Donald Trump đang b&aacute;m đuổi nhau s&aacute;t n&uacute;t tại 5 bang.</p> <p>Tổng khoảng c&aacute;ch phiếu bầu giữa hai ứng vi&ecirc;n ở Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia v&agrave; North Carolina chỉ c&oacute; 153.355 phiếu.</p> <p>Con số n&agrave;y tương đương chỉ 0,1% của tổng số cử tri bỏ phiếu năm nay - 143 triệu người.</p> <p>C&aacute;n c&acirc;n cuộc bầu cử đang dịch chuyển li&ecirc;n tục giữa hai ứng vi&ecirc;n trong v&agrave;i giờ qua.</p> <p>Trong khi &ocirc;ng Trump&nbsp;đuổi s&aacute;t &ocirc;ng Biden tại Arizona, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ bất ngờ vượt l&ecirc;n dẫn trước ở Georgia.</p> <p>Năm 2016, c&aacute;ch biệt giữa hai &ocirc;ng Trump v&agrave; b&agrave; Clinton&nbsp;cũng v&ocirc; c&ugrave;ng hẹp: chưa đến 80.000 phiếu ở 3 bang định đoạt số phận cuộc đua l&agrave;&nbsp;Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210437"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang Georgia từ l&acirc;u đ&atilde; dịch về ph&iacute;a D&acirc;n chủ</h3> <p><span>Từ l&acirc;u trước khi &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n ở Georgia, bang n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; dấu hiệu dịch về đảng D&acirc;n chủ.</span></p> <p>Khi &ocirc;ng Trump đ&aacute;nh bại b&agrave; Clinton năm 2016, &ocirc;ng chỉ nhiều hơn 5% số phiếu, c&aacute;ch biệt nhỏ hơn nhiều so với c&aacute;c ứng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a c&aacute;c kỳ bầu cử trước, theo nh&agrave; b&aacute;o Glenn Thrush của <em>New York Times</em>.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210436"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn Nh&agrave; Trắng đổ lỗi cho nhau</h3> <p>Theo tiết lộ của nh&agrave; b&aacute;o Jonathan Swan, c&aacute;c cố vấn Nh&agrave; Trắng v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Trump đang li&ecirc;n tục ph&agrave;n n&agrave;n về li&ecirc;n lạc nội bộ rời rạc. Họ đổi lỗi cho nhau v&agrave; thậm ch&iacute; đang b&agrave;n về c&ocirc;ng việc mới trong năm tới. Một số nh&acirc;n vật đang chỉ tr&iacute;ch Fox News.Swan l&agrave; nh&agrave; b&aacute;o của h&atilde;ng tin Axios thuộc HBO. &Ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; 2 lần phỏng vấn ri&ecirc;ng được Tổng thống Donald Trump tại Nh&agrave; Trắng.</p> <p>C&aacute;c trợ l&yacute; &ocirc;ng Trump đang sợ nhất viễn cảnh Fox News tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng tại Pennsylvania v&agrave; tuy&ecirc;n bố lu&ocirc;n ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; đủ 270 phiếu đắc cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210435"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Philadelphia chuẩn bị cập nhật phiếu bầu</h3> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Philadelphia (Pennsylvania)&nbsp;cho biết th&agrave;nh phố sắp cập nhật th&ecirc;m kết quả kiểm đếm của một l&ocirc; phiếu bầu kh&aacute;c. Hiện điểm n&agrave;y c&ograve;n khoảng 50.000 phiếu. Phần lớn phiếu bầu qua đường bưu điện trong thời gian qua c&oacute; xu hướng ủng hộ &ocirc;ng Joe Biden.</p> <p>Theo <em>CNN</em>, hiện &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn trước tại Pennsylvania với khoảng hơn 10.000 phiếu nhưng c&aacute;ch biệt đ&atilde; &quot;rơi tự do&quot; trong gần 36 giờ qua. Đ&ecirc;m 4/11 &ocirc;ng c&ograve;n đang dẫn trước với gần 700.000 phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210433"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&oacute; thể đếm lại</h3> <p>Nh&agrave; b&aacute;o Jon Gambrell n&oacute;i rằng theo luật của Georgia, nếu ch&ecirc;nh lệch số phiếu giữa hai ứng vi&ecirc;n nhỏ hơn 0,5 điểm % tổng số phiếu, c&aacute;c b&ecirc;n c&oacute; thể y&ecirc;u cầu đếm lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210432"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Georgia l&agrave; một canh bạc&quot;</h3> <p>Khi &ocirc;ng Biden tới Georgia cuối th&aacute;ng 10, &iacute;t ai ngờ d&aacute;m chắc Georgia sẽ l&agrave; nơi gi&uacute;p &ocirc;ng Biden chặn đường t&aacute;i đắc cử của &ocirc;ng Trump.</p> <p><em>Washington Post</em> từng b&igrave;nh luận: &ldquo;Chuyến đi đ&oacute; l&agrave; một canh bạc cho một ứng vi&ecirc;n... trong những ng&agrave;y vận động cuối. Thời gian l&agrave; t&agrave;i sản qu&yacute; nhất của ứng vi&ecirc;n, v&agrave; quyết định của &ocirc;ng Biden d&agrave;nh một ng&agrave;y ở Georgia phản &aacute;nh sự tự tin của c&aacute;c cố vấn về một bất ngờ tại đ&acirc;y&rdquo;.Giờ đ&acirc;y, bất ngờ đ&oacute; đang c&oacute; khả năng cao th&agrave;nh hiện thực.</p> <p>Kh&ocirc;ng chỉ được ch&uacute; &yacute; trong cuộc đua Nh&agrave; Trắng, bang Georgia c&ograve;n đang được ch&uacute; &yacute; v&igrave; c&aacute;c cuộc chạy đua ở Thượng viện, sẽ quyết định đảng n&agrave;o kiểm so&aacute;t đa số.</p> <p>Ảnh: <em>AP, Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_3a35cdb61424ea7ab335.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 16" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_georgia_1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 17" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210431"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Diễn biến thu hẹp khoảng c&aacute;ch ở bang Georgia</h3> <p>Việt h&oacute;a đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_viet_hoa_4.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 18" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210429"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thắng Georgia th&igrave; sao?</h3> <p>Nếu&nbsp;bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như AP v&agrave; Fox News đ&atilde; dự đo&aacute;n, v&agrave;&nbsp;&ocirc;ng Biden thắng th&ecirc;m 16 phiếu đại cử tri ở Georgia, &ocirc;ng sẽ trở th&agrave;nh người đứng&nbsp;Nh&agrave; Trắng v&agrave;o&nbsp;th&aacute;ng 1 n&agrave;y, kh&ocirc;ng cần kết quả c&aacute;c bang kh&aacute;c.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, nếu &ocirc;ng Biden thắng Georgia nhưng vẫn chưa c&oacute; Arizona, &ocirc;ng sẽ c&oacute; 269 phiếu đại cử tri, vẫn thiếu 1 phiếu để c&oacute; đa số trong đại&nbsp;cử tri đo&agrave;n.</p> <span>Chuyện g&igrave; xảy ra ở Arizona?</span></div> </div> </li> <li class="comment" id="210428"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đ&atilde; vận động giờ ch&oacute;t ở Georgia</h3> <p>Sau khi &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn ở Georgia, <em>CNN</em> b&igrave;nh luận: &ldquo;&Ocirc;ng Biden c&oacute; chuyến vận động ph&uacute;t cuối ở bang Georgia, mọi người đều thắc mắc &lsquo;sao &ocirc;ng lại l&agrave;m vậy?&rsquo;, nhưng chắc họ đ&atilde; nh&igrave;n thấy điều g&igrave; đ&oacute;, v&agrave; chuyến đi đ&oacute; biết đ&acirc;u c&oacute; thể đ&atilde; tạo kh&aacute;c biệt cho thời điểm n&agrave;y&rdquo;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210427"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden lật ngược t&igrave;nh thế ở Georgia</h3> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Ayman Mohyeldin của MSNBC&nbsp;n&oacute;i tr&ecirc;n Twitter rằng &ocirc;ng Biden đ&atilde; vượt l&ecirc;n dẫn trước ở Georgia với c&aacute;ch biệt 917 phiếu.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden trở th&agrave;nh người dẫn trước tại Georgia với 49,39% (2.449.371) phiếu bầu. Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump tạm thời bị bỏ lại với 49,37% (2.448.454 phiếu). Bang Georgia đ&atilde; kiểm được 99% phiếu bầu.</p> <p>Số phiếu gi&uacute;p &ocirc;ng Biden đảo ngược t&igrave;nh thế được đếm xuy&ecirc;n đ&ecirc;m tại hạt Clayton, qu&ecirc; nh&agrave; của cố Thượng nghị sĩ John Lewis - tượng đ&agrave;i của phong tr&agrave;o đ&ograve;i quyền lợi cho người Mỹ da m&agrave;u gần nửa thế kỷ qua.</p> <p>Georgia chưa từng bầu cho ứng vi&ecirc;n tổng thống n&agrave;o của đảng D&acirc;n chủ kể từ sau &quot;hiện tượng&quot; Bill Clinton v&agrave;o năm 1992.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210425"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ch&ecirc;nh lệch Georgia chỉ c&ograve;n 463</h3> <p>Số&nbsp;phiếu &ocirc;ng Trump dẫn &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n 463, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_viet_hoa_3.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 19" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210417"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch phiếu ở Georgia chỉ c&ograve;n 665</h3> <p>Khoảng c&aacute;ch phiếu &ocirc;ng Trump dẫn trước &ocirc;ng Biden tại bang Georgia đ&atilde; bị r&uacute;t xuống c&ograve;n 665 phiếu. Con số n&agrave;y đ&atilde; gần bằng con số&nbsp;537 phiếu &ocirc;ng George W. Bush cần để chiến thắng&nbsp;&ocirc;ng Al Gore trong kỳ bầu cử tranh c&atilde;i năm 2000. Khi đ&oacute;, &ocirc;ng Bush chỉ hơn &ocirc;ng Gore 537 phiếu tại Florida, v&agrave; gi&agrave;nh lấy 29 phiếu đại cử tri từ bang n&agrave;y.</p> <p>Hiện hơn&nbsp;98% tổng số phiếu to&agrave;n bang Georgia&nbsp;đ&atilde; được kiểm xong.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210416"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đội &ocirc;ng Biden thức xuy&ecirc;n đ&ecirc;m cập nhật phiếu bầu</h3> <p>D&ugrave; đ&atilde; hơn 2h ng&agrave;y 6/11 (theo giờ Bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ), c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n phe &ocirc;ng Biden vẫn thức xuy&ecirc;n đ&ecirc;m để theo d&otilde;i kết quả kiểm phiếu ở những bang quan trọng, đặc biệt l&agrave; Pennsylvania, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Ng&agrave;y 6/11 c&oacute; thể l&agrave; ng&agrave;y quyết định của cuộc bầu cử v&agrave; &ocirc;ng Biden sẽ c&aacute;n mốc 270 phiếu đại cử tri cần để chiến thắng. Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Biden đ&atilde; nhiều lần khẳng định &ocirc;ng sẽ thắng Pennsylvania một khi to&agrave;n bộ phiếu được kiểm.</p> <p>Tiến độ kiểm phiếu ở Pennsylvania. Đồ họa: <em>New York Times</em>; Việt h&oacute;a: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_edf548e26f70912ec861.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 20" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210412"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Số ch&ecirc;nh lệch ở Georgia hiện chỉ c&ograve;n 1.267</h3> <p>Trong v&agrave;i tiếng qua, khoảng c&aacute;ch phiếu giữa hai ứng vi&ecirc;n li&ecirc;n tục thu hẹp lại, d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; &ocirc;ng Biden hay &ocirc;ng Trump dẫn trước. Tại Georgia, nơi 99% phiếu đ&atilde; được kiểm, &ocirc;ng Trump chỉ c&ograve;n hơn &ocirc;ng Biden 1.267 phiếu, theo CNN.</p> <p>Đồ họa: <em>CNN</em>; Việt h&oacute;a: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_viet_hoa_2_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 21" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210409"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump mang s&uacute;ng đến trước điểm kiểm phiếu ở Arizona</h3> <p><span>Một cuộc biểu t&igrave;nh kh&aacute;c</span>&nbsp;của những người ủng hộ Tổng thống Trump diễn ra v&agrave;o đ&ecirc;m 5/11 trước t&ograve;a nh&agrave; ở th&agrave;nh phố Phoenix, nơi to&agrave;n bộ phiếu bầu của hạt lớn nhất bang Arizona đang được kiểm đếm.</p> <p>T&acirc;m trạng của khoảng 200 người biểu t&igrave;nh đ&atilde; dịu đi so đ&ecirc;m trước đ&oacute;, d&ugrave; vẫn c&oacute; một số người người trang bị s&uacute;ng trường kiểu qu&acirc;n đội, theo h&igrave;nh ảnh từ hiện trường của ph&oacute;ng vi&ecirc;n&nbsp;<em>New York Times</em>. Họ y&ecirc;u cầu được v&agrave;o b&ecirc;n trong t&ograve;a nh&agrave; để gi&aacute;m s&aacute;t việc kiểm phiếu, trong khi r&agrave;o chắn đ&atilde; được dựng l&ecirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_emgvguiuyaejn0g.jpeg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 22" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump mang theo s&uacute;ng trường đến điểm kiểm phiếu ở Phoenix, Arizona, tối 5/11. Ảnh:&nbsp;<em>Twitter/@viaSimonRomero.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210403"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania tiếp tục tan biến</h3> <p>Cuối ng&agrave;y 5/11, &ocirc;ng Biden tiếp tục thu hẹp khoảng c&aacute;ch với &ocirc;ng Trump ở bang Pennsylvania, giờ chỉ c&ograve;n 26.319 phiếu. Đầu ng&agrave;y 5/11, c&oacute; thời điểm &ocirc;ng Trump c&ograve;n dẫn tr&ecirc;n tới hơn 100.000 phiếu.</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_pennsylvania.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 23" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210398"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&aacute;m đuổi đến c&ugrave;ng ở Georgia</h3> <p>Kết quả kiểm 99% phiếu ở Georgia cho thấy &ocirc;ng Biden đang thua &ocirc;ng Trump chỉ 1.797 phiếu. Georgia l&agrave; nơi c&oacute; 15 phiếu đại cử tri.</p> <p>Đồ họa: <em>Minh Hồng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 24" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_georgia.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 24" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210397"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thống đốc Nevada chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump ph&aacute;t biểu nguy hiểm</h3> <p>Thống đốc Steve Sisolak chỉ tr&iacute;ch c&aacute;c ph&aacute;t biểu của Tổng thống Trump ng&agrave;y 5/11, khi &ocirc;ng cho rằng chiến thắng của m&igrave;nh đang bị đ&aacute;nh cắp.</p> <p>&quot;Những b&igrave;nh luận của Tổng thống Trump gửi đến người d&acirc;n Mỹ đ&ecirc;m nay về bầu cử sẽ g&acirc;y hiểu lầm, nguy hiển v&agrave; đ&aacute;ng quan ngại nhất l&agrave; ch&uacute;ng sai sự thật&quot;, &ocirc;ng Sisolak nhấn mạnh.</p> <p>&quot;R&otilde; r&agrave;ng mục ti&ecirc;u trong th&ocirc;ng điệp của &ocirc;ng ấy l&agrave; hạ thấp niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o sự li&ecirc;m ch&iacute;nh của quy tr&igrave;nh v&agrave; hệ thống bầu cử, từ đ&oacute; l&agrave;m suy yếu một trong những trụ cột nền d&acirc;n chủ của ch&uacute;ng ta&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng Biden đang&nbsp;dẫn hơn 11.000 phiếu tại Nevada. Bang n&agrave;y đ&atilde; đếm được 89% phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 25" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_117923a68b3675682c27.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 25" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210391"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện tại c&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại tiếp tục căng thẳng</h3> <p>&Ocirc;ng Biden ng&agrave;y c&agrave;ng tiến s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Georgia v&agrave; Pennsylvania.</p> <p>Ở Georgia (16 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng&nbsp;Trump dẫn 1.902 phiếu (hai b&ecirc;n 49,4%). Tại bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri): &Ocirc;ng Trump dẫn 42.142 phiếu (49,7% - 49%).</p> <p>Ngược lại, &ocirc;ng Trump lại thu hẹp khoảng c&aacute;ch với &ocirc;ng Biden ở Arizona Tại Arizona (11 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden dẫn 46.257 phiếu (50,1% - 48,5%).</p> <p>Hai bang c&ograve;n lại chưa c&oacute; diễn biến mới, l&agrave; Nevada (&ocirc;ng Biden vẫn dẫn hơn 11.000 phiếu) v&agrave; North Carolina (&ocirc;ng Trump dẫn hơn 76.000 phiếu).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210389"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hạt Clayton ở Georgia mang lại lợi thế cho &ocirc;ng Biden</h3> <p>Kết quả kiểm 1.300 phiếu ở hạt Clayton vừa c&ocirc;ng bố l&uacute;c 21h15 (giờ địa phương) cho thấy &ocirc;ng Biden dẫn trước với 86% số phiếu.</p> <p>Hạt Clayton, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, l&agrave; căn cứ vững chắc của đảng D&acirc;n chủ. Hạt n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 5.700 phiếu chưa kiểm.</p> <p>Kết quả dự kiến c&ocirc;ng bố nửa đ&ecirc;m theo giờ địa phương.Nếu &ocirc;ng Biden vẫn duy tr&igrave; tỷ lệ thắng 86% hoặc hơn th&igrave; chỉ ri&ecirc;ng hạt Clayton cũng đủ khiến &ocirc;ng Trump chật vật tại Georgia.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210388"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tỷ lệ ủng hộ 50 - 50 ở Georgia</h3> <p>Ở bang Georgia, với hơn 99% phiếu bầu được kiểm, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n khoảng 2.000 phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 26" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_ga.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 26" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210379"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Số phiếu chưa đếm ở Georgia sẽ c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden</h3> <p><em>CNN </em>cho biết to&agrave;n bang Georgia c&ograve;n 18.636 phiếu bầu chưa đếm. Phần lớn l&agrave; phiếu bầu vắng mặt.</p> <p>Hạt Clayton County c&ograve;n 5.726. &Ocirc;ng Biden được dự b&aacute;o thắng &aacute;p đảo ở đ&acirc;y.</p> <p>Hạt Cobb c&ograve;n 700 phiếu, dự b&aacute;o c&oacute; lợi cho &ocirc;ng Biden. Đ&acirc;y cũng l&agrave; nơi m&agrave; b&agrave; Hillary Clinton từng thắng năm 2016 với c&aacute;ch biệt nhỏ.</p> <p>Hạt Floyd c&ograve;n 444 phiếu. &Ocirc;ng Trump được dự b&aacute;o thắng lớn ở đ&acirc;y.</p> <p>Hạt Frosyth c&ograve;n 4.713 phiếu. Đương kim tổng thống cũng được cho l&agrave; sẽ&nbsp;thắng &aacute;p đảo tại khu vực n&agrave;y.</p> <p>Hạt Gwinnett c&ograve;n 4.800 phiếu. Ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ c&oacute; thể thắng lớn.</p> <p>Hạt Laurens c&ograve;n 1.797 phiếu. &Ocirc;ng Trump c&oacute; cơ hội thắng tại đ&acirc;y.</p> <p>Hạt Taylor c&ograve;n 456 phiếu, c&oacute; thể mang đến chiến thắng cho &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210377"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cựu ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng Cộng h&ograve;a phản b&aacute;c &ocirc;ng Trump</h3> <p>Thượng nghị sĩ Mitt Romney của Utah, người thường xuy&ecirc;n chỉ tr&iacute;ch &ocirc;ng Trump, đăng Twitter k&ecirc;u gọi cử tri ki&ecirc;n nhẫn.</p> <p>&quot;Việc kiểm đếm mọi phiếu bầu l&agrave; quy tắc cơ bản của một nền d&acirc;n chủ. Qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute; thường k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; khiến những người đang tranh cử kh&oacute; chịu&quot;, &ocirc;ng Romney viết.&quot;C&aacute;c phiếu bầu sẽ được kiểm. Nếu c&oacute; g&igrave; bất thường, vụ việc sẽ được điều tra v&agrave;&nbsp;giải quyết tại t&ograve;a &aacute;n&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Mitt Romney l&agrave; ứng vi&ecirc;n tổng thống của đảng Cộng h&ograve;a năm 2012.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210371"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Vi&ecirc;n chức ở Pennsylvania phải đếm phiếu thủ c&ocirc;ng</h3> <p><em>CNN </em>cho biết kết quả kiểm phiếu của Pennsylvania vẫn chưa được c&ocirc;ng bố v&igrave; c&aacute;c vi&ecirc;n chức bầu cử đang&nbsp;phải đếm tay với một số phiếu bầu.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; những tờ phiếu&nbsp;m&agrave; m&aacute;y qu&eacute;t kh&ocirc;ng thể xử l&yacute;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210370"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Luật sư của &ocirc;ng Trump thừa nhận quan s&aacute;t vi&ecirc;n được đối xử c&ocirc;ng bằng</h3> <p>Luật sư trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump ng&agrave;y 5/11 thừa nhận trước thẩm ph&aacute;n li&ecirc;n bang rằng c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n c&ugrave;ng phe họ&nbsp;được v&agrave;o xem qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu ở Philadelphia, theo <em>CNN</em>.</p> <p>Trước đ&oacute;, tổng thống v&agrave; những người ủng hộ cho rằng c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a bị đối xử bất c&ocirc;ng.</p> <p>C&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n được theo d&otilde;i việc kiểm phiếu, nhưng phải&nbsp;đứng c&aacute;ch nơi đếm phiếu 2 m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210368"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden thu hẹp đ&aacute;ng kể khoảng c&aacute;ch ở Georgia</h3> <p>D&ugrave; &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn đầu ở Georgia, khoảng c&aacute;ch giữa 2 ứng vi&ecirc;n chỉ c&ograve;n hơn 3.400 phiếu bầu phổ th&ocirc;ng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 27" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2163206933745_3def7a9fb9fded77cf311736ab86a5ac_1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 27" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210367"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden phản b&aacute;c c&aacute;o buộc gian lận bầu cử</h3> <p>Ứng vi&ecirc;n tổng thống của đảng D&acirc;n chủ Joe Biden nhanh ch&oacute;ng đăng tr&ecirc;n Twitter để&nbsp;phản ph&aacute;o b&agrave;i ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Trump.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng ai sẽ lấy đi nền d&acirc;n chủ của ch&uacute;ng ta. Kh&ocirc;ng phải b&acirc;y giờ v&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ như vậy&quot;, cựu ph&oacute; tổng thống viết tr&ecirc;n Twitter. &quot;Nước Mỹ phải trải qua qu&aacute; nhiều trận chiến v&agrave; chịu đựng qu&aacute; nhiều thứ để kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p điều n&agrave;y (nền d&acirc;n chủ bị đ&aacute;nh cắp) xảy ra&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 28" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2163202325438_0232b0fe84369609ab3615a7f5f9809f.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 28" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210366"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Một nghị sĩ đảng Cộng h&ograve;a phản ph&aacute;o &ocirc;ng Trump</h3> <p>Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng h&ograve;a đến từ bang&nbsp;Illinois Adam Kinzinger chỉ tr&iacute;ch việc tổng thống &quot;gieo rắc c&aacute;c th&ocirc;ng tin sai lệch chưa được kiểm chứng&quot;.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn mọi phiếu bầu được kiểm. V&acirc;ng, mọi phiếu bầu hợp ph&aacute;p (đương nhi&ecirc;n rồi)! Tuy nhi&ecirc;n, nếu &ocirc;ng lo ngại về việc gian lận, h&atilde;y đưa ra bằng chứng v&agrave; mang tới t&ograve;a&quot;,&nbsp;&ocirc;ng Kinzinger viết tr&ecirc;n Twitter.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210365"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ph&oacute; tổng thống Pence ủng hộ ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Trump</h3> <p>&quot;T&ocirc;i ủng hộ Tổng thống Trump. Ch&uacute;ng ta phải đếm mọi phiếu bầu hợp lệ&quot;, Ph&oacute; tổng thống Mỹ Mike Pence viết tr&ecirc;n Twitter ngay sau khi &ocirc;ng Trump kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu ở Nh&agrave; Trắng ng&agrave;y 6/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 29" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2163196149920_d75cb633cc7cc8069d6dc7b9d93ec42a.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 29" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210364"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nhiều k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh Mỹ ngưng ph&aacute;t b&agrave;i ph&aacute;t biểu của &ocirc;ng Trump</h3> <p>C&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh gồm ABC, CBS v&agrave; MSNBC ngừng ph&aacute;t s&oacute;ng b&agrave;i ph&aacute;t biểu của Tổng thống Trump v&igrave; cho rằng &ocirc;ng đưa ra những c&aacute;o buộc kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở.</p> <p>Trước đ&oacute;, trong đ&ecirc;m bầu cử, k&ecirc;nh MSNBC cũng c&oacute; h&agrave;nh động tương tự sau khi tổng thống đơn phương tuy&ecirc;n bố chiến thắng.</p> <p>Người dẫn chương tr&igrave;nh Brian Williams n&oacute;i ng&agrave;y 6/11: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i lại phải l&agrave;m c&ocirc;ng việc bất thường. Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ ngắt lời tổng thống Mỹ m&agrave; c&ograve;n phải giải th&iacute;ch&nbsp;lại cho đ&uacute;ng những g&igrave; &ocirc;ng ấy đ&atilde; n&oacute;i&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210363"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump rời đi ngay sau khi ph&aacute;t biểu xong</h3> <p>Sau khi kết th&uacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu khoảng 10 ph&uacute;t, &ocirc;ng Trump rời đi ngay m&agrave; kh&ocirc;ng nhận c&acirc;u hỏi n&agrave;o từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n trong ph&ograve;ng họp b&aacute;o ở Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ảnh: <em>AFP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 30" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trumpwh2.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 30" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210362"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn c&oacute; cuộc bỏ phiếu c&ocirc;ng bằng</h3> <p>&quot;Họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng.&nbsp;Họ đang cố gắng can thiệp v&agrave;o cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Trump tiếp tục c&aacute;o buộc v&agrave; kh&ocirc;ng cung cấp th&ecirc;m bằng chứng x&aacute;c thực.</p> <p>Vị tổng thống tỏ ra kh&oacute; hiểu &quot;v&igrave; sao họ kh&ocirc;ng cho quan s&aacute;t vi&ecirc;n v&agrave;o xem qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu, trong khi r&otilde; r&agrave;ng họ phải tự h&agrave;o nếu họ đang thắng&quot;. &quot;Họ đang gian lận&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i. &quot;C&aacute;c quan chức đảng D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng tin họ sẽ thắng cuộc bầu cử n&agrave;y.&nbsp;V&igrave; vậy, họ mới tập trung v&agrave;o phiếu bầu qua thư, để c&oacute; thể gian lận&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc việc c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu ở Michigan &quot;cố gắng nh&acirc;n đ&ocirc;i phiếu l&ecirc;n&quot;, v&agrave; cho rằng khi sự việc bị quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a ph&aacute;t hiện th&igrave;&nbsp;&quot;họ (người kiểm phiếu)&nbsp;chắn tầm nh&igrave;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i, để ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết họ đang l&agrave;m g&igrave;&quot;.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn mọi phiếu bầu hợp lệ được đếm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn c&oacute; một cuộc bầu cử trung thực v&agrave; một cuộc kiểm phiếu trung thực&quot;, &ocirc;ng Trump nhấn mạnh.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210361"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Thăm d&ograve; của truyền th&ocirc;ng l&agrave; &quot;can thiệp v&agrave;o bầu cử&quot;</h3> <p>Theo &ocirc;ng Trump, việc truyền th&ocirc;ng thực hiện thăm d&ograve; v&agrave; tuy&ecirc;n bố kết quả bầu cử ở c&aacute;c bang &quot;l&agrave; những cuộc khảo s&aacute;t sai lệch, được tạo ra để khiến cử tri của ch&uacute;ng t&ocirc;i ở nh&agrave;&quot;.</p> <p>&quot;Họ n&oacute;i &ocirc;ng Biden dẫn trước ở Florida 5 điểm, nhưng t&ocirc;i thắng Florida rất dễ d&agrave;ng&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Đương kim tổng thống c&aacute;o buộc bộ m&aacute;y bầu cử &quot;ở nhiều nơi do đảng D&acirc;n chủ vận h&agrave;nh&quot; đ&atilde;&nbsp;kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n hợp lệ v&agrave;o gi&aacute;m s&aacute;t.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nộp rất nhiều đơn kiện v&igrave; cuộc bầu cử n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Tổng thống Mỹ tiếp tục&nbsp;c&aacute;o buộc phiếu bầu qua đ&atilde; &quot;ph&aacute; hủy&quot;&nbsp;hệ thống bầu cử Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210360"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Đảng Cộng h&ograve;a đang thắng thế</h3> <p>Tổng thống Trump n&oacute;i mục đ&iacute;ch b&agrave;i ph&aacute;t biểu l&agrave; để &quot;cập nhật cho người Mỹ biết về nỗ lực bảo vệ cuộc bầu cử&quot;.</p> <p>&quot;Nếu đếm c&aacute;c phiếu bầu hợp lệ, t&ocirc;i sẽ chiến thắng dễ d&agrave;ng.Nếu đếm c&aacute;c phiếu bầu kh&ocirc;ng hợp lệ, c&aacute;c phiếu bầu đến trễ, họ đang cố gắng cướp đi chiến thắng&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>Đương kim tổng thống nhấn mạnh về chiến thắng ở những bang quan trọng như Florida, Iowa, Indiana, Ohio v&agrave; những bang kh&aacute;c &quot;mặc d&ugrave; c&oacute; c&aacute;c h&agrave;nh động can thiệp bầu cử&quot;.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; &#39;l&agrave;n s&oacute;ng xanh&#39;&nbsp;n&agrave;o như họ n&oacute;i, thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; &#39;l&agrave;n s&oacute;ng đỏ&#39;&quot;, &ocirc;ng Trump n&oacute;i.</p> <p>N&oacute;i về th&agrave;nh t&iacute;ch của đảng Cộng h&ograve;a trong cuộc bầu cử, &ocirc;ng Trump n&oacute;i: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn giữ được Thượng viện.T&ocirc;i rất tự h&agrave;o về những g&igrave; đ&atilde; đạt được.Lần đầu ti&ecirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thua cuộc đua n&agrave;o ở Hạ viện. V&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng thắng th&ecirc;m nhiều ghế&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210359"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: Kh&ocirc;ng c&oacute; &quot;l&agrave;n s&oacute;ng xanh&quot; m&agrave; l&agrave; &quot;l&agrave;n s&oacute;ng đỏ&quot;</h3> <p>Tổng thống Trump ph&aacute;t biểu tại ph&ograve;ng họp b&aacute;o ở Nh&agrave; Trắng. &Ocirc;ng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, tố c&aacute;o phe đối thủ &quot;đ&aacute;nh cắp&quot; cuộc bầu cử.</p> <p><em>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 31" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2163164904835_aad313eaa7f172fb3638a83097d711db.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 31" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210358"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump sắp ph&aacute;t biểu</h3> <p><em>Bloomberg </em>cho biết &ocirc;ng Trump dự kiến ph&aacute;t biểu&nbsp;v&agrave;o l&uacute;c 18h30 ng&agrave;y 5/11 giờ địa phương (6h30 ng&agrave;y&nbsp;6/11 giờ Việt Nam)&nbsp;tại ph&ograve;ng họp b&aacute;o James Brady ở Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Giới chức Nh&agrave; Trắng kh&ocirc;ng cho biết tổng thống sẽ n&oacute;i về điều g&igrave;.</p> <p>Trước đ&oacute; kh&ocirc;ng l&acirc;u,&nbsp;Donald Trump Jr., con trai của tổng thống, đăng l&ecirc;n Twitter n&oacute;i rằng cha của &ocirc;ng n&ecirc;n &ldquo;tiến h&agrave;nh cuộc chiến to&agrave;n diện trong kỳ bầu cử n&agrave;y&rdquo;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210357"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Pennsylvania sẽ tiếp tục kiểm phiếu đến đ&ecirc;m</h3> <p>Thư k&yacute; trưởng&nbsp;Pennsylvania Kathy Boockvar trấn an c&aacute;c cử tri v&agrave;o chiều 5/11 (giờ địa phương)&nbsp;rằng l&aacute; phiếu của họ sẽ được đếm v&agrave; quan chức bầu cử của c&aacute;c hạt &quot;rất coi trọng việc n&agrave;y.&quot;</p> <p>B&agrave; Boockvar n&oacute;i tất cả phiếu của Pennsylvania c&oacute; thể được kiểm đếm xong trước ng&agrave;y 6/11, theo <em>CNN</em>. B&agrave; cũng cho biết nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu sẽ l&agrave;m việc đến khuya.</p> <p>B&agrave; Boockvar cũng lưu &yacute; c&aacute;c l&aacute; phiếu của qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; được gửi về nước ngo&agrave;i sẽ được kiểm cho đến ng&agrave;y 10/11.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 32" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kathy_boockvar.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 32" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210356"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump ng&agrave;y c&agrave;ng bị r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch ở Georgia v&agrave; Pennsylvania</h3> <p>Quan chức cơ quan bầu cử Georgia cho biết tỷ lệ kiểm phiếu sẽ cho thấy c&aacute;ch biệt v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n. &Ocirc;ng Trump hiện chỉ dẫn trước &ocirc;ng Biden 10.000 phiếu.</p> <p>Tại Pennsylvania, c&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden được r&uacute;t ngắn c&ograve;n khoảng 90.000 phiếu.&nbsp;H&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu vẫn chờ được kiểm đến v&agrave; &ocirc;ng Biden c&oacute; thể đạt lợi thế ở nh&oacute;m phiếu n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210355"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện Arizona sẽ r&otilde; r&agrave;ng hơn trong 6/11</h3> <p>Trưởng ban Ngoại vụ&nbsp;Arizona Katie Hobbs cho biết khoảng 400.000 đến 450.000 l&aacute; phiếu vẫn chưa được kiểm đếm xong tr&ecirc;n to&agrave;n bang n&agrave;y. Khoảng&nbsp;300.000 trong số n&agrave;y nằm ở hạt Maricopa - hạt lớn nhất trong bang.</p> <p>&quot;Trước khi kết th&uacute;c ng&agrave;y thứ s&aacute;u th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ biết Arizona đứng về ứng vi&ecirc;n n&agrave;o r&otilde; r&agrave;ng hơn&quot;, Hobbs n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210354"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter li&ecirc;n tục ẩn tweet của &ocirc;ng Trump</h3> <p>Hai tweet của tổng thống - tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng rằng cuộc bầu cử bị gian lận - đ&atilde; bị Twitter ẩn đi v&igrave; c&oacute; nội dung &quot;tranh chấp v&agrave; c&oacute; thể tạo ra hiểu biết sai lầm về bầu cử v&agrave; quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự&quot;.</p> <p>Tổng thống cũng retweet lại b&agrave;i đăng của con trai Eric Trump, k&ecirc;u gọi tr&igrave;nh b&aacute;o c&aacute;c sai phạm trong bầu cử. Twitter sau đ&oacute; k&egrave;m ghi ch&uacute; rằng th&ocirc;ng tin n&agrave;y về gian lận bầu cử l&agrave; th&ocirc;ng tin &quot;tranh c&atilde;i&quot;.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 33" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t213917z_2125856077_rc29xj9j8ur9_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1__1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 33" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210353"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Philadelphia</h3> <p>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump đệ đơn kiện quan chức bầu cử Philadelphia vi phạm quy tr&igrave;nh bằng việc ngăn cản quan s&aacute;t vi&ecirc;n. Đơn kiện kh&ocirc;ng n&ecirc;u r&otilde; việc ngăn cản n&agrave;y l&agrave; sao. Đơn kiện n&agrave;y c&oacute; vẻ tương tự vụ kiện được đưa l&ecirc;n T&ograve;a Tối cao Pennsylvania đầu ng&agrave;y 5/11, theo CNN.</p> <p>Philadelphia l&agrave; th&agrave;nh phố &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế r&otilde; rệt. Tr&ecirc;n to&agrave;n bang, &ocirc;ng Trump đang d&acirc;n trước &ocirc;ng Biden 90.000 phiếu với 370.000 phiếu chưa được kiểm.&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210352"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cục diện hiện tại ở 3 bang chiến trường Arizona, Georgia v&agrave; Pennsylvania</h3> <p>Đến rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam), bang Arizona c&oacute; 86% phiếu đ&atilde; được kiểm xong v&agrave; &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở đ&acirc;y.</p> <p>Bang Georgia đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh kiểm đếm 98% phiếu cho thấy sự c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao giữa 2 ứng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 93% phiếu đ&atilde; kiểm.</p> <p>Ảnh: <em>CNN</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 34" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2163138621950_0594632f65c6531038d0f45b58e348ff.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 34" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210351"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 98% phiếu ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, đến 5h ng&agrave;y 6/11 (giờ Việt Nam), &ocirc;ng Trump đang dẫn trước ở bang chiến trường Georgia với tỷ lệ ủng hộ 49,5%. Con số của &ocirc;ng Biden l&agrave; 49,3%.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 93% phiếu đ&atilde; kiểm xong. &Ocirc;ng Trump được 50,1% phiếu bầu phổ th&ocirc;ng c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,7%.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210350"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch ở Pennsylvania giảm xuống c&ograve;n 90.542 phiếu.</h3> <p>Theo cập nhật từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n Jim Acosta của CNN, số phiếu &ocirc;ng Trump dẫn trước đối thủ tại Pennsylvania đ&atilde; giảm xuống chỉ c&ograve;n 90.542. Con số n&agrave;y từng l&agrave; gần 500.000.</p> <p>V&agrave;o 16h ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương, tức 4h ng&agrave;y 6/11 ở Việt Nam), Pennsylvania c&ograve;n 370.000 phiếu chưa kiểm. Thư k&yacute; bang Kathy Boockvar n&oacute;i rằng c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n bầu cử c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm đếm &quot;đa số r&otilde; rệt&quot; trong ng&agrave;y 5/11 v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ biết ai l&agrave; người thắng trong ng&agrave;y.</p> <p>Bang Pennsylvania c&oacute; 20 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Joe Biden sẽ chắc chắn vượt con số 270 phiếu đại cử tri nếu thắng bang n&agrave;y, trong khi cuộc đua sẽ chưa ng&atilde; ngũ nếu &ocirc;ng Trump thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210349"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump biểu t&igrave;nh</h3> <p>Người ủng hộ &ocirc;ng Trump xuống đường biểu t&igrave;nh tại Philadelphia (Pennsylvania) v&agrave; Phoenix (Arizona). Đ&acirc;y l&agrave; những bang chưa ng&atilde; ngũ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 35" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t215533z_1768612286_rc29xj9ammdu_rtrmadp_3_usa_election_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 35" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 36" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t213917z_2125856077_rc29xj9j8ur9_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 36" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 37" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t201553z_235453065_rc28xj91wmvi_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 37" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 38" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t201556z_34818149_rc28xj9ta95u_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 38" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210348"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang</h3> <p>Nguồn: <em>New York Times</em>.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 39" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t073925z_1648392751_rc27wj907352_rtrmadp_3_usa_election_trump.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 39" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210347"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 40" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t212906z_1028134639_rc29xj996kc0_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 40" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 41" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_05t212344z_1716782724_rc29xj9krg5v_rtrmadp_3_usa_election_biden_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 41" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210346"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Joe Biden vừa ph&aacute;t biểu ngắn</h3> <p>Ứng vi&ecirc;n tổng thống Joe Biden vừa&nbsp;ph&aacute;t biểu ngắn tại Wilmington, Delaware.&nbsp;Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu mới nhất, &ocirc;ng Biden tỏ ra lạc quan về kết quả kiểm phiếu, v&agrave; n&oacute;i rằng &quot;quy tr&igrave;nh đang c&oacute; hiệu quả&quot;. &Ocirc;ng k&ecirc;u gọi mọi người ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; &quot;mọi phiếu bầu đều phải được đếm&quot;.</p> <p>Trước đ&oacute; khoảng 24h, &ocirc;ng Biden cũng ph&aacute;t biểu, tự tin m&igrave;nh sẽ đắc cử.</p> <p>Tổng thống Donald Trump, người đ&atilde; tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh thắng lớn v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 v&agrave; y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu, chưa hề xuất hiện trở lại, &ocirc;ng chỉ đăng tweet, c&aacute;o buộc cuộc bầu cử gian lận. Tweet n&agrave;y đ&atilde; bị Twitter ẩn đi v&igrave; &quot;c&oacute; nội dung tranh c&atilde;i v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y hiểu biết sai lệch v&igrave; cuộc bầu cử v&agrave; c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự&quot;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210345"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thế dẫn trước của &ocirc;ng Trump ở Pennsylvania bị thu hẹp</h3> <p>Theo <em>CNN</em>, khoảng c&aacute;ch của &ocirc;ng Trump với &ocirc;ng Biden ở Pennsylvania, c&oacute; l&uacute;c từng l&agrave; 500.000 phiếu, đ&atilde; hạ xuống chỉ c&ograve;n khoảng tr&ecirc;n 114.000. Với 92% phiếu bầu đ&atilde; được kiểm, tổng thống vẫn chiếm ưu thế với 50,2% so với 48,2% phiếu gi&agrave;nh được của &ocirc;ng Biden.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta hẳn sẽ c&oacute; kết quả Pennsylvania v&agrave;o cuối ng&agrave;y h&ocirc;m nay&quot;, thư k&yacute; bang Kathy Boockvar n&oacute;i với <em>CNN </em>v&agrave;o trưa ng&agrave;y 5/11.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210344"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden thắng kiện, Philadelphia kiểm phiếu trở lại</h3> <p><em>NBC</em> cập nhật rằng T&ograve;a &aacute;n Tối cao bang Pennsylvania đ&atilde; hủy quyết định của t&ograve;a &aacute;n cấp thấp về y&ecirc;u cầu gi&aacute;m s&aacute;t kiểm phiếu ở Philadelphia từ phe &ocirc;ng Trump.</p> <p>Việc kiểm phiếu qua đường bưu điện nhờ vậy đ&atilde; tiếp tục.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210343"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden tiếp tục thu hẹp khoảng c&aacute;ch ở bang Georgia</h3> <p>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Trump tiếp tục giảm, từ khoảng 18.000 phiếu trước đ&oacute; xuống c&ograve;n khoảng 14.000.</p> <p>Như vậy, &ocirc;ng Trump vẫn đang dẫn ở Georgia, với 49,5% số phiếu so với 49,2% của &ocirc;ng Biden.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 42" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_geo.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 42" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210342"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden gia tăng c&aacute;ch biệt ở bang Nevada l&ecirc;n hơn 11.000 phiếu</h3> <p>Sau khi c&oacute; th&ecirc;m phiếu được kiểm, c&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở bang Nevada tăng từ khoảng 8.000 l&ecirc;n&nbsp;11.458 phiếu. &Ocirc;ng đang dẫn 49,5% - 48,5%, với 87% lượng phiếu được kiểm.</p> <p>Đợt phiếu mới n&agrave;y đến từ hạt Clark, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Las Vegas.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, thế dẫn tr&ecirc;n của &ocirc;ng Trump ở c&aacute;c bang Georgia v&agrave; Pennsylvania tiếp tục giảm.</p> <p>Nếu t&iacute;nh bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; 264 phiếu đại cử tri. V&igrave; vậy, nếu thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri.</p> <p>Ảnh: <em>AFP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 43" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_afp_20201105172618.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 43" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210341"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Thẩm ph&aacute;n Georgia b&aacute;c đơn kiện của đội ngũ Tổng thống Trump</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>, một thẩm ph&aacute;n ở Georgia b&aacute;c đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đối với việc bỏ phiếu vắng mặt ở bang n&agrave;y.</p> <p>Chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump lập luận rằng c&aacute;c quan chức bầu cử đang cố gắng kiểm đếm c&aacute;c l&aacute; phiếu kh&ocirc;ng hợp lệ ở Georgia.Khi bị &eacute;p cung cấp bằng chứng về tuy&ecirc;n bố đ&oacute;, chiến dịch của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể đưa ra được g&igrave;.Chiến dịch của tổng thống Mỹ đ&atilde; khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; ở nhiều bang chiến địa, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng v&agrave;o thời điểm những l&aacute; phiếu cuối c&ugrave;ng đang được kiểm đếm.C&aacute;c quan chức bầu cử ở nhiều bang đ&atilde; nhấn mạnh họ sẽ kiểm mọi l&aacute; phiếu hợp lệ trước khi chốt kết quả.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 44" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_6cff8f5c_c033_4597_a23e_e23fb02a6243.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 44" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210340"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Th&ecirc;m địa phương ở Pennsylvania ho&atilde;n kiểm phiếu</h3> <p><em>CNN</em> cho biết hạt Allegheny của Pennsylvania sẽ ho&atilde;n kiểm phiếu đến ng&agrave;y 6/11 do một thỏa thuận tại t&ograve;a &aacute;n li&ecirc;n quan đến 29.000 phiếu bị tranh c&atilde;i. Thỏa thuận n&agrave;y li&ecirc;n quan đến việc in sai phiếu bầu v&agrave; phải in lại cho cử tri v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử. Ch&iacute;nh quyền hạt đồng &yacute; ho&atilde;n kiểm số phiếu in lại n&agrave;y đến ng&agrave;y 6/11 để chờ l&agrave;m r&otilde;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210339"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; &ocirc;ng Biden</h3> <p>Trong khi 2 nh&acirc;n sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của tổng thống Mỹ cầm tr&aacute;t t&ograve;a đ&ograve;i v&agrave;o điểm kiểm phiếu ở bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump tiếp tục đăng b&agrave;i tr&ecirc;n Twitter c&aacute;o buộc kết quả kiểm phiếu gian lận.&quot;Tất cả tiểu bang &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh chiến thắng gần đ&acirc;y sẽ bị ch&uacute;ng t&ocirc;i th&aacute;ch thức về mặt ph&aacute;p l&yacute; v&igrave; gian lận cử tri v&agrave; gian lận bầu cử li&ecirc;n bang. C&oacute; rất nhiều bằng chứng - cứ theo d&otilde;i b&aacute;o đ&agrave;i m&agrave; xem. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp;SẼ THẮNG! Nước Mỹ tr&ecirc;n hết!&rdquo;, tổng thống Mỹ viết.</p> <p>Theo <em>NBC</em>, ph&iacute;a &ocirc;ng Biden c&aacute;o buộc chiến dịch của &ocirc;ng Trump đang t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp kiểm phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 45" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trmp.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 45" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210338"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đại diện &ocirc;ng Trump đ&ograve;i tiếp cận việc kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Richard Grenell, cựu quyền gi&aacute;m đốc an ninh quốc gia Mỹ, cho biết chiến dịch của &ocirc;ng Trump muốn tiếp cận qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm phiếu tại hạt Clark, bang Nevada. &Ocirc;ng b&agrave;y tỏ lo ngại về gian lận phiếu bầu, tuy nhi&ecirc;n từ chối trả lời c&acirc;u hỏi li&ecirc;n tiếp từ ph&oacute;ng vi&ecirc;n: &quot;Bằng chứng của &ocirc;ng đ&acirc;u?&quot;.Theo C-SPAN, điều n&agrave;y cho thấy chiến dịch của &ocirc;ng Trump đang tiến gần đến động th&aacute;i ph&aacute;p l&yacute; ở Nevada.</p> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 46" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_nevada.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 46" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210337"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử: &Ocirc;ng Trump vẫn sống v&agrave; khỏe mạnh</h3> <p>Bill Stepien, người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của tổng thống Mỹ, vẫn hy vọng &ocirc;ng Trump sẽ gi&agrave;nh chiến thắng ở bang chiến địa Pennsylvania v&agrave; c&oacute; được 270 phiếu đại cử tri.</p> <p>&Ocirc;ng Stepien chỉ tr&iacute;ch &quot;giới truyền th&ocirc;ng v&agrave; những người trong cuộc ở th&agrave;nh phố n&agrave;y&quot;, những người đ&atilde; &quot;cố gắng gạt &ocirc;ng Donald Trump ra trong nhiều năm&quot;, từ cuộc bỏ phiếu sơ bộ cho tới khi &ocirc;ng Trump bị luận tội.</p> <p>&ldquo;Donald Trump vẫn c&ograve;n sống v&agrave; khỏe mạnh&quot;, &ocirc;ng Stepien n&oacute;i.</p> <p>Người quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ cho rằng &ocirc;ng Trump đang &quot;chen l&ecirc;n vị tr&iacute; dẫn đầu của đảng D&acirc;n chủ&quot; ở Arizona v&agrave; cuộc đua &quot;đang ng&agrave;y c&agrave;ng s&iacute;t sao&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng cũng nhấn mạnh: &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&agrave;nh được Pennsylvania&quot;.</p> <p>Tại thời điểm n&agrave;y, nếu muốn đảm bảo c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri, &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng thể thua ở bang Pennsylvania. D&ugrave; chiến dịch của tổng thống Mỹ tự tin v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh ở bang n&agrave;y, tỷ lệ dẫn trước của &ocirc;ng Trump so với đối thủ đang thu hẹp dần khi phiếu bầu qua thư đang được kiểm đếm, theo <em>CNN.</em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210336"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; bầu cử Mỹ bắt đầu tại Pennsylvania</h3> <p>Một t&ograve;a &aacute;n địa phương đ&atilde; cho ph&eacute;p đại diện chiến dịch của &ocirc;ng Trump gi&aacute;m s&aacute;t kiểm phiếu ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Điều n&agrave;y khiến việc kiểm phiếu qua đường bưu điện bị tạm ngưng, theo Reuters.Chiến dịch của &ocirc;ng Biden v&igrave; vậy đ&atilde; gửi khiếu nại đến t&ograve;a &aacute;n cấp cao hơn tại bang n&agrave;y nhằm v&ocirc; hiệu ph&aacute;n quyết của t&ograve;a cấp thấp, theo <em>NBC</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210335"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Philadelphia buộc phải dừng kiểm phiếu qua đường bưu điện</h3> <p><em>NBC</em> cho biết việc kiểm phiếu qua đường bưu điện ở Philadelphia đ&atilde; buộc phải tạm dừng. Hai đại diện từ phe &ocirc;ng Trump đ&atilde; ở trong điểm kiểm phiếu. Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; khiếu nại đến t&ograve;a &aacute;n để t&igrave;m c&aacute;ch kh&ocirc;i phục việc kiểm phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210334"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump cầm tr&aacute;t t&ograve;a đ&ograve;i v&agrave;o điểm kiểm phiếu</h3> <p>Pam Bondi v&agrave; Corey Lewandowski, 2 nh&acirc;n sự cấp cao trong ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump, bất ngờ xuất hiện b&ecirc;n ngo&agrave;i trung t&acirc;m hội nghị bang Pennsylvania ở Philadelphia. Họ cầm theo tr&aacute;t t&ograve;a v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ v&agrave;o t&ograve;a nh&agrave; để gi&aacute;m s&aacute;t. Trung t&acirc;m hội nghị n&agrave;y cũng l&agrave; điểm kiểm phiếu của bang.</p> <p>Theo video do <em>The Hill</em> ghi lại, b&agrave; Pam Bondi khẳng định &quot;đội gi&aacute;m s&aacute;t&quot; của &ocirc;ng Trump c&oacute; đến 15 người.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 47" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_giam_sat.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 47" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210333"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Biểu t&igrave;nh lan rộng ở Mỹ, bất đồng về việc dừng kiểm phiếu</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Người d&acirc;n ở nhiều th&agrave;nh phố tr&ecirc;n khắp nước Mỹ đang đổ ra đường biểu t&igrave;nh trong khi qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm phiếu bầu ở c&aacute;c bang chiến địa đang bước v&agrave;o giai đoạn cuối.</p> <p><em>New York Times</em> ghi nhận một số th&agrave;nh phố c&oacute; d&ograve;ng người biểu t&igrave;nh l&agrave; Minneapolis, New York, Portland, Phoenix v&agrave; Detroit.</p> <p>Tại Minneapolis, người d&acirc;n cầm khẩu hiệu phản đối Tổng thống Trump v&agrave; chặn đường lưu th&ocirc;ng của xe cộ. Một số người biểu t&igrave;nh đ&atilde; bị bắt giữ.</p> <p>Trong khi đ&oacute; tại Detroit, bang Michigan, nh&oacute;m người ủng hộ &ocirc;ng Trump tụ tập ngo&agrave;i một trung t&acirc;m kiểm phiếu v&agrave; y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức &quot;dừng việc kiểm đếm&quot;.</p> <p>Ảnh: <em>NYT.&nbsp;</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 48" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_vote.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 48" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210332"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Biden sắp c&oacute; ph&aacute;t biểu về kiểm phiếu</h3> <p>Ủy ban tranh cử của &ocirc;ng Joe Biden th&ocirc;ng b&aacute;o sắp c&oacute; họp b&aacute;o v&agrave;o l&uacute;c 11h ng&agrave;y 5/11 (theo giờ bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ).Quản l&yacute; chiến dịch Jen O&#39;Malley Dillon v&agrave; Cố vấn cấp cao Bob Bauer sẽ cập nhật về cục diện cuộc đua đến Nh&agrave; Trắng, giữa bối cảnh một số bang quan trọng chưa kiểm phiếu xong.</p> <p>Cuộc họp b&aacute;o đang trễ 15 ph&uacute;t.&nbsp;Trong khi đ&oacute;, cuộc họp b&aacute;o của phe &ocirc;ng Trump ở Las Vegas cũng đang trễ 45 ph&uacute;t</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210331"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia dự kiến c&oacute; kết quả kiểm phiếu v&agrave;o cuối ng&agrave;y 5/11</h3> <p>Brad Raffensperger, người ph&aacute;t ng&ocirc;n của quan chức phụ tr&aacute;ch bầu cử bang Georgia, hy vọng bang n&agrave;y sẽ c&oacute; kết quả kiểm phiếu v&agrave;o cuối ng&agrave;y 5/11.</p> <p>&quot;T&ocirc;i cầu nguyện rằng ch&uacute;ng ta c&oacute; thể c&oacute; được kết quả cuối c&ugrave;ng v&agrave;o cuối ng&agrave;y&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p>Theo quan chức bầu cử bang chiến địa Georgia, c&ograve;n khoảng 60.000 phiếu bầu của bang n&agrave;y chưa được kiểm đếm. Tổng thống Trump đang dẫn trước đối thủ Biden 18.000 phiếu bầu, tương đương 0,4% tổng số phiếu.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210330"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Ca mắc Covid-19 mới đạt kỷ lục khi người Mỹ chờ kết quả bầu cử</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Trong khi những bang cuối c&ugrave;ng đang tiếp tục kiểm phiếu bầu, <em>New York Times</em> c&ocirc;ng bố số liệu thống k&ecirc; cho thấy trong ng&agrave;y 4/11, lần đầu ti&ecirc;n Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 kể từ đầu đại dịch.</p> <p>Tổng số ca mắc mới trong ng&agrave;y 4/11 l&agrave; hơn 107.800, theo cơ sở dữ liệu của <em>New York Times.</em>&nbsp;23&nbsp;tiểu bang ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn trong v&ograve;ng 7 ng&agrave;y qua.</p> <p>Năm tiểu bang - Maine, Minnesota, Indiana, Nebraska v&agrave; Colorado - đều ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục trong ng&agrave;y. Số ca bệnh ở c&aacute;c bang miền T&acirc;y v&agrave; miền Đ&ocirc;ng Bắc Mỹ cũng đang tăng l&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210329"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>B&agrave; Clinton nhắc nhở cử tri Georgia</h3> <p>Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhắn nhủ cử tri tại Georgia đừng qu&ecirc;n theo d&otilde;i l&aacute; phiếu theo h&igrave;nh thức vắng mặt của m&igrave;nh đ&atilde; được t&iacute;nh hay chưa. B&agrave; lưu &yacute; nếu phiếu bầu bị từ chối kh&ocirc;ng r&otilde; l&yacute; do, cử tri Georgia c&oacute; hạn ch&oacute;t l&agrave; 17h ng&agrave;y 6/11 để khiếu nại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210328"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng chưởng l&yacute; Pennsylvania: &quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để ai ngăn kiểm phiếu&quot;</h3> <p>&nbsp;</p> <p>Tổng chưởng l&yacute; bang Pennsylvania, Josh Shapiro, chỉ tr&iacute;ch chiến dịch t&aacute;i tranh cử của &ocirc;ng Trump v&igrave; đ&atilde; kiện để ngăn chặn kiểm phiếu.</p> <p>Trả lời <em>MSNBC</em>, &ocirc;ng Shapiro n&oacute;i: &quot;T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng để bất kỳ ai ngăn qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm phiếu bầu. Đ&acirc;y l&agrave; những l&aacute; phiếu hợp ph&aacute;p. Ch&uacute;ng sẽ được t&iacute;nh&quot;.</p> <p>&Ocirc;ng Shapiro c&aacute;o buộc tổng thống Mỹ đang cố gắng l&ocirc;i k&eacute;o c&aacute;c quan chức bầu cử v&agrave;o một cuộc chiến ch&iacute;nh trị, trong khi trọng t&acirc;m của cuộc bầu cử đang đổ dồn v&agrave;o những l&aacute; phiếu chưa được kiểm c&ograve;n lại.</p> <p>&quot;Những lời khoa trương đ&oacute; cần phải biến mất. Chiến dịch n&agrave;y đ&atilde; kết th&uacute;c rồi&quot;, &ocirc;ng Shapiro n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210327"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump nổi đ&oacute;a tr&ecirc;n Twitter</h3> <p>Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ bắt đầu đăng tải một loạt tweet với phong c&aacute;ch in hoa to&agrave;n bộ quen thuộc, sau một ng&agrave;y k&iacute;n tiếng bất thường.</p> <p>Trong d&ograve;ng tweet mới nhất, &ocirc;ng Trump khẳng định tất cả phiếu bầu nhận sau ng&agrave;y bầu cử to&agrave;n quốc kh&ocirc;ng được t&iacute;nh.Đăng tải của &ocirc;ng Trump một lần nữa bị Twitter d&aacute;n nh&atilde;n cảnh c&aacute;o: &quot;Một số hoặc to&agrave;n bộ nội dung được chia sẻ trong Tweet n&agrave;y g&acirc;y tranh c&atilde;i v&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y hiểu sai về bầu cử hoặc quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự kh&aacute;c&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 49" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trump_twitt.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 49" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210326"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Quan chức Arizona: &quot;Tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kiểm tất cả phiếu bầu&quot;</h3> <p>Phản ứng trước cuộc bầu cử b&ecirc;n ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu ở bang Arizona, quan chức bầu cử bang Katie Hobbs nhắc lại rằng ch&iacute;nh quyền sẽ đếm tất cả l&aacute; phiếu đ&atilde; nhận được.</p> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu nổi mục ti&ecirc;u của những người biểu t&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; g&igrave;. Tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kiểm đếm mọi l&aacute; phiếu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nghĩa vụ ph&aacute;p l&yacute; để l&agrave;m thế&quot;, b&agrave; Hobbs n&oacute;i với <em>NBC</em> s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương).</p> <p>Quan chức n&agrave;y cho biết c&ograve;n khoảng 450.000 phiếu chưa được kiểm đếm, trong đ&oacute; c&oacute; khoảng 300.000 phiếu đến từ hạt Maricopa.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện dẫn trước Tổng thống Trump khoảng 68.000 phiếu tại bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210325"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump sắp ra đ&ograve;n bất ngờ ở Nevada</h3> <p>Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ tổ chức họp b&aacute;o ngay trước cơ quan bầu cử hạt Clark, bang Nevada, v&agrave;o l&uacute;c 8h30 ng&agrave;y 5/11 (giờ địa phương). Thời điểm diễn ra họp b&aacute;o chỉ c&aacute;ch thời điểm hạt Clark cập nhật phiếu bầu 30 ph&uacute;t.Danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n ph&iacute;a &ocirc;ng Trump sẽ c&oacute; mặt bao gồm những c&aacute;i t&ecirc;n &quot;cứng cựa&quot;: Ric Grenell - cựu gi&aacute;m đốc t&igrave;nh b&aacute;o quốc gia, Adam Laxalt - cựu tổng chưởng l&yacute; Nevada v&agrave; Michael McDonald - trưởng văn ph&ograve;ng đảng Cộng h&ograve;a ở Nevada.</p> <p>Theo <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Trump muốn nộp đơn khiếu nại cho t&ograve;a &aacute;n Nevada. Đơn n&agrave;y c&aacute;o buộc c&oacute; &iacute;t nhất 10.000 phiếu bầu ở Nevada điền t&ecirc;n những người kh&ocirc;ng c&ograve;n sống tại bang n&agrave;y v&agrave; do đ&oacute; kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210324"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada dự kiến c&ocirc;ng bố kết quả trong v&agrave;i giờ tới</h3> <p>Quan chức bang Nevada cho biết c&oacute; kế hoạch c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả bầu cử v&agrave;o trưa 5/11, theo giờ địa phương.&nbsp;</p> <p>Với 6 phiếu đại cử tri, Nevada c&oacute; thể mang lại đ&uacute;ng số phiếu m&agrave; ứng cử vi&ecirc;n Joe Biden c&ograve;n thiếu để đạt 270 phiếu đại cử tri v&agrave; gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay.</p> <p>T&iacute;nh tới đầu ng&agrave;y 5/11, &ocirc;ng Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump ở Nevada gần 8.000 phiếu bầu. Trong khi đ&oacute;, khoảng 14% phiếu của bang n&agrave;y chưa được kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210323"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tổng thống Trump: &quot;H&atilde;y dừng đếm phiếu&quot;</h3> <p>Trong khi c&aacute;c bang cuối c&ugrave;ng đang tiến h&agrave;nh kiểm phiếu v&agrave;o s&aacute;ng 5/11, Tổng thống Trump viết tr&ecirc;n Twitter: &quot;H&Atilde;Y DỪNG ĐẾM PHIẾU!.</p> <p>Trước đ&oacute;, c&aacute;c quan chức phụ tr&aacute;ch cuộc bầu cử cam kết sẽ kiểm đếm mọi phiếu bầu hợp lệ được nộp v&agrave;o ng&agrave;y bầu cử 3/11.</p> <p>Cũng cần lưu &yacute; rằng&nbsp;nếu việc kiểm phiếu bị dừng lại ngay b&acirc;y giờ, cựu Ph&oacute; tổng thống Biden sẽ thắng cử v&igrave; &ocirc;ng đang dẫn trước ở bang Nevada. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &ocirc;ng đạt được 270 phiếu đại cử tri cần thiết để gi&agrave;nh được Nh&agrave; Trắng, theo <em>Guardian.</em></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210322"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia sắp kiểm phiếu xong, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước</h3> <p>Georgia, một trong những bang c&ograve;n lại c&oacute; thể quyết định &ocirc;ng chủ Nh&agrave; Trắng bốn năm tiếp theo, c&ograve;n gần 50.000 phiếu chưa được kiểm, theo người ph&aacute;t ng&ocirc;n của văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang.</p> <p>Người phụ tr&aacute;ch văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang Brad Raffensperger dự kiến sẽ c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave;o 10h30 s&aacute;ng (giờ địa phương) - tức 22h30 giờ Việt Nam.</p> <p>Hiện tại, ở tiểu bang c&oacute; 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y, &ocirc;ng Trump đang dẫn tr&ecirc;n &ocirc;ng Biden 18.590 phiếu, với 99% lượng phiếu được kiểm.</p> <p>Nếu t&iacute;nh bang Arizona thuộc về &ocirc;ng Joe Biden như <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News</em>, &ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; 264 phiếu đại cử tri. V&igrave; vậy, ngay cả nếu thua ở Georgia, &ocirc;ng Biden vẫn c&ograve;n rộng đường tới &ldquo;con số v&agrave;ng&rdquo; 270, chẳng hạn thắng Nevada (6 phiếu đại cử tri) hoặc Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri).</p> <p>Ảnh: <em>Bloomberg.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 50" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_be9579d9_7f6c_444a_9251_a0f5a79f58ec.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 50" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210321"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden: &quot;Mọi phiếu bầu phải được kiểm đếm&quot;</h3> <p>Trong khi một số bang chiến trường tiếp tục kiểm phiếu v&agrave; kết quả vẫn đang s&iacute;t sao, ứng cử vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đăng b&agrave;i viết tr&ecirc;n Twitter s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương), viết: &quot;Mọi phiếu bầu phải được kiểm đếm&quot;.</p> <p>Đ&iacute;nh k&egrave;m b&agrave;i viết n&agrave;y l&agrave; đoạn video ngắn cho thấy những cử tri được cho đ&atilde; bỏ phiếu.</p> <p>Ảnh: <em>Chụp m&agrave;n h&igrave;nh.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 51" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2162785173079_c83ffd0e10b82313ff07e5263f379ee3.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 51" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210320"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&ograve;n khoảng 140.000 l&aacute; phiếu gửi qua bưu điện ở Philadelphia</h3> <p><em>CNN</em> dẫn nguồn thạo tin cho biết hiện khoảng 140.000 l&aacute; phiếu gửi qua bưu điện của hạt Philadelphia, bang Pennsylvania, chưa được kiểm.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tr&ecirc;n trang web bầu cử của bang chiến địa n&agrave;y, số phiếu chưa được kiểm hiện l&agrave; 120.128.</p> <p>Điều n&agrave;y cho thấy rằng tổng số phiếu gửi qua thư được gửi đến đ&atilde; tăng l&ecirc;n.</p> <p>Ch&iacute;nh quyền bang Pennsylvania quy định phiếu gửi qua bưu điện phải đến nơi trễ nhất l&agrave; ba ng&agrave;y sau cuộc bầu cử, với điều kiện phiếu được đ&oacute;ng dấu bưu điện trước ng&agrave;y 3/11.</p> <p>Thượng nghị sĩ Pennsylvania Bob Casey cho biết &ocirc;ng tin tưởng Joe Biden sẽ gi&agrave;nh chiến thắng tại bang n&agrave;y, v&agrave; c&aacute;c l&aacute; phiếu tại Philadelphia c&oacute; thể mang tới chiến thắng cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i mới chỉ thấy ở Philadelphia c&oacute; khoảng 70% số phiếu được kiểm. Nhiều phiếu sẽ được xử l&yacute; v&agrave;o s&aacute;ng nay. V&agrave; chỉ t&iacute;nh ri&ecirc;ng số phiếu ở Philadelphia c&oacute; thể đủ mang đến lợi thế cho &ocirc;ng Joe Biden&quot;, &ocirc;ng Casey n&oacute;i với <em>CNN.</em></p> <p>Theo số liệu tr&ecirc;n trang web bầu cử của Pennsylvania, to&agrave;n bang c&oacute; khoảng 750.000 phiếu bầu được gửi qua thư, mặc d&ugrave; con số n&agrave;y chưa được cập nhật gần đ&acirc;y.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 52" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_phieu.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 52" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210319"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Georgia sắp cập nhật kiểm phiếu</h3> <p>Quan chức hạt Fulton, bang Georgia, dự kiến cập nhật kết quả kiểm to&agrave;n bộ số phiếu c&ograve;n lại của địa phương v&agrave;o 11h ng&agrave;y 5/11 (theo giờ bờ Đ&ocirc;ng của Mỹ, tức khoảng 23h tại Việt Nam).</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn trước tại Georgia, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch biệt với đối thủ đang thu hẹp dần. Điều n&agrave;y một phần v&igrave; c&aacute;c ủy ban bầu cử đang kiểm phiếu bầu qua đường bưu điện, vốn được cử tri đảng D&acirc;n chủ sử dụng nhiều hơn đảng Cộng h&ograve;a.Bang Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri v&agrave; l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump buộc phải thắng nếu muốn đủ 270 phiếu. Từ năm 1996 đến nay, Georgia lu&ocirc;n bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p>Ảnh: <em>Getty.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 53" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_geor.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 53" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210318"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Twitter chặn nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin</h3> <p><em>Wall Street Journal </em>cho biết Twitter ng&agrave;y 4/11 đ&atilde; chặn nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin Mỹ để tuy&ecirc;n bố chiến thắng cho &ocirc;ng Joe Biden, ứng vi&ecirc;n của đảng D&acirc;n chủ.</p> <p>Theo điều tra ban đầu, những t&agrave;i khoản dường như hoạt động c&oacute; tổ chức, nhằm lan truyền th&ocirc;ng tin sai lệch tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội về bầu cử Mỹ.C&oacute; &iacute;t nhất 1 t&agrave;i khoản giả mạo đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng cho Tổng thống Trump.</p> <p>Phần lớn những t&agrave;i khoản n&agrave;y tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden chiến thắng tại một số bang quan trọng. C&oacute; nhiều t&agrave;i khoản giả mạo h&atilde;ng tin AP, nguồn tin được xem l&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất về dự b&aacute;o ứng vi&ecirc;n chiến thắng tại c&aacute;c bang Mỹ. Người ph&aacute;t ng&ocirc;n AP Patrick Maks đ&atilde; b&aacute;c bỏ mối li&ecirc;n hệ giữa c&aacute;c t&agrave;i khoản g&acirc;y tranh c&atilde;i với h&atilde;ng tin n&agrave;y.</p> <p>Ảnh: <em>Zuma Press.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 54" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_twitter.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 54" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210317"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>H&igrave;nh ảnh bạo động hậu bầu cử ở&nbsp;Portland</h3> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 55" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_1000.jpeg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 55" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 56" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_1000_2_.jpeg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 56" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 57" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_1000_1_.jpeg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 57" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210316"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang chiến trường c&oacute; thể tạo bất ngờ lớn</h3> <p>Cuộc đua giữa hai ứng vi&ecirc;n th&ecirc;m kịch t&iacute;nh tại Georgia. &Ocirc;ng Trump đang dẫn trước đối thủ với chỉ 0,5 điểm - khoảng 22.000 phiếu bầu.</p> <p>Đ&atilde; c&oacute; 98% số phiếu được kiểm nhưng số phiếu ủng hộ &ocirc;ng Trump vẫn dưới mốc 50%, mặc d&ugrave; Georgia lu&ocirc;n chọn ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a từ năm 1996 đến nay.Ở Nevada, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước nhưng c&aacute;ch biệt với đối thủ chỉ c&ograve;n 8.000 phiếu. Bất ngờ vẫn c&oacute; thể xảy ra.<em>AP</em> đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho phe D&acirc;n chủ, d&ugrave; vậy mới 88% số phiếu to&agrave;n bang được kiểm đếm. C&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Biden v&agrave; Tổng thống Trump l&agrave; khoảng 70.000 phiếu.Pennsylvania l&agrave; nơi &ocirc;ng Trump c&oacute; lợi thế lớn nhất với 150.000 phiếu nhiều hơn đối thủ. Số phiếu được kiểm chiếm 89% tổng số phiếu to&agrave;n bang.</p> <p>Ảnh: <em>WSJ.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 58" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trump_biden.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 58" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210315"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Sắp kiểm phiếu xong ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Cập nhập kết quả kiểm phiếu mới nhất từ Georgia cho thấy&nbsp;96% số phiếu đ&atilde; được kiểm xong. Đến hiện tại, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden chỉ với c&aacute;ch biệt rất nhỏ, 49,6% so với 49,2%.</p> <p>Đảng D&acirc;n chủ vẫn nu&ocirc;i hy vọng gi&agrave;nh được bang chiến trường nắm giữ 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y. D&ugrave; vậy, kết quả vẫn đang rất s&iacute;t sao để c&oacute; thể gọi t&ecirc;n người chiến thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210314"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cảnh s&aacute;t New York bắt h&agrave;ng chục người biểu t&igrave;nh hậu bầu cử</h3> <p>Tại New York, cảnh s&aacute;t tiến h&agrave;nh&nbsp;50 vụ bắt giữ trong c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh ở khắp th&agrave;nh phố v&agrave;o đ&ecirc;m 4/11.</p> <p>C&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh hậu bầu cử&nbsp;đang diễn ra ở nhiều th&agrave;nh phố tại Mỹ. Lực lượng tham gia l&agrave; những người ủng hộ của cả &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden. Quy m&ocirc; c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh l&agrave; vừa hoặc nhỏ, theo <em>Reuters</em>.</p> <p>Cảnh s&aacute;t ở&nbsp;Denver, bang Colorado, cũng tiến h&agrave;nh 4 vụ bắt giữ khi người biểu t&igrave;nh đụng độ với cảnh s&aacute;t.</p> <p>Cảnh s&aacute;t ở Minneapolis, bang Minnesota, cũng bắt một số người biểu t&igrave;nh v&igrave; cản trở giao th&ocirc;ng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210313"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bạo động hậu bầu cử ở Portland</h3> <p>Cảnh s&aacute;t ở th&agrave;nh phố Portland, bang Oregon&nbsp;tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng bạo động v&agrave; bắt 11 người, thu giữ vũ kh&iacute; v&agrave; ph&aacute;o của họ. Thống đốc bang Kate Brown điều động Vệ binh Quốc gia để canh giữ trật tự tại Portland nhằm đối ph&oacute; với phong tr&agrave;o biểu t&igrave;nh sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> <p>Người ủng hộ Tổng thống Trump đ&atilde; biểu t&igrave;nh tại nhiều bang quan trọng như Arizona v&agrave; Pennsylvania, gia tăng &aacute;p lực l&ecirc;n việc kiểm phiếu.</p> <p>Ở Maricopa, hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang Arizona, người biểu t&igrave;nh mang vũ kh&iacute;&nbsp;k&eacute;o đến trước địa điểm kiểm phiếu trong&nbsp;th&agrave;nh phố Phoenix. Họ đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang n&agrave;y phải kiểm đủ phiếu, phản đối c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố chiến thắng qu&aacute; sớm cho &ocirc;ng Biden.&nbsp;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, tại những bang Tổng thống Trump đang dẫn trước, người ủng hộ của &ocirc;ng lại đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch địa phương chấm dứt kiểm phiếu. Họ cho rằng nhiều phiếu bầu l&agrave;&nbsp;gian lận, v&agrave; điều n&agrave;y&nbsp;đ&aacute;nh cắp chiến thắng của &ocirc;ng Trump.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 59" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_portland.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 59" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 60" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 60" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 61" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_2.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 61" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 62" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_3.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 62" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 63" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_4.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 63" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210312"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm lại phiếu ở nhiều bang nhưng &quot;kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;</h3> <p>Đội ngũ của Tổng thống Trump đ&atilde; đệ một loạt đơn kiện tại c&aacute;c bang chiến trường quan trọng, y&ecirc;u cầu dừng kiểm phiếu hoặc kiểm phiếu lại, nhằm l&agrave;m chậm diễn tiến cuộc đua tranh.</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghĩ phần nhiều trong c&aacute;c đơn kiện n&agrave;y chỉ l&agrave; đưa ra khơi khơi v&agrave; kh&ocirc;ng thể th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;,&nbsp;Franita Tolson, gi&aacute;o sư luật tại Đại học Nam California, b&igrave;nh luận với <em>CNN</em>.</p> <p>B&agrave; chỉ ra đơn kiện tại Georgia, trong đ&oacute; phe &ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc một nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu trộn lẫn c&aacute;c phiếu vắng mặt đ&atilde; xử l&yacute; v&agrave; chưa xử l&yacute;.&nbsp;</p> <p>&quot;T&ocirc;i nghi ngờ mục đ&iacute;ch lớn của đơn kiện n&agrave;y l&agrave;, trong ngắn hạn, l&agrave; l&agrave;m thay đổi dư luận. Để họ từ chỗ n&oacute;i về&nbsp;chiến thắng tiềm năng của Biden chuyển sang n&oacute;i về c&aacute;c sai s&oacute;t trong bầu cử, thậm ch&iacute; l&agrave; gian lận&quot;, b&agrave; n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210309"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Một số h&igrave;nh ảnh ở nước Mỹ trong l&uacute;c chờ đợi kết quả bầu cử</h3> Ảnh: AP. <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 64" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_my_000.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 64" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 65" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_my_001.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 65" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 66" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_my_002.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 66" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 67" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_my_003.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 67" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 68" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_my_004.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 68" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 69" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_my_005.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 69" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210308"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch ở Arizona thu hẹp</h3> <p>D&ugrave; <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho &ocirc;ng Joe Biden, CNN ng&agrave;y 5/11 ph&acirc;n t&iacute;ch rằng khoảng c&aacute;ch giữa ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Tổng thống Donald Trump đang được thu ngắn sau khi kiểm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Sự thay đổi xuất ph&aacute;t từ cập nhật tại hạt Maricopa l&uacute;c 2h30 ng&agrave;y 5/11. Trước đ&oacute;, văn ph&ograve;ng bầu cử th&agrave;nh phố Phoenix thuộc hạt n&agrave;y phải đ&oacute;ng cửa đột xuất. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; người biểu t&igrave;nh ủng hộ &ocirc;ng Trump tập trung ngay trước t&ograve;a nh&agrave;, với một số c&aacute; nh&acirc;n mang theo vũ kh&iacute; g&acirc;y lo ngại về an ninh.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210302"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang quan trọng</h3> <p>Kết quả bầu cử sẽ được quyết định ở c&aacute;c bang Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Arizona (nơi đ&atilde; được một số h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng Mỹ tuy&ecirc;n bố thuộc về &ocirc;ng Biden)&nbsp;v&agrave; Nevada.</p> <p><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">New York Times</em><span>.</span></p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 70" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kiem_phieu.png" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 70" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210298"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người biểu t&igrave;nh cầm s&uacute;ng đến ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu</h3> <p>Tại hạt Maricopa, Arizona, c&aacute;c sĩ quan cảnh s&aacute;t đ&atilde; được điều động đến b&ecirc;n trong một trung t&acirc;m bầu cử trong khi người biểu t&igrave;nh tụ tập b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p>Một số người biểu t&igrave;nh đội mũ &quot;Make America Great Again&quot;, cầm theo biểu ngữ c&aacute;o buộc gian lận bầu cử. H&igrave;nh ảnh từ CNN cho thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng, khi nhiều người tập trung ở một b&atilde;i đỗ xe; họ vẫy cờ ủng hộ &ocirc;ng Trump, h&ocirc; vang đ&ograve;i dừng kiểm phiếu.&nbsp;</p> <p>Theo CNN, một số người trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; vũ kh&iacute;, v&igrave; luật bang Arizona cho ph&eacute;p mang vũ kh&iacute; một c&aacute;ch c&ocirc;ng khai. T&ograve;a nh&agrave; nơi việc kiểm phiếu đang diễn ra phải đ&oacute;ng cửa để đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu.</p> <p><em>CNN </em>cũng cho biết đợt kết quả kiểm phiếu sắp được c&ocirc;ng bố trong v&ograve;ng nửa tiếng nữa c&oacute; thể sẽ bị tr&igrave; ho&atilde;n. Nhưng ban phụ tr&aacute;ch bầu cử hạt Maricopa khẳng định sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả như dự kiến.</p> <p>&ldquo;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của ban bầu cử hạt Maricopa sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i, l&agrave; thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh bầu cử tại khu vực bầu cử lớn thứ hai của hạt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả tối nay như đ&atilde; dự kiến&rdquo;, t&agrave;i khoản Twitter của ban bầu cử hạt n&agrave;y cho biết.</p> <p><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">AZCentral.com/CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 71" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_18887c60fff501ab58e4.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 71" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 72" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_emcwsklvkaanbbm.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 72" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210297"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Hơn 90.000 phiếu chưa kiểm ở Georgia</h3> <p>Văn ph&ograve;ng của quan chức bầu cử bang Brad Raffensperger n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng vẫn c&ograve;n khoảng 90.735 phiếu chưa đếm ở Georgia. Văn ph&ograve;ng sẽ kh&ocirc;ng cập nhật th&ecirc;m chi tiết về phiếu chưa đếm nữa. Một cuộc họp b&aacute;o sẽ diễn ra ở nghị viện bang Georgia v&agrave;o 10h30 (giờ địa phương, 22h30 ở Việt Nam).</p> <p>Theo <em>New York Times</em>, hiện đ&atilde; c&oacute; 95% phiếu được kiểm ở Georgia, với Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Biden 0,7 điểm %, khoảng 31.000 phiếu.</p> <p>Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri, trong khi &ocirc;ng Biden hiện chỉ cần th&ecirc;m 6 phiếu đại cử tri để đạt được con số 270 (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; diễn biến mới ở <span>Arizona</span>).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210293"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Khoảng c&aacute;ch bị thu hẹp ở Arizona</h3> <p>Sau khi hạt Maricopa, Arizona c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu mới nhất, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; đối thủ đ&atilde; bị thu hẹp lại. &Ocirc;ng Biden hiện chỉ dẫn trước đối thủ 79.000 phiếu bầu. Kết quả dự kiến c&oacute; th&ecirc;m sau 3 giờ nữa.</p> <p>Hạt Maricopa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số phiếu bầu ở Arizona.C&aacute;c l&aacute; phiếu m&agrave; c&aacute;c quan chức vẫn đang xử l&yacute; bao gồm phiếu bầu vắng mặt đến nơi v&agrave;o tuần qua. Maricopa từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; một th&agrave;nh tr&igrave; của phe bảo thủ.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, sự thay đổi nh&acirc;n khẩu học, chuyển đổi văn h&oacute;a ở v&ugrave;ng ngoại &ocirc; v&agrave; phong tr&agrave;o tiến bộ do người Mỹ Latin l&atilde;nh đạo đ&atilde; biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một trong những chiến trường tranh chấp gay gắt nhất.</p> <p><em>AP</em> v&agrave; một số h&atilde;ng tin kh&aacute;c tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cuộc ở đ&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, NBC News v&agrave; một v&agrave;i h&atilde;ng tin cho rằng khoảng c&aacute;ch n&agrave;y qu&aacute; s&iacute;t sao, kh&ocirc;ng thể biết chắc người chiến thắng l&agrave; ai.</p> <p>Ảnh:&nbsp;<em>Guardian.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 73" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_6720.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 73" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210288"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Người Mỹ xuống đường y&ecirc;u cầu &quot;kiểm từng l&aacute; phiếu&quot;</h3> <p>Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 74" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_vote_3.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 74" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 75" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_vote_2.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 75" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 76" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_vote_1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 76" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210282"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump cố gắng ngăn việc kiểm phiếu ở Georgia</h3> <p>Chiến dịch của Tổng thống Trump đang đệ đơn kiện v&igrave; &ldquo;một quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a ở Georgia chứng kiến 53 l&aacute; phiếu vắng mặt đến muộn được gom chung một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p v&agrave;o chồng phiếu vắng mặt đ&uacute;ng hạn ở hạt Chatham&rdquo;.</p> <p>Phe &ocirc;ng Trump đang y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức kh&ocirc;ng kiểm 53 l&aacute; phiếu đ&oacute; - mặc d&ugrave; họ kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng n&agrave;o về việc c&aacute;c l&aacute; phiếu n&agrave;y kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> <p>Cho đến nay, phần lớn phiếu bầu qua thư hoặc vắng mặt ủng hộ đảng D&acirc;n chủ. Điều n&agrave;y khiến chiến dịch của &ocirc;ng Trump t&igrave;m c&aacute;ch ngừng kiểm phiếu trong l&uacute;c tổng thống đang dẫn trước. C&oacute; khoảng 150.000 phiếu bầu chưa được kiểm xong ở Georgia. &Ocirc;ng Joe Biden chỉ k&eacute;m đối thủ 47.000 phiếu. &Ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiến thắng cuộc đua s&iacute;t sao n&agrave;y nếu số phiếu chưa được kiểm xong bầu cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210278"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bầu cử Mỹ c&oacute; thể ph&acirc;n định thắng thua v&agrave;o trưa 5/11</h3> <p><span>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang Nevada th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả kiểm phiếu sẽ được cập nhật v&agrave;o giữa trưa 5/11 (theo giờ địa phương). </span></p> <p><span>Nội dung cập nhật sẽ bao gồm số phiếu được kiểm th&ecirc;m tại 2 hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang l&agrave; Clark v&agrave; Washoe.&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở Nevada v&agrave; c&oacute; cơ hội lấy 6 phiếu đại cử tri tại bang n&agrave;y. Với 264 phiếu đ&atilde; nắm trong tay nhờ 3 chiến thắng quan trọng tại Wisconsin, Michigan v&agrave; Arizona, chiến thắng ở Nevada sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ c&aacute;n mốc 270 phiếu v&agrave; đắc cử tổng thống.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210276"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump chỉ c&ograve;n một kịch bản để chiến thắng</h3> <p>Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang l&agrave; Pennsylvania, Georgia, North Carolina v&agrave; Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để c&aacute;n mốc 270 phiếu.</p> <p>Ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a đang nắm trong tay 214 phiếu đại cử tri t&iacute;nh đến đ&ecirc;m 4/11 (theo giờ địa phương).&nbsp;</p> <p>Để c&oacute; th&ecirc;m 56 phiếu v&agrave; c&aacute;n mốc chiến thắng 270, &ocirc;ng cần thắng hết 4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; l&agrave; Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) v&agrave; Georgia (16 phiếu).</p> <p>C&ograve;n một bang của Mỹ chưa c&ocirc;ng bố kết quả l&agrave; Alaska, nhưng chỉ c&oacute; 3 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Trump đang c&oacute; mức ủng hộ &aacute;p đảo đối thủ tại bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; cho &ocirc;ng Trump chiến thắng ở Alaska nhưng đ&aacute;nh mất 1/4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; n&oacute;i tr&ecirc;n, &ocirc;ng vẫn kh&ocirc;ng thể c&aacute;n mốc chiến thắng 270 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 77" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kmd_263.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 77" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210274"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump khởi kiện, đ&ograve;i ngưng kiểm phiếu ở Georgia</h3> <p>Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump đ&atilde; nộp đơn kiện tại Georgia, y&ecirc;u cầu ngừng kiểm phiếu ở bang chiến trường n&agrave;y, theo <em>AP</em>.Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri. Theo thăm d&ograve; mới nhất của <em>Wall Street Journal</em>, tổng thống Mỹ đang dẫn trước đối thủ với khoảng c&aacute;ch rất hẹp l&agrave; 49,9%, so với 48,8% phiếu ủng hộ &ocirc;ng Biden.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 78" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t010226z_369372184_rc21wj94e037_rtrmadp_3_usa_election_georgia.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 78" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210273"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu Pennsylvania c&oacute; kết quả trong v&agrave;i ng&agrave;y tới</h3> <p>Thư k&yacute; trưởng&nbsp;bang Pennsylvania, Kathy Boockvar, ước t&iacute;nh cần th&ecirc;m &quot;v&agrave;i ng&agrave;y trước khi đa số phiếu được kiểm xong&quot;.</p> <p>B&agrave; nhấn mạnh bang n&agrave;y đ&atilde; &quot;c&oacute; tiến triển tuyệt vời&quot; trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm phiếu. Ph&aacute;t biểu tại họp b&aacute;o c&ugrave;ng Thống đốc Tom Wolf, Boockvar cho biết &quot;h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu&quot; sẽ được kiểm trong đ&ecirc;m 4/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 79" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_e3a5ab79_d2ad_407b_ac2b_5c040f7726c8.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 79" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210272"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Quan chức đảng Cộng h&ograve;a bất b&igrave;nh với &ocirc;ng Trump</h3> <p>Nguồn tin <em>CNN</em> tiết lộ một số quan chức đảng Cộng h&ograve;a đang mất ki&ecirc;n nhẫn với c&aacute;ch h&agrave;nh xử của Tổng thống Trump. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh đang bị cướp đi chiến thắng bởi gian lận bầu cử, d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng n&agrave;o.</p> <p>Người n&agrave;y cho rằng &ocirc;ng Trump đang đ&aacute;nh mất sự ủng hộ d&agrave;nh cho đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng cũng chỉ tr&iacute;ch chiến dịch của tổng thống khi đơn phương c&aacute;o buộc Pennsylvania c&oacute; gian lận bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210271"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump lao v&agrave;o cuộc chiến tại t&ograve;a để giữ Nh&agrave; Trắng</h3> <p>Ban vận động tranh cử của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đệ nhiều đơn kiện, mở đường cho việc phản đối kết quả tại c&aacute;c bang chiến trường c&oacute; thể quyết định kết cục cuộc đua Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Trump h&ocirc;m 4/11 t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp v&agrave;o Pennsylvania với l&aacute; đơn gửi T&ograve;a &aacute;n Tối cao, y&ecirc;u cầu ph&acirc;n xử về việc liệu c&aacute;c l&aacute; phiếu nhận được trong v&ograve;ng ba ng&agrave;y sau ng&agrave;y bầu cử c&oacute; được t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng,&nbsp;<em>Reuters&nbsp;</em>cho hay.</p> <p>Họ cũng th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, đồng thời cho hay đ&atilde; đệ đơn kiện ở Michigan v&agrave; Pennsylvania nhằm dừng việc kiểm phiếu tại hai bang n&agrave;y, với l&yacute; do kh&ocirc;ng được tiếp cận v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 80" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212910z_2013521820_rc2lwj914jtb_rtrmadp_3_usa_election_pennsylvania.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 80" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210270"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đang tạm dẫn ở Pennsylvania</h3> <p>Với 84% số phiếu đ&atilde; được kiểm tại bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 51,9%, trong khi &ocirc;ng Biden nhận được 46,8%, theo Edison Research.</p> <p>Pennsylvania l&agrave; một trong c&aacute;c bang xanh, th&agrave;nh tr&igrave; l&acirc;u đời của đảng D&acirc;n chủ nhưng đ&atilde; rơi v&agrave;o tay &ocirc;ng Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. &Ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; chiến thắng quan trọng tại c&aacute;c bang xanh truyền&nbsp; thống&nbsp;kh&aacute;c l&agrave; Michigan v&agrave; Wisconsin. Chiến thắng ở Pennsylvania sẽ trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng nếu &ocirc;ng gi&agrave;nh được Nevada, nơi c&oacute; 6 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 81" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kmd_273.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 81" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210269"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>5 bang chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng</h3> <header> <p>Hiện c&ograve;n c&aacute;c bang vẫn c&ograve;n chờ kết quả kiểm phiếu:&nbsp;</p> </header> <ul> <li>Alaska</li> <li>Georgia</li> <li>North Carolina</li> <li>Nevada</li> <li>Pennsylvania</li> </ul> <p><span>Biden đang dẫn cuộc đua với 264 đại cử tri so với 213 đại cử tri của &ocirc;ng&nbsp;Trump.&nbsp;</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><span><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 82" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_kmd_274.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 82" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <ul> </ul> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210268"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Người biểu t&igrave;nh mang theo c&aacute;c biểu ngữ &quot;h&atilde;y đếm mọi l&aacute; phiếu&quot; ở Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 83" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t215609z_1900169270_rc2jwj9s69ux_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 83" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 84" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t213637z_581706982_rc2lwj9lpuxk_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 84" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 85" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t214847z_1562514112_rc2lwj9fv8ks_rtrmadp_3_usa_election_new_york_protest_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 85" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210266"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump lại bị Twitter ẩn tweet</h3> <p>Tuy&ecirc;n bố của &ocirc;ng Trump rằng &quot;người ta bịa ra 500.000 phiếu ở Pennsylvania&quot; bị Twitter ẩn đi với nội dung &quot;bị tranh c&atilde;i&quot; v&agrave; c&oacute; thể sai lệch về cuộc bầu cử cũng như c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 86" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden_1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 86" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210261"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN v&agrave; NBC dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ thắng Michigan</h3> <p>Nếu thắng ở Michigan, &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n c&aacute;ch con số 270 bằng 6 phiếu của Nevada, nơi &ocirc;ng cũng&nbsp;đang dẫn trước.</p> <p>99% phiếu đ&atilde; được kiểm. <em>AP </em>vẫn chưa đưa ra dự b&aacute;o người thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210259"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Mọi phiếu bầu phải được đếm&quot;</h3> <p>&Ocirc;ng Biden nhấn mạnh rằng mọi phiếu bầu phải được đếm, sau khi Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố chiến thắng v&agrave; y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu. Chiến dịch của &ocirc;ng Trump cũng đ&atilde; nộp đơn kiện tại Pennsylvania v&agrave; Michigan y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu v&igrave; c&oacute; dấu hiệu bất thường.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden ph&aacute;t biểu từ Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, cũng l&agrave; nơi &ocirc;ng nhận đề cử ch&iacute;nh thức từ đảng D&acirc;n chủ hồi th&aacute;ng 8.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 87" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 87" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210257"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được 270 phiếu&quot;</h3> <p>Cựu ph&oacute; tổng thống đề cao việc &ocirc;ng &quot;lật lại&quot; được Arizona so với Tổng thống Trump, thắng một phiếu tại bang Nebraska (một trong hai bang cho chia phiếu)&nbsp;v&agrave; &quot;cảm thấy tốt l&agrave;nh về Pennsylvania&quot;.</p> <p>&quot;Sau một đ&ecirc;m d&agrave;i phiếu được đếm, r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i. &quot;Một điều c&oacute; &yacute; nghĩa với t&ocirc;i l&agrave; t&ocirc;i thắng phiếu phổ th&ocirc;ng&quot;.</p> <p><em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News&nbsp;</em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona, trong khi một số b&aacute;o đ&agrave;i kh&aacute;c chưa tuy&ecirc;n bố. Hiện 86% phiếu ở Arizona đ&atilde; được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210256"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang ph&aacute;t biểu</h3> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng ở đ&acirc;y để tuy&ecirc;n bố chiến thắng, nhưng t&ocirc;i tin rằng khi việc kiểm phiếu ho&agrave;n th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng&quot;, &ocirc;ng Biden ph&aacute;t biểu, b&agrave;i ph&aacute;t biểu thứ hai của &ocirc;ng sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210254"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan</h3> <p>Theo <em>AP</em>, chiến dịch của Tổng thống Trump n&oacute;i rằng họ đ&atilde; nộp đơn kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan, khởi đầu những tranh chấp của ng&agrave;y bầu cử. Đơn kiện ở cả hai bang đề nghị cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n bầu cử tiếp cận tốt hơn điểm đếm phiếu. Đội ngũ chiến dịch của &ocirc;ng Trump n&oacute;i rằng họ muốn dừng đếm phiếu ở cả hai bang cho đến khi họ c&oacute; &quot;tiếp cận c&oacute; &yacute; nghĩa&quot; đối với c&aacute;c điểm đếm phiếu.</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang bị dẫn với khoảng c&aacute;ch nhỏ ở bang Michigan, dẫn trước xa ở Pennsylvania nhưng đang bị thu hẹp v&igrave; phiếu qua thư được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210248"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona, CNN chưa</h3> <p><em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona (11 phiếu) v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương) d&ugrave; số phiếu đếm được mới hơn 80%. Đ&acirc;y l&agrave; bang đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh về được từ tay &ocirc;ng Trump sau cuộc bầu cử năm 2016. <em>AP </em>n&oacute;i rằng ph&acirc;n t&iacute;ch về phiếu bầu to&agrave;n bang cho thấy kh&ocirc;ng c&oacute; đủ phiếu để &ocirc;ng Trump san bằng khoảng c&aacute;ch trong số c&aacute;c phiếu chưa đếm. sau 80% phiếu được đếm, &ocirc;ng Biden dẫn trước 5%, với 130.000 phiếu nhiều hơn &ocirc;ng Trump trong số 2,6 triệu phiếu đ&atilde; được đếm. Những phiếu c&ograve;n lại, c&oacute; bao gồm phiếu qua thư ở hạt Maricopa - nơi &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế, th&igrave; kh&ocirc;ng đủ để &ocirc;ng Trump bắt kịp.</p> <p><em>New York Times</em> v&agrave; <em>CNN </em>chưa tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona. Số phiếu của &ocirc;ng Biden theo cập nhật của hai trang n&agrave;y l&agrave; 237.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210241"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đường đến 270 rộng dần với &ocirc;ng Biden</h3> <p>Với chiến thắng vừa gi&agrave;nh được ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden hiện c&oacute; 248 phiếu. Nếu thắng th&ecirc;m ở Nevada v&agrave; Michigan (6 v&agrave; 16 phiếu), &ocirc;ng sẽ gi&agrave;nh được đ&uacute;ng 270 phiếu đại cử tri m&agrave; kh&ocirc;ng cần đợi Pennsylvania, Georgia hay North Carolina.</p> <p>Michigan vẫn đang đếm số phiếu c&ograve;n lại với &ocirc;ng Biden tạm dẫn trước, d&ugrave; chiến dịch của&nbsp;Tổng thống Trump cho biết đ&atilde; nộp đơn kiện y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu ở Michigan.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn trước ở&nbsp;Nevada, trong khi &ocirc;ng Trump dẫn ở&nbsp;Pennsylvania, Georgia v&agrave;&nbsp;North Carolina.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 88" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2fwj9xccp8_rtrmadp_trx_usa_election_biden.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 88" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 89" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2iwj9sag5e_rtrmadp_trx_usa_election_reaction.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 89" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 90" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc27wj98do5i_rtrmadp_trx_usa_election_trump_1_.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 90" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210236"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP: Joe Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Sau <em>CNN</em>, đến lượt <em>AP</em> ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người thắng ở Wisconsin. Wisconsin l&agrave; một phần trong &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; sụp đổ năm 2016 (c&ugrave;ng Pennsylvania v&agrave; Michigan). 10 phiếu đại cử tri tại Wisconsin sẽ l&agrave; chiến thắng lớn thứ hai&nbsp;đến thời điểm n&agrave;y của &ocirc;ng Biden, sau khi gi&agrave;nh lại 11 phiếu của bang Arizona trong s&aacute;ng 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Trước đ&oacute;, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump cho biết đang y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin trong l&uacute;c số phiếu được kiểm đếm cho thấy &ocirc;ng Biden chỉ hơn 20.000 phiếu.</p> <p>&quot;C&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về sự bất thường tại một số bang của Wisconsin, l&agrave;m dấy l&ecirc;n nghi ngờ nghi&ecirc;m trọng về sự đ&uacute;ng đắn của kết quả&quot;, gi&aacute;m đốc chiến dịch Bill Stepien n&oacute;i trong một th&ocirc;ng c&aacute;o. &quot;Tổng thống sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 91" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2161489994209_69fb1fe48bd0766d45bc5f64110d930b.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 91" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210233"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Đ&agrave;i CNN dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin v&agrave; &quot;đ&uacute;t t&uacute;i&quot; 10 phiếu đại cử tri. Đ&acirc;y l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump từng thắng năm 2016, một phần do sự chủ quan qu&aacute; mức của b&agrave; Hillary Clinton. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&ugrave; được mệnh danh l&agrave;&nbsp;bang thuộc &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; truyền thống bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, tỷ lệ ủng hộ của &ocirc;ng Biden lần n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao với &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210231"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Biden sẽ chiến thắng Wisconsin</h3> <p>Biden sẽ chiến thắng bang chiến trường quan trọng Wisconsin, theo dự b&aacute;o của <em>CNN</em>.</p> <p><em>AP </em>chưa đưa ra dự b&aacute;o ch&iacute;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210223"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kết quả kh&oacute; thay đổi d&ugrave; &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>Do sự&nbsp;c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n trong khoảng 1 điểm phần trăm, &ocirc;ng Trump đủ điều kiện để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin. Tuy nhi&ecirc;n, cựu Thống đốc Scott Walker&nbsp;của bang n&agrave;y, một trong những đồng minh của &ocirc;ng Trump, cho rằng việc đếm lại phiếu&nbsp;chưa chắc c&oacute; hiệu quả.</p> <p>Theo &ocirc;ng Walker, y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể được chấp nhận, nhưng điều đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi kết quả. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do khoảng c&aacute;ch biệt nếu quy th&agrave;nh phiếu bầu sẽ l&agrave; 20.000, một con số rất cao.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210215"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định diễn ra ở một số hạt tại Wisconsin. Điều đ&oacute; dấy l&ecirc;n nghi vấn về t&iacute;nh x&aacute;c thực của kết quả&quot;, Bill Stepien, quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, cho biết trong th&ocirc;ng b&aacute;o. Người n&agrave;y kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin cụ thể hơn.</p> <p>&quot;Ng&agrave;i tổng thống đang ho&agrave;n to&agrave;n ở trong ngưỡng đủ để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m điều đ&oacute; ngay lập tức&quot;, vị quản l&yacute; cho biết.</p> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, với 99% phiếu bầu được kiểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn đầu với tỷ lệ 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Trump được 48,8% tổng số phiếu.</p> <p>V&igrave; khoảng c&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm n&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210212"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump sẽ đ&ograve;i kiểm phiếu lại ở Wisconsin</h3> <p>Một nguồn tin của <em>Reuters</em> cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin. C&aacute;c thăm d&ograve; cho thấy &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở nơi n&agrave;y với c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao.</p> <p>Trong diễn biến kh&aacute;c, m<span>ột quan chức cao cấp trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump thừa nhận với <em>CNN </em>rằng&nbsp;họ đang trong &quot;thế kẹt&quot;, v&agrave; con đường chiến thắng cho &ocirc;ng Trump đang hẹp dần.</span></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, người n&agrave;y cho rằng cơ hội thắng vẫn c&ograve;n nếu họ c&oacute; thể gi&agrave;nh được Arizona v&agrave; Nevada.</p> <p>Bộ m&aacute;y của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với dự b&aacute;o của c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn, khi cho rằng Arizona đ&atilde; gọi t&ecirc;n ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210210"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang Georgia chỉ c&ograve;n 200.000 phiếu chưa đếm</h3> <p>Người đứng đầu Sở Ngoại vụ bang Georgia Brad Raffensperger cho biết cả bang n&agrave;y chỉ c&ograve;n khoảng 200.000 phiếu chưa kiểm. &quot;Tất cả mọi phiếu bầu hợp lệ đều sẽ được kiểm đếm&quot;, &ocirc;ng Raffensperger n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Georgia l&agrave; một bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay, nắm giữ 16 phiếu đại cử tri. 94% tổng số phiếu đ&atilde; được kiểm ở đ&acirc;y cho thấy &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden với tỷ lệ 50,4% - 48,3%.</p> <p>C&ocirc;ng chức kiểm phiếu tại một địa điểm ở th&agrave;nh phố Atlanta. Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 92" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_georgia1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 92" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210209"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở Wisconsin, c&aacute;ch biệt Trump - Biden chưa tới 1 điểm</h3> <p>Với 95% số phiếu đ&atilde; được kiểm tr&ecirc;n to&agrave;n bang Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump với tỷ số v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao: 49,6% v&agrave; 49%.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 93" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_wi3.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 93" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 94" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_wi2.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 94" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 95" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_wi1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 95" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210205"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phiếu phổ th&ocirc;ng của &ocirc;ng Biden nhiều nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ</h3> <p><em>Reuters </em>cho biết ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh 69.759.833 phiếu phổ th&ocirc;ng, trở th&agrave;nh người nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất trong khu&ocirc;n khổ một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Kỷ lục trước đ&oacute; thuộc về &ocirc;ng Barack Obama với 69.498.516 phiếu năm 2008.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210204"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Biden tự tin về con đường chiến thắng</h3> <p>Trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, quản l&yacute; tranh cử Jen O&rsquo;Malley Dillon của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;đang tr&ecirc;n đường trở th&agrave;nh tổng thống mới của Mỹ, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng m&igrave;nh c&oacute; khả năng chiến thắng v&agrave;o buổi chiều (giờ Mỹ, tức rạng s&aacute;ng 5/11 giờ Việt Nam). Ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&oacute; thể đưa &ocirc;ng vượt tr&ecirc;n 270 phiếu đại cử tri trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;, b&agrave; Dillon n&oacute;i.</p> <p>&ldquo;&Ocirc;ng Biden sẽ nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng hơn mọi ứng vi&ecirc;n tổng thống trong lịch sử, v&agrave; ch&uacute;ng ta vẫn đang kiểm phiếu. &Ocirc;ng đ&atilde; gi&agrave;nh được hơn 50% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng đến thời điểm n&agrave;y&rdquo;, người n&agrave;y n&oacute;i với <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210203"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ</h3> <p>&quot;Ng&agrave;i ph&oacute; tổng thống dự kiến ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; trong h&ocirc;m nay&quot;, Jen O&rsquo;Malley Dillon - quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden - n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện đang nắm ưu&nbsp;thế, sau khi kết quả kiểm phiếu tại Wisconsin v&agrave; Michigan đảo chiều về ph&iacute;a c&oacute; lợi cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. Nếu chiến thắng ở Wisconsin, Michigan v&agrave; cả Nevada, &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri để&nbsp;trở th&agrave;nh tổng thống 46 của nước Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 96" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_biden333.png" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 96" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210202"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump thắc mắc bị mất thế dẫn đầu &quot;một c&aacute;ch kỳ lạ&quot;</h3> <p>Tổng thống Trump vừa viết tr&ecirc;n Twitter rằng việc &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n thế dẫn đầu ở một số bang l&agrave; &ldquo;rất kỳ lạ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tối qua t&ocirc;i đang dẫn tr&ecirc;n ở một số bang quan trọng. Rồi từng bang một, c&aacute;ch biệt của t&ocirc;i biến mất một c&aacute;ch kỳ diệu. Rất kỳ lạ&rdquo;, &ocirc;ng viết.</p> <p>D&ograve;ng tweet n&agrave;y của &ocirc;ng Trump, cũng như d&ograve;ng tweet trước, đ&atilde; bị Twitter ẩn.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tuy&ecirc;n bố thắng cử, d&ugrave; quy tr&igrave;nh kiểm phiếu chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Việc gieo ho&agrave;i nghi về quy tr&igrave;nh kiểm phiếu của &ocirc;ng Trump đang bị chỉ tr&iacute;ch.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở n&agrave;o cho lập luận đ&oacute;. Mọi phiếu gửi về đều phải được kiểm.&nbsp;Phải để cho quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh&rdquo;, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ ra bất đồng khi trả lời <em>ABC News</em>.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; (những ph&aacute;t biểu) nực cười. &Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i vậy&rdquo;, cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich n&oacute;i tr&ecirc;n <em>CNN</em>.</p> <p>Việc mất nhiều thời gian để kiểm phiếu, thậm ch&iacute; nhiều ng&agrave;y, l&agrave; điều đ&atilde; được cảnh b&aacute;o từ trước. Quy định ở nhiều bang kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p kiểm trước phiếu gửi qua bưu điện.</p> <p>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh Twitter của &ocirc;ng Trump.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 97" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_trumptwitter.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 97" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210201"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada bỗng th&agrave;nh nơi c&oacute; thể định đoạt cuộc bầu cử</h3> <p>So với c&aacute;c bang chiến trường như Florida, Ohio hay Pennsylvania th&igrave; Nevada &iacute;t được ch&uacute; &yacute; hơn do c&oacute; số phiếu đại cử tri thấp (6 phiếu).</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 4/11 chứng kiến sự vươn l&ecirc;n của ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden tại Wisconsin v&agrave; Michigan, trong khi Tổng thống Trump vẫn duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n tại Pennsylvania, North Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p>Nếu lợi thế hiện tại được duy tr&igrave; tại Michigan (16 phiếu đại cử tri) v&agrave; Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh được 264 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng ở Nevada, ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ sẽ gi&agrave;nh đủ 270 phiếu đại cử tri để trở th&agrave;nh Tổng thống thứ 46 của nước&nbsp;Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210200"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn cao cấp của &ocirc;ng Biden: &quot;Hồi kết đang nghi&ecirc;ng về ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;</h3> <p>Trả lời <em>CNN</em>, một cố vấn của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;tự tin về một chiến thắng ở bang Wisconsin.</p> <p>&Ocirc;ng Biden được cho l&agrave; lạc quan về cơ hội nằm ở số phiếu bầu qua bưu điện tại bang&nbsp;Michigan, v&agrave;&nbsp;tự tin về chiến thắng ở Pennsylvania. &Ocirc;ng cũng&nbsp;đang theo d&otilde;i kỹ hạt Fulton ở bang Georgia.</p> <p>Hạt Fulton l&agrave; nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, c&oacute;&nbsp;80% phiếu đ&atilde; được kiểm. C&aacute;c th&agrave;nh phố l&agrave; nơi c&oacute; thể mang lại th&ecirc;m nhiều phiếu bầu cho&nbsp;&ocirc;ng Biden.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Biden tự tin c&oacute; thể chiến thắng trong ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210199"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden c&oacute; lợi thế ở những nơi c&ograve;n kiểm phiếu</h3> <p>C&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại vẫn đang kiểm phiếu. Số phiếu c&ograve;n lại nghi&ecirc;ng về ai l&agrave; yếu tố quyết định.</p> <p>Ở hai bang quan trọng Georgia v&agrave; Michigan, c&aacute;c địa hạt chưa kiểm xong phiếu l&agrave; nơi c&oacute; những th&agrave;nh phố lớn, như vậy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiếm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Ở bang Georgia, 8% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng vẫn chờ được kiểm. Phần lớn lượng phiếu&nbsp;chưa đếm chủ yếu ở hạt Fulton (nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta) v&agrave; hạt DeKalb.</p> <p>Phiếu gửi qua đường bưu điện ở hai hạt tr&ecirc;n sẽ&nbsp;tiếp tục được kiểm từ 8h30&nbsp;ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Ở bang Michigan, lượng phiếu c&ograve;n lại nằm ở hạt Wayne, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Detroit. Do vậy, &ocirc;ng Biden c&oacute; thể kỳ vọng gi&agrave;nh được th&ecirc;m sự ủng hộ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 98" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_biden11.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 98" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210198"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden chỉ hơn &ocirc;ng Trump 0,2 điểm ở Michigan đến thời điểm hiện tại</h3> <p>Ảnh: <em>Twitter/AP</em>.</p> <img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 99" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_z2161131529372_1958898a6c957e981802074b476eed62.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 99" /></div> </div> </li> <li class="comment" id="210196"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch của &ocirc;ng Biden lạc quan về kết quả bầu cử</h3> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), một nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch tranh cử của ứng vi&ecirc;n&nbsp;Joe Biden n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng&nbsp;phe D&acirc;n chủ tự tin v&agrave;o cơ hội chiến thắng, dựa tr&ecirc;n kết quả đ&atilde; đạt được.&nbsp;</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i phụ thuộc v&agrave;o những phiếu bầu qua bưu điện, vốn&nbsp;mất nhiều thời gian kiểm đếm nhất&quot;, nguồn tin từ chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết. Người n&agrave;y tỏ ra lạc quan khi cho rằng ứng vi&ecirc;n Biden sẽ chiến thắng khi tất cả phiếu bầu đ&atilde; được kiểm.</p> <p>Một nguồn tin kh&aacute;c cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden lu&ocirc;n dự đo&aacute;n cuộc đua sẽ rất gay cấn. Theo một d&ograve;ng tweet từ v&agrave;i tuần trước của Jen O&rsquo;Malley Dillon,&nbsp;quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden,&nbsp;cuộc bầu cử sẽ c&oacute;&nbsp;kết quả s&aacute;t n&uacute;t ở nhiều khu vực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210195"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>94% phiếu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n</h3> <p>Theo đ&agrave;i <em>NPR</em>, khi lượng phiếu bầu được kiểm ở bang Michigan (16 phiếu đại cử tri) l&ecirc;n 94%, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn đầu với tỷ lệ&nbsp;rất s&aacute;t n&uacute;t: &ocirc;ng Biden dẫn 49,3% - 49,1%.Trước đ&oacute;, khi kết th&uacute;c đ&ecirc;m bầu cử 3/11, &ocirc;ng Trump l&agrave; người dẫn tr&ecirc;n ở bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210187"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tỷ lệ phiếu bầu chưa kiểm ở 4 bang chiến trường chỉ c&ograve;n khoảng 10%</h3> <p>Hiện 4 bang c&oacute; số phiếu chưa kiểm dưới 10%&nbsp;gồm Wisconsin, Georgia, North Carolina v&agrave; Michigan. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay.&nbsp;<em>Fox News</em> v&agrave; <em>Guardian </em>đều cho biết hơn 90% phiếu ở Michigan đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p>Tổng thống Trump đang dẫn trước với khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n ở Georgia v&agrave; North Carolina. Ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang vượt l&ecirc;n với 13.057 phiếu, nhưng số phiếu chưa kiểm đếm l&ecirc;n tới 540.000.</p> <p>Ở Wisconsin, ứng vi&ecirc;n Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 20.748 phiếu, trong khi 173.000 phiếu vẫn đang chờ kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210186"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong gần 90% phiếu ở Michigan, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Với hơn 86% phiếu bầu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang được dự b&aacute;o dẫn trước với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,9%.</p> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử ở th&agrave;nh phố Detroit, Michigan, đang gấp r&uacute;t ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm phiếu. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 100" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_michigan_1.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 100" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210182"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>D&ugrave; k&eacute;m 700.000 phiếu ở Pennsylvania, &ocirc;ng Biden vẫn c&oacute; thể &ldquo;lội ngược d&ograve;ng&rdquo;</h3> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn &ocirc;ng Biden gần 700.000 phiếu tại bang Pennsylvania t&iacute;nh đến 17h chiều 4/11 (giờ H&agrave; Nội). Tuy nhi&ecirc;n, bang n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 1,4 triệu phiếu qua bưu điện chưa được kiểm.</p> <p>Do vậy, cơ hội vượt l&ecirc;n của &ocirc;ng Biden phụ thuộc việc &ocirc;ng c&oacute; thắng &aacute;p đảo trong số 1,4 triệu phiếu đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch từ Nate Cohn của <em>New York Times</em>, tỷ lệ phiếu bưu điện ủng hộ &ocirc;ng Biden l&agrave; 78%. Tỷ lệ n&agrave;y ph&ugrave; hợp với những khảo s&aacute;t trước bầu cử v&agrave; c&aacute;c khảo s&aacute;t về đơn đăng k&yacute; nhận phiếu, đều cho thấy &ocirc;ng Biden chiếm &aacute;p đảo phiếu qua bưu điện.</p> <p>Nếu 1,4 triệu phiếu c&ograve;n lại vẫn c&oacute; tỷ lệ như tr&ecirc;n, &ocirc;ng Biden sẽ hơn &ocirc;ng Trump khoảng&nbsp;800.000 phiếu trong nh&oacute;m phiếu gửi qua bưu điện. Con số n&agrave;y&nbsp;đủ để vượt qua c&aacute;ch biệt 700.000 hiện tại. Nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo điều n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump kh&oacute; gia tăng c&aacute;ch biệt th&ecirc;m v&igrave; c&aacute;c khu vực đem lại lợi thế cho &ocirc;ng gần như đ&atilde; kiểm phiếu hết. Hầu hết phiếu c&ograve;n lại l&agrave; ở Philadelphia v&agrave; v&ugrave;ng ngoại &ocirc;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210180"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 97% phiếu ở Wisconsin</h3> <p>Theo cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất, &ocirc;ng Biden c&oacute; triển vọng thắng ở bang Wisconsin với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,5%. Tổng thống Trump dự kiến được 48,8% tổng số phiếu, theo dự b&aacute;o của <em>New York Times</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210173"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden b&aacute;m s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Michigan</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>,&nbsp;khoảng 539.000 phiếu ở Michigan&nbsp;chưa kiểm xong. Trong khi đ&oacute;, tỷ lệ&nbsp;phiếu bầu cho ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden đang tăng nhanh sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu bầu qua bưu điện. Đến hiện tại, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng với &ocirc;ng Trump l&agrave; 12.526 phiếu.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Michigan cho biết h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu đang được kiểm đếm tại c&aacute;c hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n, bao gồm th&agrave;nh phố Detroit,&nbsp;Grand Rapids, Flint, Warren v&agrave;&nbsp;Sterling Heights.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210171"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở Wisconsin l&ecirc;n hơn 20.000 phiếu</h3> <p>C&aacute;ch biệt của Biden đ&atilde; nới rộng so với trước, theo cập nhật về số phiếu tr&ecirc;n <em>New York Times, </em>t&iacute;nh đến 19h30 (giờ H&agrave; Nội). &Ocirc;ng được cho l&agrave; đ&atilde; vượt l&ecirc;n v&agrave; gia tăng khoảng c&aacute;ch với đối thủ Donald Trump&nbsp;sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu&nbsp;qua bưu điện từ c&aacute;c th&agrave;nh phố Milwaukee v&agrave; Green Bay.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Craig Gilbert, phụ tr&aacute;ch Washington cho tờ b&aacute;o địa phương <em>Milwaukee Journal Sentinel, </em>cho biết kết quả phiếu qua thư ở Green Bay gi&uacute;p &ocirc;ng Biden nới rộng khoảng c&aacute;ch. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ dự kiến c&oacute; th&ecirc;m lợi thế nếu số phiếu qua bưu điện ở th&agrave;nh phố Kenosha được kiểm xong.</p> <table class="picture screenshot nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 101" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_capture_craig.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 101" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210168"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>ĐS Nguyễn Quốc Cường: Phiếu chưa kiểm tại 3 bang &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; thể tạo bất ngờ</h3> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Cường, nguy&ecirc;n thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ v&agrave; Nhật Bản, n&oacute;i với<em>&nbsp;Zing</em> về diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ&nbsp;năm nay&nbsp;rất gay gắt v&agrave; kh&oacute; ph&acirc;n định so với dự đo&aacute;n từ trước.</p> <p>&quot;Tuy nhi&ecirc;n đến nay, vẫn chưa c&oacute; bất ngờ n&agrave;o đ&aacute;ng kể, trừ chiến thắng của &ocirc;ng Biden tại Arizona. C&aacute;c bang xanh vẫn bầu cho đảng D&acirc;n chủ, c&aacute;c bang đỏ vẫn bầu cho đảng Cộng h&ograve;a&quot;, đại sứ Cường n&oacute;i.</p> <p>Theo quan s&aacute;t của vị đại sứ, cuộc đua giờ đ&acirc;y được quyết định ở những bang chiến trường c&ograve;n lại, đặc biệt l&agrave; ba bang hay gọi l&agrave; &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ, bao gồm Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <p>Số phiếu chưa được kiểm ở ba bang n&agrave;y c&oacute; thể tạo ra bất ngờ. Hiện tại, với số phiếu đ&atilde; được kiểm, lợi thế hầu như nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Trump, nhưng đại sứ Cường n&oacute;i&nbsp;&quot;như vậy&nbsp;cũng chưa thể n&oacute;i trước được điều g&igrave;&quot;.</p> <p>Theo vị đại sứ, đảng D&acirc;n chủ c&oacute; lẽ đ&atilde; r&uacute;t kinh nghiệm từ thất bại năm 2016. &quot;Trong chiến dịch năm nay, nhất l&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Biden cũng như cựu tổng thống Obama đ&atilde; vận động rất mạnh mẽ ở c&aacute;c bang n&agrave;y. &Ocirc;ng Obama đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c cử tri D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng chủ quan để mất c&aacute;c bang n&agrave;y một lần nữa&quot;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210165"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tạm dừng kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Nevada cho biết c&ocirc;ng việc kiểm phiếu sẽ được tiếp tục trong s&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ). C&aacute;c kết quả kiểm phiếu tiếp theo sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 5/11.Tại Nevada, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump gần 8.000 phiếu phổ th&ocirc;ng. Khoảng 500.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Nevada, theo <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210163"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump &lsquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n&rsquo; khi tuy&ecirc;n bố thắng cử</h3> <p>Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ &yacute; bất đồng với việc &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố đắc cử d&ugrave; chưa kiểm phiếu xong. &Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đang &ldquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để n&oacute;i như vậy ngay trong đ&ecirc;m bầu cử&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i với <em>ABC News</em>. &ldquo;Tất cả phiếu được gửi về phải được kiểm&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i phiếu ở Pennsylvania phải tiếp tục được kiểm trong nhiều ng&agrave;y tới.</p> <p>&ldquo;Anh phải để quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh, trước khi đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; hợp lệ hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i nghĩ với việc tuy&ecirc;n bố đắc cử trước khi kiểm xong phiếu, th&igrave; nếu c&oacute; vấn đề g&igrave; sau n&agrave;y, khi &ocirc;ng n&ecirc;u vấn đề đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; &quot;một quyết định chiến lược tồi tệ&rdquo; v&agrave; &ldquo;một quyết định ch&iacute;nh trị tồi tệ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; quyết định c&oacute; thể đến từ một người ở chức vị của &ocirc;ng ấy&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210160"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đ&atilde; kiểm xong gần 90% phiếu ở Wisconsin</h3> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ket qua bau cu tong thong my anh 102" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/znews-photo-zadn-vn_wisconsin_kiem_phieu.jpg" title="kết quả bầu cử tổng thống mỹ ảnh 102" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử th&agrave;nh phố Milwaukee kiểm phiếu của những cử tri vắng mặt. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Với 89% số phiếu được kiểm, &ocirc;ng Trump đang gi&agrave;nh được 49% phiếu bầu v&agrave; &ocirc;ng Biden được&nbsp;49,3% số&nbsp;phiếu, theo c&ocirc;ng ty thăm d&ograve; Edison Research.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210159"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Ẩn số&quot; phiếu bầu qua thư</h3> <p>Cử tri của &ocirc;ng Biden c&oacute; tỷ lệ bầu qua thư lớn hơn hẳn &ocirc;ng Trump, v&agrave; họ cũng sống chủ yếu ở c&aacute;c th&agrave;nh phố. V&igrave; vậy, trong bang n&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh phố đang được ch&uacute; &yacute;. Một th&agrave;nh phố kh&aacute;c của bang, Green Bay, đang chậm kiểm phiếu v&igrave; m&aacute;y kiểm phiếu hết mực in, v&agrave; phải bổ sung th&ecirc;m mực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210158"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Wisconsin sẽ l&agrave; &quot;m&oacute;n qu&agrave; lớn&quot; với Biden</h3> <p>Mọi ch&uacute; &yacute; vẫn đang hướng về c&aacute;c bang thuộc Bức tường Xanh vẫn đang chậm kiểm phiếu gửi qua thư, nhất l&agrave; Wisconsin, bang m&agrave; &ocirc;ng Biden vừa vượt l&ecirc;n dẫn rất s&iacute;t sao.</p> <p><em>New York Times</em>&nbsp;cho biết &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n dẫn sau khi th&agrave;nh phố Milwaukee b&aacute;o về 169.000 phiếu gửi qua thư, phiếu sớm ở đ&acirc;y.</p> </div> </div> </li> </ul> </div> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3><span>Chạy đua Nh&agrave; Trắng 2020</span></h3> </header> <div class="section-content"> <div class="article-list"> <article article-id="1150456" class="article-item type-hasvideo picked-trending" serie-id="" topic-id="2001,2369,3712,3909,5839,5941"> <p class="article-thumbnail"><a href="/cnn-mot-so-quan-chuc-bat-dau-roi-bo-tong-thong-trump-post1150456.html"><img alt="CNN: Mot so quan chuc bat dau roi bo Tong thong Trump hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>CNN: Một số quan chức bắt đầu rời bỏ Tổng thống Trump</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">2 giờ trước</span> <span class="time">09:00</span> <span class="date">7/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Nguồn tin cho biết một số quan chức Nh&agrave; Trắng v&agrave; chiến dịch tranh cử đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n hy vọng v&agrave;o cuộc đua năm nay sau khi t&igrave;nh h&igrave;nh c&aacute;c bang chiến trường đảo chiều.</p> </header> </article> <article article-id="1150461" class="article-item type-hasvideo" serie-id="" topic-id="3712,3909,5839,5941"> <p class="article-thumbnail"><a href="/cnn-ong-trump-thua-nhan-co-the-khong-thang-duoc-bau-cu-post1150461.html"><img alt="CNN: Ong Trump thua nhan co the khong thang duoc bau cu hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>CNN: &Ocirc;ng Trump thừa nhận c&oacute; thể kh&ocirc;ng thắng được bầu cử</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">3 giờ trước</span> <span class="time">08:19</span> <span class="date">7/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Trước kết quả bất lợi li&ecirc;n tiếp ở một số bang chiến trường, Tổng thống Trump đ&atilde; thừa nhận với c&aacute;c trợ l&yacute; khả năng &ocirc;ng c&oacute; thể thất bại trong bầu cử năm nay.</p> </header> </article> <article article-id="1150457" class="article-item type-hasvideo" serie-id="" topic-id="3712,3909,4151,5839,5896,5941"> <p class="article-thumbnail"><a href="/cac-kenh-o-my-cho-thoi-diem-de-tuyen-bo-ong-biden-thang-cu-post1150457.html"><img alt="Cac kenh o My cho thoi diem de tuyen bo ong Biden thang cu hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>C&aacute;c k&ecirc;nh ở Mỹ chờ thời điểm để tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cử</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">3 giờ trước</span> <span class="time">07:49</span> <span class="date">7/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">C&aacute;c k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; Mỹ đang chuẩn bị để tuy&ecirc;n bố người thắng cử tổng thống. C&aacute;c bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n &ldquo;hạng A&rdquo; được xếp lịch để l&ecirc;n s&oacute;ng ngay khi kết quả trở n&ecirc;n chắc chắn.</p> </header> </article> <article article-id="1150453" class="article-item type-hasvideo" serie-id="" topic-id="3712,3909,5839,5941"> <p class="article-thumbnail"><a href="/ong-biden-tiep-tuc-noi-rong-khoang-cach-dan-o-pennsylvania-va-nevada-post1150453.html"><img alt="Ong Biden tiep tuc noi rong khoang cach dan o Pennsylvania va Nevada hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>&Ocirc;ng Biden tiếp tục nới rộng khoảng c&aacute;ch dẫn ở Pennsylvania v&agrave; Nevada</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">4 giờ trước</span> <span class="time">07:33</span> <span class="date">7/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Khoảng c&aacute;ch giữa ứng vi&ecirc;n Joe Biden v&agrave; Tổng thống Donald Trump tiếp tục được nới rộng ở Pennsylvania v&agrave; Nevada, hai bang c&oacute; tổng cộng 26 phiếu đại cử tri.</p> </header> </article> <article article-id="1150452" class="article-item type-hasvideo short" serie-id="" topic-id="3909,5839,5941"> <p class="article-thumbnail"><a href="/bang-georgia-nhieu-kha-nang-se-kiem-phieu-lai-post1150452.html"><img alt="Bang Georgia nhieu kha nang se kiem phieu lai hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title"><span>Bang Georgia nhiều khả năng sẽ kiểm phiếu lại</span></p> <p class="article-meta"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">4 giờ trước</span> <span class="time">07:08</span> <span class="date">7/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary">Văn ph&ograve;ng thư k&yacute; bang Georgia cho biết số phiếu ở bang n&agrave;y vẫn &ldquo;qu&aacute; s&aacute;t n&uacute;t, chưa thể đo&aacute;n chắc&rdquo; trong buổi họp b&aacute;o ng&agrave;y 6/11.</p> </header> </article> </div> </div> </section> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top