2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên

Sáng nay (12/7/), 2.525 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội. Tỉ lệ chọi vào trường năm nay dao động từ 1/4- gần 1/8, tùy ngành.

<div> <p>Năm nay Trường THPT Chuy&ecirc;n KHTN tuyển 540 chỉ ti&ecirc;u v&agrave;o c&aacute;c lớp chuy&ecirc;n To&aacute;n học, Tin học, Vật l&yacute;, H&oacute;a học, Sinh học v&agrave; Chất lượng cao.</p> <p>Theo TS. Trương Thanh T&uacute;, Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo, Trường ĐHKHTN, năm nay nh&agrave; trường đ&atilde; nhận được 2.729 hồ sơ với 3.108 nguyện vọng.</p> <p>Cụ thể, năm nay, số lượng th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o lớp chuy&ecirc;n H&oacute;a cao nhất với tỷ lệ chọi 1/7,9. Thấp nhất l&agrave; tỷ lệ chọi của lớp chuy&ecirc;n Sinh với 1/4.</p> <p>Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 THPT Chuy&ecirc;n KHTN năm 2020 diễn ra muộn hơn so với mọi năm.</p> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527064594.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527064594.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 1" /> <figcaption> <p>Kỳ thi v&agrave;o lớp 10 THPT Chuy&ecirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n năm nay diễn ra trong hai ng&agrave;y 12 v&agrave; 13/7/2020. Theo đ&oacute;, ng&agrave;y 12/7, th&iacute; sinh dự thi m&ocirc;n Ngữ văn v&agrave; m&ocirc;n To&aacute;n v&ograve;ng 1. C&aacute;c m&ocirc;n chuy&ecirc;n được tổ chức thi v&agrave;o ng&agrave;y 13/7.</p> </figcaption> </figure> <p>C&aacute;c th&iacute; sinh sẽ phải trải qua 3 b&agrave;i thi bao gồm: m&ocirc;n Ngữ văn, m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 1) v&agrave; m&ocirc;n chuy&ecirc;n (c&aacute;c m&ocirc;n chuy&ecirc;n gồm c&oacute;: m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 2) cho th&iacute; sinh thi v&agrave; chuy&ecirc;n To&aacute;n học v&agrave; chuy&ecirc;n Tin học; m&ocirc;n Vật l&yacute; cho th&iacute; sinh thi v&agrave;o chuy&ecirc;n Vật l&yacute;; m&ocirc;n H&oacute;a học cho th&iacute; sinh thi v&agrave;o chuy&ecirc;n H&oacute;a học v&agrave; m&ocirc;n Sinh học cho th&iacute; sinh thi v&agrave;o chuy&ecirc;n Sinh học).</p> <p>Đề thi được x&acirc;y dựng theo h&igrave;nh thức tự luận đối với m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 1) v&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n chuy&ecirc;n; m&ocirc;n Ngữ văn thi theo h&igrave;nh thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.</p> <p>Thời gian l&agrave;m b&agrave;i thi l&agrave; 120 ph&uacute;t đối với b&agrave;i thi m&ocirc;n Ngữ văn v&agrave; m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 1), c&aacute;c b&agrave;i thi chuy&ecirc;n diễn ra trong 150 ph&uacute;t. Điểm b&agrave;i thi t&iacute;nh theo thang điểm 10.</p> <p>Đối tượng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuy&ecirc;n KHTN l&agrave; c&aacute;c em học sinh tốt nghiệp THCS năm 2020 tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc.</p> <p>C&aacute;c em cần đạt loại Kh&aacute; trở l&ecirc;n đối với xếp loại tốt nghiệp THCS cũng như xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của c&aacute;c lớp cấp THCS. C&aacute;c điều kiện n&agrave;y sẽ được kiểm tra khi th&iacute; sinh l&agrave;m thủ tục nhập học sau khi tr&uacute;ng tuyển.</p> <p>Th&iacute; sinh được đưa v&agrave;o danh s&aacute;ch x&eacute;t tuyển phải l&agrave; những th&iacute; sinh dự thi đầy đủ 3 b&agrave;i thi, kh&ocirc;ng vi phạm quy chế thi.</p> <p>Điểm thi của từng m&ocirc;n: m&ocirc;n Ngữ văn, m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 1) v&agrave; m&ocirc;n chuyển phải đạt từ 4,0 trở l&ecirc;n. Trong đ&oacute;, điểm m&ocirc;n Ngữ văn l&agrave; điều kiện, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng để t&iacute;nh điểm tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c lớp chuy&ecirc;n.</p> <p>Điểm tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c lớp chuy&ecirc;n l&agrave; tổng điểm thi m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 1) nh&acirc;n hệ số 1 v&agrave; điểm thi m&ocirc;n chuy&ecirc;n nh&acirc;n hệ số 2.</p> <p>Kết quả thi sẽ được c&ocirc;ng bố trước ng&agrave;y 1/8/2020 tr&ecirc;n website của Trường ĐHKHTN (<span>http://hus.vnu.edu.vn/</span>) v&agrave; website của Trường THPT Chuy&ecirc;n KHTN (<span>http://hsgs.edu.vn</span>).</p> <div> <table> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Lớp</strong></p> </td> <td> <p><strong>Chỉ ti&ecirc;u</strong></p> </td> <td> <p><strong>Số nguyện vọng</strong></p> </td> <td> <p><strong>Tỷ lệ chọi</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Chuy&ecirc;n To&aacute;n</strong></p> </td> <td> <p>90</p> </td> <td> <p>703</p> </td> <td> <p>1/7,8</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Chuy&ecirc;n Tin</strong></p> </td> <td> <p>90</p> </td> <td> <p>690</p> </td> <td> <p>1/7,7</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Chuy&ecirc;n L&yacute;</strong></p> </td> <td> <p>90</p> </td> <td> <p>641</p> </td> <td> <p>1/7,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Chuy&ecirc;n H&oacute;a</strong></p> </td> <td> <p>90</p> </td> <td> <p>715</p> </td> <td> <p>1/7,9</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Chuy&ecirc;n Sinh</strong></p> </td> <td> <p>90</p> </td> <td> <p>359</p> </td> <td> <p>1/4</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><strong>Lịch thi THPT Chuy&ecirc;n KHTN năm 2020</strong></p> <div> <table> <tbody> <tr> <td rowspan="4"> <p>12/7/2020</p> </td> <td rowspan="2"> <p>S&aacute;ng</p> </td> <td> <p>7h30</p> </td> <td> <p>- Gọi th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi;</p> <p>- Th&iacute; sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>8h00</p> </td> <td> <p>Thi m&ocirc;n Ngữ văn cho tất cả c&aacute;c th&iacute; sinh</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <p>Chiều</p> </td> <td> <p>13h30</p> </td> <td> <p>Gọi th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>14h00</p> </td> <td> <p>Thi m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 1) cho tất cả th&iacute; sinh.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="6"> <p>13/7/2020</p> </td> <td rowspan="3"> <p>S&aacute;ng</p> </td> <td> <p>7h30</p> </td> <td> <p>Gọi th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <p>8h00</p> </td> <td> <p>Thi m&ocirc;n To&aacute;n (v&ograve;ng 2) cho th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o chuy&ecirc;n To&aacute;n học v&agrave; chuy&ecirc;n Tin học.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Thi m&ocirc;n Sinh học cho th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o chuy&ecirc;n Sinh học.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3"> <p>Chiều</p> </td> <td> <p>13h30</p> </td> <td> <p>Gọi th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi.</p> </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> <p>14h00</p> </td> <td> <p>Thi m&ocirc;n Vật l&yacute; cho th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o chuy&ecirc;n Vật l&yacute;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Thi m&ocirc;n H&oacute;a học cho th&iacute; sinh dự thi v&agrave;o chuy&ecirc;n H&oacute;a học</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><em><strong>Một số h&igrave;nh ảnh trong buổi s&aacute;ng đầu ti&ecirc;n của kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o Trường THPT Chuy&ecirc;n KHTN năm 2020:</strong></em></p> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 2" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527064863.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527064863.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 2" /> <figcaption> <p>C&aacute;c th&iacute; sinh được bố mẹ đưa tới tận cổng trường.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 3" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527065074.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527065074.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 3" /> <figcaption> <p>C&aacute;c bậc phụ huynh kh&ocirc;ng qu&ecirc;n gửi tới c&aacute;c con những lời ch&uacute;c vững t&acirc;m trước khi bước v&agrave;o buổi thi đầu ti&ecirc;n.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 4" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527065319.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527065319.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 4" /> <figcaption> <p>Từ s&aacute;ng sớm, rất đ&ocirc;ng c&aacute;c em học sinh đi c&ugrave;ng phụ huynh tới điểm thi tại Trường ĐHKHTN để l&agrave;m thủ tục v&agrave; ch&iacute;nh thức bắt đầu kỳ thi tuyển sinh THPT Chuy&ecirc;n KHTN năm 2020.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 5" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527065520.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527065520.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 5" /> <figcaption> <p>C&aacute;c th&iacute; sinh gặp nhau trước giờ thi, gửi tới nhau những lời ch&uacute;c may mắn trong kỳ thi lần n&agrave;y.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 6" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066017.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066017.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 6" /> <figcaption>Th&iacute; sinh c&ugrave;ng nhau kiểm tra th&ocirc;ng tin trước khu vực thi</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 7" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066415.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066415.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 7" /> <figcaption>Một bậc phụ huynh kh&ocirc;ng qu&ecirc;n c&ugrave;ng con kiểm tra lại c&aacute;c tư trang cần thiết trước khi v&agrave;o ph&ograve;ng thi.</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 8" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066600.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066600.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 8" /> <figcaption>C&aacute;n bộ coi thi gọi th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi v&agrave; kiểm tra th&ocirc;ng tin. To&agrave;n bộ tư trang c&aacute; nh&acirc;n của th&iacute; sinh đều phải để ngo&agrave;i ph&ograve;ng thi.</figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 9" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066935.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527066935.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 9" /> <figcaption> <p>C&aacute;c thi sinh v&agrave;o ph&ograve;ng v&agrave; chuẩn bị bắt đầu b&agrave;i thi đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh trong kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o trường THPT Chuy&ecirc;n KHTN</p> </figcaption> </figure> <figure class="image" contenteditable="false" style="text-align:justify"><img alt="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 10" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527067147.png" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/12/icdn-dantri-com-vn_bai-tu-nhiendocx-1594527067147.png" title="2.525 thí sinh bước vào cuộc đua giành 540 vé lớp 10 THPT Chuyên Tự nhiên - 10" /> <figcaption> <p>C&aacute;c bậc phụ huynh ngồi đợi trước cổng trường trong khi th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i thi.</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VinIF và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành Khoa học – Công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Đây là học bổng Postdoc Việt Nam đầu tiên do Quỹ tư nhân tài trợ nhằm góp phần khuyến khích các tài năng trẻ đóng góp và phát triển sự nghiệp tại quê hương.
back to top