Việt Nam kiên quyết bảo vệ quyền chủ quyền ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm nay tuyên bố Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích theo UNCLOS ở Biển Đông, đồng thời hoan nghênh đóng góp tích cực của cộng đồng quốc tế.

<div> <p style="text-align: justify;"><em>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Việt Nam L&ecirc; Thị Thu Hằng. Ảnh: BNGVN.</em></p> <p style="text-align: justify;">&quot;Về vụ việc nghi&ecirc;m trọng n&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đề cập nhiều lần trong c&aacute;c ph&aacute;t biểu trước đ&acirc;y. Việt Nam ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền t&agrave;i ph&aacute;n đ&atilde; được x&aacute;c lập tại C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p ho&agrave; b&igrave;nh, tr&ecirc;n cơ sở của luật ph&aacute;p quốc tế&quot;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao L&ecirc; Thị Thu Hằng n&oacute;i trong họp b&aacute;o h&ocirc;m nay.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy&ecirc;n bố được b&agrave; Hằng đưa ra khi trả lời c&acirc;u hỏi về c&aacute;c biện ph&aacute;p của Việt Nam sau khi nh&oacute;m t&agrave;u khảo s&aacute;t Hải Dương 8 trong những ng&agrave;y qua c&oacute; c&aacute;c hoạt động vi phạm v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế v&agrave; thềm lục địa Việt Nam ở khu vực ph&iacute;a Nam Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Người ph&aacute;t ng&ocirc;n n&ecirc;u r&otilde; Việt Nam đ&atilde; c&oacute; nhiều biện ph&aacute;p giao thiệp ngoại giao ph&ugrave; hợp, trao c&ocirc;ng h&agrave;m phản đối cho ph&iacute;a Trung Quốc, y&ecirc;u cầu r&uacute;t ngay khỏi v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. C&aacute;c lực lượng chức năng của Việt Nam đ&atilde; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Duy tr&igrave; ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định v&agrave; tự do h&agrave;ng hải, h&agrave;ng kh&ocirc;ng, đề cao thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, t&ocirc;n trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền t&agrave;i ph&aacute;n của c&aacute;c quốc gia như được x&aacute;c lập tại UNCLOS l&agrave; lợi &iacute;ch v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm chung của c&aacute;c nước v&agrave; cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan ngh&ecirc;nh v&agrave; sẵn s&agrave;ng c&ugrave;ng cộng đồng quốc tế nỗ lực đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o mục ti&ecirc;u n&oacute;i tr&ecirc;n, v&igrave; ho&agrave; b&igrave;nh, ổn định, hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển của c&aacute;c quốc gia trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới&quot;, b&agrave; Hằng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top