Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía nam Biển Đông.

<div> <p>Ng&agrave;y 19/7, b&igrave;nh luận về ph&aacute;t biểu của người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Trung Quốc ng&agrave;y 17/7 về diễn biến ở khu vực Biển Đ&ocirc;ng, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Việt Nam L&ecirc; Thị Thu Hằng nhấn mạnh trong những ng&agrave;y qua, nh&oacute;m t&agrave;u khảo s&aacute;t Hải Dương 8 của Trung Quốc đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế v&agrave; thềm lục địa Việt Nam ở khu vực ph&iacute;a nam Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; v&ugrave;ng biển ho&agrave;n to&agrave;n của Việt Nam, được x&aacute;c định theo đ&uacute;ng c&aacute;c quy định của C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Luật Biển 1982 m&agrave; Việt Nam v&agrave; Trung Quốc đều l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n&quot;, b&agrave; Hằng tuy&ecirc;n bố.</p> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n cho biết Việt Nam đ&atilde; tiếp x&uacute;c nhiều lần với ph&iacute;a Trung Quốc ở c&aacute;c k&ecirc;nh kh&aacute;c nhau, trao c&ocirc;ng h&agrave;m phản đối, ki&ecirc;n quyết y&ecirc;u cầu chấm dứt ngay c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm, r&uacute;t to&agrave;n bộ t&agrave;u ra khỏi v&ugrave;ng biển Việt Nam; t&ocirc;n trọng quyền chủ quyền, quyền t&agrave;i ph&aacute;n của Việt Nam v&igrave; quan hệ hai nước v&agrave; ổn định, h&ograve;a b&igrave;nh ở khu vực.</p> <p>B&agrave; Hằng cho biết như đ&atilde; khẳng định tại ph&aacute;t biểu ng&agrave;y 16/7, lập trường nhất qu&aacute;n của Việt Nam l&agrave; ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; đấu tranh bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p h&ograve;a b&igrave;nh, ph&ugrave; hợp với luật ph&aacute;p quốc tế, C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Luật Biển 1982 trước bất cứ h&agrave;nh vi n&agrave;o x&acirc;m phạm chủ quyền, quyền chủ quyền v&agrave; quyền t&agrave;i ph&aacute;n của Việt Nam tr&ecirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng biển được x&aacute;c định ph&ugrave; hợp với C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Luật Biển 1982.C&aacute;c lực lượng chức năng tr&ecirc;n biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện ph&aacute;p ph&ugrave; hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền v&agrave; quyền t&agrave;i ph&aacute;n một c&aacute;ch h&ograve;a b&igrave;nh, đ&uacute;ng ph&aacute;p luật nhằm bảo vệ v&ugrave;ng biển Việt Nam.</p> <p>Duy tr&igrave; trật tự, h&ograve;a b&igrave;nh, an ninh ở khu vực Biển Đ&ocirc;ng l&agrave; lợi &iacute;ch chung của c&aacute;c nước trong v&agrave; ngo&agrave;i khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.</p> <p>Do đ&oacute;, Việt Nam mong muốn c&aacute;c nước li&ecirc;n quan v&agrave; cộng đồng quốc tế c&ugrave;ng nỗ lực đ&oacute;ng g&oacute;p nhằm bảo vệ v&agrave; duy tr&igrave; lợi &iacute;ch chung n&agrave;y, người ph&aacute;t ng&ocirc;n khẳng định.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zing.vn
Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay miền Bắc trời rét đậm

Hôm nay (8/12), mưa lớn mở rộng ra khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Miền Trung tiếp tục đợt mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày qua. Miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.
back to top