Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình Biển Đông

Chúng ta đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ môi trường hòa bình và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

<div> <p>B&ecirc;n lề hội nghị triển khai thực hiện đề &aacute;n tổ chức c&aacute;c hội nghị quốc ph&ograve;ng - qu&acirc;n sự ASEAN năm 2020 tại H&agrave; Nội s&aacute;ng nay, Thượng tướng Nguyễn Ch&iacute; Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng trả lời phỏng vấn về vấn đề Biển Đ&ocirc;ng.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình Biển Đông" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/17/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-noi-ve-tinh-hinh-bien-dong(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Thượng tướng Nguyễn Ch&iacute; Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng chủ tr&igrave; hội nghị</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thứ trưởng nhấn mạnh, trong khu vực ASEAN cũng như ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương hiện nay hội đủ tất cả th&aacute;ch thức an ninh truyền thống v&agrave; phi truyền thống ảnh hưởng tới h&ograve;a b&igrave;nh ổn định khu vực, v&iacute; dụ vấn đề Biển Đ&ocirc;ng.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; mối quan t&acirc;m kh&ocirc;ng chỉ của Việt Nam m&agrave; với cả thế giới, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c nước trong khu vực cũng như những quốc gia c&oacute; lợi &iacute;ch li&ecirc;n quan tới ch&acirc;u &Aacute;-Th&aacute;i B&igrave;nh Dương.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta cần khẳng định, an ninh, an to&agrave;n h&agrave;ng hải, h&agrave;ng kh&ocirc;ng ở Biển Đ&ocirc;ng l&agrave; lợi &iacute;ch chung của cả thế giới v&agrave; c&aacute;c vấn đề phải được giải quyết bằng biện ph&aacute;p h&ograve;a b&igrave;nh tr&ecirc;n cơ sở luật ph&aacute;p quốc tế để đi đến sự ổn định, hợp t&aacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển trong khu vực&rdquo;, Thượng tướng Nguyễn Ch&iacute; Vịnh n&ecirc;u r&otilde;.</p> <p>Theo Thượng tướng Vịnh, cọ s&aacute;t chiến lược của c&aacute;c nước lớn l&agrave; điều tất yếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, nhưng cọ s&aacute;t ấy kh&ocirc;ng được v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n ảnh hưởng đến lợi &iacute;ch của c&aacute;c nước kh&aacute;c trong khu vực, m&agrave; vấn đề an ninh, an to&agrave;n h&agrave;ng hải, h&agrave;ng kh&ocirc;ng ở Biển Đ&ocirc;ng l&agrave; một v&iacute; dụ.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt kh&aacute;c đấu tranh để bảo vệ m&ocirc;i trường h&ograve;a b&igrave;nh, v&agrave; lợi &iacute;ch chung của Biển Đ&ocirc;ng với cộng đồng quốc tế. Đ&acirc;y l&agrave; chủ trương tại c&aacute;c hội nghị qu&acirc;n sự quốc ph&ograve;ng tới đ&acirc;y&rdquo;, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng cho biết.</p> <p><strong><span>Khi tới Việt Nam, tất cả quốc gia c&oacute; thể ngồi với nhau</span></strong></p> <p>Về việc tổ chức c&aacute;c hội nghị quốc ph&ograve;ng qu&acirc;n sự ASEAN 2020, Thượng tướng Nguyễn Ch&iacute; Vịnh chia sẻ, phải l&agrave;m sao để c&aacute;c quốc gia tham gia thấy rằng khi đến Việt Nam tất cả c&oacute; thể ngồi c&ugrave;ng nhau.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng muốn v&agrave; kh&ocirc;ng để c&aacute;c m&acirc;u thuẫn xung đột từ b&ecirc;n ngo&agrave;i đem v&agrave;o giải quyết. Với mục đ&iacute;ch như vậy ch&uacute;ng ta dự kiến c&oacute; tuy&ecirc;n bố của Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng c&aacute;c nước ASEAN về n&acirc;ng cao t&iacute;nh đo&agrave;n kết, thống nhất, vai tr&ograve; trung t&acirc;m của ASEAN với c&aacute;c vấn đề trong khu vực. Đ&acirc;y l&agrave; tuy&ecirc;n bố cấp bộ trưởng ASEAN nhưng cũng đồng thời l&agrave; tuy&ecirc;n ng&ocirc;n đối với thế giới về việc khu vực n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn h&ograve;a b&igrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng mong muốn qu&acirc;n sự h&oacute;a, cạnh tranh chiến lược tạo ra c&aacute;c xung đột ảnh hưởng tới h&ograve;a b&igrave;nh, an ninh trong khu vực&rdquo;, Thượng tướng n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về tình hình Biển Đông" src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/17/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-noi-ve-tinh-hinh-bien-dong-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, cũng sẽ c&oacute; tuy&ecirc;n bố của Bộ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng Việt Nam thể hiện quan điểm của Việt Nam v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của năm ASEAN do Việt Nam l&agrave;m chủ tịch.</p> <p>Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức một số sự kiện như lễ diễu binh t&agrave;u hải qu&acirc;n nh&acirc;n 65 năm th&agrave;nh lập Hải qu&acirc;n Việt Nam gắn liền với hội nghị tư lệnh hải qu&acirc;n c&aacute;c nước ASEAN. Lễ diễu binh n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ mời c&aacute;c nước ASEAN m&agrave; mời tất cả c&aacute;c quốc gia l&agrave; đối t&aacute;c, bạn b&egrave; quan t&acirc;m.</p> <p><strong><span>Triển khai sớm c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho năm ASEAN 2020</span></strong></p> <p>Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Quốc ph&ograve;ng, cho biết, c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị cho năm chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Quốc ph&ograve;ng được triển khai từ sớm, trong đ&oacute; đề &aacute;n tổ chức c&aacute;c hội nghị quốc ph&ograve;ng, qu&acirc;n sự&nbsp;ASEAN năm 2020 đ&atilde; được Qu&acirc;n ủy TƯ, Bộ Quốc ph&ograve;ng ph&ecirc; duyệt từ th&aacute;ng 4/2018.</p> <p>Ban chỉ đạo Bộ Quốc ph&ograve;ng về&nbsp;ASEAN 2020 v&agrave; c&aacute;c tiểu ban trực thuộc đ&atilde; được th&agrave;nh lập. Kế hoạch triển khai thực hiện đề &aacute;n v&agrave; danh mục c&aacute;c hoạt động quốc ph&ograve;ng, qu&acirc;n sự&nbsp;ASEAN trong năm 2020 đ&atilde; được Bộ Quốc ph&ograve;ng th&ocirc;ng qua.</p> <p>Sẽ c&oacute; nhiều hội nghị, hoạt động quốc ph&ograve;ng, qu&acirc;n sự được tổ chức trong năm, diễn ra khắp từ Bắc v&agrave;o Nam, như ADMM, ADMM+, hội nghị quan chức quốc ph&ograve;ng mở rộng (ADSOM+), &nbsp;hội thao qu&acirc;n sự ASEAN, hội nghị tư lệnh hải qu&acirc;n v&agrave; diễn tập an ninh h&agrave;ng hải ASEAN...</p> <p>Thượng tướng Nguyễn Ch&iacute; Vịnh nhấn mạnh việc đảm nhiệm th&agrave;nh c&ocirc;ng vai tr&ograve; Chủ tịch ASEAN năm 2020 c&oacute; &yacute; nghĩa ch&iacute;nh trị hết sức quan trọng, khẳng định vai tr&ograve;, vị thế của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong hội nhập quốc tế v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của cả nước.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top