Ba hệ quả khi Trung Quốc điều tàu đến vùng Nam Biển Đông của Việt Nam

Hoạt động của Trung Quốc ở vùng biển của Việt Nam sẽ dẫn tới các tình huống "gậy ông đập lưng ông", theo các chuyên gia.

<div> <p style="text-align: center;">C&aacute;c t&agrave;u của hải cảnh Trung Quốc. Ảnh: <em>Manila Journo.</em></p> <p style="text-align: justify;">Khi nh&oacute;m t&agrave;u khảo s&aacute;t Hải Dương 8 của Trung Quốc c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế (EEZ) v&agrave; thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực ph&iacute;a Nam Biển Đ&ocirc;ng từ đầu th&aacute;ng 7, người ph&aacute;t ng&ocirc;n Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định đ&acirc;y l&agrave; v&ugrave;ng biển ho&agrave;n to&agrave;n của Việt Nam, theo C&ocirc;ng ước Luật biển năm 1982 của Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNCLOS).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>VnExpress</em>, Gi&aacute;o sư Carl Thayer, Học viện Quốc ph&ograve;ng Australia, Đại học New South Wales, đ&aacute;nh gi&aacute; h&agrave;nh động của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh bất tu&acirc;n luật quốc tế, muốn đơn phương thực hiện c&aacute;i gọi l&agrave; &quot;quyền lịch sử&quot; với to&agrave;n bộ Biển Đ&ocirc;ng.&nbsp;V&agrave; việc điều động t&agrave;u Hải Dương 8 đi v&agrave;o EEZ của Việt Nam c&oacute; thể do chỉ đạo của người phụ tr&aacute;ch&nbsp;của c&ocirc;ng ty thuộc sở hữu nh&agrave; nước Trung Quốc hoặc quan chức ở cấp cao hơn nhắm tới mục ti&ecirc;u ch&iacute;nh trị.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Dưới g&oacute;c nh&igrave;n của chuy&ecirc;n gia an ninh ch&acirc;u &Aacute; l&acirc;u năm, Thayer cho rằng việc Trung Quốc điều t&agrave;u đến v&ugrave;ng biển của Việt Nam dẫn tới ba hệ quả ch&iacute;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thứ nhất</strong>,&nbsp;<strong>Trung Quốc đ&atilde; l&agrave;m suy giảm l&ograve;ng tin chiến lược</strong> của H&agrave; Nội với Bắc Kinh, khi quan hệ giữa hai nước trong năm 2019 dường như c&oacute; chiều hướng đi l&ecirc;n sau một loạt sự cố năm 2014, 2017 v&agrave; 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trong c&aacute;c cuộc gặp cấp cao, l&atilde;nh đạo Việt Nam v&agrave; Trung Quốc thường xuy&ecirc;n nhắc lại việc thống nhất tu&acirc;n thủ &quot;Thỏa thuận những Nguy&ecirc;n tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề tr&ecirc;n biển&quot; m&agrave; hai b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; năm 2011.&nbsp;Trong đ&oacute;, hai nước&nbsp;nhất tr&iacute; t&ocirc;n trọng lẫn nhau,&nbsp;kh&ocirc;ng ngừng th&uacute;c đẩy tiến tr&igrave;nh đ&agrave;m ph&aacute;n, tu&acirc;n theo luật quốc tế,&nbsp;l&agrave;m cho Biển Đ&ocirc;ng trở th&agrave;nh v&ugrave;ng biển h&ograve;a b&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c h&agrave;nh động của Trung Quốc đ&atilde; vi phạm Thoả thuận năm 2011&quot;, Thayer n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n phạm vi khu vực v&agrave; thế giới, Trung Quốc đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c hoạt động g&acirc;y mất niềm tin với th&agrave;nh vi&ecirc;n của ASEAN v&agrave; với c&aacute;c đối t&aacute;c lớn như Mỹ, Nhật Bản, Australia.&nbsp;D&ugrave; Bắc Kinh cam kết kh&ocirc;ng l&agrave;m phức tạp t&igrave;nh h&igrave;nh Biển Đ&ocirc;ng, kh&ocirc;ng qu&acirc;n sự h&oacute;a khu vực n&agrave;y, nhưng nhiều nước đ&atilde; c&ocirc;ng bố c&aacute;c h&igrave;nh ảnh vệ tinh kh&ocirc;ng thể chối c&atilde;i cho thấy Trung Quốc x&acirc;y dựng quy m&ocirc; lớn, thiết lập c&aacute;c căn cứ qu&acirc;n sự v&agrave; triển khai nhiều thiết bị hiện đại.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thứ hai, Trung Quốc đ&atilde; tự quốc tế h&oacute;a vấn đề Biển Đ&ocirc;ng.&nbsp;</strong>H&agrave;nh động phi ph&aacute;p của Trung Quốc&nbsp;ở v&ugrave;ng biển Nam Biển Đ&ocirc;ng thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề&nbsp;l&acirc;u nay nước n&agrave;y muốn giải quyết song phương. Ngay sau phản ứng mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ ng&agrave;y 20/7 đ&atilde; b&agrave;y tỏ quan ngại trước những b&aacute;o c&aacute;o về việc Bắc Kinh c&oacute; h&agrave;nh vi can thiệp hoạt động khai th&aacute;c dầu kh&iacute; trong khu vực, bao gồm hoạt động thăm d&ograve; v&agrave; khai th&aacute;c l&acirc;u nay của Việt Nam.&nbsp;Mỹ nhấn mạnh &quot;h&agrave;nh động lặp đi lặp lại&quot; của Trung Quốc nhằm v&agrave;o hoạt động ph&aacute;t triển dầu kh&iacute; ngo&agrave;i khơi đe dọa an ninh năng lượng khu vực, đồng thời l&agrave;m suy yếu thị trường năng lượng Ấn Độ - Th&aacute;i Binh Dương tự do v&agrave; cởi mở.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Mỹ ki&ecirc;n quyết phản đối h&agrave;nh vi cưỡng chế v&agrave; đe dọa từ bất kỳ b&ecirc;n n&agrave;o nhằm khẳng định y&ecirc;u s&aacute;ch l&atilde;nh thổ cũng như h&agrave;ng hải của m&igrave;nh. Trung Quốc cần kiềm chế tham gia v&agrave;o những hoạt động khi&ecirc;u kh&iacute;ch v&agrave; g&acirc;y bất ổn n&agrave;y&quot;,&nbsp;th&ocirc;ng c&aacute;o của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c quan chức an ninh cấp cao của Mỹ sau đ&oacute; cũng l&ecirc;n tiếng. Đ&ocirc; đốc Philip Davidson, chỉ huy Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương của hải qu&acirc;n Mỹ, chỉ tr&iacute;ch c&aacute;c hoạt động mang t&iacute;nh khi&ecirc;u kh&iacute;ch của Trung Quốc như qu&acirc;n sự ho&aacute; c&aacute;c đảo, ph&ocirc; trương sức mạnh qu&acirc;n sự ở Biển Đ&ocirc;ng. &Ocirc;ng cho rằng&nbsp;mối đe dọa chiến lược l&acirc;u d&agrave;i lớn nhất với Mỹ v&agrave; trật tự quốc tế dựa tr&ecirc;n luật ph&aacute;p ch&iacute;nh l&agrave; Trung Quốc.&nbsp;Thứ trưởng Quốc ph&ograve;ng Mỹ John Rood cũng&nbsp;coi Bắc Kinh l&agrave; mối đe dọa an ninh h&agrave;ng đầu, cho rằng Trung Quốc c&oacute; thể thay đổi trật tự to&agrave;n cầu, theo hướng tốt l&ecirc;n hoặc xấu đi.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&oacute; thể n&oacute;i h&agrave;nh động của Trung Quốc đ&atilde; gi&uacute;p quốc tế h&oacute;a tranh chấp Biển Đ&ocirc;ng, điều m&agrave; Bắc Kinh lu&ocirc;n phản đối&quot;, Thayer n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tiến sĩ Collin Koh Swee Lean, chuy&ecirc;n gia tại Trường nghi&ecirc;n cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore (RSIS), cũng cho rằng&nbsp;khi dư luận quốc tế d&agrave;nh mối quan t&acirc;m lớn đến việc Trung Quốc điều t&agrave;u đến v&ugrave;ng Nam Biển Đ&ocirc;ng của Việt Nam,&nbsp;nhất l&agrave; sau khi Mỹ ra tuy&ecirc;n bố l&ecirc;n &aacute;n, người d&acirc;n Trung Quốc cũng sẽ biết đến sự việc.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Khi dư luận trong nước biết phản ứng của quốc tế với Bắc Kinh, ch&iacute;nh quyền bị mất uy t&iacute;n với ch&iacute;nh người d&acirc;n của m&igrave;nh v&agrave; Trung Quốc sẽ rất bối rối trong việc xử l&yacute;&quot;, Collin n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thứ ba</strong>, việc điều t&agrave;u lần n&agrave;y của Trung Quốc c&oacute; thể dẫn tới <strong>sự tr&igrave; ho&atilde;n đ&agrave;m ph&aacute;n Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đ&ocirc;ng (COC) giữa Bắc Kinh v&agrave; ASEAN</strong>. Theo Thayer, sự tr&igrave; ho&atilde;n n&agrave;y sẽ l&agrave;m thất bại &yacute; đồ của Trung Quốc l&agrave;&nbsp;&quot;d&ugrave;ng COC để thuyết phục c&aacute;c nước c&oacute; tranh chấp hợp t&aacute;c khai th&aacute;c t&agrave;i nguy&ecirc;n, loại trừ sự can dự của c&aacute;c nước ngo&agrave;i khu vực&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Trung Quốc nhiều lần tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng muốn c&aacute;c nước ngo&agrave;i khu vực can thiệp v&agrave;o đ&agrave;m ph&aacute;n giữa Bắc Kinh với c&aacute;c nước c&ugrave;ng c&oacute; tranh chấp v&agrave; ASEAN. Viễn cảnh đạt được thỏa thuận COC, bộ quy tắc ứng xử c&oacute; t&iacute;nh r&agrave;ng buộc về mặt ph&aacute;p l&yacute;, vẫn c&ograve;n chặng đường d&agrave;i ph&iacute;a trước. Trung Quốc v&agrave; ASEAN khởi động thảo luận COC từ 2013 nhưng đến tận th&aacute;ng 8/2018, hai b&ecirc;n mới thống nhất được dự thảo văn bản của COC, điều được coi l&agrave; &quot;một tiến triển lớn&quot;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Về diễn biến sắp tới</strong>,&nbsp;Thayer dự b&aacute;o nh&oacute;m t&agrave;u của Trung Quốc sẽ r&uacute;t đi nhưng&nbsp;lưu &yacute; Trung Quốc kh&ocirc;ng từ bỏ &yacute; đồ b&aacute; chủ ở khu vực v&agrave; &eacute;p c&aacute;c nước kh&aacute;c chấp nhận.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Bắc Kinh sẽ tiếp tục th&uacute;c đẩy việc đưa c&aacute;c c&ocirc;ng ty dầu mỏ v&agrave; lực lượng hải cảnh đến v&ugrave;ng đặc quyền kinh tế của c&aacute;c nước ven biển nhằm buộc họ chấp nhận vai tr&ograve; của Trung Quốc&quot;, Thayer cảnh b&aacute;o.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tiến sĩ Collin cho rằng nếu c&aacute;c t&agrave;u của Trung Quốc ở Nam Biển Đ&ocirc;ng r&uacute;t về với một l&yacute; do &quot;kh&ocirc;ng bị mất mặt&quot;, Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng c&aacute;ch thức bắt nạt n&agrave;y trong tương lai. Ngược lại, nếu bị mất mặt, Trung Quốc sẽ c&oacute; c&aacute;c biện ph&aacute;p g&acirc;y hại kh&aacute;c đối với Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước c&ugrave;ng c&oacute; tranh chấp.</p> <p style="text-align: justify;">Thayer gợi &yacute; Việt Nam n&ecirc;n tập trung tăng cường việc hợp t&aacute;c với nhiều nước trong x&acirc;y dựng năng lực cho c&aacute;c lực lượng tr&ecirc;n biển, đặc biệt l&agrave; trong v&ugrave;ng EEZ.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nếu t&iacute;nh đến h&agrave;nh động ph&aacute;p l&yacute; với Trung Quốc như Philipines đ&atilde; từng l&agrave;m, Việt Nam n&ecirc;n chứng tỏ h&agrave;nh động đ&oacute; vẫn thể hiện mong muốn &quot;giải quyết tranh chấp bằng c&aacute;c biện ph&aacute;p h&ograve;a b&igrave;nh&quot;. H&agrave; Nội n&ecirc;n lập luận rằng m&igrave;nh c&oacute;&nbsp;thiện ch&iacute; v&agrave; đ&atilde; nỗ lực trao đổi hết mức với Bắc Kinh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Năm 2020, khi l&agrave;m Chủ tịch ASEAN, Việt Nam cần tăng cường vận động h&agrave;nh lang để tạo n&ecirc;n mặt trận thống nhất của Hiệp hội trong đ&agrave;m ph&aacute;n COC với Trung Quốc. &quot;Việt Nam n&ecirc;n n&oacute;i r&otilde; l&agrave; sẽ kh&ocirc;ng chấp thuận một COC m&agrave; cho ph&eacute;p Trung Quốc tiếp tục vi phạm luật quốc tế, trong đ&oacute; c&oacute; UNCLOS&quot;, Thayer nhấn mạnh.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Gregory Poling, Gi&aacute;m đốc S&aacute;ng kiến minh bạch h&agrave;ng hải ch&acirc;u &Aacute; (AMTI), Trung t&acirc;m Nghi&ecirc;n cứu chiến lược v&agrave; quốc tế (CSIS), Mỹ, cho rằng Việt Nam cần ki&ecirc;n tr&igrave;, quyết t&acirc;m đấu tranh trước sự hăm dọa của Trung Quốc. Hồi th&aacute;ng 5, Malaysia vẫn tiếp tục hoạt động khai th&aacute;c dầu kh&iacute; ở xung quanh cụm b&atilde;i cạn Luconia, khi bị t&agrave;u hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản. Cả Poling v&agrave; Collin đều nhận định Trung Quốc kh&ocirc;ng muốn &quot;đẩy căng thẳng&quot; đến mức xảy ra xung đột vũ trang.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;D&ugrave; kịch bản n&agrave;o xảy ra, điều quan trọng l&agrave; H&agrave; Nội cũng cần thể hiện r&otilde; rằng h&agrave;nh vi hăm dọa sẽ kh&ocirc;ng đi đến đ&acirc;u v&agrave; lẽ phải kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng thuộc về kẻ mạnh&quot;, Collin n&oacute;i<em>.&nbsp;</em></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Những bí mật của doanh nghiệp mà khách hàng cần biết

Những bí mật của doanh nghiệp mà khách hàng cần biết

Khách hàng là thượng đế hay bị chi phối bởi bên bán hàng, sản phẩm họ đã mua có độ bền cao hay chỉ đủ bền, lợi nhuận doanh nghiệp đến từ đâu…? Đó là những câu hỏi được khách hàng và những người quan tâm đặt ra nhưng không phải ai cũng nhận được những câu trả lời chính xác, đầy đủ và cụ thể.
Bị cắt lương hưu hàng tháng

Bị cắt lương hưu hàng tháng

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng khi: Xuất cảnh trái phép; Bị Tòa án tuyên bố mất tích; Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.
back to top