Vay 5 triệu trả 200 triệu chưa hết, thầy giáo cùng đường tìm cái chết

Kinh tế khó khăn, nhiều người lao động thu nhập giảm, cần tiền không biết xoay đâu. Lợi dụng cơ hội này, tín dụng đen lại bùng phát. Với thủ tục cho vay đơn giản, thêm nhiều “con nợ” lại “sập bẫy” sống không yên ổn.

<div> <div>&nbsp;</div> <p><strong>Dồn đến ch&acirc;n tường</strong></p> <p>C&acirc;u chuyện của một giảng vi&ecirc;n trường cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Ki&ecirc;n Giang, sinh năm 1993, t&igrave;m đến c&aacute;i chết v&agrave;o ng&agrave;y 10/5/2020 do vướng đến vay tiền qua app khiến mọi người b&agrave;ng ho&agrave;ng. Chỉ vay c&oacute; 5 triệu đồng của một app để chi ti&ecirc;u, đến hạn 7 ng&agrave;y kh&ocirc;ng trả kịp, số tiền phạt v&agrave; tiền l&atilde;i li&ecirc;n tục tăng. Sau đ&oacute;, app cho vay đ&atilde; giới thiệu c&aacute;c app kh&aacute;c để anh vay tiếp nhằm trả nợ khoản vay trước. Cứ thế, chỉ mấy th&aacute;ng sau, số tiền nợ đ&atilde; tăng l&ecirc;n hơn 200 triệu đồng.</p> <p>Do c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n tục gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần dẫn đến t&acirc;m trạng giảng vi&ecirc;n n&agrave;y hoảng loạn v&agrave; sống trong lo sợ. C&aacute;c đối tượng c&ograve;n đe dọa cả đồng nghiệp v&agrave; sinh vi&ecirc;n của trường nhằm b&ocirc;i nhọ v&agrave; l&agrave;m mất uy t&iacute;n, khiến anh phải t&igrave;m đến c&aacute;i chết để được giải tho&aacute;t.</p> <p>Theo Bộ C&ocirc;ng an, trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2020, những vụ &aacute;n li&ecirc;n quan đến c&aacute;c hoạt động phạm tội n&agrave;y tăng hơn 700% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. C&ograve;n từ 15/4/2019 đến 15/4/2020, đ&atilde; ph&aacute;t hiện 1.152 vụ, 2.423 đối tượng li&ecirc;n quan đến t&iacute;n dụng đen, khởi tố 602 vụ, 1.427 bị can; xử phạt h&agrave;nh ch&iacute;nh 382 vụ, 911 đối tượng.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vay 5 triệu trả 200 triệu chưa hết, thầy giáo cùng đường tìm cái chết" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vay2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Dịch Covid-19 khiến nhiều người rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thu nhập giảm, cần tiền nhưng kh&ocirc;ng dễ vay.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hiện&nbsp;<span>t&iacute;n dụng đen</span>&nbsp;biến tướng phức tạp, tận dụng triệt để c&aacute;c lỗ hổng của ph&aacute;p l&yacute; để hoạt động, nhất l&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh thức vay trực tuyến,&nbsp;vay ngang h&agrave;ng, sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; mạng x&atilde; hội để thực hiện việc cho vay v&agrave; đ&ograve;i nợ.</p> <p>Mặc d&ugrave; theo quy định tại Bộ Luật d&acirc;n sự, trần l&atilde;i suất cho vay cao nhất l&agrave; 20%/năm, kh&ocirc;ng được ph&eacute;p vượt qu&aacute;. Tuy nhi&ecirc;n, t&iacute;n dụng đen vẫn đang cho vay với <span>l&atilde;i suất cắt cổ</span>&nbsp;t&iacute;nh ra từ 300-1.600%/năm. Trong hợp đồng cho vay th&igrave; l&atilde;i suất theo đ&uacute;ng quy định, kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 20%, thậm ch&iacute; l&agrave; 0%, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c loại ph&iacute; th&igrave; rất cao. Ph&iacute; tư vấn, ph&iacute; quản l&yacute;, ph&iacute; cấp vốn, ph&iacute; phạt nợ qu&aacute; hạn,...</p> <p>Khi đ&atilde; d&iacute;nh đến t&iacute;n dụng đen th&igrave; &ldquo;con nợ&rdquo; sẽ kh&oacute; tho&aacute;t khỏi c&aacute;i cảnh nợ nần chồng chất, bị khống chế, dồn đến ch&acirc;n tường. Điều m&agrave; những kẻ cho vay nặng l&atilde;i th&iacute;ch nhất kh&ocirc;ng phải l&agrave; người vay trả nợ đ&uacute;ng hạn m&agrave; l&agrave; đ&uacute;ng hạn kh&ocirc;ng trả được. C&oacute; như vậy ch&uacute;ng mới khống chế v&agrave; &eacute;p người ta vay nặng l&atilde;i tiếp của ch&uacute;ng.</p> <p>Vay khoản sau trả cho khoản trước v&agrave; cứ như thế, khiến khoản nợ c&agrave;ng về sau c&agrave;ng tăng cao dẫn đến việc &ldquo;con nợ&rdquo; phải b&aacute;n nh&agrave; cửa để trả nợ (nếu c&oacute;), c&ograve;n kh&ocirc;ng th&igrave; coi như cả đời đi l&agrave;m kiếm tiền chỉ để nu&ocirc;i bọn ch&uacute;ng.</p> <p>Một &ldquo;d&acirc;n anh chị&rdquo; trong giới <span>cho vay nặng l&atilde;i</span>&nbsp;tại H&agrave; Nội từng t&acirc;m sự: &quot;Cầm tiền của t&ocirc;i th&igrave; dễ nhưng để t&ocirc;i nhận lại tiền mới kh&oacute;&quot;. Cho d&ugrave; &ldquo;con nợ&rdquo; đ&atilde; lo đủ tiền trả, nhưng ch&uacute;ng lại t&igrave;m c&aacute;ch tr&aacute;nh, kh&ocirc;ng nhận, khiến người vay muốn trả cũng kh&ocirc;ng được. Họ bị sai hẹn theo hợp đồng v&agrave; dựa v&agrave;o đ&oacute; m&agrave; ch&uacute;ng phạt, k&eacute;o d&agrave;i thời gian cho vay. Thời gian cho vay c&agrave;ng k&eacute;o d&agrave;i th&igrave; số tiền lời bất ch&iacute;nh sẽ tăng l&ecirc;n theo cấp số nh&acirc;n.</p> <p><strong>Dẹp t&iacute;n dụng đen thế n&agrave;o?</strong></p> <p>Theo &nbsp;TS. Cấn Văn Lực, Ng&acirc;n h&agrave;ng BIDV, quy m&ocirc; của t&iacute;n dụng phi ch&iacute;nh thức chiếm khoảng 15-20% tổng t&iacute;n dụng của nền kinh tế. Trong đ&oacute;, quy m&ocirc; t&iacute;n dụng đen chiếm khoảng 30-35% tổng t&iacute;n dụng phi ch&iacute;nh thức, tương đương khoảng 6-8% tổng dư nợ nền kinh tế.</p> <p>Con số tuy kh&ocirc;ng lớn nhưng g&acirc;y những hệ lụy nghi&ecirc;m trọng, khiến x&atilde; hội bất ổn. Bởi đ&atilde; c&oacute; kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u người rơi v&agrave;o bẫy t&iacute;n dụng đen, với số nợ l&ecirc;n tới h&agrave;ng chục, h&agrave;ng trăm triệu đồng d&ugrave; ban đầu chỉ vay c&oacute; v&agrave;i triệu đồng, trả m&atilde;i m&agrave; kh&ocirc;ng hết, bị khủng bố bằng đủ mọi c&aacute;ch.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Vay 5 triệu trả 200 triệu chưa hết, thầy giáo cùng đường tìm cái chết" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vay4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;Lợi dụng cơ hội n&agrave;y, t&iacute;n dụng đen&nbsp;lại b&ugrave;ng ph&aacute;t.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo nghi&ecirc;n cứu của Ng&acirc;n h&agrave;ng Thế giới (WB), Việt Nam c&oacute; tr&ecirc;n 75% số người d&acirc;n kh&ocirc;ng được tiếp cận với c&aacute;c k&ecirc;nh dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh ch&iacute;nh thức d&ugrave; c&oacute; nhu cầu rất lớn về vay vốn, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c khoản vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng quy m&ocirc; nhỏ. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; mảnh đất m&agrave;u mỡ cho c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng đen trục lợi.</p> <p>Dịch vụ t&iacute;n dụng đen cũng rất thuận lợi. Chưa bao giờ vay tiền lại dễ đến như vậy. Chỉ cần một c&uacute; điện thoại hay tin nhắn đ&atilde; c&oacute; thể vay được.&nbsp;Thủ tục rất đơn giản chỉ cần chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n, sổ hộ khẩu, đăng k&yacute; xe m&aacute;y, bằng l&aacute;i xe, thẻ sinh vi&ecirc;n, thẻ thư viện,... chụp gửi qua mạng cũng được chấp nhận. Nhưng khi d&iacute;nh v&agrave;o th&igrave; coi như tai họa đ&atilde; ập đến.</p> <p>Để giải quyết vấn nạn n&agrave;y kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. Từ g&oacute;c nh&igrave;n của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kinh tế, cần sử dụng giải ph&aacute;p t&agrave;i ch&iacute;nh để thu hẹp t&iacute;n dụng đen. Cần cải tổ hệ thống t&agrave;i ch&iacute;nh, t&iacute;n dụng ng&acirc;n h&agrave;ng để doanh nghiệp, người d&acirc;n c&oacute; thể tiếp cận k&ecirc;nh t&iacute;n dụng ch&iacute;nh thức dễ d&agrave;ng.</p> <p>Chuy&ecirc;n gia kinh tế Vũ Đ&igrave;nh &Aacute;nh cho rằng, t&iacute;n dụng đen xuất ph&aacute;t từ nhu cầu của người d&acirc;n. Để thu hẹp, phải chặt bỏ c&aacute;c điều kiện ph&aacute;t triển của n&oacute;. Cần thiết kế lại hệ thống t&iacute;n dụng ch&iacute;nh thức theo nguy&ecirc;n tắc rủi ro lớn, chi ph&iacute; lớn. V&iacute; dụ như h&igrave;nh thức c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh cho vay cần khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển.</p> <p>TS Cấn Văn Lực đề nghị sớm ho&agrave;n thiện h&agrave;nh lang ph&aacute;p l&yacute; về cho vay Fintech ( Financial Technology - c&ocirc;ng nghệ t&agrave;i ch&iacute;nh) v&agrave; cho vay ngang h&agrave;ng, để c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng cung cấp được nhiều dịch vụ hơn. Từ đ&oacute;, tạo ra một hệ sinh th&aacute;i, kết nối giữa c&aacute;c c&ocirc;ng ty t&agrave;i ch&iacute;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng, Fintech với c&aacute;c c&ocirc;ng ty b&aacute;n lẻ.&nbsp;Khi c&aacute;c dịch vụ n&agrave;y ph&aacute;t triển, gi&uacute;p người d&acirc;n dễ d&agrave;ng tiếp cận mọi l&uacute;c mọi nơi, với thủ tục nhanh gọn, l&atilde;i suất vay hợp l&yacute; sẽ hạn chế được vẫn nạn t&iacute;n dụng đen ho&agrave;nh h&agrave;nh.</p> <p>Để đẩy l&ugrave;i t&iacute;n dụng đen, Ph&oacute; thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Đ&agrave;o Minh T&uacute; cho hay cơ quan n&agrave;y đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng tập trung nguồn vốn đ&aacute;p ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vay vốn nhằm phục vụ mục đ&iacute;ch ti&ecirc;u d&ugrave;ng ch&iacute;nh đ&aacute;ng của người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp. Đặc biệt, c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng phải tiếp tục cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh, đơn giản h&oacute;a thủ tục vay vốn để n&acirc;ng cao khả năng tiếp cận vốn vay. Đẩy mạnh cho vay ti&ecirc;u d&ugrave;ng với c&aacute;c khoản vay nhỏ, thủ tục nhanh gọn.</p> <p><strong>Trần Thủy</strong>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top