Cập nhật bầu cử Mỹ: Biden dẫn trước ở 4 bang quan trọng, Trump tuyên bố không từ bỏ

Tuyên bố của Thống Trump hôm 6/11 cho thấy ông sẽ không dễ dàng từ bỏ dù kết quả hiện tại cho thấy còn đường tái đắc cử của ông ngày càng hẹp đi.

<div> <div class="text-long"> <div class="embedded-entity direct_news"> <div class="direct-news"> <div class="views-element-container"> <div class="js-view-dom-id-fac73cb6ea63fe1259897f41c051b31f2e958da5676e66886466b21c5084fcdf"> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__meta mb-2"><span class="btn btn--sm btn--red-darker">5h45</span></div> <div class="news-list-live__content"> <p><strong>Cảnh s&aacute;t Pennsylvania bắt 2 nam giới mang s&uacute;ng gần nơi kiểm phiếu</strong></p> <p>Cảnh s&aacute;t bang Pennsylvania tiến h&agrave;nh việc bắt giữ n&oacute;i tr&ecirc;n v&agrave;o đ&ecirc;m 5/11 (giờ Mỹ) gần Trung t&acirc;m Hội nghị Pennsylvania nơi c&oacute; hoạt động kiểm phiếu trong cuộc đua tổng thống s&iacute;t sao 2020.</p> <p>C&ocirc;ng tố vi&ecirc;n bang Pennsylvania cho biết họ c&oacute; kế hoạch truy tố 2 người n&agrave;y về tội mang vũ kh&iacute;. Một người được cho l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p d&ugrave;ng vũ kh&iacute;. Một người c&oacute; giấy ph&eacute;p mang vũ kh&iacute; nhưng chỉ c&oacute; gi&aacute; trị ở bang Virginia chứ kh&ocirc;ng phải bang Pennsylvania.</p> <p>Cảnh s&aacute;t t&igrave;m thấy vũ kh&iacute; tr&ecirc;n người 2 nam giới n&agrave;y v&agrave; trong xe &ocirc; t&ocirc; của họ. FBI (Cục Điều tra Li&ecirc;n bang Mỹ) đang hỗ trợ qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra.</p> </div> </div> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__meta mb-2"><span class="btn btn--sm btn--red-darker">5h40</span></div> <div class="news-list-live__content"> <p><strong>&Ocirc;ng Biden củng cố lợi thế&nbsp;ở Georgia</strong></p> <p>Tại bang Georgia, số phiếu &ocirc;ng Biden hơn đối thủ hiện đ&atilde; l&agrave; 4.263, sau khi kết quả kiểm 7.000 phiếu ở hạt Gwinnett, gần Atlanta, được c&ocirc;ng bố.</p> <p>Bang Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri.</p> </div> </div> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__content"> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Nhân viên kiểm phiếu xử lý các lá phiếu bầu tại nhà kho hạt Allegheny ở Pittsburgh, Pennsylvania vào ngày 6/11 (giờ Mỹ). Ở đây có thể thấy các lá phiếu là được gửi qua đường bưu điện. Ảnh: AP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vov-vn_kiem_phieu_1_-ap.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>Nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu xử l&yacute; c&aacute;c l&aacute; phiếu bầu tại nh&agrave; kho hạt Allegheny ở Pittsburgh, Pennsylvania v&agrave;o ng&agrave;y 6/11 (giờ Mỹ). Ở đ&acirc;y c&oacute; thể thấy c&aacute;c l&aacute; phiếu l&agrave; được gửi qua đường bưu điện. Ảnh: AP.</figcaption> </figure> </div> </div> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__content"> <p><em><strong>Bản đồ bầu cử Mỹ của Fox News t&iacute;nh đến 5h30 s&aacute;ng 7/11 (giờ Việt Nam)</strong></em></p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center"> <div><picture class="img"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vov-vn_capture_1.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> </div> </div> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__content"> <p><strong>&Ocirc;ng Biden sắp ph&aacute;t biểu</strong></p> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ một quan chức trong chiến dịch của &ocirc;ng Biden, ứng cử vi&ecirc;n Tổng thống của đảng D&acirc;n chủ&nbsp;dự kiến ph&aacute;t biểu trước to&agrave;n quốc tối 6/11 (s&aacute;ng 7/11, giờ H&agrave; Nội).</p> <p>Vị quan chức n&agrave;y cho biết th&ecirc;m, &ocirc;ng&nbsp;Biden sau đ&oacute; dự kiến c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu c&ugrave;ng ng&agrave;y tại th&agrave;nh phố qu&ecirc; nh&agrave; Wilmington, bang Delaware. &quot;Ph&oacute; tướng&quot; của &ocirc;ng Biden, thượng nghị sĩ Kamala Harris, dự kiến cũng sẽ c&oacute;&nbsp;ph&aacute;t biểu.</p> </div> </div> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__meta mb-2"><span class="btn btn--sm btn--red-darker">5h15</span></div> <div class="news-list-live__content"> <p><strong>Kiểm phiếu ở Arizona sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến hết cuối tuần n&agrave;y (7-8/11)</strong></p> <p>C&ograve;n tới 250.000-270.000 phiếu phải kiểm, theo Thư k&yacute; bang Arizona Katie Hobbs. Trong đ&oacute; c&ograve;n cao nhất l&agrave; hạt Pinal (34.000 phiếu), hạt Pima (25.000 phiếu)... Thư k&yacute; bang Katie Hobbs th&ocirc;ng b&aacute;o rằng bộ phận bầu cử của bang cho biết, phải kiểm phiếu xuy&ecirc;n kỳ nghỉ cuối tuần.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Kiểm phiếu ở Arizona sẽ kéo dài đến hết cuối tuần. Ảnh: AP." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vov-vn_my2_2.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>Kiểm phiếu ở Arizona sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến hết cuối tuần. Ảnh: AP.</figcaption> </figure> </div> </div> <div class="news-list-live"> <div class="news-list-live__content"> <p><strong>&Ocirc;ng Trump khẳng định kh&ocirc;ng từ bỏ&nbsp;</strong></p> <p>Tuy&ecirc;n bố của Thống Trump h&ocirc;m 6/11 cho thấy &ocirc;ng sẽ kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng từ bỏ d&ugrave; kết quả hiện tại cho thấy c&ograve;n đường t&aacute;i đắc cử của tổng thống hẹp đi.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vov-vn_my1_4.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty.</figcaption> </figure> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng người d&acirc;n Mỹ xứng đ&aacute;ng với hoạt động kiểm phiếu v&agrave; chứng nhận bầu cử minh bạch. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề với cuộc bầu cử đơn lẻ, m&agrave; l&agrave; về t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của to&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh bầu cử của ch&uacute;ng ta. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ theo đuổi quy tr&igrave;nh th&ocirc;ng qua mọi kh&iacute;a cạnh của luật ph&aacute;p để đảm bảo người Mỹ tin tưởng v&agrave;o ch&iacute;nh phủ. T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ từ bỏ đấu tranh cho c&aacute;c bạn v&agrave; đất nước của ch&uacute;ng ta&quot;, Tổng thống Trump cho biết.</p> <p>Đương kim Tổng thống Donald Trump đang bị dẫn trước ở hầu hết c&aacute;c bang chiến trường chưa c&oacute; kết quả, trừ North Carolina.&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top