Tỷ lệ tử vong do các bất thường bẩm sinh ở trẻ em Việt Nam chỉ sau đẻ non

Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới, tỷ lệ tử vong do các bất thường bẩm sinh ở trẻ em Việt Nam chỉ sau đẻ non.

<p style="text-align: justify;"><em>Vợ chồng chị Trang vui chơi c&ugrave;ng b&eacute; Nguyễn L&acirc;m.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>80% c&aacute;c bệnh hiếm ở trẻ em l&agrave; bệnh di truyền</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trước khi v&agrave;o Hội nghị Di truyền Y học Việt Nam &ndash; Bắc Mỹ lần 2 diễn ra tại Bệnh viện Nhi TW từ ng&agrave;y 5-6/11, t&ocirc;i bị &ldquo;n&iacute;u&rdquo; mắt bởi quầy s&aacute;ch nhỏ xinh b&ecirc;n h&agrave;nh lang hội trường. Ở quầy s&aacute;ch ấy chỉ b&agrave;y b&aacute;n một cuốn s&aacute;ch duy nhất- cuốn &ldquo;Lắng nghe c&acirc;u chuyện của ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo; nhằm g&acirc;y quỹ ủng hộ trẻ em bị bệnh hiếm.</p> <p style="text-align: justify;">Cuốn s&aacute;ch được thực hiện từ dự &aacute;n &ldquo;Hear our stories &ndash; Lắng nghe những c&acirc;u chuyện của ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo; kể về 22 c&acirc;u chuyện nhỏ của 22 bệnh nh&acirc;n mắc bệnh hiếm, do c&aacute;c cộng t&aacute;c vi&ecirc;n, c&aacute;c b&aacute;c sĩ của khoa Nội tiết &ndash; Chuyển h&oacute;a &ndash; Di truyền, Bệnh viện Nhi TW v&agrave; một số cha mẹ c&oacute; con mắc bệnh hiếm bi&ecirc;n soạn, với trăn trở l&agrave;m sao để nhiều người biết hơn về bệnh hiếm, hiểu hơn về bệnh hiếm.</p> <p style="text-align: justify;">Ở cuốn s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave; 22 gương mặt trẻ đ&aacute;ng y&ecirc;u, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c c&ocirc; b&eacute;, cậu b&eacute; mắc bệnh hiếm như Gaucher, bệnh xương thủy tinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh, loạn dưỡng cơ Dunchene; đ&aacute;i đường sơ sinh, rối loạn chuyển h&oacute;a axit amin, axit hữu cơ, thiếu hụt chu tr&igrave;nh Ur&ecirc;. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c b&eacute;&nbsp; Nam Khang, Minh Anh, Bảo An, B&iacute; ng&ocirc; ki&ecirc;n cường Hồng Quang bị bệnh rối loan chuyển h&oacute;a a x&iacute;t amin. B&eacute; Nh&atilde; Quy&ecirc;n bị rối loạn chu tr&igrave;nh Ur&ecirc;; b&eacute; Minh Đức bị rối loạn chu tr&igrave;nh Ur&ecirc; v&agrave; đ&atilde; c&oacute; hai chị g&aacute;i qua đời trước đ&oacute; v&igrave; căn bệnh hiếm&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, chị Huyền Trang l&agrave; mẹ của b&eacute; Nguyễn L&acirc;m, 2,5 tuổi-bệnh nhi mắc căn bệnh hiếm gặp Pompe kể, đứa con đầu chỉ ở được với vợ chồng anh chị 2 th&aacute;ng, rồi qua đời kh&ocirc;ng r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n. B&eacute; Nguyễn L&acirc;m l&agrave; con thứ 2 sinh ra mới được 5 th&aacute;ng tuổi th&igrave; ph&aacute;t hiện mắc căn bệnh ứ đọng thể ti&ecirc;u b&agrave;o hiếm gặp Pompe. Khi được đưa đến Bệnh viện Nhi TW, b&eacute; L&acirc;m đ&atilde; trong t&igrave;nh trạng tim ph&igrave; đại, gi&atilde;n v&agrave; chức năng suy giảm rất trầm trọng. Con đứng tr&ecirc;n bờ vực bị suy tim v&agrave; c&oacute; thể kh&ocirc;ng qua khỏi.Thương ch&aacute;u, bố chồng chị Trang phải thốt l&ecirc;n: &ldquo; Th&ocirc;i bố chẳng cần tim m&igrave;nh nữa. Bố cho ch&aacute;u để ch&aacute;u được sống&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Thế nhưng bất hạnh thay, căn bệnh m&agrave; L&acirc;m đang mang trong m&igrave;nh l&agrave; bệnh về rối loạn chuyển h&oacute;a. Gia đ&igrave;nh đ&atilde; rơi v&agrave;o thất vọng tột c&ugrave;ng khi biết tr&ecirc;n thế giới mới ph&aacute;t hiện 5-10.000 người mắc căn bệnh hiếm gặp n&agrave;y, rằng việc điều trị c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn v&agrave; rất tốn k&eacute;m, kinh ph&iacute; điều trị thường l&ecirc;n đến 1,5 tỷ đồng mỗi năm&quot;- Chị Trang kể lại.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">GS.TS L&ecirc; Thanh Hải, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Nhi TW cho biết, c&oacute; tới hơn 7000 c&aacute;c căn bệnh hiếm kh&aacute;c nhau đ&atilde; được ghi nhận tr&ecirc;n thế giới, với khoảng hơn 300 triệu người mắc bệnh (cao gấp hơn 3 lần d&acirc;n số của nước ta), trong đ&oacute; 90% trong số họ chưa c&oacute; giải ph&aacute;p trong việc điều trị (chưa c&oacute; thuốc điều trị bệnh) g&acirc;y n&ecirc;n những th&aacute;ch thức lớn về mặt tiếp cận chẩn đo&aacute;n v&agrave; điều trị. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; tới 80% c&aacute;c bệnh hiếm l&agrave; bệnh di truyền, tức l&agrave; biểu hiện bệnh suốt đời mặc d&ugrave; c&aacute;c triệu chứng c&oacute; thể kh&ocirc;ng xuất hiện ngay</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Di truyền y học - cơ sở khoa học để ph&aacute;t triển c&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị mới</strong></p> <p style="text-align: justify;">L&agrave;m r&otilde; th&ecirc;m th&ocirc;ng tin, GS.TS L&ecirc; Thanh Hải cho hay, đối với sức khỏe cộng đồng th&igrave; tỷ lệ lưu h&agrave;nh của tổng c&aacute;c bệnh di truyền trội, lặn nhiễm sắc thể thường, li&ecirc;n kết giới X, bất thường nhiễm sắc thể v&agrave; dị tật bẩm sinh giao động từ 31,5 &ndash; 73/1000, con số n&agrave;y chưa t&iacute;nh đến nhiều bệnh phổ biến v&agrave; c&oacute; yếu tố di truyền như: bệnh tim mạch, tiểu đường v&agrave; ung thư.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ngo&agrave;i g&aacute;nh nặng g&acirc;y tử vong ở trẻ em th&igrave; c&aacute;c bệnh di truyền cũng chiếm tỷ lệ cao trong số c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n phải nhập viện nội tr&uacute; ở c&aacute;c bệnh viện trẻ em&rdquo;- Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Nhi TW nhấn mạnh</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;n số liệu của Tổ chức y tế thế giới, GS.TS L&ecirc; Thanh Hải cho hay tỷ lệ tử vong do c&aacute;c bất thường bẩm sinh ở trẻ em Việt Nam &lt; 5 tuổi năm 2015 l&agrave; 16%, đứng h&agrave;ng thứ hai sau đẻ non. Đồng thời, &ocirc;ng cũng n&ecirc;u r&otilde;: C&ugrave;ng với những th&agrave;nh tựu của h&oacute;a sinh v&agrave; sinh học ph&acirc;n tử th&igrave; di truyền y học ng&agrave;y c&agrave;ng trở th&agrave;nh một bộ phận quan trọng gi&uacute;p ch&uacute;ng ta hiểu biết về hầu hết c&aacute;c bệnh l&yacute;, v&agrave; l&agrave; cơ sở khoa học để ph&aacute;t triển c&aacute;c phương ph&aacute;p điều trị mới.</p> <p style="text-align: justify;">Gi&aacute;m đốc L&ecirc; Thanh Hải cho hay, sau chuyến đến thăm BV Nhi TW của GS Rodney Howell, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về s&agrave;ng lọc sơ sinh v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&aacute;c nh&agrave; khoa học đến từ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Di truyền Y học từ Hoa Kỳ v&agrave; Canada đ&atilde; hỗ trợ đắc lực cho Bệnh viện Nhi TW trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, chẩn đo&aacute;n v&agrave; tư vấn di truyền.</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, để tiếp tục hỗ trợ v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; con mắc bệnh hiếm v&agrave; gi&uacute;p cộng đồng ph&aacute;t hiện sớm căn bệnh n&agrave;y, th&aacute;ng 1/2018, Trung t&acirc;m S&agrave;ng lọc sơ sinh v&agrave; quản l&yacute; bệnh hiếm được th&agrave;nh lập tại Bệnh viện Nhi TW. Bệnh viện cũng triển khai s&agrave;ng lọc sơ sinh với 55 bệnh từ th&aacute;ng 12/2017 để ph&aacute;t hiện sớm nh&oacute;m bệnh c&oacute; thể chữa được, hạn chế tử vong do mắc bệnh hiếm.</p> <p style="text-align: justify;">Trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Trung t&acirc;m ứng dụng c&aacute;c kỹ thuật ti&ecirc;n tiến trong đ&oacute; c&oacute; giải tr&igrave;nh tự gen thế hệ mới, x&acirc;y dựng dịch vụ di truyền l&acirc;m s&agrave;ng v&agrave; dịch vụ tư vấn di truyền gi&uacute;p x&aacute;c định chẩn đo&aacute;n c&aacute;c bệnh di truyền hiếm gặp. Ứng dụng c&aacute;c kỹ thuật ti&ecirc;n tiến trong điều trị một số bệnh hiếm như: enzyme thay thế, tế b&agrave;o gốc trị liệu v&agrave; gen trị liệu; x&acirc;y dựng c&aacute;c ph&aacute;c đồ, quy tr&igrave;nh chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho từng bệnh hiếm nhằm thống nhất về chẩn đo&aacute;n v&agrave; điều trị.</p> <p style="text-align: justify;">Hội nghị Di truyền Y học Việt Nam &ndash; Bắc Mỹ lần thứ hai với sự tham gia của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu trong lĩnh vực di truyền Y học của khu vực Bắc Mỹ v&agrave; Việt Nam. Hội nghị lần n&agrave;y diễn ra trong bối cảnh đặc biệt l&agrave;: chưa bao giờ ch&uacute;ng ta chứng kiến những th&agrave;nh tựu về nghi&ecirc;n cứu hệ gen người đ&atilde; v&agrave; đang được ứng dụng rộng r&atilde;i trong thực h&agrave;nh l&acirc;m s&agrave;ng như những năm gần đ&acirc;y.<br /> <br /> Do vậy, hội nghị lần n&agrave;y tập trung v&agrave;o cập nhật ứng dụng giải tr&igrave;nh tự gen thế thệ mới trong thực h&agrave;nh l&acirc;m s&agrave;ng, trong s&agrave;ng lọc, chẩn đo&aacute;n trước sinh, s&agrave;ng lọc sơ sinh, tư vấn di truyền tr&ecirc;n thế giới v&agrave; tại Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội v&agrave; l&agrave; diễn đ&agrave;n cho c&aacute;c nh&agrave; khoa học, c&aacute;c nh&agrave; di truyền l&acirc;m s&agrave;ng, tư vấn di truyền, x&eacute;t nghiệm di truyền, sản khoa, nhi khoa v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khoa học y&ecirc;u th&iacute;ch chuy&ecirc;n ng&agrave;nh di truyền c&oacute; thể trao đổi kinh nghiệm, giao lưu v&agrave; hợp t&aacute;c để lĩnh vực Di truyền Y học ở Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển vững mạnh.<br /> &nbsp;</p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top