Tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?

Chỉ tiêu không tăng nhưng điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội trong hai năm qua đã giảm, đặc biệt cả hai khối này đều phải xét tuyển bổ sung.

<div> <p style="text-align: justify;">Năm 2019, điểm chuẩn cao nhất v&agrave;o qu&acirc;n đội l&agrave; 27,09 thuộc về th&iacute; sinh v&agrave;o Học viện Khoa học qu&acirc;n sự.</p> <p style="text-align: justify;">Trong số 18 trường qu&acirc;n đội, Trường Sĩ quan ph&ograve;ng h&oacute;a c&oacute; điểm chuẩn thấp nhất khi chỉ 15, cho cả th&iacute; sinh nam hai miền Bắc - Nam. Điểm chuẩn Trường Sĩ quan kh&ocirc;ng qu&acirc;n cũng kh&ocirc;ng kh&aacute; hơn, khi chỉ 16.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Tuyển sinh công an và quân đội có biến động gì?" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/02/diem-chuan-ha-phai-tuyen-bo-sung-xu-huong-nao-cho-tuyen-sinh-quan-doi-cong-an-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; chỉ ti&ecirc;u chỉ 4.822 th&iacute; sinh, ngay sau khi c&ocirc;ng bố điểm chuẩn, Ban tuyển qu&acirc;n sự Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; ph&aacute;t đi th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển nguyện vọng bổ sung ở cả bậc đại học v&agrave; cao đẳng 255 chỉ ti&ecirc;u (trong đ&oacute; c&oacute; 230 chỉ ti&ecirc;u hệ cao đẳng).</p> <p style="text-align: justify;">Một năm trước đ&oacute; (2018), điểm chuẩn cao nhất v&agrave;o qu&acirc;n đội l&agrave; 27,75 d&agrave;nh cho th&iacute; sinh nam, qu&acirc;n khu IV, ng&agrave;nh Luật, Học viện Bi&ecirc;n ph&ograve;ng. Nhưng trường n&agrave;y cũng c&oacute; điểm chuẩn thấp nhất trong khối n&agrave;y khi th&iacute; sinh nam, qu&acirc;n khu IV, ng&agrave;nh Bi&ecirc;n ph&ograve;ng chỉ 16,85 điểm.</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng Trường Sĩ quan ph&ograve;ng h&oacute;a, điểm chuẩn thấp nhất l&agrave; 19,05 cho th&iacute; sinh nam miền Nam. D&ugrave; phải tuyển bổ sung 51 th&iacute; sinh, nhưng chỉ ti&ecirc;u qu&acirc;n đội năm 2018 l&agrave; 5.475 th&iacute; sinh cũng nhiều hơn năm 2019 hơn 650 em.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, ở khối trường c&ocirc;ng an, sau nhiều năm chiếm lĩnh ng&ocirc;i đầu điểm chuẩn năm 2019 được gọi l&agrave; &quot;lao dốc&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Chỉ c&ograve;n 3 trường khối n&agrave;y được giao chỉ ti&ecirc;u l&agrave; Học viện An ninh nh&acirc;n d&acirc;n, Học viện Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n, Trường ĐH Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y với chỉ ti&ecirc;u 1.200 th&iacute; sinh, nhưng điểm chuẩn năm 2019 cao nhất l&agrave; 26,64, vẫn thấp hơn năm 2018.</p> <p style="text-align: justify;">Ri&ecirc;ng Học viện Cảnh s&aacute;t nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; mất ng&ocirc;i tốp đầu khi mức điểm chuẩn năm nay giảm qu&aacute; mạnh. Ng&agrave;nh nghiệp vụ cảnh s&aacute;t, ph&iacute;a Bắc với th&iacute; sinh nam, nếu như năm 2018 khối A1 l&agrave; 27,15 th&igrave; năm nay lao dốc c&ograve;n 19,62; khối D1 năm ngo&aacute;i l&agrave; 24,65 th&igrave; năm nay c&ograve;n 19,88. Điểm chuẩn Học viện An ninh nh&acirc;n d&acirc;n cũng giảm mạnh trong đ&oacute; ng&agrave;nh Nghiệp vụ an ninh đối với nam ở tổ hợp C01 giảm 2,35 điểm ở ph&iacute;a Bắc; 4,15 điểm ở ph&iacute;a Nam so với năm ngo&aacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Khối c&aacute;c trường c&ocirc;ng an phải tuyển bổ sung 76 th&iacute; sinh (ri&ecirc;ng Trường ĐH Ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y tuyển bổ sung nhưng kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bố chỉ ti&ecirc;u).</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, chỉ ti&ecirc;u tuyển sinh kh&ocirc;ng tăng (thậm ch&iacute; giảm) nhưng trong 2 năm li&ecirc;n tục, điểm chuẩn của c&aacute;c trường khối qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an giảm v&agrave; đều tăng lượng th&iacute; sinh phải tuyển bổ sung.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute; nếu so s&aacute;nh, chỉ ti&ecirc;u của mỗi khối n&agrave;y chỉ tương đương chỉ ti&ecirc;u của một trường đại học thuộc khối d&acirc;n sự, thậm ch&iacute; chưa bằng chỉ ti&ecirc;u của một trường đại học tư thục khối d&acirc;n sự.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span>V&igrave; sao mất ng&ocirc;i đầu?</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Ph&ugrave;ng Qu&aacute;n, Trường trực tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, (ĐH Quốc gia TP.HCM), nếu trước đ&acirc;y, c&aacute;c trường qu&acirc;n đội v&agrave; c&ocirc;ng an c&oacute; điểm chuẩn rất cao th&igrave; trong v&ograve;ng 2 năm gần đ&acirc;y phải tuyển bổ sung bởi c&oacute; nhiều l&yacute; do.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Thứ nhất, &quot;việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ng&agrave;y 06/8/2018 của Ch&iacute;nh phủ gi&uacute;p điều chỉnh, sắp xếp, bố tr&iacute; lực lượng, giảm tỷ lệ c&aacute;n bộ ở cơ quan Bộ C&ocirc;ng an, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở v&agrave; từng bước ch&iacute;nh quy h&oacute;a lực lượng C&ocirc;ng an x&atilde;, thị trấn nhưng bảo đảm kh&ocirc;ng tăng bi&ecirc;n chế chung cũng ảnh hưởng đến học sinh v&agrave; phụ huynh.</p> <p style="text-align: justify;">Thứ hai, c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch tuyển sinh như điểm chuẩn qu&aacute; cao ở c&aacute;c năm trước, ti&ecirc;u chuẩn sức khỏe, ti&ecirc;u chuẩn học lực của th&iacute; sinh c&aacute;c năm học THPT; ti&ecirc;u chuẩn về ch&iacute;nh trị&hellip; v&agrave; đặc biệt l&agrave; nghi&ecirc;m cấm t&igrave;nh trạng th&iacute; sinh đăng k&yacute; sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh đ&atilde; ảnh hương trực tiếp tới khối n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Thứ ba, th&iacute; sinh đ&atilde; đăng k&yacute; sơ tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường Bộ C&ocirc;ng an, kh&ocirc;ng đăng k&yacute; sơ tuyển v&agrave;o c&aacute;c trường thuộc Bộ Quốc ph&ograve;ng (hệ qu&acirc;n sự)&hellip; v&agrave; c&aacute;c trường c&ocirc;ng an v&agrave; qu&acirc;n đội đều y&ecirc;u cầu bắt buộc th&iacute; sinh phải qua v&ograve;ng sơ tuyển mới đủ điều kiện để đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển v&agrave;o trường&quot; - &ocirc;ng Qu&aacute;n ph&acirc;n t&iacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Qu&aacute;n, những ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave;m học sinh v&agrave; phụ huynh c&acirc;n nhắc trước khi đăng k&yacute; v&agrave;o hai khối trường n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nh&igrave;n nhận hiện nay khối qu&acirc;n đ&ocirc;i, c&ocirc;ng an đang b&atilde;o h&ograve;a n&ecirc;n việc chỉ ti&ecirc;u kh&ocirc;ng tăng (thậm ch&iacute; giảm), điểm chuẩn giảm v&agrave; phải tuyển bổ sung l&agrave; điều đương nhi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Qua đ&oacute; c&oacute; thể thấy thị trường lao động quyết định tất cả. Ng&agrave;nh n&agrave;o ra trường c&oacute; việc nhiều lương cao thu h&uacute;t nhiều th&iacute; sinh v&agrave; ngược lại&quot;- &ocirc;ng Dũng n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Dũng, ngay cả nhưng ng&agrave;nh kỹ thuật d&ugrave; được thu h&uacute;t nhất như năm nay cũng t&ugrave;y thuộc thị trường, c&oacute; nhiều ng&agrave;nh kh&oacute; tuyển v&igrave; ra trường &iacute;t việc hoặc c&oacute; th&igrave; kh&ocirc;ng đến lượt con em người lao động</p> <p style="text-align: justify;">Ở g&oacute;c độ gi&aacute;o vi&ecirc;n phổ th&ocirc;ng, theo &ocirc;ng Nguyễn Viết Đăng Du, Trường THPT L&ecirc; Qu&yacute; Đ&ocirc;n, TP.HCM, ch&iacute;nh những vụ b&ecirc; bối của lực lượng c&ocirc;ng an l&agrave;m h&igrave;nh ảnh của lực lượng n&agrave;y xấu đi trong x&atilde; hội, khiến c&aacute;c th&iacute; sinh thực dụng sẽ từ chối.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Du cho rằng, đ&atilde; đến l&uacute;c xem lại đầu ra của hai khối ng&agrave;nh n&agrave;y xem 100% tốt nghiệp c&oacute; được ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm sở hay kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Xu hướng n&agrave;o cho c&aacute;c trường c&ocirc;ng an?&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Phạm Th&aacute;i Sơn, Gi&aacute;m đốc tuyển sinh Trường ĐH C&ocirc;ng nghiệp thực phẩm TP.HCM cho rằng nh&oacute;m ng&agrave;nh c&ocirc;ng an, qu&acirc;n đội vẫn c&ograve;n thu h&uacute;t th&iacute; sinh, tuy nhi&ecirc;n đang c&oacute; dấu hiệu giảm v&agrave; c&aacute;c học sinh loại giỏi c&oacute; nhiều cơ hội ở c&aacute;c nh&oacute;m ng&agrave;nh kh&aacute;c n&ecirc;n số lượng giản hơn.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Hiện nay th&iacute; sinh quan t&acirc;m đến cơ hội việc l&agrave;m v&agrave; cơ hội ph&aacute;t triển. Th&iacute; sinh thế hệ Z (sinh sau năm 2.000) c&oacute; suy nghĩ kh&aacute;c. C&aacute;c em &nbsp;đ&atilde; c&oacute; sự đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n tốt hơn trước khi lựa chọn ng&agrave;nh, kh&ocirc;ng phải chỉ chọn v&igrave; yếu tố việc l&agrave;m nữa. Bằng chứng l&agrave; c&aacute;c trường khối c&ocirc;ng an, qu&acirc;n đội v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh khối sức khỏe vẫn phải tuyển bổ sung&quot;- &ocirc;ng Sơn n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Sơn, c&ugrave;ng với sự tinh giản bi&ecirc;n chế, những quy tắc đặt ra trong tuyển sinh, v&agrave; sự suy nghĩ của thế hệ học sinh sau n&agrave;y, tương lai độ n&oacute;ng của c&aacute;c ng&agrave;nh qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an sẽ giảm nữa.</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n &ocirc;ng Ph&ugrave;ng Qu&aacute;n cho rằng, kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng khối qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an m&agrave; ghi nhận trong v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y với ng&agrave;nh y, trừ c&aacute;c trường nổi tiếng th&igrave; c&aacute;c trường kh&aacute;c cũng kh&oacute; khăn trong tuyển sinh.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa học sinh v&agrave; phụ huynh c&acirc;n nhắc kỹ trước khi quyết định cho con m&igrave;nh học khối ng&agrave;nh n&agrave;y. Như vậy để đ&aacute;p ứng xu hướng về nguồn nh&acirc;n lực trong tương lai cần c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n giỏi, kỹ năng tốt, th&aacute;i độ t&iacute;ch cực, v&agrave; trong đ&oacute; việc th&agrave;nh thạo sử dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; ngoại ngữ l&agrave; quan trọng trong m&ocirc;i trường hội nhập của kỷ nguy&ecirc;n số&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Qu&aacute;n cho rằng, hiện nay xu hướng tuyển sinh đ&atilde; lệch chuyển c&ugrave;ng với sự chuyển dịch của lao động. Quan s&aacute;t nhiều năm gần đ&acirc;y, nh&oacute;m ng&agrave;nh được nhiều học sinh v&agrave; phụ huynh quan t&acirc;m bao gồm Nh&oacute;m ng&agrave;nh M&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh t&agrave;i ch&iacute;nh c&ugrave;ng nhiều lĩnh vực kh&aacute;c&hellip;.</p> <p style="text-align: justify;">&Yacute; kiến của một chuy&ecirc;n gia tuyển sinh, nh&oacute;m c&aacute;c trường ng&agrave;nh qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an vẫn c&oacute; sức h&uacute;t nhưng kh&ocirc;ng cao sẽ theo ph&acirc;n kh&uacute;c địa l&yacute;. Những th&iacute; sinh ở c&aacute;c địa phương c&oacute; xu hướng thi v&agrave;o hai ng&agrave;nh n&agrave;y nhiều hơn. C&ograve;n ở H&agrave; Nội, TP.HCM d&ugrave; c&oacute; số lượng học sinh lớn nhưng sẽ kh&ocirc;ng phải l&agrave; lựa chọn số 1.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Xu hướng l&agrave; ng&agrave;nh qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an sẽ giảm v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;nh c&oacute; nhu cầu tuyển dụng cũng như mức lương cao được c&aacute;c em chọn lựa kh&aacute; nhiều. Ngo&agrave;i ra sự lựa chọn hệ CĐ cũng được c&aacute;c em quan t&acirc;m hơn, nhiều th&iacute; sinh đủ điểm chuẩn v&agrave;o đại học nhưng vẫn chọn học cao đẳng v&igrave; chi ph&iacute; học tập &iacute;t hơn v&agrave; nhanh ch&oacute;ng tốt nghiệp để đi l&agrave;m, v&agrave; nhu cầu tuyển dụng sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp hệ cao đẳng cũng rất nhiều&quot;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top