Từ 1/1/2021, người lao động có thêm quyền lợi khi nhận lương

Bên cạnh số tiền lương tháng, người lao động sẽ được người sử dụng lao động cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm và khấu trừ (nếu có).

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Từ 1/1/2021, người lao động có thêm quyền lợi khi nhận lương - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/icdn-dantri-com-vn_luong-1604111441288.jpg" title="Từ 1/1/2021, người lao động có thêm quyền lợi khi nhận lương - 1" /></figure> <p>Đ&acirc;y l&agrave; quy định mới được bổ sung trong Luật Lao động 2019, c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 1/1/2021. Trước đ&acirc;y, Luật Lao động 2012 chưa c&oacute; quy định n&agrave;y.</p> <p>Theo đ&oacute;, khi trả lương, người sử dụng lao động phải th&ocirc;ng b&aacute;o bảng k&ecirc; trả lương cho người lao động, trong đ&oacute; ghi r&otilde; tiền lương, tiền lương l&agrave;m th&ecirc;m giờ, tiền lương l&agrave;m việc v&agrave;o ban đ&ecirc;m, nội dung v&agrave; số tiền bị khấu trừ (nếu c&oacute;).</p> <p>Điều n&agrave;y tăng th&ecirc;m quyền lợi cho người lao động khi c&oacute; thể chủ động biết r&otilde; hơn c&aacute;c khoản thu nhập, gia tăng t&iacute;nh minh bạch n&oacute;i chung trong chi trả lương. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng sẽ c&oacute; th&ecirc;m 1 c&ocirc;ng việc phải l&agrave;m khi trả lương.&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Luật Lao động 2019 cũng quy định trường hợp lương được trả qua t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n của người lao động được mở tại ng&acirc;n h&agrave;ng, người sử dụng lao động phải trả c&aacute;c loại ph&iacute; li&ecirc;n quan đến việc mở t&agrave;i khoản v&agrave; chuyển tiền lương.</p> <div class="content-box align-center"> <blockquote> <p><strong>Điều 95 Luật Lao động năm 2019.</strong></p> <p><strong>Trả lương:</strong></p> <p>Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ v&agrave;o tiền lương đ&atilde; thỏa thuận, năng suất lao động v&agrave; chất lượng thực hiện c&ocirc;ng việc.</p> <p>Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động v&agrave; tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động l&agrave; người nước ngo&agrave;i tại Việt Nam th&igrave; c&oacute; thể bằng ngoại tệ.</p> <p>Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải th&ocirc;ng b&aacute;o bảng k&ecirc; trả lương cho người lao động, trong đ&oacute; ghi r&otilde; tiền lương, tiền lương l&agrave;m th&ecirc;m giờ, tiền lương l&agrave;m việc v&agrave;o ban đ&ecirc;m, nội dung v&agrave; số tiền bị khấu trừ (nếu c&oacute;).</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top