Trước ngày 30/6/2023, tất cả các bệnh viện phải kê đơn thuốc điện tử trước

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 04/2022/TT-BYT, có hiệu lực từ ngày 15/9 về sửa đổi, bổ sung một số thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử vừa được Bộ Y tế ban hành.

Theo Bộ Y tế, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Cụ thể, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BYT đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư số 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau: Trước ngày 31/12/2022: Áp dụng với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên. Trước ngày 30/6/2023: Áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác.

Theo Bộ Y tế, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.
Theo Bộ Y tế, đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy.

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021.

Trong khi trước đó, Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT chỉ quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê đơn thuốc: Đơn thuốc được kê trên máy tính 1 lần và lưu trên phần mềm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với đơn thuốc “N” và đơn thuốc “H” cần phải in ra cho người bệnh và lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Mặt khác, Thông tư số 04/2022/TT-BYT cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư số 18/2018/TT-BYT bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Theo Bộ Y tế cũng cho biết, các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.

Theo Đời sống
back to top