Kê đơn thuốc điện tử liên thông cả nước từ năm 2021

Bộ Y tế thí điểm ứng dụng phần mềm kê đơn thuốc điện tử quốc gia tại bệnh viện ở Hà Tĩnh và Hưng Yên, từ năm 2021 sẽ áp dụng cả nước.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin được &ocirc;ng Cao Hưng Th&aacute;i, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m, chữa bệnh,&nbsp;Bộ Y tế, cho biết tại Hội&nbsp;nghị khoa học Dược l&acirc;m s&agrave;ng lần hai tại Bệnh viện&nbsp;Bạch Mai, ng&agrave;y 26/6.</p> <p>Theo Bộ Y tế, cả nước hiện c&oacute; gần 50.000 cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh. 95% c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m bệnh c&ocirc;ng lập đ&atilde; d&ugrave;ng phần mềm quản trị đơn thuốc nhưng kh&ocirc;ng đồng nhất v&agrave; li&ecirc;n th&ocirc;ng. 70% c&aacute;c cơ sở b&aacute;n thuốc ứng dụng phần mềm quản trị nhưng chưa b&aacute;n thuốc theo đơn.&nbsp;</p> <p>Đặc biệt, người d&acirc;n vẫn sử dụng sổ y bạ để mua thuốc v&agrave; kh&ocirc;ng x&aacute;c minh được đơn thuốc.&nbsp;Nh&agrave; quản l&yacute; kh&ocirc;ng biết b&aacute;c sĩ v&agrave; cơ sở kh&aacute;m bệnh đ&atilde; k&ecirc; đơn g&igrave;, ai ra toa v&agrave; người bệnh đ&atilde; thực hiện việc mua chưa.&nbsp;V&igrave; thế, đơn thuốc điện tử quốc gia sẽ g&oacute;p phần khắc phục những bất cập n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng Th&aacute;i cho biết phần mềm đơn thuốc điện tử quốc gia hiện được Bộ Y tế th&iacute; điểm tại hai tỉnh l&agrave; H&agrave; Tĩnh v&agrave; Hưng Y&ecirc;n. To&agrave;n bộ đơn thuốc đ&atilde; k&ecirc; của c&aacute;c cơ sở đều gửi đến hệ thống Đơn thuốc điện tử Quốc gia v&agrave; c&aacute;c cấp quản l&yacute; Bộ Y tế, Sở Y tế, đơn vị quản trị c&aacute;c đơn thuốc đ&atilde; k&ecirc;.&nbsp;Qua đ&oacute;, k&ecirc; đơn thuốc lưu tr&ecirc;n phần mềm (k&ecirc; đơn điện tử) sẽ kiểm so&aacute;t được việc k&ecirc; đơn thuốc, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;ng sinh.</p> <div> <p>Sau th&iacute; điểm tại hai bệnh viện tr&ecirc;n, Bộ Y tế&nbsp;sẽ lựa chọn c&aacute;c bệnh viện đại diện cho tuyến Trung ương - tỉnh - huyện để chạy thử phần mềm, &aacute;p dụng, tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <p>&quot;Từ ng&agrave;y 1/1/2021&nbsp;sẽ &aacute;p dụng k&ecirc; đơn thuốc điện tử to&agrave;n quốc&quot;, &ocirc;ng Th&aacute;i n&oacute;i.</p> <p>Sử dụng phần mềm đơn thuốc điện tử Quốc gia, người d&acirc;n sẽ kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng đơn thuốc tr&ecirc;n giấy v&agrave; tr&ecirc;n sổ y bạ như trước đ&acirc;y.&nbsp;Người bệnh c&oacute; thể mua thuốc ở bất kỳ đ&acirc;u ở Việt Nam m&agrave; đảm bảo c&oacute; đơn thuốc (bằng m&atilde; đơn của ch&iacute;nh m&igrave;nh). Bệnh nh&acirc;n cũng c&oacute; thể truy xuất toa thuốc b&aacute;c sĩ đ&atilde; k&ecirc; cho m&igrave;nh, từ đ&oacute; phản hồi hoặc xin t&aacute;i k&ecirc; đơn.</p> <p>&Ocirc;ng Th&aacute;i cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của&nbsp;dược sĩ l&acirc;m s&agrave;ng của c&aacute;c bệnh viện. Thực tế trong qu&aacute; tr&igrave;nh k&ecirc; đơn cho bệnh nh&acirc;n, c&oacute; những b&aacute;c sĩ &iacute;t cập nhật, kh&ocirc;ng biết được tương t&aacute;c giữa c&aacute;c thuốc dẫn đến nhiều trường hợp bệnh nh&acirc;n sử dụng thuốc sai, kh&ocirc;ng tr&uacute;ng đ&iacute;ch, lạm dụng kh&aacute;ng sinh, thậm ch&iacute; l&agrave;&nbsp;thực phẩm chức năng.</p> <p>Trong thời điểm chưa c&oacute; phần mềm k&ecirc; đơn điện tử quốc gia, một số bệnh viện lớn đ&atilde; c&oacute; sự tham gia rất s&acirc;u của c&aacute;c dược sĩ dược l&acirc;m s&agrave;ng gi&uacute;p b&aacute;c sĩ k&ecirc; đơn tr&uacute;ng v&agrave; đ&uacute;ng.</p> <p>Bệnh viện Bạch Mai l&agrave; một trong những đơn vị đầu ti&ecirc;n triển khai hoạt động Dược l&acirc;m s&agrave;ng hiệu quả, đặc biệt l&agrave; đối với những ca bệnh kh&oacute;, bệnh cảnh phức tạp. Dược sĩ l&acirc;m s&agrave;ng đ&atilde; tham gia trực tiếp v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị, đảm bảo việc sử dụng thuốc an to&agrave;n, hiệu quả, hợp l&yacute; cho người bệnh được thể hiện qua số lần tham gia hội chẩn theo y&ecirc;u cầu của khoa l&acirc;m s&agrave;ng v&agrave; tham gia hội chẩn to&agrave;n viện từ dưới 100 ca v&agrave;o năm 2015 tăng l&ecirc;n tr&ecirc;n 700 ca năm 2019.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top