Thủ tướng chỉ đạo: Không điều chỉnh tăng giá điện

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về điều hành giá cả những tháng còn lại năm 2020.

<div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><em><img alt="Thủ tướng chỉ đạo: Không điều chỉnh tăng giá điện" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/image-baophapluat-vn_khong-tang-gia-dien.jpg" /><span class="fig">H&igrave;nh minh họa.</span></em></div> <div class="cms-body" id="ctl00_mainContent_abody"> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ y&ecirc;u cầu c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh, địa phương v&agrave; c&aacute;c cơ quan c&oacute; li&ecirc;n quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung theo d&otilde;i s&aacute;t diễn biến cung cầu, gi&aacute; cả thị trường c&aacute;c mặt h&agrave;ng thiết yếu để kịp thời c&oacute; giải ph&aacute;p b&igrave;nh ổn thị trường ph&ugrave; hợp theo thẩm quyền, nhất l&agrave; đối với một số mặt h&agrave;ng thiết yếu c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng cao v&agrave;o dịp cuối năm v&agrave; c&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của người d&acirc;n miền Trung đang khắc phục hậu quả thi&ecirc;n tai, lũ lụt.</span></p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời chủ động chuẩn bị c&aacute;c nguồn h&agrave;ng dự trữ đ&aacute;p ứng nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng thường tăng cao v&agrave;o cuối năm (dịp Tết Dương lịch, Noel, m&ugrave;a cưới hỏi, Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n) để hạn chế tăng gi&aacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kiểm so&aacute;t chặt chẽ đối với c&ocirc;ng t&aacute;c k&ecirc; khai gi&aacute;; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, thanh tra việc chấp h&agrave;nh c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật về gi&aacute; v&agrave; kiểm so&aacute;t chặt chẽ yếu tố h&igrave;nh th&agrave;nh gi&aacute; đối với c&aacute;c h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ do Nh&agrave; nước định gi&aacute;, h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ mua sắm từ nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước, h&agrave;ng h&oacute;a, dịch vụ c&ocirc;ng &iacute;ch, dịch vụ sự nghiệp c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ giao Bộ C&ocirc;ng Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh b&aacute;m s&aacute;t diễn biến gi&aacute; xăng dầu thế giới, sử dụng linh hoạt, hợp l&yacute; Quỹ B&igrave;nh ổn gi&aacute; xăng dầu để thực hiện điều h&agrave;nh gi&aacute; b&aacute;n trong nước ph&ugrave; hợp, g&oacute;p phần kiểm so&aacute;t lạm ph&aacute;t, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người d&acirc;n; tiếp tục chỉ đạo Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện giữ ổn định gi&aacute; điện, kh&ocirc;ng thực hiện điều chỉnh tăng gi&aacute; điện.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ GTVT tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t về việc k&ecirc; khai, ni&ecirc;m yết gi&aacute; v&agrave; việc b&aacute;n v&eacute; đ&uacute;ng gi&aacute; ni&ecirc;m yết đối với c&aacute;c đơn vị kinh doanh vận tải. Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, đ&aacute;nh gi&aacute; tổng thể, chi tiết việc triển khai x&atilde; hội h&oacute;a s&aacute;ch gi&aacute;o khoa theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, từ đ&oacute; đề xuất phương &aacute;n quản l&yacute; gi&aacute; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa cho ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu thực tiễn.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh nghi&ecirc;n cứu r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; tổng thể việc thi h&agrave;nh Luật Gi&aacute; để c&oacute; định hướng sửa đổi, bổ sung cho ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; gi&aacute; n&oacute;i chung trong đ&oacute; c&oacute; vấn đề quản l&yacute; gi&aacute; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Y tế khẩn trương triển khai việc t&iacute;nh đ&uacute;ng, t&iacute;nh đủ gi&aacute; x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, gửi Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh để ban h&agrave;nh gi&aacute; tối đa (đối với x&eacute;t nghiệm do Bộ Y tế đặt h&agrave;ng) v&agrave; c&ocirc;ng bố gi&aacute; x&eacute;t nghiệm do Bộ Y tế quy định theo thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ.&nbsp;</p> </div> <div class="author" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div>

Theo baophapluat.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top