Thu kinh phí công đoàn toàn quốc qua ngân hàng: Đa lợi ích

VietinBank là ngân hàng thương mại (NHTM) tiên phong xây dựng và thực hiện thành công các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM). Theo đó, VietinBank mở rộng và chuyên biệt hóa giải pháp…

<div> <div> <div> <p><strong>Đối t&aacute;c tin cậy của Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động</strong></p> <p>Th&aacute;ng 9/2016, VietinBank k&yacute; kết Quy chế phối hợp với Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam (LĐLĐ), thiết lập quan hệ v&agrave; thỏa thuận hợp t&aacute;c to&agrave;n diện, hướng tới mục ti&ecirc;u mang lại lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng đo&agrave;n (ĐVCĐ). VietinBank đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động như: Ph&aacute;t h&agrave;nh quản l&yacute;, khai th&aacute;c sử dụng Thẻ đo&agrave;n vi&ecirc;n li&ecirc;n kết; thực hiện thu, chuyển trả KPCĐ; cung cấp t&agrave;i ch&iacute;nh cho việc thực hiện đề &aacute;n đầu tư thiết chế c&ocirc;ng đo&agrave;n. C&ugrave;ng với đ&oacute;, VietinBank cung cấp g&oacute;i sản phẩm, DV ưu đ&atilde;i d&agrave;nh cho ĐVCĐ v&agrave; triển khai c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội v&agrave; hoạt động kh&aacute;c.</p> <p>Ri&ecirc;ng với hoạt động quản l&yacute; thu KPCĐ tập trung, VietinBank l&agrave; NHTM đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam cung cấp DV thu hộ KPCĐ tập trung qua một t&agrave;i khoản. Với thế mạnh c&ocirc;ng nghệ hiện đại, tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;n bộ gi&agrave;u kinh nghiệm, VietinBank l&agrave; NHTM ti&ecirc;n phong phối hợp c&ugrave;ng Tổng LĐLĐ x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển giải ph&aacute;p thanh to&aacute;n hiện đại v&agrave; tiện &iacute;ch, phục vụ c&aacute;c DN nộp KPCĐ. Đồng thời, VietinBank hỗ trợ c&aacute;c cơ quan n&acirc;ng cao hiệu quả tập trung nguồn thu v&agrave; quản l&yacute; ng&acirc;n quỹ Nh&agrave; nước, đẩy mạnh cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh theo chỉ đạo của Ch&iacute;nh phủ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu kinh phi cong doan toan quoc qua ngan hang da loi ich" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/29/3559_anh-1_1(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td>VietinBank v&agrave; Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam k&yacute; kết Quy chế hợp t&aacute;c to&agrave;n diện</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị &ldquo;Thu ph&iacute; C&ocirc;ng đo&agrave;n qua T&agrave;i khoản trung gian, cấp trả tự động tới c&aacute;c cấp C&ocirc;ng đo&agrave;n&rdquo; ng&agrave;y 2/7/2018 tại H&agrave; Nội, &ocirc;ng B&ugrave;i Văn Cường - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ đ&atilde; ghi nhận, đ&aacute;nh gi&aacute; cao những gi&aacute; trị đồng h&agrave;nh của VietinBank với Tổng LĐLĐ. &Ocirc;ng Cường khẳng định việc thu KPCĐ qua t&agrave;i khoản trung gian l&agrave; phương thức mới, gi&uacute;p khắc phục kh&oacute; khăn của c&aacute;c phương thức cũ v&agrave; c&oacute; nhiều ưu điểm, tiện &iacute;ch gi&uacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c thu v&agrave; quản l&yacute; số thu KPCĐ tốt hơn.</p> <p><strong>Đa lợi &iacute;ch</strong></p> <p>Việc triển khai DV đ&atilde; mang lại lợi &iacute;ch thiết thực cho c&aacute;c tổ chức c&ocirc;ng đo&agrave;n, đối tượng nộp KPCĐ; đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của VietinBank trong việc triển khai c&aacute;c DV TTKDTM.</p> <p>DV n&agrave;y cung cấp đa dạng phương thức giao dịch cho DN nộp KPCĐ. Theo đ&oacute;, to&agrave;n bộ DN thực hiện nộp KPCĐ về 1 t&agrave;i khoản duy nhất của C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam mở tại VietinBank. T&agrave;i khoản n&agrave;y l&agrave; t&agrave;i khoản trung gian trong việc nhận v&agrave; ph&acirc;n phối KPCĐ.</p> <p>Để hỗ trợ tối đa DN, DV của VietinBank hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn phương thức giao dịch ph&ugrave; hợp v&agrave; thuận tiện nhất như: Tại ph&ograve;ng giao dịch của VietinBank cũng như c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c; sử dụng DV Internet Banking, Mobile Banking hoạt động 24/7. Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể nộp tiền tại bất kỳ đ&acirc;u tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh chuyển tiền của bất kỳ ng&acirc;n h&agrave;ng hoặc c&aacute;c thiết bị di động c&oacute; kết nối mạng.</p> <p>Đặc biệt với kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng DV Internet Banking, VietinBank c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh ri&ecirc;ng phục vụ việc nộp KPCĐ. Hệ thống sẽ hỗ trợ điền th&ocirc;ng tin của DN l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh, DN chỉ cần ghi số tiền cần nộp v&agrave; thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn.</p> <p>Đối với c&aacute;c cấp c&ocirc;ng đo&agrave;n (Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động cấp 2, cấp 3, c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở), việc triển khai DV thu KPCĐ tập trung gi&uacute;p giảm thiểu rủi ro thất thu; tạo sự minh bạch v&agrave; tập trung trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; thu KPCĐ. Với hệ thống b&aacute;o c&aacute;o hiện đại, dữ liệu thu KPCĐ được cung cấp tr&ecirc;n nền tảng Internet, quản l&yacute; tập trung từ cấp Tổng LĐLĐ tới c&aacute;c LĐLĐ cấp 2, cấp 3. Với hệ thống hồ sơ điện tử, Tổng LĐLĐ v&agrave; LĐLĐ c&aacute;c cấp c&oacute; thể chủ động tra so&aacute;t v&agrave; theo d&otilde;i dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng th&ocirc;ng tin nộp KPCĐ của DN tr&ecirc;n chương tr&igrave;nh VietinBank eFAST. Hệ thống cũng cung cấp th&ocirc;ng tin bao qu&aacute;t về t&igrave;nh h&igrave;nh nộp KPCĐ của DN theo cấp độ quản l&yacute;. Th&ocirc;ng qua đ&oacute;, vai tr&ograve; chỉ đạo, gi&aacute;m s&aacute;t của Tổng LĐLĐ v&agrave; c&aacute;c LĐLĐ được n&acirc;ng cấp, hỗ trợ t&iacute;ch cực cho việc theo d&otilde;i, đ&ocirc;n đốc c&aacute;c DN nộp KPCĐ cũng như b&aacute;o c&aacute;o c&ocirc;ng t&aacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh quyết to&aacute;n năm.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thu kinh phi cong doan toan quoc qua ngan hang da loi ich" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/29/3503_anh-2_3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td>Chi nh&aacute;nh VietinBank t&iacute;ch cực triển khai hợp t&aacute;c với Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động c&aacute;c tỉnh triển khai dịch vụ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Với c&aacute;c c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở v&agrave; LĐLĐ cấp 2, cấp 3, việc ph&acirc;n phối KPCĐ sẽ được thực hiện trong v&ograve;ng 24h kể từ thời điểm t&agrave;i khoản C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam được ghi c&oacute;. Việc kịp thời ph&acirc;n phối KPCĐ sẽ l&agrave; nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh duy tr&igrave; hoạt động của C&ocirc;ng đo&agrave;n. C&aacute;c c&ocirc;ng đo&agrave;n sẽ c&oacute; nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh để chủ động thực hiện c&aacute;c hoạt động thay v&igrave; lệ thuộc v&agrave;o DN.</p> <p>Đối với VietinBank, việc ph&aacute;t triển DV thu hộ KPCĐ tập trung l&agrave; cơ hội để tiếp cận v&agrave; phục vụ kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng l&agrave; ĐVCĐ c&ugrave;ng c&aacute;c DN. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc triển khai DV l&agrave; lực đẩy n&acirc;ng cao vị thế của VietinBank trong ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o hoạt động kinh doanh.</p> <p>Với nỗ lực mạnh mẽ từ VietinBank, DV TTKDTM hứa hẹn trở th&agrave;nh phương thức hiện đại trong qu&aacute; tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, g&oacute;p phần th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội.</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> </div>

Theo congthuong.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top