Sắp có thể dùng khuôn mặt để mua hàng tại Việt Nam

GS25 dự kiến sẽ là hệ thống bán lẻ đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng nhận diện gương mặt tại Việt Nam.

<div> <p class="Normal">Chuỗi cửa h&agrave;ng tiện lợi GS25 vừa bắt tay hợp t&aacute;c với Wee Digital để triển khai giải ph&aacute;p thanh to&aacute;n bằng nhận diện gương mặt tại hơn 100 điểm b&aacute;n ở TP HCM v&agrave; B&igrave;nh Dương từ đầu năm sau.</p> <p class="Normal">Với giải ph&aacute;p n&agrave;y, người d&ugrave;ng chỉ cần tải ứng dụng WeePay để qu&eacute;t gương mặt, th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng ch&iacute;nh gương mặt để thanh to&aacute;n m&agrave; kh&ocirc;ng cần c&agrave; thẻ, qu&eacute;t QR hay d&ugrave;ng tiền mặt.</p> <p class="Normal">GS25 sẽ bố tr&iacute; m&aacute;y nhận diện gương mặt tại quầy t&iacute;nh tiền. Qu&aacute; tr&igrave;nh thanh to&aacute;n diễn ra với 3 bước: kh&aacute;ch h&agrave;ng nhấp x&aacute;c nhận số tiền tr&ecirc;n m&aacute;y, nhập mật khẩu đ&atilde; thiết lập tr&ecirc;n ứng dụng của m&igrave;nh v&agrave; để m&aacute;y qu&eacute;t gương mặt l&agrave; tiền tự trừ trong thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p class="Normal">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; 22 dịch vụ thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt. Việc triển khai th&ecirc;m thanh to&aacute;n bằng gương mặt d&ugrave; kh&ocirc;ng mang lại doanh thu v&agrave; lợi nhuận trực tiếp nhưng sẽ tăng được trải nghiệm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;, &ocirc;ng Mai Thụy Nh&acirc;n, CEO GS25 cho biết c&ocirc;ng ty cũng l&agrave; nh&agrave; b&aacute;n lẻ đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam chấp nhận nhanh to&aacute;n bằng gương mặt.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/28/img20201127124402-1606549473-6135-1606549574.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=CgYOVaXoeeUnE_UddiQJ9Q" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="900" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_img20201127124402-1606549473-6135-1606549574.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/28/img20201127124402-1606549473-6135-1606549574.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=AR0lcTKNK0fekurn71DM-A 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/28/img20201127124402-1606549473-6135-1606549574.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=yZXAGxDDNxpObMnesVKzqQ 2x" /><img alt="Khách hàng dùng thử nghiệm thanh toán bằng nhận diện gương mặt tại một cửa hàng GS25 ở quận 1, TP HCM. Ảnh: Dỹ Tùng." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_img20201127124402-1606549473-6135-1606549574.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Kh&aacute;ch h&agrave;ng d&ugrave;ng thử nghiệm thanh to&aacute;n bằng nhận diện gương mặt tại một cửa h&agrave;ng GS25 ở quận 1, TP HCM. <em>Ảnh: Dỹ T&ugrave;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Thực tế, c&ocirc;ng nghệ nhận diện gương mặt đ&atilde; được bắt đầu ứng dụng trong ng&agrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh từ khoảng một năm trở lại đ&acirc;y, nhưng tập trung ở kh&acirc;u nhận diện kh&aacute;ch h&agrave;ng hay giao dịch tự động.</p> <p class="Normal">Đơn cử TPBank l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n cho ph&eacute;p r&uacute;t tiền bằng nhận diện gương mặt tại hệ thống LiveBank. Hay VietinBank, ABBank d&ugrave;ng c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y để nhận diện kh&aacute;ch h&agrave;ng tại ph&ograve;ng giao dịch. Tuy nhi&ecirc;n, hiện chưa c&oacute; hệ thống b&aacute;n lẻ n&agrave;o chấp nhận thanh to&aacute;n bằng nhận diện gương mặt.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Nh&acirc;n x&aacute;c nhận cần phải c&oacute; thời gian để kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave;m quen với thanh to&aacute;n bằng gương mặt nhưng yếu tố thuận lợi của c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y l&agrave; xu hướng thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt đang ph&aacute;t triển. Ở GS25, tỷ lệ thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt đ&atilde; tăng từ 10% v&agrave;o ban đầu l&ecirc;n 30% hiện tại.</p> <p class="Normal">&Ocirc;ng Christian Nguyễn, Nh&agrave; s&aacute;ng lập ki&ecirc;m CEO Wee Digital cho rằng tương lai của thanh to&aacute;n bằng sinh trắc học chắc chắn sẽ đến v&agrave; thịnh h&agrave;nh trong 5-10 năm tới. &quot;Gi&aacute; trị giao dịch qua QR hiện vẫn c&ograve;n rất nhỏ so với tổng giao dịch n&ecirc;n thị trường c&ograve;n rất nhiều cơ hội cho c&aacute;c giải ph&aacute;p thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt kh&aacute;c&quot;, &ocirc;ng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Wee Digital l&agrave; fintech nội địa v&agrave; kh&ocirc;ng phải gương mặt xa lạ trong giới khởi nghiệp. C&ocirc;ng ty n&agrave;y l&agrave; qu&aacute;n qu&acirc;n trong cuộc thi Fintech Challenge do Ng&acirc;n h&agrave;ng nh&agrave; nước Việt Nam tổ chức v&agrave; hai lần nhận đầu tư từ VinaCapital Ventures v&agrave; InterVest (H&agrave;n Quốc).</p> <p class="Normal">Th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2018, c&ocirc;ng ty đang cung cấp c&aacute;c giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ nhận diện gương mặt, cả phần cứng v&agrave; phần mềm, cho VietinBank, ABBank v&agrave; mảng kh&aacute;ch sạn, nghỉ dưỡng Vinpearl thuộc Vingroup. Năm 2020, doanh thu Wee Digital ước đạt 2,2 triệu USD.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top