Quốc hội đồng ý 'giải cứu' Vietnam Airlines

Ngân hàng Nhà nước sẽ tái cấp vốn, gia hạn để các nhà băng cho Vietnam Airlines vay, đồng thời SCIC được chỉ định tham gia đợt tăng vốn của tổng công ty này.

<div> <p class="Normal">Theo Nghị quyết vừa th&ocirc;ng qua, Quốc hội cho ph&eacute;p Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước t&aacute;i cấp vốn v&agrave; gia hạn kh&ocirc;ng qu&aacute; hai lần với ng&acirc;n h&agrave;ng cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh.</p> <p class="Normal">Đồng thời, Tổng c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ ch&agrave;o b&aacute;n th&ecirc;m cổ phiếu cho cổ đ&ocirc;ng hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng kho&aacute;n, nhưng được miễn trừ điều kiện hoạt động kinh doanh phải c&oacute; l&atilde;i năm liền trước khi ch&agrave;o b&aacute;n.</p> <p class="Normal">Tổng c&ocirc;ng ty Đầu tư v&agrave; Kinh doanh vốn Nh&agrave; nước (SCIC) sẽ l&agrave; đơn vị thay mặt Ch&iacute;nh phủ đầu tư mua cổ phiếu thuộc quyền mua của cổ đ&ocirc;ng Nh&agrave; nước theo phương thức chuyển giao quyền mua, đồng thời, cho ph&eacute;p x&aacute;c định việc đầu tư n&ecirc;u tr&ecirc;n thuộc dự &aacute;n nh&oacute;m A.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/17/san-bay-Da-Nang-8311-1605613199.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=gAvpK8d6HULcnygCgKY0hA" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="450" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/17/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_san-bay-da-nang-8311-1605613199.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/17/san-bay-Da-Nang-8311-1605613199.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=WazO9citkAT7OVsIzgUuoA 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/11/17/san-bay-Da-Nang-8311-1605613199.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=HRJOxL_8s86gv8XdiYF4Ng 2x" /><img alt="Sân bay Đà Nẵng vắng tanh do Covid-19. Ảnh: Nguyễn Đông." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/17/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_san-bay-da-nang-8311-1605613199.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng vắng tanh do Covid-19. Ảnh: <em>Nguyễn Đ&ocirc;ng.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Quốc hội y&ecirc;u cầu tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, kiểm to&aacute;n, gi&aacute;m s&aacute;t việc tổ chức thực hiện. Vietnam Airlines được y&ecirc;u cầu tiếp tục c&oacute; giải ph&aacute;p xử l&yacute; giảm lỗ, quan t&acirc;m đến quyền lợi người lao động trong điều kiện Covid-19 c&oacute; khả năng chưa thể sớm chấm dứt.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, Vietnam Airlines cho biết đ&atilde; c&oacute; 14 b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh thức gửi c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước v&agrave; nhiều cuộc l&agrave;m việc với ch&iacute;nh phủ về việc th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho doanh nghiệp. Tổng c&ocirc;ng ty đề xuất g&oacute;i trợ cấp trị gi&aacute; 12.000 tỷ đồng, gồm việc cho vay t&aacute;i cấp vốn v&agrave; tăng vốn điều lệ.</p> <p class="Normal">Trong 9 th&aacute;ng đầu năm, h&atilde;ng bay b&aacute;o lỗ 10.750 tỷ đồng, tương đương hơn 70% kế hoạch lỗ cả năm. Đến hết th&aacute;ng 9, Vietnam Airlines vận chuyển 10,2 triệu lượt kh&aacute;ch, bằng 58,8% c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Doanh thu chỉ đạt gần 24.000 tỷ đồng, tương đương 41,7% c&ugrave;ng kỳ.</p> <p class="Normal">Sau nhịp hồi phục nhẹ giữa năm, doanh thu qu&yacute; III của Vietnam Airlines giảm rất s&acirc;u do ảnh hưởng của l&agrave;n s&oacute;ng dịch thứ hai hồi cuối th&aacute;ng 7. Trong khi những năm trước, ba th&aacute;ng n&agrave;y thường l&agrave; qu&yacute; c&oacute; doanh thu cao nhất. H&atilde;ng phải dừng 22 đường bay mới mở giai đoạn cao điểm h&egrave;.</p> <p class="Normal">Để đảm bảo thanh khoản v&agrave; khả năng hoạt động li&ecirc;n tục, Vietnam Airlines cho biết tiếp tục thắt chặt c&aacute;c khoản chi (giảm được hơn 5.300 tỷ đồng), đ&agrave;m ph&aacute;n gi&atilde;n nợ, c&acirc;n đối thanh to&aacute;n với c&aacute;c khoản cần thiết, tăng vay ngắn hạn... B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hoạt động tận dụng m&aacute;y nh&agrave;n rỗi để chở h&agrave;ng từ th&aacute;ng 3 đến nay cũng đ&oacute;ng g&oacute;p cho h&atilde;ng hơn 1.900 tỷ đồng, với 2.660 chuyến bay.</p> <p class="Normal">Trước đ&oacute;, đại diện SCIC cũng khẳng định mong muốn được đầu tư v&agrave;o Vietnam Airlines. Để th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, l&atilde;nh đạo SCIC cho rằng kh&ocirc;ng thể d&ugrave;ng c&aacute;c giải ph&aacute;p đơn độc, phải đồng bộ nhiều c&aacute;ch, c&oacute; thể l&agrave; tăng vốn, đi vay, t&aacute;i cấu tr&uacute;c v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n lại c&aacute;c khoản nợ.</p> <p class="Normal"><strong>Minh Sơn</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top