Hãng bay quốc gia Vietnam Airlines đã lỗ hơn 10 nghìn tỷ đồng

Ngay từ tháng 6, lãnh đạo Vietnam Airlines đã kêu cứu, nếu không được Chính phủ “rót tiền” hỗ trợ, thì đến tháng 8 hãng sẽ cạn tiền hoạt động. Tuy nhiên đến nay, Vietnam Airlines vẫn có thể duy trì hoạt động.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">Ngay từ th&aacute;ng 6, l&atilde;nh đạo Vietnam Airlines đ&atilde; k&ecirc;u cứu, nếu kh&ocirc;ng được Ch&iacute;nh phủ &ldquo;r&oacute;t tiền&rdquo; hỗ trợ, th&igrave; đến th&aacute;ng 8 h&atilde;ng sẽ cạn tiền hoạt động. Tuy nhi&ecirc;n đến nay, Vietnam Airlines vẫn c&oacute; thể duy tr&igrave; hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;">L&yacute; giải về vấn đề n&agrave;y, tại buổi họp b&aacute;o qu&yacute; III, &ocirc;ng Trần Thanh Hiền - Trưởng ban T&agrave;i ch&iacute;nh Vietnam Airlines - cho biết, hết th&aacute;ng 6, doanh thu của h&atilde;ng chỉ đạt tr&ecirc;n 20.000 tỷ đồng, đạt 53%, lỗ 6.500 tỷ đồng. Ri&ecirc;ng C&ocirc;ng ty mẹ lỗ 5.111 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, thời điểm đ&oacute; Vietnam Airlines vẫn c&ograve;n dư khoảng 2.695 tỷ đồng.&nbsp;Do c&aacute;c khoản vay ngắn hạn đ&atilde; được đẩy l&ecirc;n (4.600 tỷ đồng), c&aacute;c khoản đ&agrave;m ph&aacute;n gi&atilde;n, ho&atilde;n nợ (hơn 3.600 tỷ) được thực hiện đồng bộ n&ecirc;n h&atilde;ng vẫn duy tr&igrave; được hoạt động.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Hãng bay quốc gia Vietnam Airlines đã lỗ hơn 10 nghìn tỷ đồng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_vietnam-airlines-dung-van-chuyen-khach-tu-chau-au-ve-viet-nam.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Vietnam Airlines cũng như c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng trong nước rất kh&oacute; khăn do ảnh hưởng của Covid-19</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu kh&ocirc;ng tiếp cận được nguồn vốn vay ng&acirc;n h&agrave;ng cũng như đ&agrave;m ph&aacute;n gi&atilde;n, ho&atilde;n nợ th&igrave; Vietnam Airlines đ&atilde; hết tiền từ th&aacute;ng 6 vừa qua, chứ kh&ocirc;ng phải tới th&aacute;ng 8&rdquo;, &ocirc;ng Hiền n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả sản xuất kinh doanh 9 th&aacute;ng đầu năm của Vietnam Airlines cho thấy, h&atilde;ng c&oacute; doanh thu gần 24.000 tỷ, lỗ 10.750 tỷ, tương ứng 70% kế hoạch lỗ (hơn 15.000 tỷ), c&ocirc;ng ty mẹ lỗ 8.737 tỷ tương đương 60% kế hoạch lỗ của cả năm.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Đến hết th&aacute;ng 9, Vietnam Airlines c&ograve;n khoảng 1.900 tỷ đồng nhưng vay ngắn hạn tăng l&ecirc;n, nợ qu&aacute; hạn được gi&atilde;n ho&atilde;n cũng tăng l&ecirc;n tương ứng. Vietnam Airlines đ&atilde; chủ động cắt giảm tới 5.335 tỷ, trong đ&oacute; c&oacute; phần cắt giảm kh&oacute; ra quyết định nhất l&agrave; chi ph&iacute; tiền lương, nh&acirc;n c&ocirc;ng...</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đặng Anh Tuấn, Trưởng ban Truyền th&ocirc;ng Vietnam Airlines, cho rằng, hiện bay nội địa đ&atilde; hồi phục với 86% lượng kh&aacute;ch n&ecirc;n đến một mức n&agrave;o đ&oacute; hoạt động bay nội địa sẽ kh&ocirc;ng thể tăng th&ecirc;m nữa. V&igrave; vậy việc mở lại c&aacute;c đường bay quốc tế vẫn sẽ l&agrave; điều kiện gi&uacute;p h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng giảm bớt kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Tuấn tin tưởng, với thế mạnh của Vietnam Airlines tại thị trường Đ&ocirc;ng bắc &Aacute; gồm những nước c&oacute; khả năng kiểm so&aacute;t dịch tốt gồm: Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Trung Quốc, Đ&agrave;i Loan,... với sự v&agrave;o cuộc của Ch&iacute;nh phủ Việt Nam v&agrave; c&aacute;c nước, c&aacute;c đường bay quốc tế sẽ sớm hoạt động trở lại</p> <table class="phatngon" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="item-text"> <p style="text-align: justify;"><strong>Vietnam Airlines được &quot;tặng&quot; 30% cổ phần tại Pacific Airlines</strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đặng Anh Tuấn cho biết, việc chuyển giao lại 30% cổ phần của Qantas tại Pacific Airlines cho Vietnam Airlines đang được tiến h&agrave;nh c&aacute;c bước thủ tục.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Tuấn n&oacute;i r&otilde;, kh&ocirc;ng phải Qantas Group b&aacute;n lại cổ phần tại Pacific Airlines với gi&aacute; 0 đồng hay 1 đồng, m&agrave; l&agrave; tặng lại Vietnam Airlines.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;ng đang b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban quản l&yacute; vốn nh&agrave; nước tại doanh nghiệp, c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, Ch&iacute;nh phủ phương &aacute;n tiếp nhận lại số cổ phần n&agrave;y. Việc c&ocirc;ng bố c&ocirc;ng khai dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 10 tới.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc Pacific Airlines Nguyễn Đăng Cường th&ocirc;ng tin th&ecirc;m, d&ugrave; c&oacute; nhận th&ecirc;m 30% vốn của Qantas hay kh&ocirc;ng, phần vốn nh&agrave; nước tại h&atilde;ng qua tỷ lệ sở hữu của Vietnam Airlines vẫn chiếm cổ phần đa số.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top