Quan hệ tình dục trước hôn nhân: Mất nhiều hơn được

Một số đôi uyên ương cho rằng, quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng có cái lý thú, đó là được khám phá người bạn trai (gái) của mình, là hành động thể hiện tình yêu đã được thăng hoa.

<p>Một số đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương cho rằng, quan hệ t&igrave;nh dục trước h&ocirc;n nh&acirc;n cũng c&oacute; c&aacute;i l&yacute; th&uacute;, đ&oacute; l&agrave; được kh&aacute;m ph&aacute; người bạn trai (g&aacute;i) của m&igrave;nh, l&agrave; h&agrave;nh động thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u đ&atilde; được thăng hoa. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute; v&agrave; nhiều b&aacute;c sĩ khẳng định, quan hệ t&igrave;nh dục trước h&ocirc;n nh&acirc;n mất nhiều hơn được.</p> <p><strong><span>Thực trạng&hellip;</span></strong></p> <p>Kết quả nhiều khảo s&aacute;t cho thấy thế hệ thanh thiếu ni&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; quan hệ t&igrave;nh dục (QHTD) sớm.. Nếu như năm năm trước, tuổi QHTD lần đầu ở nam giới l&agrave; 20, nữ l&agrave; 19,4 th&igrave; nay độ tuổi n&agrave;y đ&atilde; giảm c&ograve;n 18,2 ở nam v&agrave; 18 ở nữ. Kết quả khảo s&aacute;t cũng cho thấy sự tồn tại của t&igrave;nh dục trước h&ocirc;n nh&acirc;n trong nam/nữ chưa lập gia đ&igrave;nh&nbsp; ở nh&oacute;m tuổi 14-17, l&agrave; 42% nam&nbsp; v&agrave; 37% nữ, con số tương ứng ở nh&oacute;m tuổi 22-25 l&agrave; 57% nam v&agrave; 52% nữ.</p> <p>Đặc biệt, sau năm năm, tỉ lệ nữ giới c&oacute; QHTD trước h&ocirc;n nh&acirc;n đ&atilde; tăng từ 74% l&ecirc;n 77%.Về nguy&ecirc;n nh&acirc;n của tr&igrave;nh trạng tr&ecirc;n, c&oacute;&nbsp; &yacute; kiến cho rằng việc c&aacute;c bạn trẻ hiện nay quan hệ t&igrave;nh dục trước h&ocirc;n nh&acirc;n l&agrave;&nbsp; bị ảnh hưởng của c&aacute;c nước phương T&acirc;y. &Yacute; kiến n&agrave;y h&igrave;nh như c&oacute; sự ngộ nhận do ch&uacute;ng ta chỉ được tiếp nhận th&ocirc;ng tin qua phim ảnh m&agrave; th&ocirc;i.</p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu c&oacute; t&ecirc;n Sex Education in America (Gi&aacute;o dục giới t&iacute;nh tại Mỹ) do Trường quản trị John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard phối hợp với National Public Radio tiến h&agrave;nh năm 2003 đối với người d&acirc;n Mỹ, theo đ&oacute; khi được hỏi: &ocirc;ng b&agrave; c&oacute; đồng &yacute; rằng t&igrave;nh dục kh&ocirc;ng h&ocirc;n nh&acirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng x&eacute;t về mặt lu&acirc;n l&yacute; hay kh&ocirc;ng? c&oacute; 50% số người trả lời đồng &yacute; v&agrave; 46% kh&ocirc;ng đồng &yacute;, c&oacute; 3% người trả lời kh&ocirc;ng biết v&agrave; 1% từ chối trả lời c&acirc;u hỏi.&nbsp; 83% đồng &yacute; quan hệ t&igrave;nh dục kh&ocirc;ng h&ocirc;n nh&acirc;n l&agrave; điều tội lỗi.</p> <p>Với một c&acirc;u hỏi kh&aacute;c l&agrave; &ocirc;ng b&agrave; c&oacute; nghĩ rằng quan hệ t&igrave;nh dục trước h&ocirc;n nh&acirc;n của c&aacute;c bạn thanh thiếu ni&ecirc;n (tuổi teen) l&agrave; kh&ocirc;ng đ&uacute;ng x&eacute;t về mặt đạo đức hay kh&ocirc;ng? C&acirc;u trả lời đồng &yacute; chiếm đa số rất cao với 63%, trong khi số người kh&ocirc;ng đồng &yacute; chỉ 35%. Liệu việc n&agrave;y c&oacute; phải l&agrave; tội lỗi kh&ocirc;ng? c&oacute; 77% đồng &yacute; v&agrave; 20% kh&ocirc;ng đồng &yacute;.</p> <p>Kết quả nghi&ecirc;n cứu c&ograve;n cho thấy c&oacute; gần 50% số người d&acirc;n Mỹ cho rằng d&ugrave; ở độ tuổi n&agrave;o cũng cần phải chờ đến khi kết h&ocirc;n th&igrave; mới quan hệ t&igrave;nh dục. C&acirc;u hỏi nam giới n&ecirc;n chờ đến độ tuổi n&agrave;o mới n&ecirc;n bắt đầu c&oacute; quan hệ t&igrave;nh dục?&nbsp; c&oacute; 44% số người được hỏi cho rằng n&ecirc;n chờ đến khi kết h&ocirc;n, 31% cho rằng n&ecirc;n chờ đến tuổi 18. Đối với nữ, 33% cho rằng n&ecirc;n chờ đến tuổi 18 v&agrave; c&oacute; 47% trả lời l&agrave; n&ecirc;n chờ đến khi kết h&ocirc;n. Tuy c&oacute; QHTD sớm nhưng kiến thức mang thai lại hạn rất chế.</p> <p>Với c&acirc;u hỏi đơn giản &ldquo;Bạn g&aacute;i c&oacute; thể mang thai sau lần QHTD đầu ti&ecirc;n kh&ocirc;ng&rdquo;? chỉ c&oacute; 67% nam v&agrave; 74% nữ trả lời &ldquo;C&oacute;&rdquo;. Với c&acirc;u hỏi &ldquo;Nếu kh&ocirc;ng muốn mang thai, người ta n&ecirc;n l&agrave;m g&igrave;?&rdquo;, hơn 20% bạn trẻ n&oacute;i rằng &ldquo;Kh&ocirc;ng biết&rdquo;, d&ugrave; c&oacute; 80% người trả lời &ldquo;sẽ sử dụng biện ph&aacute;p tr&aacute;nh thai&rdquo; nhưng lại kh&ocirc;ng đưa ra được cụ thể những biện ph&aacute;p n&agrave;o tr&aacute;nh thai an to&agrave;n hoặc sử dụng biện ph&aacute;p đ&oacute; như thế n&agrave;o(!).</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><strong><span>V&agrave; hậu quả</span></strong></p> <table align="right" cellpadding="0" cellspacing="5"> <tbody> <tr> <td style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; vertical-align: top;"> <blockquote> <p><strong><span>QHTD trước h&ocirc;n nh&acirc;n, kh&ocirc;ng được bảo vệ, bạn nữ c&oacute; thai ngo&agrave;i &yacute; muốn sẽ giải quyết ra sao? Hầu hết vị th&agrave;nh ni&ecirc;n khi c&oacute; thai đều dấu gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n tự giải quyết hậu quả ở những cơ sở nạo ph&aacute; thai bất hợp ph&aacute;p, kh&ocirc;ng bảo đảm an to&agrave;n n&ecirc;n dễ g&acirc;y những biến chứng rất nguy hiểm đến t&iacute;nh mạng hoặc để lại những hậu quả l&acirc;u d&agrave;i kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội sửa chữa.</span></strong></p> </blockquote> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <div><span>H&agrave;nh vi quan hệ t&igrave;nh dục trước h&ocirc;n nh&acirc;n đ&atilde; vi phạm đạo đức v&agrave; li&ecirc;n quan đến sự l&agrave;nh mạnh của thể x&aacute;c lẫn tinh thần của mỗi c&aacute; nh&acirc;n, thậm ch&iacute; c&ograve;n g&acirc;y hậu quả kh&ocirc;ng tốt&nbsp; cho cả tương lai. H&agrave;nh động n&agrave;y sẽ đưa cả hai v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&oacute; xử, đặc biệt l&agrave; bạn g&aacute;i thường ngượng ng&ugrave;ng, lo lắng, tự dằn vặt m&igrave;nh, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ.&nbsp; Nếu đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương quan hệ trước khi đ&aacute;m cưới th&igrave; xem như đ&ecirc;m t&acirc;n h&ocirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n &yacute; nghĩa thi&ecirc;ng li&ecirc;ng nữa, sự h&aacute;o hức, hứng th&uacute; giảm đi rất nhiều. QHTD trước h&ocirc;n nh&acirc;n&nbsp; thường thực hiện một c&aacute;ch l&eacute;n l&uacute;t, với t&acirc;m trạng căng thẳng n&ecirc;n kh&ocirc;ng mang lại cảm gi&aacute;c hưng phấn, &ldquo;kh&ocirc;ng tới đ&iacute;ch&rdquo;. </span></div> <div><span>Khi y&ecirc;u nhau&nbsp; họ sẵn s&agrave;ng trao cho nhau tất cả những g&igrave; tốt đẹp nhất, kh&ocirc;ng hề hối tiếc, tuy nhi&ecirc;n, khi đ&atilde; quan hệ t&igrave;nh dục nhiều ch&agrave;ng trai liền sinh nghi ngờ v&igrave; sự dễ d&agrave;ng của bạn g&aacute;i. Khi mới trao nhau những g&igrave; qu&yacute; gi&aacute; nhất hoặc cuộc t&igrave;nh mới đi được đoạn đường ngắn th&igrave; chuyện ngo&agrave;i &yacute; muốn xảy ra - đ&oacute; l&agrave; chia tay. Thực tế cho thấy, QHTD trước h&ocirc;n nh&acirc;n, thường th&igrave; cả hai chưa được chuẩn bị t&acirc;m l&yacute; trước, chưa tự trang bị kiến thức t&igrave;nh dục, n&ecirc;n chưa c&oacute; kinh nghiệm, dễ c&oacute; h&agrave;nh vi th&ocirc; bạo khiến người phụ nữ bị tổn thương. </span></div> <div><span>QHTD kh&ocirc;ng được bảo vệ rất dễ dẫn đến mang thai ngo&agrave;i &yacute; muốn, đặc biệt l&agrave; c&oacute; thể mắc c&aacute;c bệnh l&acirc;y qua đường t&igrave;nh dục bao gồm cả HIV/AIDS.&nbsp; QHTD trước h&ocirc;n nh&acirc;n, kh&ocirc;ng được bảo vệ, bạn nữ c&oacute; thai ngo&agrave;i &yacute; muốn sẽ giải quyết ra sao? Hầu hết vị th&agrave;nh ni&ecirc;n khi c&oacute; thai đều dấu gia đ&igrave;nh, người th&acirc;n tự giải quyết hậu quả ở những cơ sở nạo ph&aacute; thai bất hợp ph&aacute;p, kh&ocirc;ng bảo đảm an to&agrave;n n&ecirc;n dễ g&acirc;y những biến chứng rất nguy hiểm đến t&iacute;nh mạng hoặc để lại những hậu quả l&acirc;u d&agrave;i kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội sửa chữa. </span></div> <div><span>Theo lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c b&aacute;c sĩ sản khoa, chỉ khi n&agrave;o &ldquo;vạn bất đắc dĩ&rdquo; kh&ocirc;ng thể giữ thai lại được th&igrave;&nbsp; mới n&ecirc;n nạo, h&uacute;t hay ph&aacute; thai v&igrave; thủ thuật n&agrave;y dễ để lại những hậu quả nghi&ecirc;m trọng như: s&oacute;t thai, chảy m&aacute;u, nhiễm khuẩn, thủng tử cung, d&iacute;nh buồng tử cung, vi&ecirc;m tắc ống dẫn trứng&nbsp; vĩnh viễn tước đi quyền được l&agrave;m mẹ của bạn. </span></div> <div><span>Những cuộc t&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; QHTD, khi chia tay th&igrave; người thiệt th&ograve;i nhất vẫn l&agrave; bạn nữ. Mặc d&ugrave; b&acirc;y giờ chuyện trinh tiết kh&ocirc;ng phải l&agrave; tất cả, nhưng thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc; g&aacute;i n&agrave;o d&aacute;m tự tin khi tiếp x&uacute;c v&agrave; n&oacute;i lời y&ecirc;u với người đến sau hay kh&ocirc;ng cảm thấy hổ thẹn với ch&iacute;nh bản th&acirc;n , lu&ocirc;n cảm thấy m&igrave;nh c&oacute; lỗi. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n QHTD trước h&ocirc;n nh&acirc;n, h&atilde;y giữ g&igrave;n v&agrave; tr&acirc;n trọng người bạn&nbsp; của m&igrave;nh. </span></div> <div><span>Nếu như phải n&oacute;i lời chia tay th&igrave; người con trai cũng kh&ocirc;ng cảm thấy tội lỗi v&agrave; người con g&aacute;i cũng tự tin v&agrave; mạnh dạn khi n&oacute;i lời y&ecirc;u với người đến sau.&nbsp; T&igrave;nh y&ecirc;u bao gồm c&oacute; t&igrave;nh dục nhưng kh&ocirc;ng phải chỉ c&oacute; t&igrave;nh dục mới đem hạnh ph&uacute;c đến cho t&igrave;nh y&ecirc;u.</span></div> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top