Phụ huynh trải áo mưa, ngồi đọc báo đợi con

Ông Thái Thành Luân ngồi đợi con tại điểm thi THPT Trưng Vương, TP.HCM. Ông và các phụ huynh khác được tình nguyên viên phát báo để đọc.

<div> <div> <blockquote> <p>- 900.079 học sinh đăng k&yacute; thi tốt nghiệp THPT 2020.</p> <p>- 866.946 th&iacute; sinh l&agrave;m thủ tục dự thi (96,3%).</p> <p>- 26.168 em phải ho&atilde;n thi v&igrave; Covid-19.</p> <p>- Những địa phương c&oacute; th&iacute; sinh thi đợt 2: Đ&agrave; Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ng&atilde;i, Lạng Sơn.</p> </blockquote> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nBaBMku4OVo/369b5cc08c8d65d33c9c/802c7d49dc0c35526c1d/720/b2d4a900e44d0d13545c.mp4?authen=exp=1597108370~acl=/nBaBMku4OVo/*~hmac=513e54d032fc617778726a57a640414a" false="" source-url="/video-sat-khuan-tay-do-than-nhiet-thi-sinh-truoc-gio-thi-ngu-van-post1117421.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="b2d4a900e44d0d13545c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/gtnjj3/2020_08_09/do_than_nhiet.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Ev28Xq__jKk/3a26577d87306e6e3721/303aca5f6b1a8244db0b/480/b2d4a900e44d0d13545c.mp4?authen=exp=1597108370~acl=/Ev28Xq__jKk/*~hmac=c6ab2e788d3ece13c1dd38ea254a0418" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/_N7IXNBspGU/whls/vod/0/qTJLCmLqV7nSN5_bA_S/b2d4a900e44d0d13545c.m3u8?authen=exp=1597065170~acl=/_N7IXNBspGU/*~hmac=e183133f25f8f361571fa9240b479da9" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Ev28Xq__jKk/3a26577d87306e6e3721/303aca5f6b1a8244db0b/480/b2d4a900e44d0d13545c.mp4?authen=exp=1597108370~acl=/Ev28Xq__jKk/*~hmac=c6ab2e788d3ece13c1dd38ea254a0418" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/nBaBMku4OVo/369b5cc08c8d65d33c9c/802c7d49dc0c35526c1d/720/b2d4a900e44d0d13545c.mp4?authen=exp=1597108370~acl=/nBaBMku4OVo/*~hmac=513e54d032fc617778726a57a640414a" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>S&aacute;t khuẩn tay, đo th&acirc;n nhiệt th&iacute; sinh trước giờ thi Ngữ văn</span></strong> S&aacute;ng 9/8, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 bắt đầu với m&ocirc;n Ngữ văn. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 được triển khai tại nhiều điểm trường.</figcaption> </figure> &nbsp; <div> <ul class="events"> <li class="facebook featured" id="205063"> <div> <div> <h3>C&otilde;ng bạn đến trường thi</h3> <p>Tại điểm thi THPT Thiệu Sơn 2, Thanh Ho&aacute;, một th&iacute; sinh c&otilde;ng bạn đến trường thi. H&igrave;nh ảnh được bạn Đ&agrave;o Ngọc Trinh chia sẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Bạn Trinh cho biết th&ecirc;m&nbsp;hai th&iacute; sinh l&agrave; học sinh trường THPT Thiệu Sơn 5, Thanh Ho&aacute;. Trước khi v&agrave;o trường thi, hai em được đo th&acirc;n nhiệt, kiểm tra sức khoẻ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/51/znews-photo-zadn-vn_cong_ban_di_thi.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="picture featured" id="205062"> <div> <div> <h3>Phụ huynh trải &aacute;o mưa, ngồi đọc b&aacute;o&nbsp;đợi con</h3> <p>&Ocirc;ng Th&aacute;i Th&agrave;nh Lu&acirc;n đưa con đến điểm thi THPT Trưng Vương, TP.HCM. D&ugrave; nh&agrave; chỉ c&aacute;ch trường 3 km,&nbsp;&ocirc;ng vẫn ở lại đợi con. &Ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c phụ huynh kh&aacute;c được t&igrave;nh nguy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&aacute;t b&aacute;o để đọc trong l&uacute;c chờ đợi. Ảnh: <em>Phương L&acirc;m</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/97/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep11_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 2" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/37/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep12_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 3" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="facebook featured" id="205061"> <div> <div> <h3>&#39;Ch&uacute;c c&aacute;c em thi tốt&#39;</h3> <p>Trường THPT Phan Việt Thống (Cai Lậy, Tiền Giang) để sẵn b&aacute;nh ngọt miễn ph&iacute; tại nh&agrave; ăn&nbsp;cho c&aacute;c bạn học sinh đi thi. H&igrave;nh ảnh được đăng tải tr&ecirc;n Fanpage của trường, nhanh ch&oacute;ng nhận nhận được nhiều lượt th&iacute;ch v&agrave; chia sẻ.&nbsp;<span>Theo t&agrave;i khoản Facebook </span><em style="font-size: 16px;">Thi&ecirc;n Nghi</em><span>, cựu học sinh của trường, một thầy gi&aacute;o </span><span>đ&atilde; bỏ </span><span>tiền mua b&aacute;nh ngọt</span><span>&nbsp;cổ vũ tinh thần của c&aacute;c </span><span>sĩ tử</span><span>.</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/28/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep10.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 4" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="picture featured" id="205060"> <div> <div> <h3>7h35, th&iacute; sinh bắt đầu l&agrave;m b&agrave;i m&ocirc;n Ngữ văn</h3> <p>Th&iacute; sinh TP.HCM l&agrave;m b&agrave;i thi Ngữ văn s&aacute;ng 9/8. M&ocirc;n đầu ti&ecirc;n của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 thi tự luận, thời gian 120 ph&uacute;t. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/33/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep9_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 5" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205059"> <div> <div> <h3>TP.HCM: Th&iacute; sinh vội v&atilde; chạy v&agrave;o ph&ograve;ng thi</h3> <p>7h15, tại điểm thi THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa đọc số b&aacute;o danh, gọi c&aacute;c em v&agrave;o vị tr&iacute; ngồi được đ&aacute;nh số.&nbsp;Một v&agrave;i em đến muộn, vội v&atilde; chạy v&agrave;o ph&ograve;ng thi. Ảnh: <em>Duy Hiệu.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/88/znews-photo-zadn-vn_thisinh2_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 6" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/28/znews-photo-zadn-vn_thisih_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 7" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="205058"> <div> <div> <h3>Một số th&iacute; sinh TP.HCM đến muộn, chạy v&agrave;o ph&ograve;ng thi</h3> <p>7h15, điểm thi THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa đ&atilde; cho th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi.&nbsp;Một số em&nbsp;đến muộn, vội v&atilde; chạy v&agrave;o trường. Ảnh: <em>Duy Hiệu</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/99/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep7_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 8" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/58/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep6_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 9" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205057"> <div> <div> <h3>Th&iacute; sinh tỏ ra mệt mỏi trước giờ thi</h3> <p>Tại điểm thi THPT Gia Định, một số th&iacute; sinh tỏ ra mệtmỏi trước giờ thi. Gi&aacute;m thị&nbsp;đ&aacute;nh sốb&aacute;o danh, sơ đồ chỗ ngồi v&agrave; gọi th&iacute; sinh v&agrave;o ph&ograve;ng thi của th&iacute; sinh. Gi&aacute;m thịnhiều lần nhắc nhở th&iacute; sinh kh&ocirc;ng mang theo điện thoại di động v&agrave; thiết bị điệntử v&agrave;o ph&ograve;ng thi. B&igrave;nh nước th&iacute; sinh mang theo cũng được y&ecirc;u cầu để ngo&agrave;i h&agrave;nhlang. Ảnh: <em>Nhật Lệ.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/49/znews-photo-zadn-vn_z2016064323565_f04c8d95782f1a51ca3f1b16e258177f.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="205056"> <div> <div> <h3>Đeo khẩu trang trong ph&ograve;ng thi</h3> <p>7h c&aacute;c th&iacute; sinh được hướng dẫn v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute;, chuẩn bị kiểm tra Phiếu b&aacute;o danh. Tất cả th&iacute; sinh đều đeo khẩu trang y tế nhằm mục đ&iacute;ch ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.&nbsp;</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/5/znews-photo-zadn-vn_goithi2.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/44/znews-photo-zadn-vn_goithi.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="205055"> <div> <div> <h3>Xe chuy&ecirc;n dụng chở 7 th&iacute; sinh ở nơi c&oacute; ca bệnh Covid-19 đi thi</h3> <p>Để đảm bảo an to&agrave;n kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh bố tr&iacute; xe chuy&ecirc;n dụng chở 7 th&iacute; sinh ở th&ocirc;n đang khoanh v&ugrave;ng c&aacute;ch ly v&igrave; c&oacute; ca dương t&iacute;nh SARS-CoV-2.Ng&agrave;nh gi&aacute;o dục, y tế v&agrave; C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh phối hợp huyện Hưng H&agrave;&nbsp;bố tr&iacute; k&iacute;p trực v&agrave; xe chuy&ecirc;n dụng của ng&agrave;nh y tế để đưa đ&oacute;n&nbsp;th&iacute; sinh đến điểm thi trước giờ quy định 30 ph&uacute;t. Những em n&agrave;y cũng&nbsp;về sau c&aacute;c th&iacute; sinh kh&aacute;c 30 ph&uacute;t, bảo đảm khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n.</p> <p>Th&iacute; sinh ở 31 ph&ograve;ng thi kh&aacute;c của điểm thi trường THPT Hưng Nh&acirc;n được thực hiện đ&uacute;ng c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở GD&amp;ĐT&nbsp;tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh. Điểm thi n&agrave;y cũng chuẩn bị 3 ph&ograve;ng thi dự ph&ograve;ng khi c&oacute; t&igrave;nh huống ph&aacute;t sinh trong suốt kỳ thi.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205054"> <div> <div> <h3>Nữ sinh ngồi &ocirc;n tập trước cửa ph&ograve;ng thi</h3> <p>6h30, điểm trường THPT Trưng Vương TP.HCM ph&aacute;t loa, y&ecirc;u cầuc&aacute;c em học sinh l&ecirc;n ph&ograve;ng thi, tr&aacute;nh tụ tập đ&ocirc;ng người dưới s&acirc;n trường. C&aacute;c em b&agrave;n luận s&ocirc;i nổi về đề thi m&ocirc;n Ngữ văn.</p> <p>Ảnh: Phương L&acirc;m.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/99/znews-photo-zadn-vn_z2016061147652_2a0b85794dc1d92ba51a09fc70def3b5.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 13" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/55/znews-photo-zadn-vn_z2016061145857_986b4421fe1214b3354a993eb0a0ae21.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 14" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205053"> <div> <div> <h3>Đắk Lắk ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng dịch Covid-19 v&agrave; bạch hầu</h3> <p>S&aacute;ng 9/8, 428 th&iacute; sinh tại điểm thi THPT Việt Đức, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, được phụ huynh đưa đến điểm thi. Do Đắk Lắk c&oacute; 3 ca mắc Covid-19 v&agrave; h&agrave;ng chục trường hợp nhiễm bạch hầu,&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c y tế được chuẩn bị kỹ.</p> <p>C&aacute;c th&iacute; sinh được rửa tay s&aacute;t tr&ugrave;ng, đo nhiệt độ trước khi v&agrave;o trường. Gần 7h, nhiều th&iacute; sinh đến trễ, chạy vội v&agrave;o trường. Ảnh: <em>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/93/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep5_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 15" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205052"> <div> <div> <h3>Dự đo&aacute;n đề thi Ngữ văn xuất hiện Covid-19</h3> <p>Tại điểm thi trường THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM), em Nguyễn Ngọc &Aacute;nh được ba đưa đến trường từ sớm. &Aacute;nh dự đo&aacute;n đề thi Ngữ văn năm nay sẽ c&oacute; c&acirc;u hỏi về b&agrave;i &quot;Đất Nước&rdquo;. Em cho rằng b&agrave;i thi sẽ ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 hiện nay.</p> <p>Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/85/znews-photo-zadn-vn_chitung.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 16" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205051"> <div> <div> <h3>D&igrave;u bạn v&agrave;o ph&ograve;ng thi</h3> <p>Minh Anh - &Aacute;nh Ti&ecirc;n gặptai nạn khi chở nhau v&agrave;o thứ 2 tuần trước. Ng&atilde; trước ng&agrave;y thi khiến hai bạnkh&ocirc;ng thể &ocirc;n thi được v&agrave;i ng&agrave;y li&ecirc;n tiếp. &ldquo;Hiện nay t&acirc;m l&yacute; của e đ&atilde; ổn định, emthi khối D n&ecirc;n m&ocirc;n Văn n&agrave;y sẽ l&agrave;m hết sức c&oacute; thể&rdquo;, Minh Anh n&oacute;i.</p> <p>H&igrave;nh ảnh đẹp trong ng&agrave;y thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: <em>Y Kiện</em>&nbsp;-&nbsp;<em>Phương L&acirc;m.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/40/znews-photo-zadn-vn_z2016056506045_acb76f2e83afc834499707ad771916b8.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 17" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/95/znews-photo-zadn-vn_phongthi.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 18" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205050"> <div> <div> <h3>Cha mẹ &ocirc;m con, ch&uacute;c thi tốt</h3> <p>Tại trường THPT Pham Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng, th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; mặt từ 6h s&aacute;ng, phần lớn c&aacute;c em&nbsp;được phụ huynh đưa đi. Nhiều cha mẹ &ocirc;m h&ocirc;n, bắt tay để ch&uacute;c con thi tốt.&nbsp;</p> <p>B&agrave; Hồng S&acirc;m đập tay con l&agrave; Nguyễn Hữu B&aacute;ch, ch&uacute;c chiến thắng. B&agrave; S&acirc;m cho biết tuy bị nghỉ học do dịch nhưng B&aacute;ch vẫn chăm chỉ &ocirc;n tập, học vẽ. B&agrave; tin tưởng sẽ đỗ Đại học X&acirc;y dựng.</p> <p>Cha mẹ ch&uacute;c con thi tốt. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/35/znews-photo-zadn-vn_d_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 19" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/90/znews-photo-zadn-vn_omcon2.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 20" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/46/znews-photo-zadn-vn_omcon.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 21" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205049"> <div> <div> <h3>Phụ huynh nhắc con đeo khẩu trang</h3> <p>Tại điểm thi THPT chuy&ecirc;n H&agrave; Nội - Amsterdam, phụ huynh đưa con đến trường thi từ rất sớm. Anh H&agrave; Trung Th&ocirc;ng (Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội) cho biết bố con anh c&oacute; mặt ở điểm thi&nbsp;từ l&uacute;c 6h. Vị phụ huynh sẽ đứng chờ đến khi con v&agrave;o ph&ograve;ng thi thuận lợi, kh&ocirc;ng c&oacute; vấn đề g&igrave; về giấy tờ dự thi.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, với kỳ thi diễn ra trong dịch Covid-19, anh v&agrave; gia đ&igrave;nh thường xuy&ecirc;n nhắc con đeo khẩu trang, thực hiện tốt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch.</p> <p>&ldquo;Thi quan trọng nhưng đảm bảo sức khoẻ trong dịch c&ograve;n quan trọng hơn&rdquo;, anh Th&ocirc;ng chia sẻ.</p> <p>Nhiều phụ huynh đưa con đến rồi về hoặc chỉ đứng chờ đến khi giờ thi bắt đầu, tr&aacute;nh tụ tập đ&ocirc;ng người. Ảnh: <em>Nguyễn Sương</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/84/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep4_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 22" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="205048"> <div> <div> <h3>Nhiều th&iacute; sinh Hải Ph&ograve;ng c&oacute; mặt từ 6h</h3> <p>6h30, th&iacute; sinh dự thi tại điểm THPT Th&aacute;i Phi&ecirc;n (quận Ng&ocirc; Quyền, TP Hải Ph&ograve;ng) đến&nbsp;đ&ocirc;ng đủ.</p> <p>S&aacute;ng nay, do thời tiết nắng v&agrave; do y&ecirc;u cầu phải đo th&acirc;n nhiệt n&ecirc;n hầu hết sĩ tử&nbsp;đi sớm, c&oacute; mặt từ 6h, để thực hiện quy định ph&ograve;ng, chống dịch. C&aacute;c em được t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n hướng dẫn gửi đồ, vật dụng kh&ocirc;ng cần thiết. Lực lượng y tế đo th&acirc;n nhiệt v&agrave; hướng dẫn s&aacute;t khuẩn tay. Năm nay, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng c&oacute;&nbsp;hơn 18.500 em dự thi tại 41 điểm thi.</p> <p>Th&iacute; sinh đo th&acirc;n nhiệt trước khi bước v&agrave;o ph&ograve;ng thi. Ảnh: <em>Nguyễn Dương.&nbsp;</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/12/znews-photo-zadn-vn_dothannhiet.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 23" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="205047"> <div> <div> <h3>Th&iacute; sinh đến trường thi sớm để kiểm tra th&acirc;n nhiệt</h3> <p>Từ 6h15, kh&aacute; đ&ocirc;ng th&iacute; sinh c&oacute; mặt tại điểm thi THPT Gia Định (TP.HCM) trong điều kiện thời tiết m&aacute;t mẻ. Nhiều th&iacute; sinh cho biết do phải thực hiện đo th&acirc;n nhiệt,&nbsp;c&aacute;c em đến điểm thi từ kh&aacute; sớm.</p> <p>B&agrave; B&ugrave;i My Thuy, Ph&oacute; chủ tịch hội đồng điểm thi THPT Gia Định, cho biết điểm thi n&agrave;y c&oacute; 32 ph&ograve;ng thi, 768 th&iacute; sinh. Theo y&ecirc;u cầu chung của Sở GD&amp;ĐT, điểm thi chuẩn bị 2 ph&ograve;ng dự ph&ograve;ng, một ph&ograve;ng c&aacute;ch ly.</p> <p>Trước giờ thi, Thu Ho&agrave;i, THPT Gia Định, cho biết em kh&aacute; căng thẳng, hồi hộp d&ugrave; đ&atilde; &ocirc;n&nbsp;b&agrave;i kỹ lưỡng. Tranh thủ thời gian trước khi v&agrave;o ph&ograve;ng thi, c&aacute;c sĩ tử tập trung xem lại nội dung m&ocirc;n Ngữ văn v&agrave; thảo luận về c&aacute;c t&aacute;c phẩm văn học. Việt Đức, học sinh THPT Gia Định, mong phần nghị luận văn học đề cập&nbsp;t&aacute;c phẩm &quot;Người l&aacute;i đ&ograve; s&ocirc;ng Đ&agrave;&quot; v&agrave; &quot;Đất nước&quot;. Đ&acirc;y l&agrave; 2 t&aacute;c phẩm em đ&atilde; &ocirc;n tập kỹ. Ảnh: <em>Minh Nhật</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 24" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/15/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep3_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 24" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment featured" id="205046"> <div> <div> <h3>Hơn 26.000 th&iacute; sinh kh&ocirc;ng dự thi đợt một do dịch Covid-19</h3> <p>Theo số liệu từ Bộ GD&amp;ĐT, cả nước c&oacute; 900.079 học sinh đăng k&yacute; thi tốt nghiệp THPTnhưng&nbsp;26.168 em kh&ocirc;ng thể dự thi đợt 1 do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.</p> <p>To&agrave;n quốc c&oacute; 866.946 em, tương đương96,3% tổng số th&iacute; sinh đăng k&yacute;, đ&atilde; l&agrave;m thủ tục. Tổng số th&iacute; sinh kh&ocirc;ng đến l&agrave;mthủ tục dự thi l&agrave; 32.229 em (3,58%). Trong đ&oacute;, 26.168 em kh&ocirc;ng thể dự thi dochịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19.</p> <p>Những địa phương c&oacute; nhiều th&iacute; sinhphải thi tốt nghiệp đợt 2 nhất l&agrave; Đ&agrave; Nẵng (10.955 em), Quảng Nam (9.065), ĐắkLắk (5.396), Quảng Ng&atilde;i (355), Lạng Sơn (280).</p> <p>C&aacute;c tỉnh kh&aacute;c cũng c&oacute; th&iacute; sinh phảiho&atilde;n thi l&agrave; Quảng Trị, Thừa Thi&ecirc;n - Huế, Gia Lai, H&agrave; Tĩnh, Quảng B&igrave;nh, H&agrave; Nội,B&igrave;nh Định, Đắk N&ocirc;ng, Y&ecirc;n B&aacute;i, H&agrave; Giang, Kon Tum, Nghệ An, Hải Ph&ograve;ng, Ph&uacute; Y&ecirc;n.</p> <p>Ảnh: Th&iacute; sinh đo th&acirc;n nhiệt trước giờ v&agrave;o l&agrave;m b&agrave;i m&ocirc;n Ngữvăn s&aacute;ng 9/8 ở TP.HCM. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 25" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/7/znews-photo-zadn-vn_thi_tot_nghiep2_zing.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 25" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="picture featured" id="205045"> <div> <div> <h3>S&aacute;ng nay, th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i thi Ngữ văn</h3> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thi tot nghiep THPT lich su anh 26" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/09/61/znews-photo-zadn-vn_lich_thi_thpt_2020.jpg" title="thi tốt nghiệp THPT lịch sử ảnh 26" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top