Những câu danh ngôn hay nhất về nghề giáo

Ngày 20/11 sắp đến, các học sinh trên mọi miền đất nước hướng đến ngày tri ân thầy cô bằng nhiều hoạt động. Chúng tôi xin giới thiệu những lời hay ý đẹp về nghề giáo để bạn đọc tham khảo

<p>&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/03/danh_ngon_ve_thay_giao(1).jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể dạy bảo cho ai bất cứ điều g&igrave;, ch&uacute;ng ta chỉ c&oacute; thể gi&uacute;p họ ph&aacute;t hiện ra những g&igrave; c&ograve;n tiềm ẩn trong họ.- Galileo</p> <p>- Gi&aacute;o dục như &aacute;nh th&aacute;i dương phản chiếu cả đến những gian nh&agrave; cỏ thấp b&eacute;, m&aacute;i tranh của con nh&agrave; ngh&egrave;o - Pestalogi</p> <div>&nbsp;</div> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!-- BEGIN TAG - DO NOT MODIFY -->&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!-- END TAG --></p> <p>- Người thầy trung b&igrave;nh chỉ biết n&oacute;i,<br /> Người thầy giỏi biết giải th&iacute;ch,<br /> Người thầy xuất ch&uacute;ng biết minh họa,<br /> Người thầy vĩ đại biết c&aacute;ch truyền cảm hứng- William A. Warrd<br /> <br /> - Muốn x&acirc;y dựng đất nước, trước hết phải ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người t&agrave;i.- Chiếu Lập Học<br /> <br /> - Dạy tức l&agrave; học hai lần - G.Guibe<br /> <br /> - Một &ocirc;ng thầy m&agrave; kh&ocirc;ng dạy cho tr&ograve; được việc ham muốn học tập th&igrave; chỉ l&agrave; đạp b&uacute;a tr&ecirc;n sắt nguội m&agrave; th&ocirc;i - Horaceman<br /> <br /> - Người cha ch&iacute;nh l&agrave; thầy dạy đầu ti&ecirc;n của đứa trẻ - T.Thore<br /> <br /> -Phải t&ocirc;n k&iacute;nh thầy dạy m&igrave;nh, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống th&igrave; ch&iacute;nh c&aacute;c thầy gi&aacute;o cho ta phương c&aacute;ch sống đ&agrave;ng ho&agrave;ng tử tế - Philoxene de Cythere<br /> <br /> - Nh&agrave; gi&aacute;o kh&ocirc;ng phải l&agrave; người nhồi nh&eacute;t kiến thức m&agrave; đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc của người khơi dậy ngọn lửa cho t&acirc;m hồn. - Uyliam Batơ Dit<br /> <br /> - Kh&ocirc;ng thể trồng c&acirc;y ở những nơi thiếu &aacute;nh s&aacute;ng, cũng kh&ocirc;ng thể nu&ocirc;i dạy trẻ với ch&uacute;t &iacute;t nhiệt t&igrave;nh. - Can Jung</p> <p>- &quot;Đối với người gi&aacute;o vi&ecirc;n, cần phải c&oacute; kiến thức, c&oacute; hiểu biết sư phạm về quy luật x&atilde; hội, c&oacute; khả năng dung lời n&oacute;i để t&aacute;c động đến t&acirc;m hồn học sinh. C&oacute; kỹ năng đặc sắc nh&igrave;n nhận con người v&agrave; cảm thấy những rung động tinh tế nhất của tr&aacute;i tim con người.&quot; (Xukhomlinxki)</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/03/thayco530x270.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><br /> - T&ocirc;i dường như kh&ocirc;ng phải l&agrave; thầy gi&aacute;o&hellip;v&agrave; những con đường dẫn đến tr&aacute;i tim tuổi thơ sẽ bị đ&oacute;ng k&iacute;n đối với t&ocirc;i nếu t&ocirc;i chỉ l&agrave; người đứng tr&ecirc;n bục giảng - V.A. Sukhomlinxki<br /> <br /> - Thầy gi&aacute;o b&igrave;nh thường giải th&iacute;ch những rắc rối, thầy gi&aacute;o c&oacute; năng khiếu tiết lộ sự đơn giản.- Robert Brault<br /> <br /> - T&ocirc;i th&iacute;ch người thầy, b&ecirc;n cạnh b&agrave;i tập về nh&agrave;, c&ograve;n cho bạn đem một điều g&igrave; đ&oacute; về suy nghĩ.- Lily Tomlin.- Nhiệm vụ của người thầy xuất sắc l&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch học tr&ograve; chắc chỉ trung b&igrave;nh nỗ lực phi thường. Vấn đề kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng phải trong việc x&aacute;c định những người chiến thắng, m&agrave; l&agrave; trong việc tạo ra những người chiến thắng trong số những người b&igrave;nh thường.- K. Patricia Cross<br /> <br /> - Người thầy cố gắng dạy nhưng kh&ocirc;ng truyền cảm hứng để học tr&ograve; muốn học l&agrave; nện b&uacute;a v&agrave;o tấm sắt lạnh.- Horace Mann<br /> <br /> - Dạy học l&agrave; đặt vết t&iacute;ch của một người v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của một người kh&aacute;c. V&agrave; chắc chắn học tr&ograve; l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng nơi bạn c&oacute; thể gửi kho b&aacute;u qu&yacute; gi&aacute; nhất của bạn.- Eugene P. Bertin<br /> <br /> - Với nghề dạy học kh&ocirc;ng thể nh&igrave;n thấy kết quả của một ng&agrave;y l&agrave;m việc. Kết quả ấy v&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; c&oacute; lẽ vẫn c&ograve;n đ&oacute; đến 20 năm sau - Jacques Bazun<br /> <br /> - T&ocirc;i mang ơn cha mẹ cho t&ocirc;i sự sống. nhưng tri &acirc;n thầy t&ocirc;i đ&atilde; dạy t&ocirc;i sống đẹp - Alexander the Great<br /> <br /> - Người thầy cầm tay, mở ra tr&iacute; &oacute;c v&agrave; chạm đến tr&aacute;i tim - Author Unknown<br /> - Một người thầy thực sự đặc biệt th&igrave; rất hiểu biết v&agrave; nh&igrave;n thấy tương lai trong đ&ocirc;i mắt của mọi học tr&ograve;- Author Unknown<br /> <br /> - Một thầy gi&aacute;o tốt như một ngọn nến- ngọn nến ch&aacute;y để soi đường cho những người kh&aacute;c - Mustafa Kernal Ataturk<br /> <br /> - Người thầy thực sự hiểu biết kh&ocirc;ng bắt bạn bước v&agrave;o ng&ocirc;i nh&agrave; tri thức của thầy , m&agrave; hướng dẫn bạn đến ngưỡng của tư duy v&agrave; tri thức của bạn - Khalil Gibran<br /> <br /> - Những thầy c&ocirc; giỏi nhất dạy bằng tr&aacute;i tim, chứ kh&ocirc;ng từ s&aacute;ch vở - Author Unknown<br /> <br /> - Những g&igrave; thầy c&ocirc; viết l&ecirc;n tấm bảng cuộc đời kh&ocirc;ng bao giờ tẩy x&oacute;a được - Author Unknown<br /> <br /> - C&ocirc;ng việc của người thầy ưu t&uacute; l&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch những người c&oacute; vẻ tầm thường c&oacute; nỗ lực phi thường. Vấn đề h&oacute;c b&uacute;a l&agrave; kh&ocirc;ng phải x&aacute;c định những người chiến thắng; m&agrave; l&agrave;m cho những người b&igrave;nh thường trở th&agrave;nh người chiến thắng - K.Patricia Cross<br /> <br /> - Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy l&ocirc;i k&eacute;o, x&ocirc; đẩy bạn đến một v&ugrave;ng cao kh&aacute;c, v&agrave; đ&ocirc;i khi th&uacute;c bạn l&agrave; một c&acirc;y gậy nhọn l&agrave; &ldquo;sự thực&rdquo; - Dan Rather<br /> <br /> - Nghề gi&aacute;o l&agrave; nghề cao qu&yacute; nhất trong c&aacute;c nghề cao qu&yacute;<br /> <br /> - Dưới &aacute;nh mặt trời kh&ocirc;ng c&oacute; nghề n&agrave;o cao qu&yacute; hơn nghề dạy học- Comenxki<br /> <br /> - Một g&aacute;nh s&aacute;ch kh&ocirc;ng bằng một người thầy giỏi - Ngạn ngữ Trung Quốc<br /> <br /> - Trọng thầy mới được l&agrave;m thầy - Ngạn ngữ Trung Quốc<br /> <br /> - Thầy gi&aacute;o l&agrave; đường tinh, học sinh l&agrave; đường đ&atilde; lọc - Ngạn ngữ Ba Tư<br /> <br /> - Đem việc l&agrave;m m&agrave; dạy người th&igrave; người ta theo; chỉ đem lời n&oacute;i m&agrave; dạy người th&igrave; người ta kh&ocirc;ng phục - Đệ Ngũ luận<br /> <br /> - Một chữ cũng l&agrave; thầy, nửa chữ cũng l&agrave; thầy - Tục ngữ Việt Nam<br /> <br /> - Muốn sang th&igrave; bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải y&ecirc;u k&iacute;nh thầy - Tục ngữ Việt Nam</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td class="pic"><img src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/03/danh_ngon_thay_.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Nh&acirc;n c&aacute;ch của người thầy l&agrave; sức mạnh c&oacute; ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đ&oacute; kh&ocirc;ng thể thay thế bằng bất kỳ cuốn s&aacute;ch gi&aacute;o khoa n&agrave;o, bất kỳ c&acirc;u chuyện ch&acirc;m ng&ocirc;n đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay tr&aacute;ch phạt n&agrave;o kh&aacute;c - Usinxki<br /> <br /> -Phải t&ocirc;n k&iacute;nh thầy dạy m&igrave;nh, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống th&igrave; ch&iacute;nh c&aacute;c thầy gi&aacute;o cho ta phương c&aacute;ch sống đ&agrave;ng ho&agrave;ng tử tế - Philox&ecirc;ne De Cyth&ecirc;r&ecirc;<br /> <br /> - Nếu người kỹ sư vui mừng nh&igrave;n thấy c&acirc;y cầu m&agrave; m&igrave;nh vừa mới x&acirc;y xong, người n&ocirc;ng d&acirc;n mỉm cười nh&igrave;n đồng l&uacute;a m&igrave;nh vừa mới trồng, th&igrave; người gi&aacute;o vi&ecirc;n vui sướng khi nh&igrave;n thấy học sinh đang trưởng th&agrave;nh, lớn l&ecirc;n. - G&ocirc;l&ocirc;b&ocirc;lin<br /> <br /> - Sự gương mẫu của người thầy gi&aacute;o l&agrave; tia s&aacute;ng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự ph&aacute;t triển t&acirc;m hồn non trẻ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay thế được.- Usinxki<br /> <br /> - Mục ti&ecirc;u của gi&aacute;o dục kh&ocirc;ng phải l&agrave; dạy c&aacute;ch kiếm sống hay cung cấp c&ocirc;ng cụ để đạt được sự gi&agrave;u c&oacute;, m&agrave; đ&oacute; phải l&agrave; con đường dẫn lối t&acirc;m hồn con người vươn đến c&aacute;i Ch&acirc;n v&agrave; thực h&agrave;nh c&aacute;i Thiện.- Vijaya Lakshmi Pandit</p>

Theo infonet.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top