Nguy cơ cận thị, mỏi mắt khi học sinh đeo nón che giọt bắn liên tục

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng nón che giọt bắn chỉ dùng trong trường hợp "mặt đối mặt". Với học sinh, dụng cụ này không cần thiết, thậm chí còn phản tác dụng.

<div> <p style="text-align: justify;">Từ ng&agrave;y 4/5, học sinh cả nước bắt đầu trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ để ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận của Zing, những ng&agrave;y đầu trở lại lớp học, c&aacute;c trường đều ch&uacute; &yacute; ph&acirc;n luồng, kiểm tra y tế cho học sinh, thậm ch&iacute; nhiều trẻ được trang bị n&oacute;n che giọt bắn khi đi học.</p> <h3 style="text-align: justify;">Đeo khẩu trang, rửa tay quan trọng hơn d&ugrave;ng n&oacute;n che giọt bắn</h3> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết: &quot;Học sinh mang n&oacute;n che giọt bắn li&ecirc;n tục khi đến trường l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết&quot;. Trong lớp học, trẻ ngồi theo một hướng cố định, n&oacute;n che giọt bắn l&uacute;c n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng nhiều. Thậm ch&iacute;, c&aacute;c em c&oacute; thể đ&ugrave;a nghịch l&agrave;m k&iacute;nh tấm chắn g&atilde;y, dẫn đến nhiều t&igrave;nh huống ngo&agrave;i &yacute; muốn kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">N&oacute;n che giọt bắn chỉ ph&aacute;t huy hiệu quả v&agrave; thật sự cần thiết trong trường hợp mặt đối mặt, giao tiếp trực tiếp. Việc mang khẩu trang, rửa tay đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng đưa tay l&ecirc;n v&ugrave;ng mũi, miệng mới l&agrave; c&aacute;ch ph&ograve;ng ngừa quan trọng v&agrave; tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ n&agrave;y c&ograve;n cho biết việc mang n&oacute;n che giọt bắn trong thời gian d&agrave;i rất kh&oacute; chịu. Học sinh kh&ocirc;ng sử dụng quen sẽ đổ mồ h&ocirc;i, ảnh hưởng đến mắt do trẻ thấy kh&oacute; chịu n&ecirc;n dễ d&ugrave;ng tay để chạm v&agrave;o mắt thường xuy&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em c&oacute; đeo k&iacute;nh cận. Trong khi đ&oacute;, việc d&ugrave;ng tay chạm v&agrave;o mắt, mũi, miệng l&agrave; h&agrave;nh động cần tr&aacute;nh để ph&ograve;ng ngừa l&acirc;y nhiễm virus.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Tăng Hồng Ch&acirc;u, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Mắt S&agrave;i G&ograve;n, cho biết &ocirc;ng lo ngại về chất lượng của miếng nhựa plastic của chiếc n&oacute;n che giọt bắn. Miếng nhựa n&agrave;y vốn kh&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n trong suốt n&ecirc;n việc đeo li&ecirc;n tục để l&agrave;m việc, học tập, thị lực sẽ kh&ocirc;ng đạt 100%.</p> <p style="text-align: justify;">Khi học sinh đeo dụng cụ n&agrave;y trong thời gian d&agrave;i, mắt c&oacute; thể lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng căng thẳng do phải điều tiết nhiều, về l&acirc;u d&agrave;i sẽ ảnh hưởng đến bộ phận n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, b&aacute;c sĩ Ch&acirc;u cho biết miếng plastic n&agrave;y c&oacute; chỗ thẳng, chỗ cong n&ecirc;n c&oacute; thể l&agrave;m biến dạng h&igrave;nh ảnh, g&acirc;y nhiễu xạ, kh&uacute;c xạ. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng truyền &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n theo đường thẳng. Điều n&agrave;y cũng l&agrave;m cho mắt mỏi, mệt khi phải nh&igrave;n qua tấm chắn.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nếu học sinh đeo dụng cụ n&agrave;y trong thời gian d&agrave;i c&oacute; thể g&acirc;y mỏi mắt, giảm thị lực v&agrave; g&acirc;y ra một số tật kh&uacute;c xạ&rdquo;, b&aacute;c sĩ Ch&acirc;u khẳng định.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Nguy co can thi, moi mat khi hoc sinh deo non che giot ban lien tuc hinh anh 1 hocsinhquaylaitruong_8_zing_1_.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/05/znews-photo-zadn-vn_hocsinhquaylaitruong_8_zing_1_.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Khanh cho rằng việc trang bị th&ecirc;m n&oacute;n che giọt bắn cho trẻ khi đến lớp l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Về thực tế nhiều trẻ ph&agrave;n n&agrave;n khi cảm thấy kh&oacute; chịu v&igrave; phải đeo khẩu trang trong lớp, thậm ch&iacute; nhiều em l&eacute;n mở khẩu trang xuống để thở khi kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n, b&aacute;c sĩ Khanh chia sẻ: &quot;H&atilde;y dạy cho trẻ c&aacute;ch l&agrave;m quen dần&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Chuy&ecirc;n gia n&agrave;y ph&acirc;n t&iacute;ch th&ocirc;ng thường, người kh&ocirc;ng quen đeo khẩu trang, trong khoảng 30 ph&uacute;t sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; thở. Tuy nhi&ecirc;n, điều n&agrave;y sẽ được khắc phục nếu h&iacute;t s&acirc;u, thở chậm để điều ho&agrave; nhịp thở. V&igrave; vậy, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế c&oacute; thể mang khẩu trang li&ecirc;n tục nhiều giờ cũng kh&ocirc;ng vấn đề g&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Khanh khuyến c&aacute;o phụ huynh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n n&ecirc;n dạy cho trẻ biết tầm quan trọng của khẩu trang để c&aacute;c em quen dần. Khi trẻ kh&oacute; chịu, ch&uacute;ng ta cần hướng dẫn con h&iacute;t s&acirc;u, thở từ từ v&agrave; kh&ocirc;ng đưa tay l&ecirc;n mắt, mũi miệng.</p> <h3 style="text-align: justify;">L&agrave;m g&igrave; để học sinh đến trường an to&agrave;n?</h3> <p style="text-align: justify;">BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Bệnh viện Nhi đồng Th&agrave;nh phố (TP.HCM) cho biết trong thời gian trẻ trở lại trường, nh&agrave; trường v&agrave; phụ huynh cần lưu &yacute; một số điểm để đảm bảo an to&agrave;n cho học sinh.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c trường cần đảm bảo được vệ sinh kỹ lưỡng, bao gồm lau nền nh&agrave;, mặt b&agrave;n ghế, tay nắm cửa, tay vịnh cầu thang, dụng cụ học tập&hellip; trước v&agrave; sau c&aacute;c buổi học. Đảm bảo lớp học, căn tin được th&ocirc;ng tho&aacute;ng, mở cửa sổ th&ocirc;ng kh&iacute;, tiếp nhận &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời.</p> <p style="text-align: justify;">Cần bố tr&iacute; nơi rửa tay, th&ugrave;ng r&aacute;c thuận tiện cho học sinh v&agrave; quy định người được ra v&agrave;o trường trong điều kiện c&oacute; dịch. Hướng dẫn học sinh c&aacute;ch tự ph&ograve;ng ngừa vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n như rửa tay đ&uacute;ng c&aacute;ch, kh&ocirc;ng khạc nhổ, xả r&aacute;c bừa b&atilde;i m&agrave; bỏ v&agrave;o th&ugrave;ng r&aacute;c đ&uacute;ng nơi quy định.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Nguy co can thi, moi mat khi hoc sinh deo non che giot ban lien tuc hinh anh 2 hocsinhquaylaitruong_2.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/05/znews-photo-zadn-vn_hocsinhquaylaitruong_2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; trường cần kiểm tra y tế, ph&aacute;t hiện kịp thời trẻ c&oacute; dấu hiệu bệnh h&ocirc; hấp. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; trường cần bố tr&iacute; người kiểm tra y tế, nắm t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của trẻ như kiểm tra nhiệt độ trẻ trước khi bước v&agrave;o cổng trường, c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c như ho, sổ mũi&hellip; Nếu c&oacute; bất thường, nh&agrave; trường cần th&ocirc;ng b&aacute;o cho phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế kh&aacute;m bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin như học bạ điện tử, sổ li&ecirc;n lạc điện tử, c&aacute;c diễn đ&agrave;n gi&aacute;o dục, nh&oacute;m viber, zalo, c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n cần hướng dẫn cụ thể phụ huynh, học sinh phải giữ vệ sinh như thế n&agrave;o khi đến trường. Qua đ&oacute;, c&aacute;c trường c&oacute; thể thăm d&ograve; &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p của phụ huynh, học sinh để &aacute;p dụng c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể, đồng thuận.</p> <p style="text-align: justify;">Đội ngũ y tế học đường n&ecirc;n kiểm tra th&acirc;n nhiệt trẻ giờ nghỉ trưa, điều tra c&aacute;c trường hợp nghi ngờ về lịch tr&igrave;nh đi lại của trẻ v&agrave; phụ huynh để th&ocirc;ng b&aacute;o với cấp tr&ecirc;n v&agrave; cơ sở y tế c&oacute; thẩm quyền. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c thầy, c&ocirc; gi&aacute;o khi bị bệnh cảm c&uacute;m hay cảm thấy kh&ocirc;ng được khỏe, phải ở nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Tiến lưu &yacute; cha mẹ cần theo d&otilde;i s&aacute;t con m&igrave;nh. Nếu c&oacute; bệnh, cha mẹ tuyệt đối kh&ocirc;ng đưa trẻ đến trường. Người chăm s&oacute;c cần hướng dẫn cho trẻ c&aacute;ch rửa tay đ&uacute;ng v&agrave; c&aacute;c thời điểm phải rửa tay (trước ăn, sau ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn&hellip; ), dặn d&ograve; trẻ tu&acirc;n thủ nội quy của nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi ng&agrave;y trước v&agrave; sau khi đi học, phụ huynh kiểm tra th&acirc;n nhiệt, t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của con để th&ocirc;ng b&aacute;o đến nh&agrave; trường v&agrave; xin tư vấn của b&aacute;c sĩ nếu trẻ c&oacute; vấn đề sức khỏe.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Nguy co can thi, moi mat khi hoc sinh deo non che giot ban lien tuc hinh anh 3 hocsinh.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/05/znews-photo-zadn-vn_hocsinh.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Phụ huynh n&ecirc;n dặn d&ograve; trẻ tu&acirc;n thủ c&aacute;c nội quy về ph&ograve;ng chống dịch của nh&agrave; trường. Ảnh: <em>Ch&iacute; H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Phụ huynh cũng n&ecirc;n lưu &yacute; đưa trẻ đi ti&ecirc;m chủng theo lịch, đặc biệt chủng ngừa vắc xin c&uacute;m m&ugrave;a. Giữ ấm trẻ, tr&aacute;nh nằm ph&ograve;ng m&aacute;y lạnh nhiệt độ thấp (dưới 25 độ C).</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Tiến nhấn mạnh những h&agrave;nh động thiết thực, khoa học của từng gia đ&igrave;nh l&agrave; yếu tố quan trọng để c&aacute;c con đến trường học an to&agrave;n.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ut5L-Mh8XOE/1693d984f2c71b9942d6/62e284641022f97ca033/720/4ddfe8a46be482badbf5.mp4?authen=exp=1588825954~acl=/ut5L-Mh8XOE/*~hmac=3c4cf486dd49242e5d7d88afd9dd9be6" false="" source-url="/video-benh-vien-cho-ray-huong-dan-cach-lam-non-kinh-ngan-giot-ban-phong-covid-19-post1065593.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="4ddfe8a46be482badbf5" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_reovdl/2020_03_28/phong_NCKH_lam_tam_chan.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/L8qqd2KC9Io/7012b7029c41751f2c50/864568c4fc8215dc4c93/480/4ddfe8a46be482badbf5.mp4?authen=exp=1588825954~acl=/L8qqd2KC9Io/*~hmac=a60fcd053ef63e4fdcf7f3a720ee2c53"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/hVMqeuFOCYk/whls/vod/0/7XiQZ1YdegA2We5uqFe/4ddfe8a46be482badbf5.m3u8?authen=exp=1588782754~acl=/hVMqeuFOCYk/*~hmac=fae4a09a273976eef24a52ca68da11e8" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/L8qqd2KC9Io/7012b7029c41751f2c50/864568c4fc8215dc4c93/480/4ddfe8a46be482badbf5.mp4?authen=exp=1588825954~acl=/L8qqd2KC9Io/*~hmac=a60fcd053ef63e4fdcf7f3a720ee2c53" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/ut5L-Mh8XOE/1693d984f2c71b9942d6/62e284641022f97ca033/720/4ddfe8a46be482badbf5.mp4?authen=exp=1588825954~acl=/ut5L-Mh8XOE/*~hmac=3c4cf486dd49242e5d7d88afd9dd9be6" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Bệnh viện Chợ Rẫy hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m n&oacute;n k&iacute;nh ngăn giọt bắn ph&ograve;ng Covid-19</span></strong> C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng Nghi&ecirc;n cứu khoa học - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) hướng dẫn chi tiết c&aacute;ch l&agrave;m n&oacute;n k&iacute;nh ngăn giọt bắn ph&ograve;ng dịch Covid-19 nhanh ch&oacute;ng, tiện lợi v&agrave; tiết kiệm.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
6 loại trà giúp giảm đường huyết hiệu quả

6 loại trà giúp giảm đường huyết hiệu quả

Trà là một loại đồ uống quen thuộc và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Một số loại trà có lợi cho những người mắc bệnh đái tháo đường và giúp thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu, giảm viêm và tăng cường độ nhạy insulin.
Tuyệt chiêu giúp hết đau do chuột rút

Tuyệt chiêu giúp hết đau do chuột rút

Chuột rút là hiện tượng khá thường gặp, nguyên nhân chủ yếu là do sự co thắt chặt cơ liên tục, ngoài ý muốn. Khi bị chuột rút bạn thường có cảm giác đau đớn, thậm chí là rất đau và không có khả năng cử động cơ đó nữa trong chốc lát.
back to top