Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu tại công ty Nhật Cường

TAND TP Hà Nội vừa có quyết định đưa vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường ra xét xử vào ngày 5/5 tới.

<div> <p>HĐXX gồm 3 người, thẩm ph&aacute;n Trần Nam H&agrave; (Ph&oacute; Ch&aacute;nh T&ograve;a H&igrave;nh sự) ngồi ghế chủ tọa. Dự kiến phi&ecirc;n t&ograve;a k&eacute;o d&agrave;i 1 tuần, x&eacute;t xử cả ng&agrave;y thứ bảy, chủ nhật.</p> <p>15 bị c&aacute;o hầu t&ograve;a v&igrave; tội Bu&ocirc;n lậu v&agrave; Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng.</p> <p>Những người n&agrave;y gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (cựu Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh C&ocirc;ng ty Nhật Cường), Trần Ngọc &Aacute;nh (cựu Ph&oacute; TGĐ C&ocirc;ng ty Nhật Cường) Đỗ Quốc Huy (cựu Gi&aacute;m đốc B&aacute;n h&agrave;ng), Ho&agrave;ng Văn Phong (Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng Apple), Mai Tiến Dũng (Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng điện thoại cũ), Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng (Kế to&aacute;n trưởng) N&ocirc;ng Văn Lư, B&ugrave;i Quốc Việt (đều l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n);</p> <p>Trần Tất Khoa (cựu Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc), L&ecirc; Ho&agrave;i Phương (nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc);</p> <p>Nguyễn Bảo Trung (ở Đống Đa), Ng&ocirc; Đức T&ugrave;ng (ở Long Bi&ecirc;n), Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng (đều ở Hải Ph&ograve;ng) v&agrave; Ng&ocirc; Tuấn Sửu (cựu Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty CP đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển hạ tầng Thanh Sơn).</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu tại công ty Nhật Cường" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/16/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_anh-trai-ong-chu-nhat-cuong-mobile-bi-bat.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Anh trai &ocirc;ng chủ Nhật Cường Mobile bị bắt</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo c&aacute;o trạng, từ th&aacute;ng 1/2014- 5/2019, B&ugrave;i Quang Huy, TGĐ C&ocirc;ng ty Nhật Cường đ&atilde; trực tiếp v&agrave; chỉ đạo l&atilde;nh đạo, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty thực hiện giao dịch, mua b&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p 2.502 đơn h&agrave;ng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động, m&aacute;y t&iacute;nh, đồng hồ th&ocirc;ng minh, phụ kiện...), c&oacute; tổng gi&aacute; trị thanh to&aacute;n hơn 2.929 tỷ đồng, của 16 nh&agrave; cung cấp tại Hồng K&ocirc;ng, Trung Quốc.</p> <p>Huy trực tiếp li&ecirc;n hệ, thỏa thuận thu&ecirc; c&aacute;c đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a tr&aacute;i ph&eacute;p từ Hồng K&ocirc;ng về Việt Nam giao cho C&ocirc;ng ty Nhật Cường ti&ecirc;u thụ.</p> <p>TGĐ C&ocirc;ng ty Nhật Cường bị x&aacute;c định đ&atilde; bu&ocirc;n lậu 52.811 sản phẩm, tổng trị gi&aacute; hơn 307 tỷ đồng.</p> <p>Th&ocirc;ng qua hệ thống c&aacute;c cửa h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty Nhật Cường, B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; ti&ecirc;u thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất ch&iacute;nh hơn 221 tỷ đồng.</p> <p>C&aacute;o buộc cho rằng, đ&acirc;y l&agrave; vụ đồng phạm c&oacute; tổ chức, c&oacute; sự c&acirc;u kết giữa c&aacute;c bị can trong việc thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội.</p> <p>Trong đ&oacute;, B&ugrave;i Quang Huy l&agrave; người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều h&agrave;nh to&agrave;n bộ hoạt động bu&ocirc;n lậu tại C&ocirc;ng ty Nhật Cường v&agrave; chỉ đạo c&aacute;c bị can kh&aacute;c thực h&agrave;nh, gi&uacute;p sức.</p> <p>Trong vụ &aacute;n n&agrave;y, B&ugrave;i Quang Huy c&ugrave;ng 5 người kh&aacute;c đang bỏ trốn, CQĐT đ&atilde; ra quyết định truy n&atilde;, quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ điều tra vụ &aacute;n đối với bị can, quyết định đ&igrave;nh chỉ điều tra bị can, khi n&agrave;o bắt được sẽ xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật.</p> <p>Về h&agrave;nh vi vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng, c&aacute;o buộc cho rằng, năm 2014, B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n để theo d&otilde;i hoạt động kinh doanh của c&ocirc;ng ty.</p> <p>&Ocirc;ng chủ Nhật&nbsp; Cường chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh) v&agrave; Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng (Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Nhật Cường) sử dụng, ghi ch&eacute;p số liệu li&ecirc;n quan đến hoạt động của C&ocirc;ng ty Nhật Cường tr&ecirc;n 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n tại phần mềm ERP v&agrave; phần mềm MISA.</p> <p>Trong đ&oacute;, c&oacute; nhiều số liệu về t&agrave;i sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi ph&iacute;, tiền đầu tư v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng ty con do B&ugrave;i Quang Huy th&agrave;nh lập... chỉ được ghi ch&eacute;p tr&ecirc;n phần mềm ERP để theo d&otilde;i nội bộ, kh&ocirc;ng ghi ch&eacute;p tr&ecirc;n phần mềm MISA để đưa v&agrave;o c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o thuế, b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh, k&ecirc; khai với cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước.</p> <p>Chỉ t&iacute;nh phần nghĩa vụ nộp thuế trong c&aacute;c hoạt động kinh doanh của C&ocirc;ng ty Nhật Cường đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại cho Nh&agrave; nước hơn 29 tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top