Nam sinh đỗ 21 đại học: '18 tuổi, tớ là lãnh đạo của tổ chức quốc tế'

Gần đây, Nguyễn Lê Đông Hải trở thành “con nhà người ta” chính hiệu khi nhận được thư trúng tuyển, học bổng từ 21 trường đại học tại Canada, Anh, Pháp, Mỹ.

<div> <p>L&yacute; lịch tr&iacute;ch ch&eacute;o</p> <p>Họ v&agrave; t&ecirc;n: Nguyễn L&ecirc; Đ&ocirc;ng Hải</p> <p>Năm sinh: Gen Z ch&iacute;nh hiệu, th&agrave;nh vi&ecirc;n &quot;2K2-line&quot;</p> <p><em>Nơi &ldquo;cắp s&aacute;ch&rdquo;:</em> Năm lớp 10, Hải thi đỗ THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Khiết (Quảng Ng&atilde;i), sau đ&oacute; nhanh ch&oacute;ng &quot;rinh&quot; học bổng to&agrave;n phần v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh lớp 11, 12 tại Học viện CATS Boston (Mỹ).</p> <h3>Du học sinh &quot;đa-zi-năng&quot; trong mắt bạn b&egrave; quốc tế</h3> <p>Chỉ cần nghe danh ch&agrave;ng trai tr&uacute;ng tuyển 21 trường đại học, bạn đ&atilde; hiểu Đ&ocirc;ng Hải chắc hẳn phải l&agrave; một học sinh rất chăm chỉ, giỏi giang.</p> <p>Đ&uacute;ng vậy đ&oacute;, trong suốt c&aacute;c năm THPT, Hải đ&atilde; giữ vững mức GPA 3.9/4.0 v&agrave; đạt điểm thi SAT 1520/2000 (m&ocirc;n To&aacute;n 800/800).</p> <p>C&oacute; bảng điểm long lanh, ch&agrave;ng trai n&agrave;y c&ograve;n g&acirc;y ấn tượng ở Học viện CATS Boston với sự năng nổ, t&iacute;ch cực trong cộng đồng học sinh.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen le dong hai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/znews-photo-zadn-vn_anh_6_khhv_1.jpg" title="nguyễn lê đông hải ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cậu bạn g&acirc;y ấn tượng với bảng điểm long lanh v&agrave; loạt th&agrave;nh t&iacute;ch ngoại kh&oacute;a xuất sắc. Ảnh:<em> NVCC. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&ldquo;M&igrave;nh thấy kh&aacute; may mắn khi ng&ocirc;i trường đang theo học c&oacute; c&aacute;c bạn đến từ hơn 30 quốc gia. Ch&iacute;nh sự đa dạng văn h&oacute;a n&agrave;y gi&uacute;p m&igrave;nh dễ d&agrave;ng h&ograve;a nhập m&ocirc;i trường mới.</p> <p>M&igrave;nh đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia cộng đồng sinh vi&ecirc;n v&agrave; giữ nhiều chức vụ l&atilde;nh đạo tại trường như Chủ tịch v&agrave; S&aacute;ng lập CLB Kinh tế, Bi&ecirc;n tập tờ b&aacute;o của trường, Đại sứ Sinh vi&ecirc;n, Thư k&yacute; CLB M&ocirc; phỏng Li&ecirc;n Hợp Quốc, v&agrave; được bầu giữ chức Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh của Hội học sinh&rdquo; - Hải chia sẻ.</p> <p>Kh&ocirc;ng g&oacute;i gọn trong phạm vi trường học, cậu bạn l&agrave; &ldquo;gương mặt th&acirc;n quen&rdquo; ở c&aacute;c hội nghị m&ocirc; phỏng Li&ecirc;n Hợp Quốc tại Mỹ v&agrave; Việt Nam. Lần đầu ti&ecirc;n tham gia hội nghị của Hải c&oacute; rất nhiều th&iacute;ch th&uacute;, bỡ ngỡ v&agrave; cả sự bạo dạn nữa đ&oacute;!</p> <p>Đ&ocirc;ng Hải kể: &quot;Thay v&igrave; tham gia dưới tư c&aacute;ch quan s&aacute;t vi&ecirc;n, m&igrave;nh đ&atilde; mạnh dạn đăng k&yacute; l&agrave;m đại biểu. M&igrave;nh vẫn c&ograve;n nhớ rất r&otilde; kh&ocirc;ng kh&iacute; tranh luận của ng&agrave;y h&ocirc;m đ&oacute;, n&ecirc;n từ đ&oacute; m&igrave;nh thật sự đ&atilde; bị &#39;nghiện&#39; hoạt động n&agrave;y v&agrave; tranh thủ sắp xếp thời gian cuối tuần để tham gia nhiều Hội nghị Model UN của c&aacute;c trường <span>Đại học</span> tại Mỹ&rdquo;.</p> <p>Với kinh nghiệm của m&igrave;nh, cậu bạn đ&atilde; gi&uacute;p teen Đ&agrave; Nẵng tổ chức một hội nghị m&ocirc; phỏng ở vị tr&iacute; chủ tọa.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đ&ocirc;ng Hải c&ograve;n tham gia rất nhiều hoạt động, cuộc thi để trau dồi th&ecirc;m kỹ năng v&agrave; kiến thức cho bản th&acirc;n. Cậu bạn từng l&agrave; diễn giả tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n TEDxYouth, tham gia cuộc thi s&aacute;ng chế khoa học với ph&aacute;t minh về m&aacute;y in 3D d&agrave;nh cho bệnh nh&acirc;n tiểu đường tu&yacute;p 2.</p> <p>Khi trở về Quảng Ng&atilde;i trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Hải đ&atilde; tranh thủ tham gia hoạt động của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; k&ecirc;u gọi đ&oacute;ng g&oacute;p cho dự &aacute;n ATM Gạo nữa đ&oacute;!</p> <p>C&aacute;c bạn du học sinh vẫn thường gặp kh&oacute; khăn trong việc h&ograve;a nhập với m&ocirc;i trường học mới v&agrave; ngại tham gia c&aacute;c hoạt động ngoại kh&oacute;a.</p> <p>Hải cũng giống như vậy, cậu bạn từng c&oacute; suy nghĩ sẽ chỉ cố tập trung v&agrave;o việc học. Nhưng sau đ&oacute;, cậu bạn đ&atilde; nhận ra m&igrave;nh phải t&iacute;ch cực hơn, giao lưu v&agrave; kết th&acirc;n với bạn b&egrave; đến từ nhiều quốc gia.</p> <p>&ldquo;Việc giao lưu với bạn b&egrave; từ nhiều quốc gia v&agrave; chủng tộc kh&aacute;c nhau sẽ khiến ch&uacute;ng ta c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n đa chiều, thấu hiểu hơn về văn h&oacute;a v&agrave; c&aacute;ch nghĩ của họ để từ đ&oacute; m&igrave;nh c&oacute; c&aacute;ch ứng xử ph&ugrave; hợp&rdquo; - Hải nhắn nhủ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen le dong hai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/znews-photo-zadn-vn_anh_1_upuv.jpg" title="nguyễn lê đông hải ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đ&ocirc;ng Hải tại Hội thảo &quot;Gi&aacute;o dục trong thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0&quot; do GAEE v&agrave; Sở Gi&aacute;o dục Đ&agrave;o tạo, Li&ecirc;n hiệp c&aacute;c hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ng&atilde;i tổ chức. Ảnh: <em>NVCC</em><em>.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>H&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh nh&agrave; kinh tế học tuổi teen</h3> <p>Kinh tế học lu&ocirc;n l&agrave; một kh&aacute;i niệm kh&ocirc; khan với học sinh ch&uacute;ng m&igrave;nh, nhưng Đ&ocirc;ng Hải th&igrave; lại th&iacute;ch m&ecirc; bộ m&ocirc;n n&agrave;y. Chuyện l&agrave; trong những ng&agrave;y luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh qua một số tờ b&aacute;o như <em>Wall Street Journal, The Economist, Financial Times</em>, cậu bạn đ&atilde; nhận ra m&igrave;nh c&oacute; hứng th&uacute; với kinh tế.</p> <p>Khi bước v&agrave;o Học viện CATS Boston, Hải đ&atilde; đăng k&yacute; học AP Macroeconomics (Kinh tế vĩ m&ocirc;) v&agrave; AP Microeconomics (Kinh tế vi m&ocirc;). Đ&acirc;y l&agrave; những m&ocirc;n nằm trong chương tr&igrave;nh học năm nhất Đại học cho khối ng&agrave;nh kinh tế, vậy n&ecirc;n lượng kiến thức sẽ nặng hơn so với khả năng của c&aacute;c bạn teen.</p> <p>Để học hỏi th&ecirc;m về m&ocirc;n học n&agrave;y, cậu bạn đ&atilde; th&agrave;nh lập CLB Kinh tế ở trường, tổ chức c&aacute;c buổi dạy k&egrave;m cho những bạn bị &ldquo;lỡ nhịp&rdquo; trong lớp.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Hải c&ograve;n tham gia nghi&ecirc;n cứu kinh tế v&agrave; thắng giải &ldquo;Nh&agrave; Kinh tế trẻ của năm&rdquo; do<em> Financial Times</em> v&agrave; Hội đồng Kinh tế Ho&agrave;ng gia Anh tổ chức.</p> <p>Một trong những th&agrave;nh t&iacute;ch &ldquo;xịn x&ograve;&rdquo; nhất m&agrave; cậu bạn n&agrave;y thực hiện ch&iacute;nh l&agrave; GAEE (Global Association of Economics Education) một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động đa quốc gia về lĩnh vực gi&aacute;o dục kinh tế.</p> <p>&ldquo;S&aacute;ng kiến n&agrave;y được nhen nh&oacute;m từ ba năm trước, vốn chỉ l&agrave; một mạng lưới c&aacute;c CLB Kinh tế nằm rải r&aacute;c tại ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; Bắc Mỹ. Sau đ&oacute;, GAEE ph&aacute;t triển th&agrave;nh tổ chức, hoạt động tại hơn 8 quốc gia.</p> <p>Được c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n giao cho vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo, m&igrave;nh đ&atilde; tập trung ph&aacute;t triển mạng lưới đối t&aacute;c của GAEE, hiện bao gồm Li&ecirc;n Hợp Quốc, AIESEC, Google, Microsoft, Hiệp hội Kinh tế Quốc tế v&agrave; nhiều trường Đại học tr&ecirc;n thế giới&rdquo; - &ldquo;chủ xị&rdquo; của GAEE chia sẻ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="nguyen le dong hai anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/13/znews-photo-zadn-vn_anh_2_dldd.jpg" title="nguyễn lê đông hải ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cậu bạn từng tham gia l&agrave;m diễn giả tại diễn đ&agrave;n TEDxYouth 2 lần. Ảnh: <em>NVCC.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trở th&agrave;nh l&atilde;nh đạo một tổ chức đa quốc gia kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng ch&uacute;t n&agrave;o.</p> <p>Hải kể kh&oacute; khăn lớn nhất bạn ấy gặp phải l&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trải khắp mọi m&uacute;i giờ. Nhiều đ&ecirc;m học b&agrave;i xong, cậu bạn phải thức đến tận s&aacute;ng để trao đổi với c&aacute;c đối t&aacute;c v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n tr&ecirc;n khắp thế giới của GAEE.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, với niềm đam m&ecirc; của m&igrave;nh, Hải lu&ocirc;n mong muốn mở rộng GAEE ở khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương để gặp gỡ nhiều bạn trẻ y&ecirc;u kinh tế học.</p> <p>Từ du học sinh bỡ ngỡ khi đặt ch&acirc;n đến Boston, Mỹ, Đ&ocirc;ng Hải đ&atilde; trở th&agrave;nh ch&agrave;ng trai c&oacute; nhiều th&agrave;nh tựu trong lĩnh vực kinh tế, thậm ch&iacute; c&ograve;n được Ho&agrave;ng gia Vương quốc Anh trao chức vụ Ủy vi&ecirc;n.</p> <p>Người truyền cảm hứng cho Hải ch&iacute;nh l&agrave; nữ b&aacute;c học Marie Curie. Hải lu&ocirc;n noi theo tinh thần vượt kh&oacute; v&agrave; th&aacute;i độ t&ocirc;n trọng c&ocirc;ng việc của b&agrave;. H&agrave;nh tr&igrave;nh đ&atilde; đi qua kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng, nhưng lại được cậu bạn thực hiện với đam m&ecirc; học hỏi v&agrave; sự t&iacute;ch cực của m&igrave;nh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top