Miền Trung mưa lũ lớn: Nhiều ĐH gia hạn nhập học cho sinh viên

Bộ GD&ĐT có công văn cho phép ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng được gia hạn thời gian nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hạn cuối của ĐH Đà Nẵng là 17g ngày 13-10-2020, tính theo dấu bưu điện. ĐH Huế kéo dài thời gian nhập học đến ngày 20-10.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong><span>ĐH Đ&agrave; Nẵng cho ph&eacute;p sinh vi&ecirc;n nhập học trực tuyến</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span>Thời tiết c&aacute;c tỉnh miền Trung những ng&agrave;y qua diễn biến phức tạp, nhiều địa phương bị lũ lụt, đường s&aacute; bị sạt lở&hellip; ảnh hưởng đến việc x&aacute;c nhận nhập học của th&iacute; sinh. Hai đại học v&ugrave;ng l&agrave; ĐH Đ&agrave; Nẵng v&agrave; ĐH Huế đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Bộ GD&amp;ĐT đề nghị gia hạn thời gian x&aacute;c nhận nhập học.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute;, những th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển đợt 1 v&agrave;o c&aacute;c trường ĐH th&agrave;nh vi&ecirc;n, đơn vị đ&agrave;o tạo trực thuộc ĐH Đ&agrave; Nẵng theo h&igrave;nh thức x&eacute;t tuyển kết quả thi THPT 2020 sẽ được gia hạn x&aacute;c nhận nhập học đến 17g ng&agrave;y 13-10-2020, t&iacute;nh theo dấu bưu điện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>PGS.TS L&ecirc; Văn Huy &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế, ĐH Đ&agrave; Nẵng cho biết: &ldquo;Gần như SV mới của trường đ&atilde; ho&agrave;n tất thủ tục nhập học trước khi &aacute;p thấp nhiệt đới v&agrave; b&atilde;o số 6 ảnh hưởng đến c&aacute;c tỉnh miền Trung. Chỉ c&oacute; rất &iacute;t SV chưa kịp đến trường nộp hồ sơ trực tiếp đ&atilde; c&oacute; x&aacute;c nhận qua đăng k&yacute; trực tuyến. Nh&agrave; trường sẽ tạo điều kiện cho những SV n&agrave;y do bị ảnh hưởng bởi mưa lũ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span>ĐH Huế gia hạn th&ecirc;m 10 ng&agrave;y</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ ch&iacute;nh quy ĐH Huế năm 2020 cũng gia hạn thời gian x&aacute;c nhận nhập học đối với th&iacute; sinh tr&uacute;ng tuyển ĐH bằng phương thức x&eacute;t điểm THPT đợt 1 đến 17g ng&agrave;y đến 20-10-2020, t&iacute;nh theo dấu bưu điện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Gi&aacute;m đốc ĐH Huế cũng đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c bộ phận đ&oacute;n tiếp sinh vi&ecirc;n nhập học c&oacute; c&aacute;c k&ecirc;nh li&ecirc;n lạc kịp thời. Đại học Huế sẽ tiếp tục k&eacute;o d&agrave;i thời gian nhập học đến 20-10. KTX sinh vi&ecirc;n v&agrave; Nh&agrave; kh&aacute;ch Đại học Huế sẽ ưu ti&ecirc;n đ&oacute;n sinh vi&ecirc;n mới, mặc dầu đ&atilde; hết chỗ nhưng vẫn tiếp tục bố tr&iacute; để sinh vi&ecirc;n v&agrave; người nh&agrave; c&oacute; thể tr&uacute; nghỉ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>SV ĐH Huế vẫn tiếp tục nghỉ học v&agrave; được khuyến c&aacute;o tr&aacute;nh di chuyển trong thời gian n&agrave;y. Đối với những SV ở v&ugrave;ng thấp trũng khi di chuyển cần b&aacute;o cho Ban chỉ đạo để hỗ trợ, kh&ocirc;ng tự &yacute; di chuyển mất an to&agrave;n. C&aacute;c khu KTX đảm bảo an to&agrave;n, đ&oacute;n c&aacute;c em tr&uacute; ẩn bị ngập lụt v&agrave; cung cấp đồ ăn, nước uống theo nguồn dự trữ. Trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m, ĐH Huế cũng đ&atilde; mở cửa giảng đường để SV ngoại tr&uacute; ở&nbsp;</span>v&ugrave;ng thấp trũng v&agrave;o ở.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MASTERCMS_TPL_TABLE"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><em><img alt="mien trung mua lu lon nhieu dh gia han nhap hoc cho sinh vien" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/14/phapluatxahoi-vn_0202_dsc6079-15664550274301649322301-15664560163522039593727-1602157163724944503403-crop-16021571944501706524830.png" title="Miền Trung mưa lũ lớn: Nhiều ĐH gia hạn nhập học cho sinh viên" /></em></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em>C&aacute;c địa phương tiếp tục b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh b&atilde;o lũ, chủ động cho học sinh, sinh vi&ecirc;n nghỉ học.</em></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><strong><span>C&aacute;c địa phương tiếp tục b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh b&atilde;o lũ, chủ động cho học sinh, sinh vi&ecirc;n nghỉ học</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span>Hiện nhiều địa phương như Đ&agrave; Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng B&igrave;nh&hellip; đều đang cho học sinh nghỉ học do t&igrave;nh h&igrave;nh mưa lũ c&ograve;n diễn biến phức tạp. Đến s&aacute;ng 14-10, trước ảnh hưởng của cơn b&atilde;o mới, c&aacute;c địa phương tiếp tục b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh để c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>S&aacute;ng 14-10, Sở GD&amp;ĐT Nghệ An cho biết, đơn vị n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; văn bản gửi ph&ograve;ng GD&amp;ĐT c&aacute;c huyện, th&agrave;nh, thị v&agrave; c&aacute;c đơn vị trực thuộc y&ecirc;u cầu c&oacute; phương &aacute;n bảo đảm an to&agrave;n cho học sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n khi đến trường; chủ động cho ph&eacute;p học sinh nghỉ học t&ugrave;y theo diễn biến của b&atilde;o, lũ tại địa phương.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo đ&oacute;, để chủ động ứng ph&oacute; với diễn biến ảnh hưởng b&atilde;o v&agrave; mưa lũ, Sở GD&amp;ĐT Nghệ An y&ecirc;u cầu Trưởng ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, c&aacute;c đơn vị trực thuộc Sở theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của b&atilde;o số 7 v&agrave; mưa lũ; kịp thời triển khai c&aacute;c lực lượng ứng cứu theo phương ch&acirc;m &ldquo;bốn tại chỗ&rdquo;; đảm bảo th&ocirc;ng tin kịp thời, đầy đủ về b&atilde;o lũ, đặc biệt ở v&ugrave;ng thấp trũng, v&ugrave;ng ven biển, b&atilde;i giữa để chủ động c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng tr&aacute;nh b&atilde;o v&agrave; mưa ngập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>C&oacute; phương &aacute;n bảo đảm an to&agrave;n cho học sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n khi đến trường; chủ động cho ph&eacute;p học sinh nghỉ học t&ugrave;y theo diễn biến của b&atilde;o, mưa lũ tại địa phương (nếu cần thiết) v&agrave; thực hiện b&aacute;o c&aacute;o với cấp tr&ecirc;n trực tiếp. Thực hiện vệ sinh trường lớp ngay sau khi hết mưa; c&oacute; kế hoạch ph&ograve;ng chống c&aacute;c dịch bệnh v&agrave; khắc phục hậu quả do mưa b&atilde;o g&acirc;y ra.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="__mb_article_in_image __mb_article_in_image_large"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;" valign="top" width="115">&nbsp;</td> <td style="text-align: justify;" valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo phapluatxahoi.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top