Lão thị, khi nào nên phẫu thuật?

Mẹ tôi năm nay 48 tuổi, hai mắt ngày càng nhìn mờ dần, tốc độ nhìn mờ rất nhanh. Nhiều người nói đó là do mắt mẹ tôi bị lão thị. Xin hỏi mắt bị lão thị điều trị thế nào, có phẫu thuật được không?

<p><strong>Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng&nbsp;</strong><em>(Lạng Sơn)</em></p> <p>L&atilde;o thị l&agrave; sự sụt giảm thị lực ở thị gi&aacute;c gần từ khoảng 40 tuổi. L&atilde;o thị c&oacute; t&iacute;nh sinh l&yacute; do tuổi gi&agrave; nhưng nhiều người vẫn xem l&atilde;o thị l&agrave; một vấn đề nghi&ecirc;m trọng v&igrave; l&atilde;o thị thực sự c&oacute; ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống hằng ng&agrave;y.</p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o tr&aacute;nh khỏi chứng l&atilde;o thị. Tr&ecirc;n thế giới ước t&iacute;nh c&oacute; khoảng 1.3 tỷ người bị l&atilde;o thị v&agrave;o năm 2011 v&agrave; sẽ tăng l&ecirc;n đến 2.1 tỷ v&agrave;o năm 2020. Mặc d&ugrave; l&agrave; sự thay đổi th&ocirc;ng thường của mắt khi gi&agrave; đi, nhiều người vẫn xem l&atilde;o thị l&agrave; một vấn đề nghi&ecirc;m trọng v&igrave; n&oacute; l&agrave; dấu hiệu của l&atilde;o h&oacute;a m&agrave; họ kh&ocirc;ng thể che giấu.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Để nh&igrave;n r&otilde;, người bị l&atilde;o thị phải đưa s&aacute;ch, tạp ch&iacute;, b&aacute;o, thực đơn v&agrave; c&aacute;c vật dụng nhỏ ra một cự ly xa hơn th&ocirc;ng thường. Khi l&agrave;m những c&ocirc;ng việc cần thị gi&aacute;c gần như th&ecirc;u v&agrave; viết tay, hiện tượng mỏi mắt, đau đầu c&oacute; thể sẽ xuất hiện.</p> <p>Đối với trường hợp mẹ bạn, khi tự nhi&ecirc;n ph&aacute;t hiện nh&igrave;n k&eacute;m, tốt hơn hết cần đến kh&aacute;m b&aacute;c sĩ nh&atilde;n khoa để l&agrave;m một số x&eacute;t nghiệm tổng thể như: kiểm tra khả năng đọc xa v&agrave; gần để đo mức độ l&atilde;o thị, đo nh&atilde;n &aacute;p để ph&aacute;t hiện glaucome (nếu c&oacute;), kiểm tra đ&aacute;y mắt để đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh trạng c&aacute;c mạch m&aacute;u; t&igrave;m xem c&oacute; khiếm khuyết g&igrave; về vấn đề hội tụ của mắt khiến việc đọc trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn.</p> <p>Đối với người l&atilde;o thị c&oacute; thể sử dụng một số loại k&iacute;nh trong sinh hoạt như k&iacute;nh c&oacute; gọng hoặc k&iacute;nh &aacute;p tr&ograve;ng... Người bị l&atilde;o thị cũng c&oacute; thể lựa chọn phẫu thuật như một biện ph&aacute;p thay thế hiệu quả. Tuy nhi&ecirc;n, phẫu thuật ở thời điểm n&agrave;o v&agrave; bằng phương ph&aacute;p n&agrave;o th&igrave; mẹ bạn cần được b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa mắt kh&aacute;m v&agrave; chỉ định cụ thể.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top