Không khí Hà Nội ô nhiễm về đêm

Một tuần trở lại đây các hệ thống quan trắc không khí ở Hà Nội cho kết quả ô nhiễm từ đêm đến sáng hôm sau.

<p>20h ng&agrave;y 5/6, hệ thống 34&nbsp;trạm quan trắc kh&ocirc;ng kh&iacute; tự động của TP. H&agrave; Nội cho thấy c&oacute; 24 trạm hiển thị chỉ số ở mức trung b&igrave;nh đến k&eacute;m (chỉ số AQI từ 50-150).</p> <p>Trong khi đ&oacute;, v&agrave;o c&aacute;c khung giờ cao điểm giao th&ocirc;ng chỉ số quan trắc được đều nằm trong khoảng từ tốt đến trung b&igrave;nh (chỉ số AQI từ 0-100).</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/06/dot-rom-JPG-1248-1591409076.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=82wRwfa9AEJM_vuwFtQutA" itemprop="url" /><meta content="1200" itemprop="width" /><meta content="797" itemprop="height" /><meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_dot-rom-jpg-1248-1591409076.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/06/dot-rom-JPG-1248-1591409076.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=nTqnUTuQPjlIJYieyhDghw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/06/dot-rom-JPG-1248-1591409076.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=4YjYdfqat3pOZvfA_6pcPQ 2x" /><img alt="Đốt rơm rạ ở Hà Nam, tỉnh giáp ranh với Hà Nội. Ảnh: T.T" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/i1-vnexpress-vnecdn-net_dot-rom-jpg-1248-1591409076.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Đốt rơm rạ ở H&agrave; Nam, tỉnh gi&aacute;p ranh với H&agrave; Nội. Ảnh: <em>T.T</em></p> </figcaption> <p>L&uacute;c 18h chỉ số AQI tại trạm quan trắc tr&ecirc;n đường Phạm Văn Đồng l&agrave; 91, đến 20h tăng l&ecirc;n 103,&nbsp;đạt 160 v&agrave;o thời điểm 23h sau đ&oacute; giảm xuống 93 v&agrave;o 6h ng&agrave;y h&ocirc;m sau. Trạm H&agrave;ng Đậu (Ho&agrave;n Kiếm) với mốc thời gian tương tự chỉ số AQI lần lượt l&agrave;&nbsp;95 -&nbsp;157 - 90.</p> <p>C&aacute;c trạm đo ở khu vực ngoại th&agrave;nh cũng c&oacute; chỉ số tương tự. Trạm tại thị trấn S&oacute;c Sơn (huyện S&oacute;c Sơn) l&uacute;c 18h chỉ số AQI l&agrave; 89, đến 20h tăng l&ecirc;n 143 v&agrave; đạt 150 v&agrave;o&nbsp;giữa đ&ecirc;m. Trạm&nbsp;tại V&acirc;n H&agrave; (huyện Đ&ocirc;ng Anh) l&uacute;c 18h chỉ số ở mức tốt (43), sau hai tiếng tăng hơn gấp đ&ocirc;i ở mức 92 đến s&aacute;ng giảm c&ograve;n 50.</p> <p>L&uacute;c 22h, trang IQAir xếp H&agrave; Nội l&agrave; th&agrave;nh phố đứng cao nhất&nbsp;trong hơn 200 th&agrave;nh phố tr&ecirc;n thế giới với chỉ số AQI l&agrave; 175, xếp tr&ecirc;n Jakarta (Indonesia) chỉ số 174, Dubai (UAE) chỉ số 169. Đến 8h ng&agrave;y 6/6, H&agrave; Nội ra khỏi nh&oacute;m 10 th&agrave;nh phố &ocirc; nhiễm nhất với chỉ số AQI l&agrave; 104.</p> <p>Điểm quan trắc tại Đại sứ qu&aacute;n Mỹ ở quận Hai B&agrave; Trưng (H&agrave; Nội) l&uacute;c 22h hiển thị chỉ số 183, trước đ&oacute; thời điểm 18h chỉ số AQI chỉ ở mức 97.</p> <p>Theo thống k&ecirc; của Tổng cục m&ocirc;i trường (Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường) trong th&aacute;ng 5/2020 số ng&agrave;y chất lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; ở mức tốt v&agrave; trung b&igrave;nh chiếm tỉ lệ tr&ecirc;n 90% (mức tốt l&agrave; 9,7% v&agrave; trung b&igrave;nh l&agrave; 80,8%), tỉ lệ số ng&agrave;y AQI ở c&aacute;c mức k&eacute;m chỉ l&agrave; 9,4%.</p> <p>Đơn vị n&agrave;y giải th&iacute;ch sở dĩ chỉ số &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; ban ng&agrave;y tại H&agrave; Nội trong thời gian vừa qua cải thiện l&agrave; do miền Bắc đang trong&nbsp;m&ugrave;a mưa, nhiều luồng gi&oacute; dẫn tới bụi bị rửa tr&ocirc;i v&agrave; khuyếch t&aacute;n mạnh hơn m&ugrave;a kh&ocirc;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, về đ&ecirc;m xuất hiện &ocirc; nhiễm kh&ocirc;ng kh&iacute; cục bộ từ 20h ng&agrave;y h&ocirc;m trước đến 6h ng&agrave;y h&ocirc;m sau. L&yacute; do, theo &ocirc;ng Ho&agrave;ng Dương T&ugrave;ng - Chủ tịch Mạng lưới kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch Việt Nam, l&agrave;&nbsp;người d&acirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội v&agrave;o vụ thu hoạch l&uacute;a v&agrave; đốt rơm rạ.</p>

Theo vnexpress.net
back to top