iGiaoduc sẽ thúc đẩy số hóa trong dạy và học

Đây là kỳ vọng của dự án Kho học liệu số - iGiaoduc.vn, ra mắt ngày 1/10, trong khuôn khổ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

<div> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/baochinhphu-vn_ddn_0677.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: center;"><em>K&yacute; kết ph&aacute;t triển Kho học liệu số, ng&agrave;y 1/10. Ảnh: VGP/Đ&igrave;nh Nam </em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">iGiaoduc do Bộ GD&amp;ĐT, Ban điều h&agrave;nh Đề &aacute;n Hệ tri thức Việt số h&oacute;a v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c t&agrave;i trợ, hỗ trợ với mục ti&ecirc;u ban đầu l&agrave; tạo ra một nền tảng kho học liệu số trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu số d&ugrave;ng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p dạy học v&agrave; kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; trong c&aacute;c nh&agrave; trường.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời gi&uacute;p n&acirc;ng cao năng lực số cho gi&aacute;o vi&ecirc;n về bi&ecirc;n soạn, x&acirc;y dựng v&agrave; sử dụng học liệu số c&oacute; hiệu quả. Hệ thống cũng cho ph&eacute;p cộng đồng tham gia bi&ecirc;n soạn, đ&oacute;ng g&oacute;p&nbsp; học liệu số l&ecirc;n kho d&ugrave;ng chung.</p> <p style="text-align: justify;">Đến nay, iGiaoduc đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh phần mềm nền tảng thu thập v&agrave; chia sẻ dữ liệu tr&ecirc;n địa chỉ igiaoduc.vn v&agrave; cập nhật gần 5.000 b&agrave;i giảng e-learning (do gi&aacute;o vi&ecirc;n x&acirc;y dựng), hơn 2.000 b&agrave;i giảng tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh, hơn 36.000 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, gần 200 đầu s&aacute;ch gi&aacute;o khoa theo chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Hệ thống cũng đ&atilde; t&iacute;ch hợp t&agrave;i khoản người d&ugrave;ng đặt theo m&atilde; định danh từ cơ sở dữ liệu ng&agrave;nh gi&aacute;o dục. Hiện đ&atilde; cấp t&agrave;i khoản cho hơn 1 triệu gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n cả nước để tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p, chia sẻ v&agrave; khai th&aacute;c sử dụng. Được ph&aacute;t triển tr&ecirc;n nền tảng mở, iGiaoduc khuyến kh&iacute;ch cộng đồng, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c thầy, c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; c&aacute;c em học sinh v&agrave;o tham gia sử dụng v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p nội dung v&agrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu học tập l&ecirc;n hệ thống.</p> <table class="picBox"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/02/baochinhphu-vn_ddn_0708.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc" style="text-align: center;"><em>Bộ trưởng Bộ GD&amp;ĐT Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ: Kho học liệu số g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; sự tiếp cận b&igrave;nh đẳng về gi&aacute;o dục giữa c&aacute;c v&ugrave;ng miền. Ảnh: VGP/Đ&igrave;nh Nam </em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ GD&amp;ĐT Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ cho biết, kho học liệu số trực tuyến sẽ l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p quan trọng để th&uacute;c đẩy v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng dạy học trực tuyến của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục trong thời gian tới. Với những b&agrave;i giảng e-learning sinh động, học sinh ở những khu vực c&ograve;n kh&oacute; khăn c&oacute; thể được học những b&agrave;i giảng tr&ecirc;n internet của thầy c&ocirc; dạy giỏi ở th&agrave;nh thị, mang lại sự c&ocirc;ng bằng trong tiếp cận nội dung gi&aacute;o dục c&oacute; chất lượng của người học giữa c&aacute;c v&ugrave;ng miền.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Khi đ&atilde; tham gia v&agrave;o nền tảng học liệu số, với sự hỗ trợ của c&aacute;c đơn vị c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, rất nhiều thầy c&ocirc; học sinh nhất l&agrave; v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa, miền n&uacute;i, hải đảo c&oacute; thể được tiếp cận trực tiếp, thậm ch&iacute; tr&ecirc;n thời gian thực. T&ocirc;i tin rằng qua đ&oacute; sẽ n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; sự tiếp cận b&igrave;nh đẳng về gi&aacute;o dục giữa c&aacute;c v&ugrave;ng miền&rdquo;, Bộ trưởng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ chia sẻ.</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top