Hình thức xử lý cán bộ coi thi, chấm thi vi phạm quy chế

Cán bộ đưa đề thi ra ngoài, nhận bài giải vào, thêm bớt vào bài làm của thí sinh sẽ bị buộc thôi việc và đề nghị truy tố.

<div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 17px;">Theo Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019, người tham gia tổ chức thi l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm quy chế (bị ph&aacute;t hiện trong hoặc sau kỳ thi), sẽ bị đ&igrave;nh chỉ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thi v&agrave; đề nghị cơ quan quản l&yacute; c&aacute;n bộ xử l&yacute; theo nhiều h&igrave;nh thức.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Những người để cho th&iacute; sinh quay c&oacute;p, mang t&agrave;i liệu v&agrave; vật dụng tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o ph&ograve;ng thi hay chấm thi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng hướng dẫn chấm hoặc cộng điểm b&agrave;i thi c&oacute; nhiều sai s&oacute;t sẽ bị cảnh c&aacute;o. Người ra đề vượt qu&aacute; phạm vi chương tr&igrave;nh THPT; truyền dữ liệu thi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng cấu tr&uacute;c, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thời hạn v&agrave; quy định của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, cũng phải chịu mức xử l&yacute; n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Đối với những người ra đề thi sai, trực tiếp giải b&agrave;i thi hoặc hướng dẫn cho th&iacute; sinh l&uacute;c đang thi; lấy b&agrave;i thi của th&iacute; sinh n&agrave;y giao cho th&iacute; sinh kh&aacute;c; gian lận khi chấm thi, cho điểm kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của th&iacute; sinh, t&ugrave;y theo mức độ, cơ quan quản l&yacute; c&oacute; thể<strong> </strong>hạ bậc lương, hạ ngạch, c&aacute;ch chức hoặc chuyển đi l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;c.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="Cán bộ ở Sơn La bị khởi tố do liên quan đến gian lận thi cử năm 2018. Ảnh: Công an Sơn La" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/23/nga-3142-1561258612.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">C&aacute;n bộ ở Sơn La bị khởi tố do li&ecirc;n quan đến gian lận thi cử năm 2018. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an Sơn La</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">C&aacute;n bộ sẽ bị&nbsp;buộc th&ocirc;i việc v&agrave; đề nghị truy tố tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự&nbsp;nếu đưa đề thi ra ngo&agrave;i khu vực thi hoặc đưa b&agrave;i giải từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&ograve;ng thi trong l&uacute;c đang thi; l&agrave;m lộ đề thi, mua, b&aacute;n đề thi; l&agrave;m lộ số ph&aacute;ch b&agrave;i thi; sửa chữa, th&ecirc;m, bớt v&agrave;o b&agrave;i l&agrave;m của th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">H&igrave;nh thức buộc th&ocirc;i việc v&agrave; đề nghị truy tố tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự c&ograve;n được &aacute;p dụng với cả những người cố &yacute; chữa điểm thi tr&ecirc;n b&agrave;i thi, tr&ecirc;n bi&ecirc;n bản chấm thi hoặc trong bảng điểm; đ&aacute;nh tr&aacute;o b&agrave;i thi, số ph&aacute;ch hoặc điểm thi của th&iacute; sinh; gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của th&iacute; sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu lần đầu c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm dưới c&aacute;c mức kỷ luật tr&ecirc;n, người vi phạm sẽ bị khiển tr&aacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, người l&agrave;m mất b&agrave;i thi của th&iacute; sinh khi thu b&agrave;i, khi vận chuyển v&agrave; bảo quản b&agrave;i thi, chấm thi hoặc c&oacute; những sai phạm kh&aacute;c trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức thi, t&ugrave;y theo t&iacute;nh chất, mức độ vi phạm, sẽ bị kỷ luật theo một trong c&aacute;c khung h&igrave;nh thức kỷ luật được quy định ở điều n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức kh&ocirc;ng tham gia tổ chức thi nhưng c&oacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi như thi hộ, tổ chức lấy đề thi ra v&agrave; đưa b&agrave;i giải v&agrave;o cho th&iacute; sinh, đưa th&ocirc;ng tin sai lệch g&acirc;y ảnh hưởng xấu đến kỳ thi, g&acirc;y rối l&agrave;m mất trật tự tại khu vực thi, sẽ bịxử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; đề nghị buộc th&ocirc;i việc.</p> <p style="text-align: justify;">Người tham gia tổ chức thi v&agrave; những người c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc tổ chức thi kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm quy chế thi, t&ugrave;y theo mức độ, sẽ bị cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật về lao động; bị đ&igrave;nh chỉ học tập c&oacute; thời hạn hoặc buộc th&ocirc;i học (nếu l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n) khi c&oacute; một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi sai phạm quy định như đối với người l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i c&aacute;c h&igrave;nh thức xử l&yacute; n&ecirc;u tr&ecirc;n, c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền c&oacute; thể cấm đảm nhiệm những c&ocirc;ng việc c&oacute; li&ecirc;n quan đến thi từ 1 đến 5 năm.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="Lịch thi THPT quốc gia năm 2019. " src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/23/lich-thi-7982-1561258612.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Lịch thi THPT quốc gia năm 2019.&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 25-27/6, hơn 887.000 th&iacute; sinh cả nước sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia để x&eacute;t tốt nghiệp v&agrave; x&eacute;t tuyển đại học. Số đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển đại học, cao đẳng nh&oacute;m ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave; hơn 653.000. Th&iacute; sinh sẽ thi 5 b&agrave;i, gồm: To&aacute;n, Văn, Ngoại ngữ, hai b&agrave;i tổ hợp Khoa học tự nhi&ecirc;n, Khoa học x&atilde; hội, trong đ&oacute; trừ Văn thi tự luận, c&aacute;c m&ocirc;n c&ograve;n lại thi trắc nghiệm.</p> <p style="text-align: justify;">Kỳ thi năm 2018, ba tỉnh H&agrave; Giang, Sơn La, H&ograve;a B&igrave;nh xảy ra gian lận điểm thi, 20 c&aacute;n bộ gi&aacute;o dục, c&ocirc;ng an đ&atilde; bị khởi tố. Trong 222 th&iacute; sinh được n&acirc;ng điểm, 51 em đang học ở c&aacute;c trường đại học, số c&ograve;n lại bị buộc th&ocirc;i học, hoặc chủ động kh&ocirc;ng x&eacute;t tuyển.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top