Hiệu trưởng xin lỗi vì suất cơm bán trú ít thức ăn

Bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch Linh khóc, mong hơn 400 phụ huynh thông cảm, khi bữa cơm bán trú ít thức ăn bị đưa lên mạng.

<div> <p style="text-align: justify;">Trường Tiểu học Thạch Linh (th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh) hợp đồng với một nh&agrave; h&agrave;ng đ&oacute;ng ở TP H&agrave; Tĩnh tổ chức bữa ăn b&aacute;n tr&uacute; cho học sinh. Thực đơn trưa 16/9 gồm: cơm, 5 con t&ocirc;m kho b&oacute;c vỏ, thịt b&ograve; x&agrave;o bắp cải, canh b&iacute; nấu thịt. Nh&igrave;n suất cơm, nhiều phụ huynh cho rằng qu&aacute; &iacute;t n&ecirc;n chụp h&igrave;nh đăng l&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Suất cơm cho học sinh bán trú trưa 17/9 của học sinh trường Tiểu học Thạch Linh. Ảnh: T.Thức" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/19/bua-an-hoc-sinh-2912-1568864583.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Suất cơm cho học sinh b&aacute;n tr&uacute; trưa 16/9 của học sinh trường Tiểu học Thạch Linh. Ảnh: <em>T. Thức</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&quot;Đ&acirc;y l&agrave; buổi ăn đầu ti&ecirc;n của c&aacute;c ch&aacute;u trong năm học mới, ph&iacute;a nh&agrave; bếp chưa định lượng được thức ăn, dẫn tới sơ suất. T&ocirc;i rất buồn khi bị c&aacute;c bố, mẹ ch&ecirc; như vậy, th&agrave;nh thật xin lỗi tất cả v&igrave; sự cố n&agrave;y&quot;, b&agrave; Thủy n&oacute;i với hơn 400 phụ huynh trong buổi hội &yacute; diễn ra trong s&acirc;n trường l&uacute;c 16h40 ng&agrave;y 18/9.</p> <p style="text-align: justify;">Theo b&agrave; Thủy, trường thu mỗi học sinh 27.000 đồng bữa trưa b&aacute;n tr&uacute;, song thực tế chỉ 22.000 đồng, v&igrave; phải tr&iacute;ch ra 5.000 đồng một suất cho c&ocirc;ng t&aacute;c phục vụ, vận chuyển. Bữa trưa 16/9 l&agrave; buổi đầu hợp t&aacute;c với nh&agrave; h&agrave;ng, họ n&oacute;i miễn ph&iacute; cho trường, nấu cho c&aacute;c ch&aacute;u ăn thử để nhận g&oacute;p &yacute; chứ chưa thu tiền.</p> <p style="text-align: justify;">M&oacute;n ch&iacute;nh trong thực đơn l&agrave; t&ocirc;m, nh&agrave; h&agrave;ng mua 27 kg, chia đều cho 400 suất, b&ecirc;n cạnh thịt b&ograve; x&agrave;o bắp cải v&agrave; thịt lợn bằm nấu canh b&iacute;. Trước việc phụ huynh ch&ecirc; &quot;t&ocirc;m qu&aacute; &iacute;t, con to con nhỏ&quot;, c&ocirc; Thủy đ&aacute;p &quot;v&igrave; t&ocirc;m đắt, hai m&oacute;n phụ c&ograve;n lại cũng đều chất lượng, g&oacute;i gọn trong 22.000 đồng&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc; Thủy cho rằng nếu h&ocirc;m ấy thay m&oacute;n t&ocirc;m hoặc thịt b&ograve; bằng đậu phụ, hoặc c&aacute; th&igrave; nh&igrave;n suất cơm sẽ đầy đặn hơn, tuy nhi&ecirc;n lại thiếu chất. Sau việc n&agrave;y, nếu c&ograve;n tổ chức ăn b&aacute;n tr&uacute;, trường c&ugrave;ng đơn vị phục vụ sẽ r&uacute;t kinh nghiệm, thay đổi định lượng cho ph&ugrave; hợp.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Hiệu trưởng Lê Thị Thủy khóc khi phát biểu trước phụ huynh chiều 18/9. Ảnh: Đức Hùng" src="https://khds.1cdn.vn/2019/09/19/hieu-truong-1-6440-1568864583.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Hiệu trưởng L&ecirc; Thị Thủy kh&oacute;c khi ph&aacute;t biểu trước phụ huynh chiều 18/9. Ảnh:<em> Đức H&ugrave;ng</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Ngồi dưới s&acirc;n trường, nhiều phụ huynh b&agrave;y tỏ sự chia sẻ, n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; cuộc họp bất đắc dĩ, mong trường r&uacute;t kinh nghiệm v&igrave; chuyện ăn uống rất &quot;nhạy cảm&quot;. Một số người kh&aacute;c b&agrave;y tỏ ra bất b&igrave;nh, cho hay &quot;sẽ cho con ăn cơm nh&agrave;&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Kết th&uacute;c hội &yacute;, phụ huynh được ph&aacute;t phiếu lấy &yacute; kiến về đ&aacute;nh gi&aacute; bữa ăn b&aacute;n tr&uacute; h&ocirc;m 16/9; s&agrave; so&aacute;t hiện trạng nh&agrave; ăn của trường; lựa chọn nh&agrave; h&agrave;ng cung cấp thực phẩm. Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm c&aacute;c lớp c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm tập hợp phiếu, b&aacute;o c&aacute;o Ban gi&aacute;m hiệu để tổng hợp, đi đến thống nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Từ trưa 17/9, trường Tiểu học Thạch Linh dừng tổ chức ăn b&aacute;n tr&uacute;, do ph&iacute;a nh&agrave; h&agrave;ng từ chối phục vụ sau khi bị phản &aacute;nh. &quot;Phụ huynh sẽ được lựa chọn nh&agrave; h&agrave;ng, nhưng t&ocirc;i đề nghị cơ sở đ&oacute; phải c&oacute; uy t&iacute;n, chất lượng thực phẩm đảm bảo. Khi tập hợp đủ &yacute; kiến, trường sẽ đưa ra phương &aacute;n sau c&ugrave;ng về việc ăn b&aacute;n tr&uacute; cho học sinh&quot;, Hiệu trưởng Thủy n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Được mời tham dự hội &yacute;, &ocirc;ng Nguyễn Trường Thư, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh n&oacute;i, sự việc n&agrave;y l&agrave; hiểu nhầm giữa phụ huynh v&agrave; nh&agrave; trường, Ph&ograve;ng đ&atilde; tập hợp &yacute; kiến của c&aacute;c b&ecirc;n để b&aacute;o c&aacute;o l&atilde;nh đạo UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh, đưa ra hướng xử l&yacute;.</p> <div> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Năm học 2019-2020, trường Tiểu học Thạch Linh c&oacute; 730 học sinh, hiện hơn 400 em đăng k&yacute; ăn trưa b&aacute;n tr&uacute;, tập trung ở c&aacute;c khối lớp 1, 2 v&agrave; 3; hai khối lớp 4 v&agrave; 5 chỉ c&oacute; khoảng 70 em tham gia. Trường tổ chức bốn bữa ăn trong tuần, thứ s&aacute;u kh&ocirc;ng ăn v&igrave; học sinh được nghỉ buổi chiều.</p> <p style="text-align: justify;">Những năm trước, trường tổ chức nấu ăn b&aacute;n tr&uacute; tại chỗ, năm nay nh&agrave; bếp xuống cấp, đang được cải tạo th&agrave;nh nh&agrave; đỗ xe n&ecirc;n phải hợp đồng với nh&agrave; h&agrave;ng. Ban gi&aacute;m hiệu đ&atilde; kiến nghị với ch&iacute;nh quyền x&acirc;y nh&agrave; ăn mới để phục vụ nấu ăn b&aacute;n tr&uacute; v&agrave;o năm sau, song chưa c&oacute; phản hồi.</p> </blockquote> </div> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top