Hẹp bao quy đầu có ảnh hưởng khả năng tình dục?

Bao quy đầu là một nếp da mỏng, dễ đàn hồi, trùm lên toàn bộ quy đầu của dương vật. Hẹp bao quy đầu là tình trạng vòng bao quy đầu bị hẹp ở các mức độ khác nhau...

<p>Bao quy đầu l&agrave; một nếp da mỏng, dễ đ&agrave;n hồi, tr&ugrave;m l&ecirc;n to&agrave;n bộ quy đầu của dương vật. Hẹp bao quy đầu l&agrave; t&igrave;nh trạng v&ograve;ng bao quy đầu bị hẹp ở c&aacute;c mức độ kh&aacute;c nhau n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể lộn được bao qui đầu ra. Hẹp bao quy đầu c&oacute; hai loại: hẹp sinh l&yacute; v&agrave; hẹp thứ ph&aacute;t. Hẹp bao quy đầu thứ ph&aacute;t dễ bị bỏ qua nhưng dễ để lại bệnh cảnh nặng nề. Hẹp bao quy đầu thứ ph&aacute;t c&oacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n thường gặp nhất l&agrave; do vi&ecirc;m nhiễm. C&aacute;c trường hợp n&agrave;y, trước đ&acirc;y vẫn lộn bao quy đầu ra khỏi quy đầu nhưng hiện tại th&igrave; bao quy đầu bị d&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng thể lộn được nữa.</p> <p>Hẹp bao quy đầu c&oacute; ảnh hưởng quan hệ t&igrave;nh dục kh&ocirc;ng? L&agrave; một trong những quan t&acirc;m của nhiều bạn nam khi bước v&agrave;o tuổi trưởng th&agrave;nh. Thực tế, hẹp bao quy đầu t&ugrave;y theo mức độ nặng nhẹ m&agrave; nam giới vẫn c&oacute; thể quan hệ t&igrave;nh dục, số &iacute;t trường hợp kh&ocirc;ng thể quan hệ t&igrave;nh dục. Tuy nhi&ecirc;n, hẹp bao quy đầu d&ugrave; ở mức độ n&agrave;o th&igrave; cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại đối với sức khỏe của nam giới.</p> <p><em>Nguy cơ vi&ecirc;m nhiễm: </em>Vi&ecirc;m bao quy đầu, vi&ecirc;m quy đầu... do hẹp bao quy đầu khiến việc vệ sinh dương vật kh&oacute; khăn. Bởi mặt trong của lớp da mỏng bao bọc ph&iacute;a ngo&agrave;i quy đầu lu&ocirc;n tiết ra b&atilde; nhờn k&egrave;m tế b&agrave;o chết. Ngo&agrave;i ra, bao quy đầu hẹp khiến nước tiểu kh&ocirc;ng tho&aacute;t được hết ra ngo&agrave;i c&ograve;n đọng ph&iacute;a trong bao quy đầu, t&iacute;ch tụ dần th&agrave;nh cặn b&atilde; bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm sinh s&ocirc;i ph&aacute;t triển g&acirc;y vi&ecirc;m nhiễm.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p><em>Xuất tinh sớm:</em> quy đầu v&agrave; bao quy đầu l&agrave; bộ phận rất nhạy cảm. Do đ&oacute;, khi bị hẹp bao quy đầu, dương vật của nam giới sẽ nhạy cảm hơn b&igrave;nh thường v&agrave; rất dễ bị xuất tinh d&ugrave; chỉ c&oacute; những k&iacute;ch th&iacute;ch nhẹ.</p> <p><em>Hạn chế sự ph&aacute;t triển của dương vật: </em>Hẹp bao quy đầu sẽ l&agrave;m cho cậu nhỏ bị k&igrave;m h&atilde;m ph&aacute;t triển, khiến cho chiều d&agrave;i dương vật ngắn hơn v&agrave; quy đầu nhỏ hơn so với b&igrave;nh thường. Điều n&agrave;y ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ đến đời sống t&igrave;nh dục, thậm ch&iacute; ph&aacute; vỡ hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, hẹp bao quy đầu c&ograve;n l&agrave;m cho nam giới bị đau khi dương vật cương cứng hoặc đau khi quan hệ t&igrave;nh dục. Thậm ch&iacute; dương vật sẽ kh&ocirc;ng thể cương cứng, về l&acirc;u d&agrave;i c&oacute; thể dẫn đến nguy cơ bất lực.</p> <p>Số &iacute;t bao quy đầu bị ch&iacute;t hẹp qu&aacute; mức l&agrave;m cho m&aacute;u ở đầu dương vật kh&ocirc;ng lưu th&ocirc;ng, g&acirc;y sưng dương vật, nếu để l&acirc;u, sưng to sẽ dẫn đến thiếu m&aacute;u cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống t&igrave;nh dục, thậm ch&iacute; c&oacute; thể dẫn đến kh&ocirc;ng quan hệ t&igrave;nh dục được.</p> <p>V&igrave; vậy, khi ph&aacute;t hiện c&oacute; dấu hiệu hẹp bao quy đầu (ở b&acirc;́t cứ lứa tuổi n&agrave;o), nam giới cần đi kh&aacute;m chuy&ecirc;n khoa nam học để điều trị kịp thời, tr&aacute;nh để lại những ảnh hưởng đến t&igrave;nh dục v&agrave; hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh.</p> <p>&nbsp;</p> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top