Hà Nội: Transerco đề xuất giảm 900 lượt xe buýt/ngày

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa báo cáo UBND TP Hà Nội phương án điều chỉnh giảm khoảng 900 lượt xe/ngày trên 28 tuyến buýt để góp phần hạn chế khả năng có thể lây lan dịch bệnh Covid-19.

<div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div> <p style="text-align: center;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/02/29/xebus.jpg" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;">Việc giảm bớt lưu lượng xe bu&yacute;t tại H&agrave; Nội sẽ g&oacute;p phần hạn chế l&acirc;y lan dịch bệnh tr&ecirc;n phương tiện c&ocirc;ng cộng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">Đại diện Transerco cho biết, theo chỉ đạo của UBND TP H&agrave; Nội&nbsp;nhằm triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute; với dịch Covid-19 g&acirc;y ra, đơn vị đ&atilde; c&oacute; văn bản b&aacute;o c&aacute;o đề xuất UBND TP, Sở GTVT, Sở T&agrave;i ch&iacute;nh về phương &aacute;n điều chỉnh giảm 900 lượt xe/ng&agrave;y tr&ecirc;n 28 tuyến bu&yacute;t (tương đương giảm 21,3% số lượt xe), thời gian thực hiện bắt đầu từ ng&agrave;y 22/3.</p> <p style="text-align: justify;">Điều n&agrave;y được Transerco l&yacute; giải l&agrave; để g&oacute;p phần hạn chế khả năng c&oacute; thể l&acirc;y lan dịch bệnh tr&ecirc;n phương tiện c&ocirc;ng cộng, đồng thời vẫn đảm bảo đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu đi lại của người d&acirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay.</p> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div> <p style="text-align: justify;"><img src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/10/bus_7.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption" style="text-align: justify;"> <p style="text-align: center;">Tất cả xe bu&yacute;t thuộc Tổng C&ocirc;ng ty Vận tải H&agrave; Nội đều được phun khử khuẩn v&agrave; vệ sinh sạch sẽ h&agrave;ng ng&agrave;y. Ảnh: Th&agrave;nh Lu&acirc;n</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">Tổng C&ocirc;ng ty Vận tải H&agrave; Nội cho biết th&ecirc;m, trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện giảm lưu lượng xe, đơn vị n&agrave;y sẽ tiếp tục theo d&otilde;i v&agrave; căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế để điều chỉnh ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, Transerco đ&atilde; phổ biến đến tất cả c&aacute;c đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n chủ động c&oacute; biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa dịch bệnh; vệ sinh phương tiện, phun thuốc khử khuẩn hằng ng&agrave;y; trang bị khẩu trang, dung dịch s&aacute;t khuẩn tr&ecirc;n xe bu&yacute;t; tăng cường c&aacute;c biện ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền về dịch bệnh đến đ&ocirc;ng đảo h&agrave;nh kh&aacute;ch.</p> </div>

Theo kinhtedothi.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top