Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên các trường THPT công lập năm 2020-2021.

<div> <p>Th&ocirc;ng qua thống tin số lượng th&iacute; sinh đăng k&yacute; n&agrave;y, c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; thể t&iacute;nh to&aacute;n, c&acirc;n nhắc để điều chỉnh nguyện vọng nếu cần:</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-7.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Hà Nội công bố số học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm 2020" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/23/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_ha-noi-cong-bo-so-hoc-sinh-dang-ky-thi-vao-lop-10-tung-truong-nam-2020-8.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c học sinh c&oacute; thể thay đổi nguyện vọng dự tuyển trong 2 ng&agrave;y 24 v&agrave; 25/6.&nbsp;</p> <p>Kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 c&ocirc;ng lập kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tại H&agrave; Nội năm nay diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 17 v&agrave; 18/7, với 3 b&agrave;i thi gồm: Ngữ văn, To&aacute;n v&agrave; Ngoại ngữ.</p> <p>Để l&agrave;m căn cứ cho việc đăng k&yacute; nguyện vọng dự tuyển v&agrave;o lớp 10&nbsp;THPT năm học 2020-2021, Sở&nbsp;GD-ĐT&nbsp;H&agrave; Nội cũng đ&atilde; c&ocirc;ng bố việc ph&acirc;n chia khu vực tuyển sinh.</p> <p>Theo đ&oacute;, to&agrave;n th&agrave;nh phố c&oacute; 12 khu vực tuyển sinh, được ph&acirc;n theo địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh. Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh c&oacute; hộ khẩu thường tr&uacute; ở khu vực tuyển sinh n&agrave;o được đăng k&yacute; nguyện vọng dự tuyển v&agrave;o 2 trường&nbsp;THPT c&ocirc;ng lập trong khu vực tuyển sinh đ&oacute;.</p> <p>Cụ thể 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 ở H&agrave; Nội, như sau:</p> <p>Khu vực tuyển sinh 1 gồm c&aacute;c&nbsp;quận Ba Đ&igrave;nh, T&acirc;y Hồ.&nbsp;</p> <p>Khu vực tuyển sinh 2 gồm c&aacute;c&nbsp;quận Ho&agrave;n Kiếm, Hai B&agrave; Trưng.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 3 gồm c&aacute;c&nbsp;quận Đống Đa, Thanh Xu&acirc;n, Cầu Giấy.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 4 gồm quận Ho&agrave;ng Mai, huyện Thanh Tr&igrave;.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 5 gồm quận Long Bi&ecirc;n v&agrave; huyện Gia L&acirc;m.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 6 gồm c&aacute;c&nbsp;huyện Đ&ocirc;ng Anh, S&oacute;c Sơn, M&ecirc; Linh.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 7 gồm c&aacute;c&nbsp;quận Bắc Từ Li&ecirc;m, Nam Từ Li&ecirc;m v&agrave; c&aacute;c&nbsp;huyện Ho&agrave;i Đức, Đan Phượng.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 8 gồm c&aacute;c&nbsp;huyện Ph&uacute;c Thọ, Ba V&igrave; v&agrave; thị x&atilde; Sơn T&acirc;y. Khu vực tuyển sinh 9 gồm c&aacute;c&nbsp;huyện Thạch Thất, Quốc Oai.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 10 gồm quận H&agrave; Đ&ocirc;ng v&agrave; c&aacute;c&nbsp;huyện Chương Mỹ, Thanh Oai.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 11 gồm c&aacute;c&nbsp;huyện Thường T&iacute;n, Ph&uacute; Xuy&ecirc;n.</p> <p>Khu vực tuyển sinh 12 gồm c&aacute;c&nbsp;huyện Ứng H&ograve;a, Mỹ Đức.</p> <p>Những học sinh thuộc v&ugrave;ng gi&aacute;p ranh giữa c&aacute;c khu vực tuyển sinh hoặc c&oacute; chỗ ở thực tế kh&aacute;c với nơi đăng k&yacute; hộ khẩu được ph&eacute;p đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện 2 nguyện vọng đăng k&yacute; dự tuyển v&agrave;o 2 trường&nbsp;THPT c&ocirc;ng lập phải ở trong c&ugrave;ng một khu vực tuyển sinh.</p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top