Góc khuất trong kinh doanh căn hộ chung cư cho thuê theo giờ

Lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma túy, tội phạm công nghệ cao

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j"><strong>Lợi dụng để hoạt động mại d&acirc;m, ma t&uacute;y, tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p class="t-j">Bộ X&acirc;y dựng vừa c&oacute; c&ocirc;ng văn trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 9 sau khi nhận được kiến nghị của cử tri do Ban D&acirc;n nguyện chuyển đến. Theo &yacute; kiến phản &aacute;nh của cử tri hiện nay việc quản l&yacute; sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thu&ecirc; theo giờ, ngắn ng&agrave;y hết sức kh&oacute; khăn, nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động mại d&acirc;m, ma t&uacute;y, tội phạm c&ocirc;ng nghệ cao. V&igrave; vậy, cử tri kiến nghị xem x&eacute;t, giải th&iacute;ch r&otilde; c&aacute;c quy định li&ecirc;n quan đến việc sử dụng&nbsp;<span>căn hộ chung cư</span> để kinh doanh dịch vụ cho thu&ecirc; theo giờ, ngắn ng&agrave;y v&agrave; chế t&agrave;i xử l&yacute; cụ thể.</p> <p class="t-j">Trả lời vấn đề n&agrave;y Bộ X&acirc;y dựng cho biết tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Luật Nh&agrave; ở 2014 đ&atilde; quy định &ldquo;Chủ sở hữu nh&agrave; ở l&agrave; tổ chức, hộ gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngo&agrave;i c&oacute; quyền sử dụng nh&agrave; ở v&agrave;o mục đ&iacute;ch để ở v&agrave; c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c m&agrave; luật kh&ocirc;ng cấm&rdquo;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Góc khuất trong kinh doanh căn hộ chung cư cho thuê theo giờ" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/06/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_chung-cu-vietnamnet.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Sử dụng căn hộ chung cư v&agrave;o mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng phải để ở như kinh doanh dịch vụ cho thu&ecirc; theo giờ, ngắn ng&agrave;y l&agrave; h&agrave;nh vi bị ph&aacute;p luật nghi&ecirc;m cấm</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Tại Điều 6 của Luật Nh&agrave; ở 2014 cũng đ&atilde; quy định &ldquo;nghi&ecirc;m cấm việc sử dụng căn hộ chung cư v&agrave;o mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng phải để ở.&rdquo;</p> <p class="t-j">Ngo&agrave;i ra, li&ecirc;n quan đến việc sử dụng nh&agrave; chung cư, Bộ X&acirc;y dựng cũng dẫn quy định tại Điều 35 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Ch&iacute;nh phủ.</p> <p class="t-j">&ldquo;Như vậy, ph&aacute;p luật về nh&agrave; ở đ&atilde; c&oacute; quy định với h&agrave;nh vi sử dụng căn hộ chung cư v&agrave;o mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng phải để ở như&nbsp;<span>kinh doanh dịch vụ</span> cho thu&ecirc; theo giờ, ngắn ng&agrave;y l&agrave; h&agrave;nh vi bị ph&aacute;p luật nghi&ecirc;m cấm&rdquo; Bộ X&acirc;y dựng nhấn mạnh.</p> <p class="t-j"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm xử l&yacute; của ch&iacute;nh quyền địa phương</strong></p> <p class="t-j">Li&ecirc;n quan đến việc quản l&yacute;, sử dụng nh&agrave; chung cư n&oacute;i chung v&agrave; việc quản l&yacute;, sử dụng căn hộ n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; c&oacute; quy định tại nhiều th&ocirc;ng tư.</p> <p class="t-j">Bộ X&acirc;y dựng lưu &yacute; tại khoản 3 Điều 48 v&agrave; khoản 2 Điều 49 Quy chế 02 đ&atilde; c&oacute; quy định cụ thể tr&aacute;ch nhiệm của UBND cấp phường, quận trong việc giải quyết, xử l&yacute; theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm trong quản l&yacute;, sử dụng nh&agrave; chung cư.</p> <p class="t-j">&ldquo;Do vậy, c&aacute;c chủ sở hữu nh&agrave; chung cư khi ph&aacute;t hiện c&oacute; h&agrave;nh vi vi phạm trong quản l&yacute;, sử dụng nh&agrave; chung cư th&igrave; cần phản &aacute;nh kịp thời đến UBND cấp phường, quận nơi c&oacute; nh&agrave; chung cư để c&aacute;c cơ quan n&agrave;y xử l&yacute; theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan c&oacute; thẩm quyền xử l&yacute; theo quy định của ph&aacute;p luật&rdquo; &ndash; văn bản của Bộ X&acirc;y dựng n&ecirc;u.</p> <p class="t-j">Bộ X&acirc;y dựng cũng cho biết, trong phạm vi quyền hạn, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, thời gian vừa qua Bộ đ&atilde; ban h&agrave;nh nhiều văn bản để đ&ocirc;n đốc, nhắc nhở c&aacute;c địa phương tăng cường thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước trong việc quản l&yacute;, sử dụng, vận h&agrave;nh nh&agrave; chung cư nhằm đảm bảo cho nh&agrave; chung cư được an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng.</p> <p class="t-j">Cũng theo Bộ n&agrave;y, ph&aacute;p luật nh&agrave; ở hiện h&agrave;nh cũng đ&atilde; c&oacute; quy định về tr&aacute;ch nhiệm của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện cũng như xử l&yacute; c&aacute;c vi phạm ph&aacute;p luật về quản l&yacute;, sử dụng&nbsp;<span>nh&agrave; chung cư</span> tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p class="t-j">&ldquo;V&igrave; vậy, Bộ X&acirc;y dựng đề nghị Đo&agrave;n đại biểu Quốc hội TP.HCM c&oacute; &yacute; kiến gửi UBND TP.HCM để chỉ đạo c&aacute;c cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute;, sử dụng nh&agrave; chung cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố nhằm chấn chỉnh c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, sử dụng nh&agrave; chung cư v&agrave; ph&aacute;t hiện kịp thời, xử l&yacute; c&aacute;c h&agrave;nh vi vi phạm trong quản l&yacute;, sử dụng nh&agrave; chung cư n&oacute;i chung v&agrave; sử dụng căn hộ v&agrave;o mục đ&iacute;ch kh&ocirc;ng phải để ở&rdquo; &ndash; Bộ X&acirc;y dựng nhấn mạnh.</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top