Giúp Út ‘trọc’ mua quyền thu phí, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa

Dự kiến ngày 14/12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng và Nguyễn Hồng Trường (nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Chí Thành (nguyên Phó vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT), Lê Trung Cường (chuyên viên Vụ Tài chính) và Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") và 14 đồng phạm về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Dự kiến ng&agrave;y 14/12, TAND TP.HCM sẽ mở phi&ecirc;n x&eacute;t xử sơ thẩm đối với &ocirc;ng Đinh La Thăng v&agrave; Nguyễn Hồng Trường (nguy&ecirc;n Thứ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Ch&iacute; Th&agrave;nh (nguy&ecirc;n Ph&oacute; vụ trưởng Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh Bộ GTVT), L&ecirc; Trung Cường (chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Vụ T&agrave;i ch&iacute;nh) v&agrave; Đinh Ngọc Hệ (tức &Uacute;t &quot;trọc&quot;) v&agrave; 14 đồng phạm về c&aacute;c tội &ldquo;Vi phạm quy định về quản l&yacute;, sử dụng t&agrave;i sản nh&agrave; nước g&acirc;y thất tho&aacute;t, l&atilde;ng ph&iacute;&rdquo; v&agrave; &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;.</p> <p class="t-j">Chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a l&agrave; thẩm ph&aacute;n Huỳnh Văn Trực, Ph&oacute; Ch&aacute;nh t&ograve;a H&igrave;nh sự TAND TP.HCM. Phi&ecirc;n t&ograve;a sẽ diễn ra đến hết ng&agrave;y 25/12.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Giúp Út ‘trọc’ mua quyền thu phí, ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_giup-ut-troc-ong-dinh-la-thang-tiep-tuc-hau-toa.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&Ocirc;ng Đinh La Thăng&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Theo truy tố, dự &aacute;n đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương do Bộ GTVT l&agrave;m chủ đầu tư, ứng ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước hơn 9.800 tỉ đồng để triển khai.</p> <p class="t-j">Với vai tr&ograve; Bộ trưởng l&agrave; người đứng đầu được giao quản l&yacute; t&agrave;i sản trong đ&oacute; c&oacute; quyền thu ph&iacute; cao tốc TPHCM - Trung Lương tại Bộ GTVT, &ocirc;ng Đinh La Thăng đ&atilde; k&yacute; văn bản đề nghị tiếp tục t&igrave;m kiếm đối t&aacute;c để b&aacute;n quyền thu ph&iacute;.</p> <p class="t-j">D&ugrave; nắm r&otilde; c&aacute;c quy định của ph&aacute;p luật về quản l&yacute; t&agrave;i sản Nh&agrave; nước v&agrave; chuyển giao quyền thu ph&iacute; v&agrave; hiểu r&otilde; đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i sản đặc th&ugrave;, c&oacute; gi&aacute; trị đặc biệt lớn.</p> <p class="t-j">Tuy nhi&ecirc;n, sau khi được Thủ tướng c&oacute; văn bản đồng &yacute; chủ trương cho b&aacute;n quyền thu ph&iacute;, &ocirc;ng Thăng đ&atilde; điện thoại cho Dương Tuấn Minh (Tổng gi&aacute;m đốc Tổng c&ocirc;ng ty Cửu Long) giới thiệu c&ocirc;ng ty của &Uacute;t &quot;trọc&quot; l&agrave; c&ocirc;ng ty kinh doanh thua lỗ, kh&ocirc;ng c&oacute; năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh mua quyền thu ph&iacute;.</p> <p class="t-j">Qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute;, &ocirc;ng Thăng k&yacute; quyết định về việc th&agrave;nh lập Hội đồng b&aacute;n đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute; v&agrave; tổ thường trực gi&uacute;p việc hội đồng giao &ocirc;ng Nguyễn Hồng Trường l&agrave;m Chủ tịch.&nbsp;</p> <p class="t-j">Sai phạm của &ocirc;ng Thăng dẫn đến thiệt hại hơn 725 tỉ đồng.</p> <p class="t-j">Trước đ&oacute;, năm 2018, &ocirc;ng Thăng bị phạt 30 năm t&ugrave; trong 2 vụ &aacute;n xảy ra tại Tổng c&ocirc;ng ty CP x&acirc;y lắp dầu kh&iacute; Việt Nam (thuộc Tập đo&agrave;n Dầu kh&iacute; Việt Nam) v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cổ phần Đại Dương.</p> <p class="t-j">Đối với bị c&aacute;o Đinh Ngọc Hệ, sau khi tr&uacute;ng đấu gi&aacute; quyền thu ph&iacute;, Hệ c&oacute; nhiều h&agrave;nh vi cắt giảm, che giấu doanh thu nhằm chiếm đoạt, g&acirc;y thất tho&aacute;t hơn 725 tỉ đồng của Nh&agrave; nước.</p> <p class="t-j">Ngo&agrave;i ra, năm 2013, Đinh Ngọc Hệ c&ograve;n lợi dụng chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Gi&aacute;m đốc, người đại diện ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Th&aacute;i Sơn, Bộ Quốc ph&ograve;ng (l&agrave; c&ocirc;ng ty c&oacute; 51% vốn Nh&agrave; nước), để y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty Licogi 13 b&aacute;n rẻ căn biệt thự v&agrave; hưởng lợi c&aacute; nh&acirc;n 3,4 tỉ đồng - l&agrave; tiền giảm gi&aacute; mua biệt thự.</p> <p class="t-j"><strong>Thanh Phương</strong>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Danh hiệu “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất châu Á” gọi tên Việt Nam

Danh hiệu “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất châu Á” gọi tên Việt Nam

Tại Lễ trao Giải thưởng Golf Thế giới lần thứ 9 diễn ra mới đây tại Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Việt Nam đã vượt qua các đối thủ nặng ký trong khu vực gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,Indonesia và Malaysia để trở thành “Điểm đến du lịch Golf tốt nhất châu Á năm 2022”.
back to top